Sematia

p.vind.sal.8.xml

TM: 17291HGV: 17291Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:?|
2 |gap:?| ἐ̣κ̣ἐκ κ̣ώμη̣ς̣κώμης Σ̣ε̣ν̣ι̣ν̣[η]β̣εωςΣενινηβεως
3 [❨χ(αίρειν)❩]χαίρειν [.]. S-2 [ὁμολογῶ]ὁμολογῶ ∼[ἐξ]ι̣λη̣φέ̣[ναι]∽ἐξειληφέναι [π]ρ̣ὸςπρὸς μ̣ίσ̣[θωσιν]μίσθωσιν ἐ̣π̣ὶ̣ἐπὶ μόνον̣μόνον τ̣[ὸ]τὸ [ἐνε]στ̣ὸςἐνεστὸς ἔτος
3-4 γε̣νή∤[ματος]γενή∤ματος
4 [τῆς]τῆς |gap:1| ❨[ἰ]ν̣δικ(τίονος)❩ἰνδικτίονος ∼χα̣[ιρ]ι̣κὴν̣∽χερικὴν ἀμπελ[ουρ]γ̣ικὴνἀμπελουργικὴν ἐργα̣[σ]ί̣[α]ν̣ἐργασίαν τοῦ ⋰ὑ⋱πάρχοντ̣ό̣ς̣ὑπάρχοντός σοι
5 [ἀμπελικοῦ]ἀμπελικοῦ χ̣ωρίουχωρίου , ∼ἔ̣χ̣ι̣ς∽ἔχεις περὶ Ταρο̣[ῦθι]νΤαροῦθιν , ὅσου ἐστὶν̣ἐστὶν ἀρουρηδο̣ῦἀρουρηδοῦ , σὺν τοῖς
6 [ἐνοῦσι]ἐνοῦσι [ἐν]ἐν [αὐτ]ῷ̣αὐτῷ φυτοῖς πᾶσ̣ιπᾶσι καὶ φοίνιξι̣φοίνιξι [κα]ὶ̣καὶ φ̣ρ̣ε̣α̣τ̣ί̣ῳ̣φρεατίῳ ἐξόπτης πλί̣νθουπλίνθου
7 [καὶ]καὶ [μηχα]ν̣ι̣κ̣ῷμηχανικῷ ξ̣υ̣λ̣ικῷξυλικῷ ὀργάνῳ , λαμβάνοντος παρὰ σοῦ ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ μισθο̣ῦ̣μισθοῦ
8 [ἀργυρίου]ἀργυρίου [Σεβα]στῶνΣεβαστῶν νομίσματος τάλαν̣τ̣ατάλαντα δέ̣κ̣α̣|num:10|δέκα|num:10| καὶ πυροῦ ἀρτάβας δέκα πέντε|num:15|
9 [καὶ]καὶ [τὸ]τὸ [τρίτο]ν̣τρίτον μέρος τῆς ἐκ̣βησομένηςἐκβησομένης [ο]ἰ̣νικῆςοἰνικῆς ῥύσεως καὶ τρίτον
10 [μέρος]μέρος [τῶν]τῶν ἐνόντ̣ω̣νἐνόντων ἐν α̣ὐ̣τῷαὐτῷ φυτῶν [π]ά̣ντωνπάντων καὶ φο̣ινίκωνφοινίκων , τὸ συνεστηκὸς
11 [τρίτον]τρίτον [μέρο]ς̣μέρος τῆς̣τῆς οἰνικῆ̣ς̣οἰνικῆς ῥύσεως ∼ἀπο̣[λ]ήμψομαι∽ἀπολήψομαι παρὰ σοῦ τῷ Μεσ̣ορὴΜεσορὴ μην̣ί̣μηνί ,
12 [π]αραλα̣[βὼν]παραλαβὼν [μ]έτρῳμέτρῳ κοινῷ , ἐμοῦ παρέχ̣ο̣ντο̣ςπαρέχοντος τὰ αὐτάρκη̣αὐτάρκη [κο]ῦ̣φ̣ακοῦφα , τὴν δὲ
13 π̣ᾶσανπᾶσαν ∼χαιρ̣[ικὴ]ν∽χερικὴν ἀμπελουργικὴν ἐργασ̣ία̣ν̣ἐργασίαν [ἀ]μέμπτωςἀμέμπτως ἐκτε̣λ̣έ̣σω̣ἐκτελέσω , χρώμενος
