Sematia

p.vind.tand.2.xml

TM: 15456HGV: 15456Date: 238 – 244Place: Antinoopolis

1 m1 S-1 |gap:?| [τῶι]τῶι [λ]αμ̣[π]ρ̣[οτάτ]ω̣ιλαμπροτάτωι ἐπάρχωι Αἰγύπτου
2 [παρὰ]παρὰ [❨Αὐρ(ηλίου)❩]Αὐρηλίου Δι̣ο̣|gap:6|Διο|gap:6| [το]ῦ̣τοῦ καὶ ∼Καλλ̣ινείκου∽Καλλινίκου ❨ἐξηγητεύσαντ(ος)❩ἐξηγητεύσαντος Ἡρακλέους ❨πόλ(εως)❩πόλεως τῆς ὑπὲρ Μέμφιν̣Μέμφιν |gap:?|
3 [γ]υ̣μ̣[νασ]ιά̣ρ̣χουγυμνασιάρχου καὶ ἐπ[ὶ]ἐπὶ τ[ῶν]τῶν στεμμάτων Ἀντινόου πόλεως καὶ ὡς ∼χρηματίζωι∽χρηματίζω . S-2 |vac:?|
4 〚πιστεύων〛πιστεύων 〚μου〛μου ⸢Π̣εποιθὼς⸣Πεποιθὼς ταύτην μ̣ουμου τὴ̣ν̣τὴν ἱκετηρίαν , λαμ̣πρότατ̣ελαμπρότατε ἡγ̣[ε]μώνἡγεμών , διὰ τῆς ἡγ̣ε̣μ̣ονικ[ῆς]ἡγεμονικῆς |gap:?|
5 ⋰ὑ⋱πηρε̣σ̣ίαςὑπηρεσίας φθάσ⸢ε⸣ινφθάσειν πρὸς τ̣ὴ̣ντὴν σὴν ἀγχίνοιαν θάτ|g:apostrophe|τον κα̣[τα]ν̣[ο]ή̣ματοςκατανοήματος ⸢μάλιστα⸣μάλιστα ⸢δὲ⸣δὲ ⸢∼ἐπί∽⸣ἐπεί ⸢,⸣, ⸢μ̣έ̣γ̣ιστ[ε]⸣μέγιστε ⸢[ἡγεμών]⸣ἡγεμών ⸢[,]⸣, παρὰ 〚τοῦ〛τοῦ 〚π̣ε̣|gap:2|κ̣〛πε|gap:2|κ 〚|gap:?|〛|gap:?|
6 τοῖς 〚ε〛ε ἴχνεσι τῶν θεῖων ⋰ἱ⋱ερῶνἱερῶν χαρακτή̣ρων̣χαρακτήρων τοῦ κυρίου ἡμῶν [τοῦ]τοῦ γενναιοτάτου Αὐτοκράτορος [Καίσαρος]Καίσαρος
7 Μάρκου Ἀντωνί̣ο̣[υ]Ἀντωνίου Γο̣ρδιανοῦΓορδιανοῦ Εὐ̣σεβοῦςΕὐσεβοῦς Εὐ̣τ̣υ̣[χοῦς]Εὐτυχοῦς [Σεβαστο]ῦΣεβαστοῦ ἐ̣νἐν τῷ σεβασ̣μ̣ιωτάτῳσεβασμιωτάτῳ Σεβα̣[στείῳ]Σεβαστείῳ
8 τοῦ Ἡρακλεοπολ̣ί̣τουἩρακλεοπολίτου ταῦτ̣[α]ταῦτα διὰ βιβλ̣ιδίωνβιβλιδίων ⸢ἀ̣ναγκ̣αί̣ω̣ς̣⸣ἀναγκαίως ἀπεθέμην , ὅπως ∼μεισοπο̣νηρησας∽μισοπονηρήσας ἐκδικήσῃς με[ν]μεν |gap:?|
9 |gap:?| πέπονθά τε καὶ παρʼ ἕκα̣[σ]τ̣αἕκαστα πά̣σχ̣ωπάσχω ⋰ὑ⋱πὸὑπὸ τῆς αὐτῆς κωθωνικῆς καὶ ῥιψοκινδύνου ἔτι τε [καὶ]καὶ
10 ἀπεγνωσμένης ∼ἑταιρειας∽ἑταιρίας τε καὶ συγγενείας ἐπε̣ξέλθῃςἐπεξέλθῃς δὲ καὶ τοῖς σοῖς , ὅσον ἐπὶ τούτοις |gap:1||gap:?|
