Sematia

p.vind.tand.27.xml

TM: 24928HGV: 24928Date: 1 – 100Place: Soknopaiu Nesos (Arsinoites)

1 m1 S-1 |gap:?||gap:2|ο|gap:2|εως̣|gap:?||gap:2|ο|gap:2|εως |gap:2| καὶ |gap:1||gap:2|φο̣|gap:1||gap:2|ος|gap:1||gap:2|φο|gap:1||gap:2|ος ❨ὡ(ς)❩ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν ξη|num:68| μ̣έσοςμέσος μελίχρως οὐλὴ ∼χίλει∽χείλει τῷ ἄνω ∼ἐγ∽ἐκ δε̣ξι[ῶν]δεξιῶν
2 [συγκεχωρηκέναι]συγκεχωρηκέναι [μετὰ]μετὰ [τὴν]τὴν [τελευτὴν]τελευτὴν [μου]μου [τῷ]τῷ [γεγονότι]γεγονότι [μου]μου [τέκνῳ]τέκνῳ [ἐκ]ἐκ [τῆς]τῆς [σ]υ̣νούσ̣η̣ς̣συνούσης κατὰ νόμ[ους]νόμους [μοι]μοι Θα[υβ]άσ[τιος]Θαυβάστιος τῆς Σ̣α̣τ̣α̣βοῦτοςΣαταβοῦτος καὶ αὐτῇ ∼Θαυβαστιον∽Θαυβαστίῳ καὶ ἔτι τοῖς γεγονό[σι]γεγονόσι
3 [μοι]μοι [ἐκ]ἐκ [τῆς]τῆς [θυγατρός]θυγατρός [μου]μου [Σαμβίου]Σαμβίου [υἱωνοῖς]υἱωνοῖς [μου]μου [Θέωνι]Θέωνι [τῷ]τῷ [καὶ]καὶ [Τεῶτι]Τεῶτι [κα]ὶ̣καὶ Σωτηρίχ̣ῳ̣Σωτηρίχῳ τῷ̣τῷ κ̣α̣ὶ̣καὶ Σ̣[το]τ̣ο̣ῆ̣τιΣτοτοῆτι , τῇ̣τῇ μ̣ὲ̣ν̣μὲν θυγ̣α̣τρὶθυγατρὶ Σαμβίωι ἀπὸ τῶν ὑπαρχόντων μοι περὶ Νείλου πόλι̣[ν]πόλιν [τ]ῆ̣ς̣τῆς
4 [Ἡρακλείδου]Ἡρακλείδου [μερίδος]μερίδος [τοῦ]τοῦ [Ἀρσινοίτου]Ἀρσινοίτου [νομοῦ]νομοῦ |gap:2||gap:15| μ̣έ̣ροςμέρος καὶ ἐπι|gap:1||gap:2|ρ|gap:4||gap:1|στι̣αἐπι|gap:1||gap:2|ρ|gap:4||gap:1|στια καὶ ἀ̣[π]ὸἀπὸ τῶ̣ν̣τῶν ὑ̣παρχόντ̣ωνὑπαρχόντων ἐν̣ἐν τῇ Σοκ̣νοπαίουΣοκνοπαίου Νήσου τῆς αὐτῆς μερίδ̣[ο]ς̣μερίδος
5 |gap:?||gap:1| κ̣α̣ὶ̣καὶ ἐ̣δ|gap:15|ώ̣ρουἐδ|gap:15|ώρου κ̣α̣ὶ̣καὶ τῶν ἀδ̣ε̣λ̣φ̣ῶνἀδελφῶν ο̣ἰκία̣ςοἰκίας καὶ̣καὶ α̣ὐ̣[λῆ]ςαὐλῆς καὶ̣καὶ τ̣ὰ̣τὰ ∼ἐ̣νοφιλόμενά∽ἐνοφειλόμενά μοι ὑπὸ Πο̣υ̣ώσιοςΠουώσιος καὶ Θασεῦτος ἐπʼ ∼ἐνοικήσι∽ἐνοικήσει κα̣[ὶ]καὶ [τ]ὸ̣τὸ