14 τ̣ῇτῇ τῆς ἀμ̣[πέ]λ̣ουἀμπέλου δικαίᾳ τομῇ καὶ τῇ τ̣ῶ̣[ν]τῶν ἐνόντων φυτῶν πάντ̣ω̣νπάντων καὶ
14-15 φοι∤νίκων
15 δικ̣[αίᾳ]δικαίᾳ καθάρσει , σοῦ , τοῦ γεούχου , π̣οτίζοντοςποτίζοντος τοῖς συνή̣θεσισυνήθεσι πο̣τ̣ι̣σ̣μοῖςποτισμοῖς
16 ἐξ ⋰ἰ⋱δίωνἰδίων σ[ο]υσου βο⋰ι⋱κῶνβοικῶν κτημῶν σὺν τρο̣φαῖςτροφαῖς αὐτ̣ῶναὐτῶν κα̣ὶκαὶ κυκλευτῇ καὶ βουκολῷ ,
17 μ̣ι̣σθοῦμαιμισθοῦμαι δ̣ὲδὲ ἐπὶ τὸν αὐτὸν ἐνιαύσιον χρόνον τὸ ⋰ὑ⋱πάρ̣χονὑπάρχον σοι πω̣μ̣ά̣ρ̣ιονπωμάριον
18 ἐ̣κ̣ἐκ νότου τοῦ αὐτοῦ χωρίου , φόρου τοῦ̣τοῦ πρ̣[ὸς]πρὸς ἀ̣λλήλ̣ουςἀλλήλους συμπεφωνημέ̣ν̣ουσυμπεφωνημένου
19 ⋰ὑ⋱π̣ὲ̣ρ̣ὑπὲρ τ̣ῶντῶν ἐ̣ν̣όντωνἐνόντων ἐν αὐτῷ φυτῶν̣φυτῶν πάντων καὶ φοινίκων ἀ̣ργυρίουἀργυρίου
20 Σεβαστῶν ν̣ομίσ̣ματοςνομίσματος ταλάντων εἴκο[σι]εἴκοσι ἑνός|num:21| , ❨γ[ί(νονται)]❩γίνονται ❨ἀργ(υρίου)❩ἀργυρίου ❨(τάλαντα)❩τάλαντα κα|num:21| , ἀφʼ ὧν
20-21 ∼ἐκκρού∤⋰ι⋱ς∽ἐκκρού∤εις
21 μοι ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ μ̣ισ̣θ̣οῦμισθοῦ τῆς ∼χ̣αιρικῆς∽χερικῆς ἐργασ̣ί̣[ας]ἐργασίας τ̣ο̣ῦ̣τοῦ ἀ̣[μπ]ε̣λικοῦἀμπελικοῦ χωρίου τάλαντα
22 δέκα|num:10| , τὰ δὲ̣δὲ [λ]ο̣[ι]π̣ὰ̣λοιπὰ τ̣[ά]λαντατάλαντα ἕνδεκα|num:11| ἀ̣π̣[οδώσω]ἀποδώσω σοι ἐπὶ πρ̣ο̣θ̣ε̣σ̣μ̣ίαςπροθεσμίας
23 ἀ̣πὸἀπὸ μηνὸς Πα̣ῦ̣ν̣[ι]Παῦνι τ̣ο̣[ῦ]τοῦ [ἐ]νεστῶτοςἐνεστῶτος ἔτους τ̣[ῆ]ς̣τῆς [σὺν]σὺν [θεῷ]θεῷ ἐσομένης μ̣ε̣τ̣ὰ̣μετὰ ταύτην
24 ⋰ὑ⋱πατείαςὑπατείας ἤτ̣[οι]ἤτοι |gap:2| [❨ἰνδικ(τίονος)❩]ἰνδικτίονος ἀ̣ν⋰υ⋱περθέτω̣ς̣ἀνυπερθέτως [καὶ]καὶ [ἀκ]ο̣ι̣λ̣άντωςἀκοιλάντως παρέξω̣παρέξω δέ σο̣ισοι
25 ἐν τῷ καιρῷ [τῆς]τῆς [τρύγης]τρύγης δελφάκιον ἓν̣ἓν καὶ τὴν ⋰ὑ⋱πηρεσίανὑπηρεσίαν τῶν
