Sematia

p.vind.sijp.2.xml

TM: 17165HGV: 17165Date: 341 – 341Place: Hermopolites

1 m1 S-1 |gap:?_lines| [π]α̣ρ̣[ὰ]παρὰ [Αὐ]ρ̣η̣λ̣ί̣ω̣ν̣Αὐρηλίων ∼[Σαρ]μ̣ατ[η]ς̣∽Σαρμάτου Σ̣[ιλβανοῦ]Σιλβανοῦ κ̣αὶκαὶ
1-2 ∼⋰Ἰ̣⋱ώ̣ν̣ι∤ο̣ς̣∽Ἰωνί∤ου
2 Ἀμ̣[μω]ν̣ίουἈμμωνίου <κωμαρχῶν>κωμαρχῶν καὶ ∼Κ̣ά̣στ̣ωρ∽Κάστωρος Τ̣[εύκους]Τεύκους ἐφό̣ρουἐφόρου
3 καὶ ∼Χωους∽Χωοῦτος Ἡ̣ρακλῆτοςἩρακλῆτος καὶ Φίβιος Ἡ̣[ρακλῆ]τ̣οςἩρακλῆτος καὶ
3-4 ∼Ἀ̣μ̣∤μ̣ωνιος∽Ἀμ∤μώνιου
4 ∼Ἰώνιος∽Ἰωνίου καὶ ∼Σιλβανὸς∽Σιλβανοῦ Πκύλ̣ι̣[ος]Πκύλιος ∼[σ]ι̣τ̣ο̣λογοι∽σιτολόγων ιγ|num:13| ❨ἰνδ(ι)κ(τίωνος)❩ἰνδικτίωνος
5 ∼οι∽τῶν ∼παντες∽πάντων ἀπὸ̣ἀπὸ κώμης Πρήκτ[εως]Πρήκτεως [τοῦ]τοῦ [αὐτοῦ]αὐτοῦ νο̣μοῦνομοῦ
6 χαίρειν . S-2 ἀναδίδομεν καὶ εἰσα̣γ̣[γέλλο]μ̣ε̣ν̣εἰσαγγέλλομεν
7 τοὺς ἑξῆς ἐνγεγραμμέ̣νου̣ς̣ἐνγεγραμμένους <σιτολόγους>σιτολόγους τ̣ῆςτῆς ἡ̣μ̣ετ̣έραςἡμετέρας
8 κώμης ὄντας ∼ὐπορος∽εὐπόρους κ̣[α]ὶκαὶ ∼ἐ̣π̣ιτηδ̣ί̣ο̣υ[ς]∽ἐπιτηδείους δυν̣αμ̣ένουςδυναμένους
9 ἐκτελ̣έσαιἐκτελέσαι τὴ̣ντὴν ∼ἐνχιρεισθῖσαν∽ἐγχειρισθεῖσαν ∼αὐ̣τ̣ω̣ν∽αὐτοῖς λειτουργίαν
10 ὑγ̣ιῶςὑγιῶς καὶ πιστῶς ἀμέμπτως κινδ̣ύνῳ̣κινδύνῳ ἡμῶν
11 καὶ̣καὶ πάν[τ]ω̣νπάντων τῶν ἀπὸ τῆς κώμης . S-3 ἔστι δέ ·
12 S-4 σιτολό̣γοισιτολόγοι κανόνο[ς]κανόνος καὶ ❨πατριμουνίο(υ)❩πατριμουνίου
13 Ἀμμων̣ᾶςἈμμωνᾶς Χ̣ω̣οῦτοςΧωοῦτος ,
14 Ἡρ̣α̣κ̣λ̣ῆ̣ς̣Ἡρακλῆς Φί̣β̣ι̣ο̣⸢ς⸣Φίβιος ,
15 Κ̣|gap:2||gap:7|κ̣ι̣|gap:1||gap:2||gap:4|Κ|gap:2||gap:7|κι|gap:1||gap:2||gap:4|
16 |gap:11||gap:2||gap:2||gap:2||gap:?|
17 |gap:?_lines|
