Sematia

p.vind.sal.5.xml

TM: 13678HGV: 13678Date: 192 – 192Place: Ptolemais Euergetis (Arsinoites)

1 m1 S-1 ἔ̣[το]υς̣ἔτους δευ̣τέ̣ρ̣ουδευτέρου καὶ ∼τριαν̣τ̣ο̣[στοῦ]∽τριακοστοῦ [Αὐ]τοκ̣ρ̣άτοροςΑὐτοκράτορος Κ̣αίσαροςΚαίσαρος Λ̣ο̣υκ̣ίουΛουκίου Αἰλίο⸢υ⸣Αἰλίου
2 Α̣ὐρ̣η̣λ̣ίουΑὐρηλίου Κο̣μμ̣ό̣δουΚομμόδου Εὐσ̣ε̣[βοῦς]Εὐσεβοῦς [Εὐ]τ̣υχοῦςΕὐτυχοῦς Σεβ̣αστοῦΣεβαστοῦ Ἀρ̣μενιακ̣οῦἈρμενιακοῦ Μηδικ̣οῦΜηδικοῦ
3 Παρ̣θι[κο]ῦ̣Παρθικοῦ [Σα]ρμ̣α̣τ̣ικοῦΣαρματικοῦ Γ̣ε̣ρμ̣α̣ν̣ι̣κ̣ο̣ῦ̣Γερμανικοῦ Μ̣[εγίστ]ο̣υ̣Μεγίστου Β̣ρ̣ετα̣ν̣ν̣ικοῦΒρεταννικοῦ , μην̣ὸ̣ς̣μηνὸς Ἀρ̣[τεμ]ι̣[σ]ί̣ουἈρτεμισίου Φ̣α̣μ̣ενὼθΦαμενὼθ
4 κζ|num:27| , [ἐ]ν̣ἐν Πτ[ολεμαίδι]Πτολεμαίδι [Ε]ὐ̣ε̣ργέτ̣ιδι̣Εὐεργέτιδι τοῦ ❨Ἀ̣ρσ⸌ι⸍(νοΐτου)❩Ἀρσινοΐτου νομ̣[ο]ῦ̣νομοῦ . S-2 ὁ̣[μολογοῦ]σ̣ιὁμολογοῦσι Φ̣ι̣λ̣ο̣υ̣μένηΦιλουμένη θυγάτ̣η̣ρ̣θυγάτηρ Μ̣ά̣[ρω]ν̣ο̣ς̣Μάρωνος [τοῦ]τοῦ ❨Σ̣αραπ̣ί(ωνος)❩Σαραπίωνος
5 ἀγο[ρανομήσαντος]ἀγορανομήσαντος [ἀπὸ]ἀπὸ τῆς Ἀρσ̣ι̣ν̣οειτ̣ῶνἈρσινοειτῶν πόλ̣[ε]ω̣[ς]πόλεως [,], [ἀπὸ]ἀπὸ [ἀμφό]δο̣υ̣ἀμφόδου Διονυσίου Τόπων , ὡς ἐ̣[τῶν]ἐτῶν [δέ]κ̣α̣δέκα ἐ̣ν̣νέα|num:19|ἐννέα|num:19| , ❨ἄση(μος)❩ἄσημος
6 καὶ Ἀ̣φ̣[ροδείσιος]Ἀφροδείσιος [Διδύ]μ̣ουΔιδύμου ἀ̣π̣[ὸ]ἀπὸ τ̣οῦ̣τοῦ αὐτο̣ῦ̣αὐτοῦ ἀ̣μ̣[φόδου]ἀμφόδου [,], [ὡς]ὡς [ἐ]τ̣ῶ̣ν̣ἐτῶν τ̣ρ̣ι̣άκ̣οντατριάκοντα ἕξ|num:36| , ἄσημος , ἐπ[ίτ]ρ̣οπ̣ος̣ἐπίτροπος ἀ̣π̣[ὸ]ἀπὸ
6-7 [δ]ι̣α̣∤θήκηςδια∤θήκης
7 τ̣ο̣ῦ̣τοῦ ❨π̣ρ̣[οκ(ειμένου)]❩προκειμένου [Μάρωνος]Μάρωνος [τῶν]τῶν Φ̣[ι]λ̣ο̣υμέ̣ν̣ηςΦιλουμένης ὁμοπ̣α̣τ̣ρ̣ί̣[ων]ὁμοπατρίων [καὶ]καὶ [ὁ]μομ̣η̣τ̣ρ̣ίωνὁμομητρίων ἀ̣δελφῶνἀδελφῶν Μάρ̣ων̣οςΜάρωνος τ̣οῦτοῦ κ̣αὶκαὶ Ἀ̣[πίωνος]Ἀπίωνος