11 πητως ∼πάλι∽πάλιν ⸢καὶ⸣καὶ ⸢νῦν⸣νῦν διαβεβλημ[έ]νο̣ι̣ς̣διαβεβλημένοις . S-3 οὐκ ἤρκεσεν γ̣ὰ̣ρ̣γὰρ Θεοδοσίῳ τ[ῷ]τῷ καὶ Πλ̣ο̣υ̣τίωνιΠλουτίωνι ἀρχι|gap:?|
12 ἀ̣ποδ⸢εί⸣[κνυσθα]ιἀποδείκνυσθαι π̣α̣ρὰπαρὰ τῷ σῷ μεγ̣έ̣θ̣ειμεγέθει ἁλό⸢ν⸣τιἁλόντι τε καὶ π̣ρ̣ο̣σ̣τιμηθέντιπροστιμηθέντι ἐκ δ̣ι̣α̣δικ[ασ]ί̣[ας]διαδικασίας ⸢μα̣λ̣⸣μαλ ⸢|gap:?|⸣|gap:?| |gap:?|
13 |gap:10| Ἡ̣ρακλεοπολίτουἩρακλεοπολίτου νο̣μοῦνομοῦ τῷ διεληλυθότι β|num:2| ❨(ἔτει)❩ἔτει τῆς εὐτυχε̣σ̣τ̣ά̣[της]εὐτυχεστάτης [αὐτοκρατορείας]αὐτοκρατορείας
14 |gap:12||gap:1|ων μα̣ταίων̣ματαίων |gap:4||gap:1| μετὰ τὴν̣τὴν ἐξενε̣χθ̣εῖσαν̣ἐξενεχθεῖσαν ἀπόφ̣ασινἀπόφασιν κ̣α̣ὶ̣καὶ α̣υτ̣|gap:?|αυτ|gap:?|
15 |gap:17|την α|gap:5|ν̣εσινα|gap:5|νεσιν ἐνέταξα τούτῳ μου τῷ βιβλίῳ ⸢〚κατα〛⸣κατα τοῦ λοιπο|gap:?|
16 |gap:17|υ κα̣τα̣|gap:8|η̣τ̣ικατα|gap:8|ητι τῆς προ⋰υ⋱παρξάση̣ς̣προυπαρξάσης ἀγ[χι]νοίαςἀγχινοίας ελα|gap:1||gap:?|
17 |gap:30| [συ]ν̣κ̣ρ̣οτήσαςσυνκροτήσας τινὰς τοὺ[ς]τοὺς κατʼ ἐμοῦ ⸢ἔτι⸣ἔτι συνπ|gap:1||gap:?|
18 |gap:30| [τὸ]ντὸν ἀδελφ̣ὸνἀδελφὸν αὐτοῦ Λυγ|g:apostrophe|γέ[α]Λυγ|g:apostrophe|γέα τὸν καὶ Ἡράκλειο̣ν̣|gap:?|Ἡράκλειον|gap:?|
19 |gap:30| κ̣ρ̣ι̣νομένωνκρινομένων μετὰ τὴν σὴν̣σὴν ἐνκέλ̣ε̣υ̣σ̣ι̣ν̣ἐνκέλευσιν τῆς β|gap:?|
20 |gap:30| σχε̣δὸνσχεδὸν π̣ᾶ̣ν̣πᾶν μέ̣χρ̣ιμέχρι τῆς ∼τελευτε̣ιας∽τελευταίας |gap:1||gap:1||gap:1| λαβη̣|gap:?|λαβη|gap:?|
21 |gap:30|ε̣ν|gap:30|εν ἠνέσχετο , δεδύνηται ⸢δὲ⸣δὲ διὰ τοῦ Λυγ|g:apostrophe|γέως [τοῦ]τοῦ [καὶ]καὶ
21-22 [Ἡ]∤[ρακλείου]Ἡ∤ρακλείου
22 |gap:22| [το]ῖςτοῖς τε μελλησμοῖς ∼ἐξε̣ι̣σχυσαντος∽ἐξισχύσαντος δια|gap:?|
23 |gap:30| παραγ|g:apostrophe|γελίαν ἐπάναγκε̣ς̣ἐπάναγκες π̣α̣ρ̣επομένηνπαρεπομένην τῷ |gap:?|