6 |gap:?| ἐ̣ν̣ἐν μ̣ί̣ᾳμίᾳ σ̣φ̣[ραγῖδι]σφραγῖδι [κλήρο]υ̣κλήρου κατο̣ι̣κ̣ι̣κοῦκατοικικοῦ ἀρούρας̣ἀρούρας [δέκα]δέκα ∼[δ]υω∽|num:12|δύο|num:12| , ὅσων̣ὅσων [ἐ]ὰ̣ν̣ἐὰν ὦ̣σιὦσι , ὧν γείτονες νότου ∼Πετεεῦς∽Πετεεῦτος τοῦ Σαταβοῦτος κλῆρος , [βορ]ρᾶβορρᾶ
7 [ἀδιαί]ρ̣ετ̣ο̣ν̣ἀδιαίρετον ἐ̣ν̣ἐν τ̣[ῇ]τῇ [Σοκνοπ]α̣ί̣ο̣υΣοκνοπαίου Νήσου ∼πρώτ̣ε̣ρο̣ν̣∽πρότερον ∼Τ̣ά̣σ̣η̣ς̣∽Τασῆτος τῆ̣ςτῆς Σατ̣α̣β̣ο̣[ῦ]τ̣[ος]Σαταβοῦτος ο̣ἰκ̣ί̣αςοἰκίας καὶ αὐλῆς καὶ τὸ τρίτο̣ντρίτον μέρο̣ςμέρος ὁμοίως κοινὸ̣ν̣κοινὸν καὶ
7-8 ἀδ̣[ιαί]ρ̣ε̣∤[τον]ἀδιαίρε∤τον
8 |gap:?||gap:1||gap:1||gap:2||gap:15||gap:1|ων ταῖ̣ς̣ταῖς τ̣ετε ἀδ̣ε̣λφ̣α̣ῖ̣ς̣ἀδελφαῖς Τ̣α̣πιώμιΤαπιώμι τ̣ε̣τε καὶ Θα̣ή̣σ̣ι̣Θαήσι κοινῶς ἐξ ἴσου τὸ λοιπὸ̣νλοιπὸν ἥ̣μ̣ισυἥμισυ μέρος κοινὸν καὶ ∼ἀδιάρε̣[το]ν̣∽ἀδιαίρετον
9 |gap:?| κ̣α̣ὶ̣καὶ Π̣|gap:1|τ̣ο|gap:1||gap:1||gap:2|ι|gap:3||gap:2|Π|gap:1|το|gap:1||gap:1||gap:2|ι|gap:3||gap:2| [κ]α̣ὶ̣καὶ Σωκρ[άτ]ο̣υ̣ς̣Σωκράτους [κ]α̣ὶ̣καὶ ἄλλων οἰκίας καὶ αὐλῆς καὶ τῶν προσόντων οἰκοπέ[δω]ν̣οἰκοπέδων
10 |gap:?||gap:3||gap:1|ε̣|gap:1||gap:2||gap:2|ρ̣|gap:1||gap:?||gap:3||gap:1|ε|gap:1||gap:2||gap:2|ρ|gap:1| [ἀνὰ]ἀνὰ [μ]έσονμέσον , |gap:1|ειτ̣α̣ι|gap:1|ειται κ̣λ̣ῆ̣ροςκλῆρος , ἀπηλιώτου πρότ̣ερονπρότερον Α|gap:1|του κλῆρος ἀνὰ [μέσο]νμέσον ὄν̣[το]ς̣ὄντος
11 |gap:?||gap:4| Π̣τ̣ο̣λ̣εμ̣α̣ί̣ο̣υΠτολεμαίου κ̣[αὶ]καὶ |gap:3||gap:1|θευτος κ̣α̣[ὶ]καὶ |gap:5|λευ|gap:1|ιδος καὶ Σωκρά̣τουςΣωκράτους καὶ ἄλλων οἰκ̣ία̣ςοἰκίας |gap:3||gap:1|λ̣η̣|gap:2||gap:4||gap:1||gap:3||gap:1|λη|gap:2||gap:4||gap:1|