25-26 σταφ̣υλο∤πατητῶνσταφυλο∤πατητῶν
26 ἐ̣π̣άναγκ̣ε̣ς̣ἐπάναγκες τ̣ῇ̣τῇ ιη̣|num:18|ιη|num:18| μόν̣ον̣μόνον ἐ̣νἐν ἄρτοις κ[αὶ]καὶ |gap:2||gap:1|εο̣υσι|gap:2||gap:1|εουσι καὶ ἄ̣λλο̣ι̣ςἄλλοις
27 κ̣αὶκαὶ ἐπὶ τέλει̣τέλει τ̣οῦτοῦ ἐνιαυσίου̣ἐνιαυσίου χ̣ρ̣[ό]ν̣ουχρόνου παρ̣α̣[δώ]σ̣ωπαραδώσω σοι τὸ̣τὸ ❨π̣[ροκ(είμενόν)]❩προκείμενόν σου ἀμπ̣ε̣λ̣ι̣κ̣ὸ̣ν̣ἀμπελικὸν χ̣ω̣ρ̣ί̣ονχωρίον
28 κ̣αὶ̣καὶ πω̣μ̣ά̣ρ̣ιονπωμάριον καθαρ̣ὸν̣καθαρὸν ἀ̣π̣ὸἀπὸ β̣οτά̣[νης]βοτάνης κ̣αὶκαὶ ∼δίσης∽δείσης π̣[άση]ς̣πάσης καὶ τὴν ἄμπ̣ε̣λ̣ο̣νἄμπελον
29 ζ̣ωοφ̣[υτο]ῦ̣σανζωοφυτοῦσαν καὶ εὐθ̣α̣λ̣ο[ῦ]σ̣α̣ν̣εὐθαλοῦσαν καὶ τ̣ὰτὰ ἐνόντ̣αἐνόντα φυτ̣ὰφυτὰ πάντα
29-30 πεφυτ[ε]υ∤[μ]έ̣ν̣α̣πεφυτευ∤μένα
30 εἰ[ς]εἰς τ̣ὸτὸ εἶναι ἐ̣ν̣ἐν τῇ κ̣ρ̣α̣τ̣ί̣σ̣τῃκρατίστῃ ἐπ̣ιμ̣ελείᾳἐπιμελείᾳ , ἐμο̣ῦἐμοῦ ποιο̣ῦ̣ντος̣ποιοῦντος τὴν
30-31 κα̣λ̣α∤μ̣ουρ̣γίαν̣καλα∤μουργίαν
31 καὶ τὰ̣τὰ τείχη σ̣υν̣ε̣σ̣τη̣κότασυνεστηκότα , τῶν δημοσίω̣νδημοσίων καὶ ἀννωνῶ̣νἀννωνῶν κ̣αὶκαὶ
32 ἐ̣π̣ι̣β̣ο̣λῶνἐπιβολῶν π̣α̣[ν]τ̣οίωνπαντοίων ὄντ̣ω̣νὄντων πρὸς σέ , τὸν γεοῦχον . S-3 ἡ̣ μ̣ίσθω̣σις̣μίσθωσις κυρί̣ακυρία κ̣αὶκαὶ
33 ❨ἐ̣π̣ερ̣(ωτηθεὶς)❩ἐπερωτηθεὶς ❨ὡμολ(όγησα)❩ὡμολόγησα . S-4 ὑπατείας τῆ̣ς̣τῆς ❨προκ(ειμένης)❩προκειμένης , Τ̣ῦβιΤῦβι ϛ|num:6| . S-5 ❨Αὐρ(ήλιος)❩Αὐρήλιος Σιλβανὸς Πε̣κύσ̣ι̣οςΠεκύσιος
34 ∼ἐξίλη̣φ̣α∽ἐξείληφα π̣ρὸςπρὸς μίσθωσιν ὡς̣ὡς ❨πρόκ(ειται)❩πρόκειται . S-6 ❨Αὐρ̣(ήλιος)❩Αὐρήλιος Φ̣οι̣β̣άμμωνΦοιβάμμων Σ̣ιλβαν̣οῦΣιλβανοῦ ❨ἔγ[ρ(αψα)]❩ἔγραψα ❨ὑ(πὲρ)❩ὑπὲρ ❨(αὐτοῦ)❩αὐτοῦ ❨γρ(άμματα)❩γράμματα μὴ̣μὴ ❨εἰ̣δ(ότος)❩εἰδότος .
35 S-7 [μίσθωσις]μίσθωσις [❨Αὐρ(ηλίου)❩]Αὐρηλίου [Σιλβανοῦ]Σιλβανοῦ [ἀμ]πελουργοῦἀμπελουργοῦ |vac:?| χωρίου π̣ερὶπερὶ Ταρο̣[ῦθ]ι̣νΤαροῦθιν .