Sematia

p.vind.tand.26.xml

TM: 13687HGV: 13687Date: – Place:

1 m1 S-1 ἔτους ἑβδόμου Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τίτου Αἰλίου Ἁδ̣ριανοῦἉδριανοῦ <Ἀντωνίνου>Ἀντωνίνου Σεβαστοῦ Εὐσεβοῦς μηνὸς Ἁδρ[ιανοῦ?]Ἁδριανοῦ |gap:1| [ἐν]ἐν [κώμῃ]κώμῃ [Σοκνοπαίου]Σοκνοπαίου
2 Νήσου τῆς Ἡρακλείδου μερίδος τοῦ ∼Ἀρσινοείτου∽Ἀρσινοίτου νομοῦ . S-2 ὁμολ̣ογ̣ε̣ῖὁμολογεῖ Θασῆς Πανεφρέμ̣[με]ως̣Πανεφρέμμεως ❨πρεσβ(υτέρου)❩πρεσβυτέρου Σοχώτου̣Σοχώτου ὡ[ς?]ὡς [❨(ἐτῶν)❩?]ἐτῶν |gap:1| [οὐλὴ?]οὐλὴ |gap:15|
3 ἀπὸ τῆς αὐτῆς κώμης μετὰ κυρίου τοῦ ὁμοπ̣ατρίουὁμοπατρίου καὶ ὁμομητ̣ρ̣ίουὁμομητρίου αὐτῆς ἀδελφοῦ Σοχώ̣τουΣοχώτου ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν μϛ|num:46| οὐλὴ μ̣[ετώπῳ]μετώπῳ |gap:9| [Ταουῆτι]Ταουῆτι
4 Στοτοήτεως τοῦ Στοτοήτεως ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν κε|num:25| οὐλὴ μετώπῳ μέσῳ μετὰ κυρίου τοῦ ἑαυτῆς υἱοῦ Παβοῦτος Τε̣σ̣ε̣[νούφεως]Τεσενούφεως [τοῦ]τοῦ |gap:12|
5 ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν λ|num:30| ❨ο(ὐ)⸌λ⸍(ὴ)❩οὐλὴ ∼φρ[υ]ί∽ὀφρύι δεξιᾷ πεπρακέναι αὐτῇ τὴν ὁμολογοῦσαν ἀπὸ τοῦ νῦν ἐπὶ τὸν ἅπαντα χρόνον ὥστε α[ὐ]τῇαὐτῇ καὶ ἐγγόνο̣[ις]ἐγγόνοις [αὐτῆς]αὐτῆς [καὶ]καὶ [τοῖς]τοῖς [παρʼ]παρʼ [αὐτῆς]αὐτῆς
6 μεταλημψομένοις εἰς ❨μετεπιγρα(φὴν)❩μετεπιγραφὴν ἀπὸ τῆς ἐνεσ̣τώ̣σ̣ηςἐνεστώσης ἡμέρας τὸ ὑπάρχον αὐτῇ Θασῆτι ἐν κώμῃ Σοκνο̣π̣αίουΣοκνοπαίου Νήσου [τρίτον]τρίτον [μέρος]μέρος [οἰκίας]οἰκίας [καὶ]καὶ
6-7 [αὐ]∤λῆςαὐ∤λῆς
7 ∼ὀντος∽ὂν ∼κοινου∽κοινὸν καὶ ∼διαιρετου∽ἀδιαίρετον ὂν καὶ α̣ὐ̣τ̣ῆςαὐτῆς ἀγοραστὸν παρὰ Στοτ̣[ο]ή̣τεωςΣτοτοήτεως Ἁρπα[γά]θ̣ο̣υἉρπαγάθου τοῦ Σαταβοῦτ̣ο̣ςΣαταβοῦτος , ὧν ∼γίτον̣[ες]∽γείτονες [ὅλης]ὅλης [τῆς]τῆς [οἰκίας]οἰκίας [καὶ]καὶ [αὐλῆς]αὐλῆς
8 καθὼς καὶ εἰς αὐτὴν ∼πρᾶσειν∽πρᾶσιν περιέχει · S-3 νότου ῥύμη βασιλικὴ βορ̣ρ̣ᾶβορρᾶ Σαταβοῦτος καὶ Στοτοήτεως ἀμφ[ο]τέρωνἀμφοτέρων Σαταβοῦ[τος]Σαταβοῦτος [οἰκία]οἰκία [ἀπηλιώτου]ἀπηλιώτου
8-9 [Σαταβοῦ]∤τοςΣαταβοῦ∤τος
9 τοῦ Ἁρπαγάθου οἰκία λιβὸς πρότερον Πανεφρέμμε̣ωςΠανεφρέμμεως οἰκοδόμου οἰκία καὶ ἀπέχειν τὴν ὁμολογοῦσαν Θα[σῆν]Θασῆν [παρὰ]παρὰ [τῆς]τῆς [Ταουήτεως]Ταουήτεως