12 |gap:?| [τὰς]τὰς δ̣ι̣[α]τ̣ε̣τ̣αγμ̣ένα̣ςδιατεταγμένας τῇ θ̣υ̣γ̣α̣[τρὶ]θυγατρὶ [ἡ]μ̣ῶν̣ἡμῶν Σ̣α̣μ̣β̣ί̣ω̣ι̣Σαμβίωι καθὼς πρόκιτα̣[ι]πρόκιται ἐπὶ [τ]ῇτῇ ∼ἐνοικ[ή]σι∽ἐνοικήσει καὶ τῇ |gap:2|τα τε δάνε̣[ι]α̣δάνεια
13 |gap:?||gap:4||gap:4|ι|gap:1|εσ|gap:1|ω̣|gap:?||gap:4||gap:4|ι|gap:1|εσ|gap:1|ω τὰ ∼καθʼ∽κατʼ ἔτος ἐκ̣φόριαἐκφόρια κ̣α̣τ̣ὰ̣κατὰ τ̣ὰ̣τὰ τακτὰ |gap:1||gap:5|τ̣α̣|gap:1||gap:5|τα γεινομένων ὑπʼ ἐμοῦ τῇ δὲ θυγατρὶ Σαμβίωι καὶ τοῖς ἑαυτ[ῆ]ς̣ἑαυτῆς
14 |gap:?| [ἀνα]λ̣ώ̣μα̣τ̣α̣ἀναλώματα πάντ[α]πάντα κ̣α̣ὶκαὶ τὰ ἔργα μὴ οὔσ̣η[ς]οὔσης τῇ θυγατρὶ Σ̣α̣μ̣[β]ί̣[ωι]Σαμβίωι [μ]ήτεμήτε τοῖς ∼οἱωνοῖς∽υἱωνοῖς Θέωνι τῷ καὶ Τεῶτι καὶ Σωτηρίχῳ τῷ κα̣[ὶ]καὶ
15 [Στοτοήτι]Στοτοήτι |gap:?|ε̣χων̣|gap:?|εχων |gap:2||gap:1||gap:1|ε|gap:4| Θ̣α̣υ̣βάστιοςΘαυβάστιος κλήρο̣υςκλήρους ἄνευ τῆς γ̣ν̣[ώ]μ̣[ης]|gap:1|γνώμης|gap:1| |gap:1|ρ̣|gap:1|φηναι|gap:1|ρ|gap:1|φηναι αὐτοῖς̣αὐτοῖς τὴν Θαυ̣βάστινΘαυβάστιν πᾶν τὸ παρὰ τοῦ |gap:2|ε|gap:3|α̣ς̣|gap:2||gap:1||gap:2|ε|gap:3|ας|gap:2||gap:1|
16 |gap:?||gap:1|ηλ[ι]κ|gap:1||gap:1||gap:?||gap:1|ηλικ|gap:1||gap:1| ε̣ἰ̣σιεἰσι |gap:3||gap:4| κ̣[α]ταλειπόντων̣καταλειπόντων ὑπʼ ἐ̣μοῦἐμοῦ ἁπ[άντων]ἁπάντων μ̣έ̣χρι{μέχρι} μέχρι τοῦ αὐτοὺς γε̣ν̣έ̣σ̣θ̣α̣ιγενέσθαι ἐν ἡλικίᾳ οὖσαν ἐπίτρο̣π̣ο̣[ν]ἐπίτροπον
17 |gap:?||gap:1|ω̣ν̣|gap:?||gap:1|ων Σωτηρ[ίχῳ]Σωτηρίχῳ τῷ καὶ Σ̣τ̣ο̣τοήτιΣτοτοήτι κ̣ατ̣[ὰ]κατὰ δημο̣σ̣ί̣α̣[ν]δημοσίαν ἀσφά[λ]ε̣ι̣α̣[ν]ἀσφάλειαν ❨ἀ̣ργ(υρίου)❩ἀργυρίου δ̣ρ̣αχμὰςδραχμὰς ∼χιλείας∽χιλίας ὀ̣κτ̣ακοσίας̣|num:1800|ὀκτακοσίας|num:1800| , ἀφʼ ὧν τῶν υἱωνῶν [ἡ]μῶνἡμῶν |gap:1||gap:3|μ̣|gap:1||gap:3|μ
