Sematia

p.vind.tand.25.xml

TM: 13686HGV: 13686Date: 51 – 51Place: Soknopaiu Nesos (Arsinoites)

1 m1 S-1 Σ̣ατα̣β̣οῦ̣ς̣Σαταβοῦς Στοτοήτιος μη̣τρ̣ὸς̣μητρὸς Τ̣αον̣νόφριοςΤαοννόφριος ∼ὁμολογῶι∽ὁμολογῶ πεπρακέναι ∼Στοτο̣η̣[τ]ις∽Στοτοῆτι Σαταβοῦ̣τος̣Σαταβοῦτος
2 μ̣η̣τ̣ρ̣ὸςμητρὸς ∼Θ̣αησ̣ις̣∽Θαήσιος ∼τον∽τὸ ∼ὑπάρχ̣[ο]ν̣τ̣α∽ὑπάρχον μοι δέκατον μέρος μητρικῆς οἰκίας ∼μονοστήγου∽μονοστέγου
3 κ̣α̣ὶκαὶ αὐ̣λ̣ῆ̣ς̣αὐλῆς ἐ̣κἐκ τ̣οῦτοῦ πρὸς̣πρὸς ∼λείβα∽λίβα μ̣έρ̣ουςμέρους καὶ ψιλοῦ τόπου ἐν δυσὶ ∼σφρα̣γεῖσι∽σφραγῖσι ∼κυνῆς∽κοινῆς καὶ ∼διαιρέτου∽ἀδιαιρέτου
4 [καὶ]καὶ [τῶν]τῶν [συ]νκυρ̣όντωνσυνκυρόντων πάν̣τωνπάντων ἐ̣ν̣ἐν τ̣ῆ̣ι̣τῆι Σοκ̣ν̣ο̣[π]α̣ίουΣοκνοπαίου ∼Ν̣ή̣σ̣ου∽Νήσῳ τῆς [Ἡρακλ]ε̣ί̣δ̣ο̣υ̣Ἡρακλείδου μ̣ερίδοςμερίδος , ὧ̣νὧν ∼γίτωνος∽γείτονες τῆς μὲν πρώτης ∼σφραγεῖδος∽σφραγῖδος νότου Πισάιτο[ς]Πισάιτος [καὶ]καὶ τ̣ῶντῶν
4-5 ἀδ̣ε̣λ∤[φῶν]ἀδελ∤φῶν
5 [οἰ]κ̣ίαοἰκία κ̣α̣ὶ̣καὶ τοῦ ∼πριαμέ̣ρου∽πριαμένου Στοτοήτι̣ο̣ςΣτοτοήτιος εἴσο̣δ̣[ος]εἴσοδος καὶ ἔ̣ξ̣ο̣δ̣ο̣ς̣ἔξοδος β̣ο̣ρ̣ρᾶβορρᾶ ∼[Θ]α̣[υ]β̣ά̣σ̣τ̣εις∽Θαυβάστιος ∼οἰκίας∽οἰκία καὶ ∼αὐλης∽αὐλὴ λιβ̣ὸςλιβὸς καὶ ∼ἀπηλείωτου∽ἀπηλίωτου ∼ῥ̣ύμη∽ῥύμη ∼βασιλικηι∽βασιλική , ὧν ∼γ[ίτω]νος∽γείτονες τῆς
6 [δὲ]δὲ [ἄλλης]ἄλλης ∼σ̣φραγ̣[εῖ]δ̣ος∽σφραγῖδος νότου ∼κωπρειας̣∽κοπρία κ̣ώμ̣[ης]κώμης βορρᾶ Καλ̣ατύθ̣[ιος]Καλατύθιος τ̣ο̣ῦτοῦ Ὀννόφριος ∼ἐλ̣αιουργείου∽ἐλαιουργίου λιβὸς ∼Τααιπις∽Τααίπιος ∼οἰκίας∽οἰκία καὶ ∼αὐλης∽αὐλὴ ∼ἀπηλει̣ώ̣[τ]ο̣υ∽ἀπηλιώτου ∼ῥύμη∽ῥύμη
7 ∼[βασιλ]ι̣κηι∽βασιλικὴ κ̣[α]ὶ̣καὶ ∼ἀ̣π̣[έ]χωι∽ἀπέχω τὴ̣ντὴν συνκ̣εχωρη[μέ]ν̣η̣ν̣συνκεχωρημένην ∼τ̣ε̣ιμὴν∽τιμὴν πᾶσ̣α̣ν̣πᾶσαν ἐ[κ]ἐκ π̣λ̣[ή]ρ̣ο̣υ̣ς̣πλήρους καὶ ∼βεβ̣αιωσι∽βεβαιώσω πά̣σηιπάσηι ∼βεβαιωσιν∽βεβαιώσει ἐπὶ τὸν ἅπαντα χρόνο̣[ν]χρόνον [κ]α̣ὶ̣καὶ τὰ ἄλλα
