Sematia

p.vind.bosw.6.xml

TM: 17299HGV: 17299Date: 250 – 250Place: Hermopolis

1 m1 S-1 ❨(ἔτους)❩ἔτους α̣|num:1|α|num:1| [Αὐτοκράτο]ρ̣οςΑὐτοκράτορος Καίσαρος Γαΐου Μεσ[σίου]Μεσσίου [Κ]υ̣ί̣ντουΚυίντου Τραϊανοῦ Δεκ̣[ίου]Δεκίου [Ε]ὐσεβοῦςΕὐσεβοῦς Εὐτυχοῦς Σεβαστοῦ Τῦβι κα|num:21| . S-2 ❨διαγρ(αφὴ)❩διαγραφὴ ❨δι(ὰ)❩διὰ τῆς ἐν Ἑρμοῦ ❨πόλ(ει)❩πόλει ❨μισθ(ωτῶν)❩μισθωτῶν ❨τρα(πέζης)❩τραπέζης . S-3 ❨Αὐρήλ(ιος)❩Αὐρήλιος Μάξιμος καὶ Ἰκρελλιανὸς ❨βουλ(ευτὴς)❩βουλευτὴς Ἑρμοῦ ❨πόλ(εως)❩πόλεως ❨Αὐρ(ηλίοις)❩Αὐρηλίοις Ἀχιλλιανῷ τῷ καὶ Μαξίμῳ
2 [καὶ]καὶ Ἑ̣ρμ[είνῳ]Ἑρμείνῳ [τῷ]τῷ [καὶ]καὶ ❨[Θέ]ω(νι)❩Θέωνι καὶ Δημητρίᾳ τῇ καὶ [Τινούτ]ι̣Τινούτι καὶ Χαρίνᾳ τῇ καὶ Ἀ̣[ρτεμι]δ̣ώρᾳἈρτεμιδώρᾳ ταῖς β|num:2| χωρὶς κυρίου ❨χρημ(ατιζούσαις)❩χρηματιζούσαις κατὰ τὰ ❨Ῥωμ(αίων)❩Ῥωμαίων ἔθη ❨τέκ(νων)❩τέκνων δικαίῳ ❨εἰδ(υίαις)❩εἰδυίαις ❨γρ̣(άμματα)❩γράμματα τοῖς δ|num:4| Ἑρμοῦ τοῦ καὶ Μαξίμου̣Μαξίμου ❨γυμ(νασιαρχήσαντος)❩γυμνασιαρχήσαντος καὶ ❨ἀρχιερατ(εύσαντος)❩ἀρχιερατεύσαντος ❨γενομ(ένου)❩γενομένου ❨βουλ(ευτοῦ)❩βουλευτοῦ Ἑρμοῦ ❨πόλ(εως)❩πόλεως ❨Φ̣ρο(υρίου)❩Φρουρίου λιβὸς μετὰ κουράτορος
3 [Ἑρμείνου]Ἑρμείνου τοῦ κα̣[ὶ]καὶ [Σαπρί]ω̣ν̣[ο]ς̣Σαπρίωνος ❨Αὐρ(ηλίου)❩Αὐρηλίου ❨Διοσκόρ(ου)❩Διοσκόρου τοῦ καὶ Μενχή[ους]Μενχήους ❨[συ]μ̣παρόν(τος)❩συμπαρόντος ταῖς ❨θηλ(είαις)❩θηλείαις τῇ μὲν Δη̣[μ]ητρίᾳΔημητρίᾳ τῇ καὶ Τινούτι τοῦ ❨ἑαυ(τῆς)❩ἑαυτῆς ❨ἀνδ(ρὸς)❩ἀνδρὸς ❨Αὐρηλ(ίου)❩Αὐρηλίου Ἀπόλλωνος τοῦ καὶ Ἀρείο̣υ̣Ἀρείου ❨ἐξηγ(ητεύσαντος)❩ἐξηγητεύσαντος καὶ ❨ἀρχιερατ(εύσαντος)❩ἀρχιερατεύσαντος ❨βουλ(ευτοῦ)❩βουλευτοῦ τῆς αὐτῆς ❨πόλ(εως)❩πόλεως , τῇ δὲ Χαρίνᾳ τῇ καὶ Ἀρτεμιδώρᾳ ❨Αὐρ(ηλίου)❩Αὐρηλίου ❨Θέω(νος)❩Θέωνος Ἑρμείνου ,