8 καὶ Σ̣α̣ρ̣ά̣π̣[ιδος]Σαράπιδος |gap:9|ι|gap:1||gap:1||gap:2| , Φ[ι]λ̣ο̣υ̣μ̣έ̣ν̣η̣Φιλουμένη [μετὰ]μετὰ [κυρίο]υ̣κυρίου τοῦ ἀνδρὸς Ἀ̣μμωνι̣ανοῦἈμμωνιανοῦ υἱοῦ Σ̣α̣ρά̣πι̣δ̣οςΣαράπιδος
9 [Σαρ]ά̣[πιδ]ο̣ςΣαράπιδος ἀ̣π̣[ὸ]ἀπὸ [τῆς]τῆς [Ἀρσινοει]τ̣ῶνἈρσινοειτῶν π̣όλεωςπόλεως , ὡ̣ς̣ὡς ἐ̣τῶν̣ἐτῶν [τρι]ά̣κ̣ο̣ντ̣α̣|num:30|τριάκοντα|num:30| , ἄ̣σ̣η̣μο̣ς̣ἄσημος κ̣αὶκαὶ Ἡρ̣ωνεῖνοςἩρωνεῖνος Σ̣αραπίω̣νοςΣαραπίωνος το⸢ῦ⸣τοῦ
10 |gap:3|κ̣ο̣λά̣ο̣υ̣|gap:3|κολάου ∼σ̣ε̣ι̣τ̣ο̣[μετροσακ]κ̣[ο]φ̣όρ̣ος∽σιτομετροσακκοφόρος ἀ̣πὸἀπὸ ἀμφόδου Ἀπολλω̣ν̣ί̣ουἈπολλωνίου Ἱερακ̣[ε]ί̣ουἹερακείου , ὡς ἐτῶν εἴκοσι ὀκτώ|num:28| , οὐλὴ ∼μετώπου∽μετώπῳ
11 ἐ̣πεὶἐπεὶ , ὡς π̣ρ̣ο̣ή̣ν[εγκον]προήνεγκον , ἐ̣μ̣ίσθ̣ωσενἐμίσθωσεν Ἀφροδείσι̣οςἈφροδείσιος ἔτ̣ιἔτι [ἀ]π̣ὸ̣ἀπὸ ∼πένπτου∽πέμπτου καὶ εἰκοστοῦ ἔτους τῷ Ἡρωνείνῳ ἓξ|num:6|
12 |gap:1|η̣|gap:4||gap:2||gap:1|η|gap:4||gap:2| σ|gap:2||gap:1|α̣ς̣σ|gap:2||gap:1|ας [τῶν]τῶν π̣ρ̣ο̣[κ]ε̣ι̣μέ̣ν̣ωνπροκειμένων π̣α̣ρ̣[η]λίκων̣παρηλίκων κα̣ὶ̣καὶ τ̣ῆ̣ςτῆς [Φιλο]υμένηςΦιλουμένης καὶ αὐτῆς τότε ἐπιτ̣ρ̣οπευομένηςἐπιτροπευομένης ,
13 π̣ε̣ρὶπερὶ τ̣ὴν̣τὴν Ἡ̣ρα[κλείδο]υἩρακλείδου με̣ρίδα̣μερίδα μ̣ε̣[τ]ὰ̣μετὰ ∼σε̣ι̣τομετρ̣[ι]κῶν∽σιτρομετρικῶν [χρησ]τηρίωνχρηστηρίων εἰς ἔτη δύο|num:2| ἀκολού̣θ̣ωςἀκολούθως τῇ μισ̣θ̣μισθ
13-14 ∼μισ̣θ̣ω∤σι∽ώ∤σει
14 περί τε φόρω̣[ν]φόρων [κα]ὶ̣καὶ ἄ̣λ̣λωνἄλλων , ἀντ̣ι̣π̣οιη̣σα̣μ̣έ̣ν̣ο̣υ̣ἀντιποιησαμένου δὲ το̣[ῦ]τοῦ [Ἡρ]ω̣νείν̣ο̣υἩρωνείνου ἐ̣πὶἐπὶ τὸν δηλο̣ύ̣μ̣ε̣ν̣ο̣ν̣δηλούμενον χ̣ρ̣όνο̣ν̣χρόνον κ̣α̣ὶ̣καὶ ἔ̣τιἔτι