10 τὴν συμπεφωνημένην ∼τειμὴν∽τιμὴν πᾶσαν ἐκ πλήρους παραχρῆμα̣παραχρῆμα διὰ ∼χιρὸς∽χειρὸς ἐξ οἴκου ἀ̣ργυρίουἀργυρίου δρ̣αχμὰςδραχμὰς ὀγδοήκον[τα][|num:80|]ὀγδοήκοντα|num:80| [καὶ]καὶ [βεβαιώσειν]βεβαιώσειν [τὴν]τὴν
10-11 [ὁμολο]∤γοῦσανὁμολο∤γοῦσαν
11 καὶ τοὺς παρʼ αὐτῆς τῇ Ταουῆτι καὶ τοῖς πα[ρʼ]παρʼ α̣ὐτῆςαὐτῆς τὰ κατὰ τὴν ∼πρᾶσειν∽πρᾶσιν ταύτην ἀπ[ό]ἀπό τε δημοσίων κα[ὶ]καὶ [ἰδιωτικῶν]ἰδιωτικῶν |gap:?|
12 ἀπὸ τῶν ἔμπροσθεν χρόνων μέχρι τῆς ἐνεστώσης [ἡ]μέρα̣ς̣ἡμέρας ἀπὸ ∼τὲ∽δὲ ἰδιωτικῶν κα[ὶ]καὶ π̣[άσ]η̣ςπάσης ἐνποιήσεως [ἐπὶ]ἐπὶ [τὸν]τὸν [ἅπαντα]ἅπαντα [χρόνον]χρόνον
13 ∼κυριεούσης∽κυριευούσης δὲ τῆς Ταουήτεως καὶ τῶν παρʼ αὐτῆς τοῦ πεπρ̣αμ̣ένουπεπραμένου αὐτῇ τρίτου μέρους οἰκ̣[ίας]οἰκίας κ̣αὶκαὶ αὐλ̣ῆ[ς]αὐλῆς ὡς πρ̣[όκειται]πρόκειται [∼εἰσοδεουσα∽]εἰσοδευούσης [καὶ]καὶ
13-14 ∼[ἐξο]∤δεουσα∽ἐξο∤δευούσης
14 ἐπὶ ταῖς οὔσαις εἰσόδοις καὶ ἐξόδοις καὶ φωσφορίοις κ̣α̣ὶ̣καὶ δια{δια} ∼τίχεσι∽τείχεσι καὶ τῇ οὔσῃ διαθέσει καὶ ὧν ἄλλων [ἐπε]κ̣ρ̣α̣τ̣ή̣θ̣η̣ἐπεκρατήθη καὶ ∼κυριε[ύθη]∽ἐκυριεύθη [μέχρι]μέχρι [νῦν]νῦν [δικαίων]δικαίων [πάντων]πάντων
15 καὶ μηδένα ἐπιπορευόμενον μηδʼ ἐνποιούμενον μηδὲ μέρους αὐτοῦ κατὰ μηδένα τρόπον καθότι πρόκειτα̣ι̣πρόκειται πρὸς̣πρὸς ∼τὲ∽δὲ τ̣ὰ̣τὰ προκείμε[να]προκείμενα [μηδὲν]μηδὲν [τὴν]τὴν [ὁμολογοῦσαν]ὁμολογοῦσαν
16 μηδὲ τοὺς παρʼ αὐτῆς ἐνκαλεῖν μηδὲ ἐνκαλέσειν μηδὲ̣μηδὲ ∼ἐπε̣λεύσασθαι∽ἐπελεύσεσθαι τ̣ρόπ̣ῳτρόπῳ μηδενὶ ἐτὶ δὲ καὶ παρεξάσθω̣παρεξάσθω [ἡ] [ὁμ]ολογοῦσαὁμολογοῦσα ἀνέπαφ̣[ον]ἀνέπαφον [καὶ]καὶ [ἀνενεχύραστον]ἀνενεχύραστον [καὶ]καὶ
16-17 ∼ανεπι∤δανιστα∽ἀνεπι∤δάνειστον
17 καὶ ἀνεξαλλοτρίωτον καὶ καθαρὸν ἀπὸ ὀφε̣ιλῆςὀφειλῆς ὑ̣ποθήκηςὑποθήκης π̣α̣ν̣τ̣ὸ̣[ς]παντὸς διεγγυήματος δη̣μοσίουδημοσίου τε καὶ ἰδ̣[ιωτ]ικοῦἰδιωτικοῦ . S-4 ὅ̣ τι ∼τʼ∽δʼ ἂν τῶν π[ροκειμένων]προκειμένων [παραβῇ]παραβῇ [ἡ] [Θασῆς]Θασῆς
18 ο̣ἱ̣οἱ πα̣ρʼπαρʼ αὐτῆς προσαποτεισάτωσαν τῇ Ταουῆτι καὶ το̣ῖςτοῖς π̣αρʼπαρʼ αὐτῆς , ἥ̣νἥν τε [ε]ἴ̣ληφεν̣εἴληφεν ∼τ̣ειμὴν∽τιμὴν διπλῆν καὶ τὰ [ἀ]ν̣αλώματαἀναλώματα διπλᾶ̣διπλᾶ |gap:22|