4 ❨[πεπρα]κ(έναι)❩πεπρακέναι ❨αὐτ(οὺς)❩αὐτοὺς τὰς ❨ὑ̣π̣[α]ρ̣χ(ούσας)❩ὑπαρχούσας ❨α̣ὐ(τοῖς)❩αὐτοῖς περὶ Ἀρμῶτνιν ἐκ ❨τ(οῦ)❩τοῦ Τ[ι]μωνίδουΤιμωνίδου ❨κλ(ήρου)❩κλήρου ἀπʼ ❨(ἀρουρῶν)❩ἀρουρῶν γ|num:3| ϛ|num:1/6_tick| ἐν ❨κοι(ναῖς)❩κοιναῖς ❨(ἀρούραις)❩ἀρούραις θ|num:9| 𐅵|num:1/2| γῆς κατοικικῆς ἀναιτήτου ❨(ἀρούρας)❩ἀρούρας γ|num:3| ὧν τῷ μὲν Ἀχι̣λλια̣νῷἈχιλλιανῷ μέρη β|num:2| ἀπομεριστά , τοῖς δʼ ἄλλοις ∼β|num:2|∽γ|num:3| τὰ ❨λοιπ(ὰ)❩λοιπὰ μέρη γ|num:3| , ἃς ❨παραδώσ(ουσι)❩παραδώσουσι κατʼ ❨ἀγρ(ὸν)❩ἀγρὸν ❨σπορί(μας)❩σπορίμας πλήρεις
5 [τῷ]τῷ [τῆ]ςτῆς ❨κατοικί(ας)❩κατοικίας δικαίῳ ❨σχοι(νίῳ)❩σχοινίῳ ❨καθαρ(ὰς)❩καθαρὰς ἀπὸ ❨βασιλ(ικῆς)❩βασιλικῆς καὶ παντὸς ἁπλῶς εἴδους ❨τιμ(ῆς)❩τιμῆς ❨ἀργυρ(ίου)❩ἀργυρίου ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν Α|num:1000| ❨γί(νονται)❩γίνονται ❨ἀργυρ(ίου)❩ἀργυρίου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ Α|num:1000| <ἃς>ἃς <καὶ>καὶ αὐτ̣ό̣θιαὐτόθι ❨ἀπεσχήκ(εσαν)❩ἀπεσχήκεσαν κατὰ τὰ μέρη παρὰ τοῦ ❨ὠνουμ(ένου)❩ὠνουμένου κατὰ τῆνδε τὴν ❨διαγρ(αφὴν)❩διαγραφὴν καὶ εἶναι περὶ ❨αὐτ(ὸν)❩αὐτὸν τὸν ❨ὠνούμ(ενον)❩ὠνούμενον καὶ τοὺς παρʼ ❨αὐτ(οῦ)❩αὐτοῦ τὴν τούτων κυρείαν
6 [καὶ]καὶ ❨[κρά]τ̣ησ(ιν)❩κράτησιν χρωμένους καὶ ❨οἰκον(ομοῦντας)❩οἰκονομοῦντας περὶ ❨αὐτ(ῶν)❩αὐτῶν καθʼ ὃν ἐὰν ❨αἱρ(ῶνται)❩αἱρῶνται τρόπον ἐπὶ τὸν ἅπαντα χρόνον ἐπὶ ταῖς ❨ὑποκειμ(έναις)❩ὑποκειμέναις ❨γει(τνίαις)❩γειτνίαις καὶ ❨λοιπ(οῖς)❩λοιποῖς ο̣ρ̣υμ(…)ορυμ… καὶ ❨ἐπηρωτηθ(έντες)❩ἐπηρωτηθέντες ❨ὠμολόγ(ησαν)❩ὠμολόγησαν . m2 S-4 ❨Αὐρ(ήλιος)❩Αὐρήλιος Ἀμωνίων ❨τρ(απεζίτης)❩τραπεζίτης ❨σεσημ(είωμαι)❩σεσημείωμαι .