15 πλείονος ὑ̣π̣ε̣ρ̣π̣[εσόντο]ς̣ὑπερπεσόντος , ἐτ̣ελείω̣σανἐτελείωσαν διὰ τ̣ῆ̣[ς]τῆς [ἀ]ρ̣χ̣ιδ̣ι̣[κασ]τ̣ικῆςἀρχιδικαστικῆς ἀρχ̣ῆςἀρχῆς , μὲν Ἀφρ[οδ]ε̣ίσιοςἈφροδείσιος δι̣α̣στολικ̣ὸν̣διαστολικὸν
15-16 ὑπό∤μ̣νημαὑπό∤μνημα
16 , φ̣ά̣σ̣κ̣ω[ν]φάσκων [τὸν]τὸν ∼[Ἡ]ρ̣ωνει̣νον∽Ἡρωνεῖνον $, πλείονα χρόν̣[ο]νχρόνον ἀντ̣[ει]λ̣ῆμφθ̣α̣ι̣ἀντειλῆμφθαι , δὲ Ἡρωνεῖ̣νο̣ςἩρωνεῖνος καὶ αὐτὸς ἐτε̣λείωσεἐτελείωσε
17 ∼ἀντιρήσεω̣ς∽ἀντιρρήσεως ὑπόμν̣[ημ]α̣ὑπόμνημα , κ̣αὶκαὶ αὐ̣τ̣ὸ̣ςαὐτὸς π̣ροφ̣ερόμεν̣ο̣ςπροφερόμενος πλέ̣[ον]πλέον τοῦ διετοῦς χρόνου μὴ ἀντειλῆμφθαι μη̣δ̣ὲμηδὲ
18 ἐ̣ν̣έχεσθαιἐνέχεσθαι πλείοσι φ[όροι]ς̣φόροις , μό̣ναςμόνας δὲ λοιπογραφεῖσθαι εἰς τὸν διετ̣ῆδιετῆ χρόνον πυροῦ ἀρτάβας δέκα|num:10| καὶ περὶ τ̣ο̣ύτωντούτων
19 τὰς μεταδόσεις ποιη̣σ̣α̣μ̣ένω̣νποιησαμένων ∼ἀλληλων∽ἀλλήλοις διὰ τοῦ τῆ̣ς̣τῆς Ἡρακλε[ί]δουἩρακλείδου μ̣ερί̣δ̣οςμερίδος βασιλικοῦ ❨γρ(αμματέως)❩γραμματέως Ἁ̣[ρ]π̣ο̣κρ̣ατ̣ί[ω]ν̣οςἉρποκρατίωνος τοῦ καὶ
20 Ἱέρακος , βασιλικοῦ ❨[γ]ρ̣(αμματέως)❩γραμματέως δ̣ι̣α̣δ̣ε̣χ̣ο̣μ̣έ̣νου̣διαδεχομένου τὴ̣ντὴν στρα̣τηγίαν̣στρατηγίαν , τῷ ἐνεστῶτι μηνὶ Φ̣α̣μ̣εν̣ώ̣θ̣Φαμενώθ , τὰ̣τὰ ν̣ῦ̣ν̣νῦν κατὰ
21 τὴνδε τὴν ὁμολ̣ο̣γία̣νὁμολογίαν ἀ̣π̣[ειλ]η̣φ̣έ̣ναιἀπειληφέναι τὴν Φιλου̣[μ]έ̣ν̣η̣νΦιλουμένην καὶ τ̣ὸντὸν Ἀφ̣ρ̣οδ̣ε̣ί̣σ̣ι̣ο̣νἈφροδείσιον εἰς τὸν̣τὸν τῶν ἐπιτρ̣οπε̣υ̣ο̣μ̣ένωνἐπιτροπευομένων
22 λόγον τὰς κα̣τ̣ὰ̣κατὰ τ̣ὴ̣ν̣τὴν λοι̣[πογρα]φ̣ίαν̣λοιπογραφίαν π̣υροῦπυροῦ ἀρτάβας̣ἀρτάβας δ̣έκα̣|num:10|δέκα|num:10| , ὑ̣πὲρὑπὲρ δὲ τ̣[ο]ῦ̣τοῦ μη[δ]ὲ̣μηδὲ πλέον διαστολ̣[ικο]ῖ̣ς̣διαστολικοῖς κ̣[α]ὶ̣καὶ ∼[ἀ]ν̣τ̣ιρήσεσι∽ἀντιρρήσεσι