18 |gap:?| [ἀνυ]π̣ερθέτ̣ω̣ς̣ἀνυπερθέτως κ̣α̣ὶ̣καὶ τ̣ὴντὴν ∼πρᾶξειν∽πρᾶξιν αὐτοῖ̣[ς]αὐτοῖς εἶνα̣ιεἶναι ἐκ̣ἐκ τ̣ῆ̣ς̣τῆς Θε̣ν̣|gap:1|Θεν|gap:1| |gap:3|τ|gap:2| κ̣α̣ὶκαὶ ἐκ̣ἐκ τῶν ὑπαρχόντων α̣ὐτ̣ῇαὐτῇ πάντων καθάπερ ἐ[κ]ἐκ [δ]ί̣κ̣ηςδίκης ὡς |gap:1|δ|gap:1|
19 |gap:?|σαμ|gap:1|ι̣|gap:2||gap:?|σαμ|gap:1|ι|gap:2| Θέων̣ι̣Θέωνι τ̣ῷτῷ [κ]α̣ὶ̣καὶ Τε̣ῶτιΤεῶτι καταλ̣ε̣ί̣π̣ω̣{καταλείπω} κα̣τ̣α̣λ̣ε̣ί̣πω̣καταλείπω α̣ὐ̣τ̣ο̣[ῖ]ς̣αὐτοῖς πάν̣τ̣[α]πάντα τῶ̣ντῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ ∼Ταφ̣ι̣ῶμιν∽Ταφιώμιος καὶ ∼Θαησ̣ι∽Θαήσιος καὶ τοῦ ἀδελφοῦ
20 |gap:?| [Σωτηρίχῳ]Σωτηρίχῳ τῷ κ̣α̣ὶ̣καὶ Σ̣τ̣ο̣τ̣ο̣ή̣τιΣτοτοήτι εἶναι τ̣ῷ̣τῷ μὲν υ̣[ἱ]ω̣νῷυἱωνῷ μου Θεωνᾷ ∼τ̣ο̣ῦ̣∽τῷ κ[αὶ]καὶ ∼Τεῶ[τος]∽Τεῶτι τ̣ο̣ῦ̣τοῦ καταλειπομένου τῷ ❨Σωτηρ⸌ίχ⸍(ῳ)❩Σωτηρίχῳ τῷ καὶ Στοτοήτι ❨κλήρ(ου)❩κλήρου κατοικικοῦ
21 |gap:?|μέρ[ε]σι|gap:?|μέρεσι ἄ̣λ̣λ̣α̣ἄλλα ∼κ̣α̣ταλειπομενον∽καταλειπόμενα αὐτῷ Σ[ω]τ̣η̣ρίχῳΣωτηρίχῳ τῷ κα̣ὶκαὶ Στοτ̣ο̣ήτιΣτοτοήτι ο̣[ἰ]κ̣ό̣π̣εδαοἰκόπεδα . S-2 ἐφʼ ἑκάστης δὲ ❨διασ̣το(λῆς)❩διαστολῆς ἐκ τῶν υἱωνῶν ἡμῶν ς|gap:4|
22 |gap:?||gap:1|σάντων κατοικ̣ι̣[κοῦ]κατοικικοῦ [κ]λ̣ήρουκλήρου καθ̣ὼςκαθὼς ∼ἐ̣π̣ά̣νωι̣∽ἐπάνω δ̣ε̣δήλωταιδεδήλωται α|gap:2| ∼[ο]ὐδε̣ν̣εὶ∽οὐδενὶ ∼οὐοδὲν∽οὐδὲν ∼καταλείπωι∽καταλείπω . S-3 παροῦσι δὲ ἐπὶ τῆς ἀρχῆς σημαινομέ̣ν̣ο̣ι̣[ς]σημαινομένοις
23 |gap:?||gap:1|τ|gap:2| συνχωρ̣ε̣ῖ̣ν̣συνχωρεῖν μ̣ε̣τὰμετὰ τὴν ἑ̣α̣υ̣τῆ[ς]ἑαυτῆς [τ]ελευτ̣ὴ̣ν̣τελευτὴν ∼[τῆ]ς̣∽τῇ μὲν ∼θυ̣γ̣α̣τ̣ρ̣ο̣ς̣∽θυγατρὶ ∼Σαμβους∽Σαμβοῦτι τὸ ∼ὑπάρχοντα∽ὑπάρχον αὐτῇ ἐν Σοκνοπαίου Νή̣σο̣[υ]|gap:4||gap:1|Νήσου|gap:4||gap:1|