7 m3 S-5 [❨Αὐρ(ήλιοι)❩]Αὐρήλιοι [Ἀ]χ̣ιλλιανὸςἈχιλλιανὸς καὶ Μάξιμ̣[ος]Μάξιμος κα̣[ὶ]καὶ Ἑρμεῖνος καὶ̣καὶ Θ̣έ̣ων̣Θέων καὶ Δημητρ̣ίαΔημητρία καὶ Τινοῦτις καὶ Χαρῖνα καὶ Ἀρτ̣εμιδώραἈρτεμιδώρα αἱ δύο|num:2| χωρὶς κυρίου ❨χρηματίζ(ουσαι)❩χρηματίζουσαι τέκνων δικαίῳ κατὰ τὰ
7-8 Ῥω∤[μαίων]Ῥω∤μαίων
8 [ἔθη]ἔθη [εἰδυῖ]αιεἰδυῖαι γράμματα , οἱ δ|num:4| Ἑρμοῦ̣Ἑρμοῦ [το]ῦ̣τοῦ καὶ Μαξίμου γυμν̣[ασια]ρ̣χ̣ήσαντοςγυμνασιαρχήσαντος καὶ ἀρχιε̣ρ̣ατεύσαντοςἀρχιερατεύσαντος γενομένου βουλευτοῦ Ἑρμοῦ πόλεως τῆς μεγάλης ἀρ̣χαίαςἀρχαίας καὶ λαμπρᾶ̣ςλαμπρᾶς καὶ σεμνοτάτη̣ςσεμνοτάτης ἀναγραφόμενοι ἐπὶ
9 [Φρουρίῳ]Φρουρίῳ [λιβὸς]λιβὸς [με]τὰμετὰ κ̣ουρ̣ά̣τ̣οροςκουράτορος τοῦ Ἑρμ[είνο]υἙρμείνου τοῦ καὶ Σαπρίωνος̣Σαπρίωνος [Αὐρηλ]ίουΑὐρηλίου Διοσκόρου τοῦ κ̣αὶκαὶ Μενχήους , συμπαρόντος ταῖς θηλείαις τῇ μὲν Δημητρίᾳ τῇ καὶ Τινούτι τοῦ ἑαυτῆς ἀνδρ̣ὸςἀνδρὸς Αὐρηλίου Ἀπόλλωνος
10 [τοῦ]τοῦ [καὶ]καὶ [Ἀρείου]Ἀρείου ❨[ἐξη]γητ(εύσαντος)❩ἐξηγητεύσαντος καὶ ❨ἀρχιε̣ρ̣[ατ(εύσαντος)]❩ἀρχιερατεύσαντος [❨βουλ(ευτοῦ)❩]βουλευτοῦ [τ]ῆ̣ς̣τῆς ❨α̣ὐ(τῆς)❩αὐτῆς π̣ό̣λ̣εωςπόλεως , τῇ δ̣[ὲ]δὲ [Χαρίνᾳ]Χαρίνᾳ τῇ καὶ Ἀρτε̣[μι]δ̣[ώρ]ᾳἈρτεμιδώρᾳ ❨Αὐρ(ηλίου)❩Αὐρηλίου Θέωνος Ἑρμείνου , ἐπηκολουθήκαμεν τῇδε τῇ διαγραφῇ καὶ πεπράκαμεν ἀπὸ τοῦ νῦν ἐπὶ τὸν ἀεὶ χρόνον
11 [❨Αὐρηλ(ίῳ)❩]Αὐρηλίῳ [Μαξίμῳ]Μαξίμῳ [τῷ]τῷ [καὶ]καὶ [Ἰκρελλια]ν̣ῷ̣Ἰκρελλιανῷ β̣[ουλευτῇ]βουλευτῇ [τῆς]τῆς [❨αὐτ(ῆς)❩]αὐτῆς π̣[ό]λ̣ε̣ω̣ς̣πόλεως [τὰς]τὰς [ἐπιβα]λ̣λ̣ούσαςἐπιβαλλούσας ἡμῖ̣ν̣ἡμῖν π̣ε̣ρ̣ὶ̣περὶ Ἀρμῶτνιν ἐκ τοῦ Τιμων̣[ί]δουΤιμωνίδου κλήρου ἀπʼ ἀ̣[ρο]υ̣ρῶνἀρουρῶν τριῶν ἕκτου ἐν κοιναῖς ❨(ἀρούραις)❩ἀρούραις ἐννέα ∼ἡμισους∽|num:9|⧼|num:1/2|ἡμίσει|num:9|⧼|num:1/2| γῆς κατοικικῆς
11-12 ἀναι∤[τήτου]ἀναι∤τήτου
