Sematia

p.vind.bosw.7.xml

TM: 17300HGV: 17300Date: 221 – 221Place: Koites (Herakleopolites)

1 m1 S-1 [❨(ἔτους)❩]ἔτους [τετάρτου]τετάρτου [Αὐτο]κ̣ράτοροςΑὐτοκράτορος Καίσαρος Μάρκου Αὐ[ρηλίου]Αὐρηλίου |gap:9| [Εὐσεβοῦς]Εὐσεβοῦς Εὐτυχοῦς Σεβα̣[στο]ῦ̣Σεβαστοῦ
2 ἐ̣φ̣ʼἐφʼ ἱ̣ερέωνἱερέων τῶν ὄντων ἐν Ἀλεξανδρείᾳ καὶ [τῶν]τῶν [ἄλλων]ἄλλων [τ]ῶ̣ντῶν γραφομένων κοινῶν μη̣[νὸ]ς̣μηνὸς
3 Γορπιαίου Ἐπεὶφ ὀγδόῃ . S-2 διʼ ἐπιτηρητῶν ἀγ̣[ο]ρ̣[ανομία]ς̣ἀγορανομίας [Κωί]τουΚωίτου κάτω τοῦ ὑπὲρ Μέμφ[ιν]Μέμφιν
3-4 [Ἡ]ρ̣α∤κλεοπολείτουἩρα∤κλεοπολείτου
4 . S-3 ἐπρίατο Αὐρηλία Ἡραῒς καὶ Κλαυδία |gap:4|ι̣ου|gap:4|ιου Ἰουλίου Ἀρτεμιδώρο[υ]Ἀρτεμιδώρου
4-5 [Ἀν]τ̣ινο∤ὶςἈντινο∤ὶς
5 ὡς ἐτῶν ἑξήκοντα δύο|num:62| μελίχρους , μετὰ κυρίου τοῦ ἑαυτῆ̣ςἑαυτῆς υἱοῦ Αὐρηλ̣ί̣ουΑὐρηλίου Διοσκόρου Ἀντινοέως
6 καὶ ὡς χρηματίζει ὡς ἐτῶν εἴκοσι πέντε|num:25| ἀσήμου , τοῦ καὶ ὑπὲρ αὐτῆς γράφοντος καθυπογραφούσης ,
7 παρὰ Αὐρηλίας Ταλβαύι[ο]ς̣Ταλβαύιος Νεχθανούπιος μητρὸς Ταλ̣βιαίσιοςΤαλβιαίσιος ἀπὸ κώ̣μηςκώμης Ναρμούθεως
8 τ̣ο̣ῦτοῦ ∼Ἀρσεινοειτου∽Ἀρσινοΐτου νομοῦ , ὡς ἐτῶν τεσσαράκοντα τριῶν|num:43| μελιχρόου , μετὰ κυρίου τοῦ ἑαυτῆς
9 ὁ̣μογνησίουὁμογνησίου ἀδελφ[ο]ῦ̣ἀδελφοῦ Ἀπολλω̣νίουἈπολλωνίου ὡς ἐτῶν τεσσαράκοντα ὀκτὼ|num:48| οὐλὴ̣οὐλὴ ἀ̣ντικνημίῳἀντικνημίῳ
9-10 δε∤[ξ]ιῷδε∤ξιῷ
10 τοῦ καὶ ὑπὲρ αὐτῆς γράφοντος γράμματα μὴ ∼εἰδυίης∽εἰδυίας , ἣν καὶ αὐτὴ ἐπρίατο τῷ διεληλυθότι̣διεληλυθότι
11 [τ]ρ̣ίτῳτρίτῳ ἔτει μηνὶ Τῦβι διʼ ἐπιτηρητῶν ἀγορα̣νομ̣ίαςἀγορανομίας Ἀγήματος παρὰ Αὐρηλίας Εἰσαρ̣ο̣ῦτοςΕἰσαροῦτος
12 |gap:6|υ̣|gap:6|υ μητρὸς Ἑλένης Ἀντινοίδος , ἣν καὶ αὐτὴ ἐπρίατο τῷ προδιεληλυθότι πρώτῳ ἔτει
13 [μηνὶ]μηνὶ Φαρμοῦθι διὰ τοῦ αὐτοῦ ἀγορανομίου παρὰ Αὐρη̣λίουΑὐρηλίου Σαραπάμμωνος
13-14 Ἡφαι̣∤[στᾶ]Ἡφαι∤στᾶ
14 [Ἀρτ]ε̣μιδώρουἈρτεμιδώρου γεγυμνασιαρχηκότος Ἡρακλέους πόλεως̣πόλεως , [ἣ]ν̣ἣν καὶ αὐτὸς ἐπρίατο τῷ αὐτῷ
14-15 π∤[ρώ]τ̣ῳπ∤ρώτῳ
15 ἔτει διὰ τοῦ αὐτοῦ ἀγορανομίου παρὰ Μάρκου Αὐρηλίου Ἱλάρου απ|gap:4||gap:4||gap:1|τος
16 |gap:2||gap:1|υριου |gap:1|λιοναιου καθʼ ὑπομνήματος πρυτάνεων ὥστε ἀποδόσθαι τὴν