24 |gap:30||gap:1|α̣ν|gap:30||gap:1|αν ηγ|gap:1|νε|gap:3|⸢|gap:1|⸣|gap:4|ηγ|gap:1|νε|gap:3||gap:1||gap:4| [ὑ]π̣ερθέσθαιὑπερθέσθαι ⸢καὶ⸣καὶ ⸢|gap:2|⸣|gap:2| ⸢|gap:?|⸣|gap:?| τ̣|gap:1||gap:?|τ|gap:1||gap:?|
25 |gap:34||gap:1| ἐπεκ̣αλε̣σα̣|gap:7|υ̣τ̣ο̣|gap:4||gap:?|ἐπεκαλεσα|gap:7|υτο|gap:4||gap:?|
26 |gap:?_lines| |gap:?||gap:1|κατα|gap:1||gap:?|
27 |gap:?||gap:1|ισμητ̣ρ̣|gap:?||gap:?||gap:1|ισμητρ|gap:?|
28 |gap:?|του κα|gap:?|
29 |gap:?|ωθεντα|gap:?|
30 |gap:?|τ̣ολμης|gap:?|τολμης ⸢τε⸣τε υπ|gap:7||gap:1|π̣ο̣ι̣η̣|gap:1||gap:?|υπ|gap:7||gap:1|ποιη|gap:1||gap:?|
31 |gap:?|νικων ε|gap:1||gap:2||gap:1|αισονει|gap:1|ο̣|gap:1||gap:?|ε|gap:1||gap:2||gap:1|αισονει|gap:1|ο|gap:1||gap:?|
32 |gap:?|κανε|gap:3|θη τοῦτο πρα̣|gap:?|πρα|gap:?|
33 |gap:?| [τ]ὰτὰ παράλ[ο]γ̣απαράλογα θαυμασ̣ι̣|gap:?|θαυμασι|gap:?|
34 |gap:?|υ̣|gap:?|υ τι̣μ̣ωρίαντιμωρίαν τὸ χθὲς κ|gap:1||gap:?|
35 |gap:?|σει π̣ρ̣α̣〚|gap:1|〛πρα|gap:1| |gap:1|θην |vac:?|
36 |gap:?||gap:2|ι|gap:1|τ̣η̣|gap:2|ς̣|gap:?||gap:2|ι|gap:1|τη|gap:2|ς ⸢ἐπιτελουμένης̣⸣ἐπιτελουμένης τ̣οῦτοῦ κυρίου̣κυρίου ἡμ[ῶν]ἡμῶν |gap:?|
37 |gap:?| Εὐσ̣εβο̣[ῦς]Εὐσεβοῦς Εὐ̣τ̣υχοῦςΕὐτυχοῦς Σεβασ̣τ̣[οῦ]Σεβαστοῦ |gap:?|
38 |gap:?|χ̣ω|gap:?|χω τοῦ̣τοῦ κ̣υρί[ο]υ̣κυρίου καὶ τῶν ⋰ἱ⋱ε̣ρ|gap:?|ἱερ|gap:?|
39 |gap:?||gap:1|πρ|gap:1||gap:2||gap:1|το|gap:1||gap:1||gap:3|χιας τ|gap:?|
40 |gap:?|α̣ρχοντ̣ι̣|gap:?|αρχοντι κ|gap:1||gap:?| ⸢ειτ|gap:?|⸣ειτ|gap:?|
41 |gap:?||gap:1|ἰδ|g:apostrophe| ὅπως ο|gap:?|
42 |gap:4_lines|
45a |gap:?|
46 |gap:2_lines|
48 |gap:10_lines|
58 |gap:4_lines|
59 |gap:?|
59a |gap:?|
60 |gap:2_lines|
1 |gap:3_lines|