12 [❨(ἀρούραις)❩]ἀρούραις [τρεῖς][|num:3|]τρεῖς|num:3| [ὧν]ὧν [τῷ]τῷ [μὲν]μὲν [Ἀχι]λ̣λ̣ι̣[ανῷ]Ἀχιλλιανῷ [μέρη]μέρη [δύο][|num:2|]δύο|num:2| [ἀπομεριστά]ἀπομεριστά [,], [τοῖς]τοῖς [δὲ]δὲ λ̣ο̣ι̣ποῖςλοιποῖς ἐξ ἴσο̣υ̣ἴσου τ̣ὰ̣τὰ λ̣οιπὰλοιπὰ [μ]ερὴμερὴ τρία|num:3| , ἃς παραδώσομεν κατʼ ἀγρὸν σπ̣ορίμαςσπορίμας πλήρεις τῷ τῆς κατοικίας δικαί̣ῳ̣δικαίῳ σχοινίῳ καθαρὰς ἀπὸ βασιλικῆς
13 [καὶ]καὶ [παντὸς]παντὸς [ἁπλῶς]ἁπλῶς [εἴδους]εἴδους [,], [ὧν]ὧν [γείτονες]γείτονες |gap:40| ἐκ γ|num:3| ἀ̣ν̣έ[μων]ἀνέμων [ἰδι]ωτικὰἰδιωτικὰ ἐδάφη . S-6 τὴν δὲ πρὸς ἀλλήλους σ̣υμπεφωνημένηνσυμπεφωνημένην τιμὴν ἀργυρίου δραχμὰς χιλίας ❨γί(νονται)❩γίνονται ❨ἀργ(υρίου)❩ἀργυρίου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ Α|num:1000|
14 [αὐτόθι]αὐτόθι [ἀπεσχήκαμεν]ἀπεσχήκαμεν [ἐκ]ἐκ [πλήρους]πλήρους [παρὰ]παρὰ [τοῦ]τοῦ [ὠνουμένου]ὠνουμένου [κατά]κατά [τήνδε]τήνδε [τὴν]τὴν δ̣ι̣α̣γ̣ρ̣[α]φ̣[ὴν]διαγραφὴν [καὶ]καὶ [εἶναι]εἶναι [πε]ρ̣ὶ̣περὶ αὐτὸ̣ν̣αὐτὸν τ̣ὸ̣ν̣τὸν ὠ̣ν̣ο̣ύ̣[με]νονὠνούμενον καὶ τ̣ο̣ὺ̣ς̣τοὺς παρʼ α̣ὐ̣τ̣ο̣ῦ̣αὐτοῦ τὴν το̣ύ̣τωντούτων κ̣υρείανκυρείαν καὶ κράτησιν χρωμένους καὶ
14-15 οἰκονομοῦν∤[τας]οἰκονομοῦν∤τας
15 [περὶ]περὶ [αὐτῶν]αὐτῶν [καθʼ]καθʼ [ὃν]ὃν [ἐὰν]ἐὰν [αἱρῶνται]αἱρῶνται [τρόπον]τρόπον [ἀπὸ]ἀπὸ [τοῦ]τοῦ [νῦν]νῦν [ἐπὶ]ἐπὶ [τὸν]τὸν [ἀεὶ]ἀεὶ [χρόνον]χρόνον [.]. S-7 [πάντων]πάντων [δὲ]δὲ [τῶν]τῶν [δημοσ]ίωνδημοσίων καὶ ἐπιμερισμ̣[ῶ]ν̣ἐπιμερισμῶν τῶν μὲν ἔνπ̣[ροσθε]νἔνπροσθεν χρόνων μεχρὶ τοῦ διελθόντος ϛ|num:6| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ αὐτοῦ ϛ|num:6| ❨(ἔτους)❩ἔτους ὄντων πρὸς ἡμᾶς