1 [Αὐρηλίῳ]Αὐρηλίῳ [Ἀσκληπιάδῃ]Ἀσκληπιάδῃ [πραιποσ]ίτῳπραιποσίτῳ
2 [ιε|num:15|]ιε|num:15| [π]ά̣γουπάγου ν̣ο̣μ̣[οῦ]νομοῦ [❨Ἑρμ(ουπολί)❩]το⸢υ⸣Ἑρμουπολίτου
3 π̣α̣ρ̣ὰ̣παρὰ ∼Αὐρηλίων∽Αὐρηλίων ∼Σα̣ρ̣μάτης∽Σαρμάτου Σιλβα̣νοῦΣιλβανοῦ καὶ ∼Ἰώνιος̣∽Ἰωνίου
4 Ἀμμω̣νίουἈμμωνίου κωμαρχῶν καὶ ∼Κ̣άστωρ∽Κάστωρος Τεύκους
5 ἐφό̣ρ̣ο̣υἐφόρου καὶ ∼Χωους∽Χωοῦτος Ἡρακλῆ̣τ̣οςἩρακλῆτος καὶ ∼Φιβις∽Φίβιος Ἡρακ̣λῆτος̣Ἡρακλῆτος
6 κα̣ὶ̣καὶ ∼Ἀ̣μ̣μ̣ώ̣ν̣ιος∽Ἀμμωνίου ∼Ἰ̣ώνιος̣∽Ἰωνίου κ̣[α]ὶ̣καὶ ∼Σ̣ιλ̣β̣[α]νὸ̣ς̣∽Σιλβανοῦ Πκύλ̣ιος̣Πκύλιος
7 ∼σ̣ι̣τ̣[ο]λογοι∽σιτολόγων ι̣γ|num:13|ιγ|num:13| ἰνδ̣ικ̣τίωνο[ς]ἰνδικτίωνος ∼[ο]ι̣∽τῶν ∼π̣α̣[ν]τ̣ε̣ς̣∽πάντων [ἀ]π̣ὸἀπὸ
8 κώμης Πρήκτεω̣ςΠρήκτεως τοῦ αὐ̣τ̣[οῦ]αὐτοῦ ν̣ομ̣ο̣ῦνομοῦ χαίρειν .
9 S-5 ἀν⸢α⸣δίδομενἀναδίδομεν καὶ εἰσαγ̣γ̣έλλομ̣ενεἰσαγγέλλομεν το̣ὺ̣ςτοὺς ἑξῆς
9-10 ἐγγ̣ε∤γρ̣α̣μ̣μέ̣νουςἐγγε∤γραμμένους
10 σιτολόγου̣ςσιτολόγους τ̣ῆςτῆς ἡ̣μ̣ετ̣έραςἡμετέρας κώμης
11 ὄ̣ν̣τ̣α̣ς̣ὄντας [ε]ὐπόρουςεὐπόρους καὶ ∼ἐπιτηδίους∽ἐπιτηδείους δυναμένους
12 ἐ̣κ̣τελέσ̣α̣ι̣ἐκτελέσαι τὴν ἐνχειρισ̣θ̣εῖσανἐνχειρισθεῖσαν ∼αὐτους∽αὐτοῖς ∼λ̣ειτουργείαν∽λειτουργίαν
13 ∼ὑ̣γ̣ειῶς∽ὑγιῶς κα̣[ὶ]καὶ πιστῶς ἀμέμπτως κινδύν̣ῳκινδύνῳ ἡμῶν
14 [κ]α̣ὶ̣καὶ πάντω̣ν̣πάντων τῶν ἀπὸ τῆ̣ςτῆς ἡμετέρ̣αςἡμετέρας κώ̣μηςκώμης .
15 S-6 ἔ̣σ̣τ̣ι̣ἔστι δ̣έδέ · S-7 σιτολό̣γ̣οισιτολόγοι κανόνος [καὶ]καὶ [πατρ]ιμωνίο⸢υ⸣πατριμωνίου μερίδ̣ο̣ς̣μερίδος ❨Ἑρμ(ουπολί)❩το⸢υ⸣Ἑρμουπολίτου
16 Ἀμ̣μ̣ω̣νᾶςἈμμωνᾶς ∼Χω̣οῦς∽Χωοῦτος ,
17 Ἡ̣ρ̣α̣[κ]λ̣ῆςἩρακλῆς Φ̣ί̣β̣[ι]ο̣ςΦίβιος ,
18 |gap:?_lines|