23 ἐνέλκεσθαι συ̣ν̣π̣ε̣φ̣ω̣ν̣[ηκέ]ν̣[αι]συνπεφωνηκέναι π̣ρὸςπρὸς ἀ̣λλή̣λ̣ουςἀλλήλους ὥ[στε]ὥστε [λ]α̣βεῖν̣λαβεῖν π̣[α]ρ̣ὰ̣παρὰ τ̣ο̣[ῦ]τοῦ Ἡρωνείν̣ου̣Ἡρωνείνου ἄ̣[λ]λ̣ας̣ἄλλας π̣υ̣ροῦ̣πυροῦ [ἀρ]τ̣άβαςἀρτάβας
24 τεσ̣σεράκοντα̣|num:40|τεσσεράκοντα|num:40| , ἃ̣ςἃς πυ̣ρ̣[οῦ]πυροῦ ἀ̣[ρτάβα]ς̣ἀρτάβας ἀ̣π̣ε̣ι̣λ̣η̣φένα[ι]ἀπειληφέναι ὁ̣μ̣[οί]ωςὁμοίως τ̣ὴ̣ντὴν τ̣[ε]τε Φ̣ιλουμ̣έ̣νηνΦιλουμένην καὶ τὸν Ἀ̣φ[ρο]δ̣είσιον̣Ἀφροδείσιον [εἰς]εἰς τ̣ὸντὸν τῶν
25 παρηλίκων λ[ό]γονλόγον π̣α̣ρὰπαρὰ τοῦ Ἡ̣ρ̣[ων]ε̣ί̣νουἩρωνείνου , ἕκαστ̣ο̣νἕκαστον κατὰ τ̣ὸτὸ τρ[ίτο]ν̣τρίτον μέρος καὶ μ̣η̣δέ̣ναμηδένα ἔτι λόγον ὑπολ̣ε̣ί̣π̣ε̣σ̣θ̣α̣ι̣ὑπολείπεσθαι τῇ τε
25-26 Φιλου∤μένῃ
26 καὶ τοῖ̣ςτοῖς ἀδ̣ε̣λ̣φ̣οῖς̣ἀδελφοῖς μ[ηδ]ὲ̣μηδὲ |gap:2||gap:4||gap:1| αὐ̣τῶναὐτῶν , μ̣ηδὲμηδὲ τ[οῖ]ςτοῖς πα̣ρ̣ʼπαρʼ α̣ὐτῶ̣ναὐτῶν ἐπ̣ὶ̣ἐπὶ τ̣ὸν̣τὸν Ἡρωνεῖνον μηδʼ ἐπὶ τ̣ο̣ὺςτοὺς παρʼ αὐτοῦ , μήτε
27 περὶ φόρων μήτε π̣ερ̣ὶπερὶ μ̣ισ̣θώσεω̣ςμισθώσεως μ̣ήτεμήτε περὶ ἄλλου μηδ̣[ε]ν̣ὸ̣ς̣μηδενὸς ἁπλῶς̣ἁπλῶς πράγ̣μα̣τοςπράγματος μηδὲ ὀφειλή̣μα̣τ̣οςὀφειλήματος μηδὲ παντὸς
28 τῷ καθόλου συν̣αλ̣λ̣ά̣γ̣μ̣α̣τοςσυναλλάγματος τρόπ̣ῳ̣τρόπῳ μη̣δενίμηδενί , τοὺς δὲ π̣ρ̣οκ̣ε̣ι̣μένουςπροκειμένους τοῦ τε δια̣σ̣τ̣ολικοῦδιαστολικοῦ καὶ ∼ἀν̣τιρήσεως∽ἀντιρρήσεως χρηματισ̣μ̣ο̣ὺ̣ς̣χρηματισμοὺς
29 ἀκύρους εἶναι κατὰ πά̣ντ̣απάντα τρόπον , παρέξει̣ν̣παρέξειν δὲ ∼Ἀφροδεισι[ο]ς̣∽Ἀφροδίσιον τοὺ̣ς̣τοὺς παρήλικας ἐν ἡλικίᾳ γενομένους̣γενομένους , ἐ̣νμένονταςἐνμένοντας πᾶσι̣πᾶσι τοῖς ❨εἰρη(μένοις)❩εἰρημένοις .
30 S-3 δεδομένου τοῦ ὑπὲρ ἐπισ̣τάλμα̣τοςἐπιστάλματος ὡρ̣ισμ̣έν̣ουὡρισμένου .