16 [τοὺς]τοὺς [πωλοῦντας]πωλοῦντας [,], [τῶν]τῶν [δὲ]δὲ [ἀπὸ]ἀπὸ [τοῦ]τοῦ [ἐνεστῶτος]ἐνεστῶτος [α|num:1|]α|num:1| [❨(ἔτους)❩]ἔτους [πρὸς]πρὸς [σὲ]σὲ [τὸν]τὸν [ὠνούμεν]ο̣νὠνούμενον διὰ [τοῦ]τοῦ [εἶναι]εἶναι [σαυ]τοῦσαυτοῦ τὰ τοῦ α̣ὐ̣τοῦαὐτοῦ α|num:1| ❨(ἔτους)❩ἔτους ἐκ[φ]όριαἐκφόρια καὶ φόρου[ς]φόρους [·]· S-8 [τ]ῆ̣ς̣τῆς βεβαιώσεως διὰ παντὸς πρὸς πᾶσαν βεβαίωσιν ἐξακολουθούσης
17 [ἡμῖν]ἡμῖν [τοῖς]τοῖς [πωλοῦσιν]πωλοῦσιν [,], [καὶ]καὶ [μὴ]μὴ [ἐπελεύσεσθαι]ἐπελεύσεσθαι [ἡμᾶς]ἡμᾶς [μηδὲ]μηδὲ [ἄλλον]ἄλλον [ὑπὲρ]ὑπὲρ [ἡμῶν]ἡμῶν [ἐ]π̣ὶἐπὶ τὸν ὠ[νούμενον]ὠνούμενον [μ]ηδὲμηδὲ ἐπὶ τοὺς παρʼ αὐτοῦ περὶ μηδε̣ν̣ὸςμηδενὸς τῆσδε τῆς πράσεως τρόπῳ μηδενί , ἐὰν δὲ ἐπέλθωμεν μὴ
17-18 βε∤[βαιώσωμεν]βε∤βαιώσωμεν
18 [,], [ἥ] [τʼ]τʼ [ἔφοδος]ἔφοδος [ἄκυρος]ἄκυρος [ἔστω]ἔστω [καὶ]καὶ [προσαποτείσομεν]προσαποτείσομεν [ἢ] [ὁ] [ὑπὲρ]ὑπὲρ [ἡμῶν]ἡμῶν [ἐπε]λ̣ευσόμ[ενος]ἐπελευσόμενος [τῷ]τῷ [ὠνουμ]ένῳὠνουμένῳ τ[οῖς]τοῖς παρʼ αὐτοῦ̣αὐτοῦ τά τε βλάβη καὶ δαπανήματα καὶ ∼ἐπιτείμου∽ἐπιτίμου ὡς ἴδιον χρέος διπλῆν τὴν τιμὴν καὶ εἰς τὸ
19 [δημόσιον]δημόσιον [τὴν]τὴν [ἴσην]ἴσην [καὶ]καὶ [μηδὲν]μηδὲν [ἧσσον]ἧσσον [ἡ] [πρᾶσις]πρᾶσις [κυρία]κυρία [.]. S-9 [περὶ]περὶ [δὲ]δὲ [τοῦ]τοῦ [ταῦτ]α̣ταῦτα οὕτω[ς]οὕτως [ὀρθῶς]ὀρθῶς [καὶ]καὶ [καλ]ῶςκαλῶς γεν̣[έ]σ̣θαιγενέσθαι ∼ἐπ̣η̣ρ̣ω̣τηθ∽❨(έντες)❩ἐπερωτηθέντες ❨ὡμολογ(ήσαμεν)❩ὡμολογήσαμεν . S-10 ἔτους α|num:1| Αὐτοκράτορος Καίσαρος Γαΐου Μεσσίου Κυίντου Τραϊανοῦ
20 [Δεκίου]Δεκίου [Εὐσεβοῦς]Εὐσεβοῦς [Εὐτυχοῦς]Εὐτυχοῦς [Σεβαστοῦ]Σεβαστοῦ [Τῦβι]Τῦβι [κα|num:21|]κα|num:21| [.]. m4 S-11 [❨Αὐρ(ήλιος)❩]Αὐρήλιος [Ἀχιλλιανὸς]Ἀχιλλιανὸς [ὁ] [καὶ]καὶ [Μάξιμος]Μάξιμος [Ἑρμοῦ]Ἑρμοῦ [τοῦ]τοῦ [καὶ]καὶ [Μαξίμου]Μαξίμου [πέπρακα]πέπρακα [κα]ὶκαὶ ἀπέσ̣χ̣[ον]ἀπέσχον [τὴν]τὴν [τιμὴ]ντιμὴν καὶ βε̣[β]α̣ιώσω̣βεβαιώσω ὡς πρόκιτ[α]ιπρόκιται . m5 S-12 ❨Αὐ̣ρ̣[ή]λ(ιος)❩Αὐρήλιος Ἑρμεῖνος καὶ Σαπρίων
21 |gap:?_lines|