8 ∼[ποιήσ]ω̣ι∽ποιήσω καθὼς π̣ρ̣ογέγραπτ̣α̣ι̣προγέγραπται . S-2 ἔ̣γ̣ρ̣αψενἔγραψεν ὑ̣[π]ὲ̣ρ̣ὑπὲρ α[ὐτοῦ]αὐτοῦ [Σ]α̣τ̣α̣βοῦςΣαταβοῦς Σ̣τ̣[ο]τ̣[ο]ήτ̣ι̣[ος]Στοτοήτιος [διὰ]διὰ [τὸ]τὸ μὴ ε̣ἰδέ̣να̣ι̣εἰδέναι αὐτὸ̣ν̣αὐτὸν γ̣ράμματαγράμματα . S-3 Στοτοῆτις Σαταβοῦτος μητρὸ̣ς̣μητρὸς ∼Θ̣α̣ησις∽Θαήσιος
9 [ἠγόρακ]α̣ἠγόρακα καθὼς̣καθὼς πρόκ̣ειτα̣ιπρόκειται . S-4 πρ[ᾶ]σιςπρᾶσις καὶ ἀπ[ο]στ̣α̣σ[ίο]υἀποστασίου ∼δεκα̣τ̣ο̣ν̣∽δεκάτου ∼μ̣έ̣ρ̣ο̣ς̣∽μέρους μ̣ητ̣ρ̣ι̣[κ]ῆ̣ς̣μητρικῆς οἰκ̣ίαςοἰκίας ∼μον̣οστήγου∽μονοστέγου καὶ αὐλ̣ῆςαὐλῆς ἐκ τοῦ πρὸς ∼λείβα∽λίβα μ̣έ̣ρουςμέρους καὶ ∼δε̣[κατ]ο̣ν∽δεκάτου ∼μέρος∽μέρους
10 [ἄλλου]ἄλλου ψιλοῦ τόπου ἐν δυσ̣ὶδυσὶ ∼σφρα̣γεῖσ̣ι̣∽σφραγῖσι ∼κ̣οιν̣ο̣ν∽κοινοῦ κ̣α̣ὶ̣καὶ ∼ἀδ̣ι̣α̣ιρετ̣ο̣ν∽ἀδιαιρέτου κ̣[α]ὶ̣καὶ τ̣ῶ̣ν̣τῶν σ̣[υνκ]υ̣ρόντων̣συνκυρόντων π̣ά̣ντωνπάντων πάντων{πάντων} ἐν τῇ Σοκνοπαίου ∼Νήσου∽Νήσῳ τῆς Ἡ̣[ρακλείδο]υ̣Ἡρακλείδου μερ[ί]δ̣ο̣ςμερίδος ,
11 [ὧν]ὧν ∼[γιτ]ωνος∽γείτονες $, αἳ πρόκειτα̣ιπρόκειται καὶ ∼ἀπέ̣χω̣ι∽ἀπέχω τὴ̣ν̣τὴν τιμὴν̣τιμὴν |gap:3|αιο|gap:1| [ἐ]κ̣ἐκ ❨πλ̣⸌ή̣⸍(ρους)❩πλήρους , ἣν ποι[εῖ]τ̣α̣ιποιεῖται Σα̣ταβο̣ῦςΣαταβοῦς Στ̣οτοήτιοςΣτοτοήτιος Ταοννόφριος ❨ὡ(ς)❩ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν κγ|num:23| οὐ[λὴ]οὐλὴ δ̣ακτύλῳ̣δακτύλῳ
12 |gap:5| χειρὸς ἀριστερᾶς Σ̣τοτοῆ̣[τι]Στοτοῆτι [Σ]α̣τ̣αβο̣ῦ̣τ̣οςΣαταβοῦτος μη̣τ̣ρὸ[ς]μητρὸς Θαή[σι]οςΘαήσιος ❨ὡ(ς)❩ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν με|num:45| ∼οὐληι∽οὐλὴ γ̣όνασιγόνασι ἀ̣μφ̣ο̣τ̣[έ]ρ̣οιςἀμφοτέροις . S-5 ὑπ̣ο̣γ̣ρ̣αφεὺςὑπογραφεὺς τοῦ ∼ἀποδομ̣ε̣νον∽ἀποδομένου Σωτᾶς̣Σωτᾶς Σ̣τ̣οτοήτιο[ς]Στοτοήτιος
13 [❨ὡ(ς)❩]ὡς [❨(ἐτῶν)❩]ἐτῶν |gap:1||gap:1| ∼οὐληι∽οὐλὴ πήχει δε̣ξ̣ιῶιδεξιῶι . S-6 ❨(ἔτους)❩ἔτους ∼δ̣υοκ̣α̣ιδε̣κ̣[ά]τ̣ο̣υ∽δωδεκάτου Τι[βερ]ί̣[ο]υΤιβερίου Κλαυ̣δίουΚλαυδίου Καίσαρος Σεβα̣[σ]το̣ῦ̣Σεβαστοῦ Γερμ[ανι]κ̣οῦΓερμανικοῦ Αὐτοκράτορος μηνὸς Νέου Σεβαστοῦ ζ|num:7| . S-7 ❨ἀνα(γέγραπται)❩ἀναγέγραπται [διὰ]διὰ τ̣οῦτοῦ ἐν
14 [τῇ]τῇ [Σο]κ̣ν̣οπαίουΣοκνοπαίου ∼Νήσου∽Νήσῳ ∼γρ̣[α]φί̣ου∽γραφείου γρα̣φ[ί]ο̣υ̣{γραφίου} .