19 μην ἐπισκευὴν καὶ ∼ἐπίτειμον∽ἐπίτιμον ἀργυρίου δρ̣αχμ̣ὰςδραχμὰς ∼τεσσ̣ερ̣ά̣κοντα∽|num:40|τεσσαράκοντα|num:40| καὶ εἰς τὸ δημ̣όσ̣ιονδημόσιον τὰ̣[ς]τὰς [ἴσ]αςἴσας καὶ μ̣ηδὲνμηδὲν ἧσσο̣[ν]ἧσσον |gap:17| [τὰ]τὰ
19-20 [διωμο]∤|g:unintelligible|διωμο∤|g:unintelligible|
20 λογημένα κύρια εἶναι καθότι καὶ [ἐσ]τίνἐστίν . S-5 ❨ὑπογρ(αφεὺς)❩ὑπογραφεὺς ❨ἐπιγρ(αψάμενος)❩ἐπιγραψάμενος αὐτῆ̣ς̣αὐτῆς κύ̣[ριος]κύριος καὶ Αἰγύπτια ❨γρ(άμματα)❩γράμματα καὶ |gap:22|
21 m2 |gap:1_lines|
22 m3 Θασῆς Παν̣εφρέμμεωςΠανεφρέμμεως ❨πρεσβ(υτέρου)❩πρεσβυτέρου Σο̣χώ̣τουΣοχώτου μετ̣ὰ̣μετὰ κυρίου τοῦ ὁμοπα̣τρ̣ίουὁμοπατρίου κ̣α̣ὶκαὶ ὁμομητρίου [αὐτῆς]αὐτῆς [ἀδελφοῦ]ἀδελφοῦ
23 Σοχώτου τῶν δύο|num:2| ∼εἱερέων∽ἱερέων ∼ὁμολογο̣υ̣μεν∽ὁμολογῶ πεπρακέναι αὐτῇ Ταουῆ[τ]ι̣Ταουῆτι κατὰ τήνδε τὴν [ὁμολογίαν]ὁμολογίαν
24 αὐτῇ καὶ τοῖς παρʼ αὐτῆς ἀπὸ τοῦ νῦν ἐπὶ τὸν ἅπαντα χρόνον τὸ ὑπ̣άρχονὑπάρχον ∼αυτ̣η∽μοι ἐν τῇ ❨προγεγρ(αμμένῃ)❩προγεγραμμένῃ [Σοκνοπαίου]Σοκνοπαίου [Νήσῳ]Νήσῳ
25 τρίτον μέρος ∼οἰκείας∽οἰκίας καὶ αὐλῆς ∼ὀντος∽ὂν ∼κοινου∽κοινὸν καὶ ∼ἀδιερετου∽ἀδιαίρετον καὶ ∼ἀκοραστου∽ἀγοραστὸν παρ̣ὰ̣παρὰ Στοτοήτεως Ἁρ̣[παγάθου]Ἁρπαγάθου [,], [ὧν]ὧν [γείτονες]γείτονες
26 ὅλης τῆς ∼οἰκείας∽οἰκίας καὶ αὐλῆς καθὼς ἐκ ∼εξυμφονου∽συμφώνου ∼ὑπηκόρευσαν∽ὑπηγόρευσαν · S-6 νότου ῥύ̣μηῥύμη ❨βασι⸌λ⸍(ικὴ)❩βασιλικὴ βορρᾶ Σαταβοῦτ[ος]Σαταβοῦτος [καὶ]καὶ [Στοτοήτεως]Στοτοήτεως
27 ἀμφοτέρων Σαταβοῦτος ∼οἰκεία∽οἰκία ∼ἀπηλιότου∽ἀπηλιώτου Σ̣αταβ̣οῦτοςΣαταβοῦτος τοῦ Ἁρπαγάθου ∼οἰκ̣εία∽οἰκία λιβὸς Πανεφ[ρέμμεως]Πανεφρέμμεως [οἰκοδόμου]οἰκοδόμου
28 ∼οἰκεία∽οἰκία καὶ ἀπέχειν τὴν ∼συμπεφονημένην∽συμπεφωνημένην τιμὴν πᾶσαν παραχρῆμα διὰ χειρὸς ἐξ οἴκου ἀργυρίου δ̣[ραχμὰς]δραχμὰς
28-29 [ὀγδοή]∤κοντα|num:80|ὀγδοή∤κοντα|num:80|
29 καὶ βεβαιώσω ∼πάσι∽πάσῃ ∼βαιωσι∽βεβαιώσει ἐπὶ ∼τοῖς∽ταῖς ∼οὔσης∽οὔσαις εἰσ̣όδοιςεἰσόδοις καὶ ἐξόδοις καὶ φωσφορίοις καὶ ∼τί̣χε[σι]∽τείχεσι [καὶ]καὶ [βεβαιώσω]βεβαιώσω [πάσῃ]πάσῃ
30 ∼βαιβαιώσι∽βεβαιώσει καθὼς ❨πρό⸌κ⸍(ειται)❩πρόκειται . S-7 Σωτήριχος ❨ἔγρ(αψα)❩ἔγραψα .