24 |gap:?| [κοινὸν]κοινὸν κ̣α̣ὶκαὶ ἀδ̣ια̣ίρετο̣νἀδιαίρετον κ̣αὶκαὶ μέτοχον πρὸς̣πρὸς τ̣[ὸ]ντὸν τῆς ἀ̣δε̣[λ]φ̣[ῆ]ς̣ἀδελφῆς αὐτῆς ∼πα̣τέρα̣ν̣∽πατέρα Θαυβά̣σ̣τινΘαυβάστιν τόπον , ἐν οἷς φ̣ό̣ρ̣τιαφόρτια , τῷ δὲ υἱῷ αὐτῆς
24-25 Σωτηρ[ί]∤[χῳ]Σωτηρί∤χῳ
25 [τῷ]τῷ [καὶ]καὶ [Στοτοήτι]Στοτοήτι [νότο]ν̣νότον ἐπὶ βο̣ρ̣ρᾶ̣βορρᾶ π̣ή̣χ̣ε̣ι̣ς̣πήχεις λιβὸς ἐπʼ ἀ̣πηλι̣ώτηνἀπηλιώτην πή̣χ̣ε̣[ι]ς̣πήχεις εἴκ̣ο̣σ̣ι̣εἴκοσι νότον ἐ̣π̣ὶἐπὶ βορρᾶ τ[ο]ῦ̣τοῦ π̣ύργουπύργου Κ̣ρ̣άτουΚράτου ❨πρε̣⸌σ̣⸍(βυτέρου)❩πρεσβυτέρου αὐλὴ νότου Μαροῦτος Ὥρου̣Ὥρου |gap:4|
26 |gap:?| [Σωτ]η̣ρί[χῳ]Σωτηρίχῳ [τῷ]τῷ [κα]ὶκαὶ Στοτοήτι ε[ἶ]ναιεἶναι τὸ ἥμ̣ισυἥμισυ μέρος̣μέρος κ̣οινὸν̣κοινὸν καὶ [ἀδ]ι̣α̣ί̣ρ̣ε̣τονἀδιαίρετον τῆς αὐτῆς Θαυβ̣άστιο̣ςΘαυβάστιος ἐν ∼Νίλου∽Νείλου ❨πό⸌λ⸍(ει)❩πόλει ❨πατρι⸌κ⸍(ῆς)❩πατρικῆς οἰκίας διστ̣έ̣γ̣ο̣υ̣διστέγου
27 |gap:?| [Σωτηρί]χ̣ῳΣωτηρίχῳ τῷ καὶ Στοτοήτ̣ιΣτοτοήτι π̣υ̣ρ̣γ̣|gap:2|πυργ|gap:2| ο̣ἶκο̣νοἶκον καὶ α̣ὐ̣λήαὐλή . S-4 ἐὰν δέ τις̣τις ἡμῶν σύμβῃ τινὸ̣ςτινὸς τελευτ̣ῆ̣σ̣αιτελευτῆσαι ε̣χειτιυκα|gap:1|εχειτιυκα|gap:1| ἐ̣χ̣έ̣τωἐχέτω
28 |gap:?| ❨ὡ̣(ς)❩ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν λϛ̣|num:36|λϛ|num:36| ❨ο(ὐ)⸌λ⸍(ὴ)❩οὐλὴ ❨π̣ο̣⸌δ̣⸍(ὶ)❩ποδὶ δεξι[ῷ]δεξιῷ |gap:1|μ̣ας̣|gap:1|μας ❨ὡ̣(ς)❩ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν μ̣ε|num:45|με|num:45| ❨ἄση⸌μ⸍(ος)❩ἄσημος , Ὧρ̣ο̣ς̣Ὧρος ❨ὡ̣(ς)❩ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν λ̣ε̣|num:35|λε|num:35| ❨ἄ̣σ̣η̣⸌μ̣⸍(ος)❩ἄσημος , οἱ ἕξ|num:6| .