16-17 ὑπογε∤[γραμμ]έ̣νηνὑπογε∤γραμμένην
17 δούλην , ἣν καὶ αὐτὸς ἐπρίατο ἐν τοῖς ἔξω τόποις κατὰ δίπλωμα Ἑλληνικὸν
18 [τῷ]τῷ |gap:9| [ἔ]τειἔτει Θὼθ παρὰ Αὐρηλίου Θεοδώρου , δούλην ὀνόματι Εὐωδ̣ε̣ίανΕὐωδείαν <ἢ> εἰ καί τινι
19 [ἄλλῳ]ἄλλῳ [ὀνόματι]ὀνόματι κ̣αλεῖταικαλεῖται κληθήσεται ἐκ μητρὸς Ἀμμωναρίας γένει ἐγχώριον ἐνγενῆ
20 |gap:5| [οὖσαν]οὖσαν [εἰ]ς̣εἰς τὸ ἐνεστὸς ἐτῶν δεκατεσσάρων ἄσημον σὺν τοῖς ἐξ αὐτῆς ἀπὸ τοῦ
21 [νῦν]νῦν [ἐσομένοις]ἐσομένοις ἐ̣κγόνοιςἐκγόνοις , τὴν καὶ ἀνακριθ̣εῖσ̣α̣νἀνακριθεῖσαν ἔκτοτε ὑπὸ Αὐρηλίου Ἀμμωνίου
21-22 γενο∤[μένου]γενο∤μένου
22 [ὑπομ]ν̣ηματογράφουὑπομνηματογράφου , ἣν καὶ αὐτόθι ἀ̣πείληφενἀπείληφεν ὠνουμένη Αὐρηλία̣Αὐρηλία Ἡραῒς
23 [ἡ] [καὶ]καὶ [Κλαυδία]Κλαυδία [πα]ρ̣ὰπαρὰ τῆς Αὐρηλίας Ταλβ̣α̣ύιοςΤαλβαύιος ταύτην τοιαύτην ∼ἀναπόριφον∽ἀναπόρριφον χωρὶς
24 [ἐπαφῆς]ἐπαφῆς [καὶ]καὶ [ἱερ]ᾶςἱερᾶς νόσου τι̣[μῆ]ς̣τιμῆς τ̣ῆ̣ς̣τῆς συμπεφωνημέν̣η̣ς̣συμπεφωνημένης πρὸς ἀλλήλους ἐστιν ἀργυρίου
25 [Σεβαστοῦ]Σεβαστοῦ [νο]μ̣ί̣σ̣μ̣[ατο]ς̣νομίσματος δραχμαὶ ∼δισχείλιαι∽δισχίλιαι διακο̣σ̣ί̣α̣ι̣διακοσίαι ❨γ̣(ίνονται)❩γίνονται [❨(δραχμαὶ)❩]δραχμαὶ [Βσ|num:2200|]Βσ|num:2200| ἃ̣ς̣ἃς [ἡ] [π]ω̣λοῦσαπωλοῦσα Ταλβαῦις ἀπέσχηκε
26 [αὐτόθι]αὐτόθι [παρὰ]παρὰ [τ]ῆςτῆς ὠνουμένης Αὐρηλίας Ἡραΐδος τῆς καὶ Κλαυδίας̣Κλαυδίας αὐτὰς ἐκ πλήρους διὰ χειρὸς
27 [ἐξ]ἐξ [οἴκο]υ̣οἴκου καὶ παρέξεται αὐτῆι αὐτὴν καθαρὰν ἀπό τε ἄλλων πράσεων ἑτέρων οἰκονομιῶν
28 [καὶ]καὶ [βεβαι]ο̣ῖ̣βεβαιοῖ τ̣ῇτῇ αὐτῇ Ταλβαῦις τὴν ὠνὴν ταύτ̣η̣ν̣ταύτην πάσῃ βεβαιώσει καὶ πάντα τὸν
28-29 ἐπελευσόμε∤[νον]ἐπελευσόμε∤νον
29 [ἢ] [ἐμπο]ι̣ο̣ύ̣μ̣ε̣ν̣ονἐμποιούμενον ἕνεκα τῆς πωλουμένης δούλης ἀποσ̣τ̣ή̣σ̣ε̣ι̣ἀποστήσει παραχρῆμα τοῖς ἰδίοις̣ἰδίοις
30 [ἑαυτῆς]ἑαυτῆς [δαπανήμασιν]δαπανήμασιν [ἡ] [πωλοῦ]σ̣α̣πωλοῦσα Αὐρηλία Ταλβαῦις τῇ ὠνο̣υ̣μ̣[ένῃ]ὠνουμένῃ [,], [τὴ]ντὴν δὲ εἰς αὐτὴν
30-31 ἀ̣νή∤[κουσαν]ἀνή∤κουσαν
31 |gap:19| τ̣ὴ̣ντὴν ἀνάκρισιν πρὸς ἀσφάλεια̣ν̣ἀσφάλειαν α̣|gap:2||gap:13|α|gap:2||gap:13|
32 |gap:43| |gap:?| |gap:16|
33 |gap:?_lines|