Sematia

p.vet.aelii.12.xml

TM: 131742HGV: 131742Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:?_lines| |gap:?||gap:1||gap:13_precision=low|
2 |gap:?| [Συρί]ων̣ο̣ς̣Συρίωνος ὀπτίων̣[ος]ὀπτίωνος |gap:3_precision=low|
3 |gap:?| [ῥήτ]ω̣ρ̣ῥήτωρ ε̣ἶ̣π̣ενεἶπεν · S-2 ἐν τού̣τ̣ῳ̣τούτῳ |gap:3_precision=low|
4 |gap:?|κ̣|gap:?|κ ἐ̣π̣ι̣δί̣δω̣μ̣ε̣[ν]ἐπιδίδωμεν |gap:3_precision=low|
5 |gap:?||gap:1||gap:5_precision=low||gap:3|θ|gap:1||gap:5_precision=low|
6 |gap:?|μ̣|gap:3||gap:1||gap:?|μ|gap:3||gap:1| ὁ̣ Σ̣υ̣ρί̣ω̣ν̣Συρίων |gap:2||gap:4_precision=low|
7 |gap:?| [πρ]αγμ̣ά̣τ̣ω̣νπραγμάτων κ̣α̣ὶκαὶ |gap:2||gap:6_precision=low|
8 |gap:?|σ̣α̣|gap:?|σα μέ̣ρ̣ους̣μέρους ἀκο̣ύ̣σαςἀκούσας εδ̣|gap:3_precision=low|εδ|gap:3_precision=low|
9 |gap:?||gap:3||gap:1|ε̣|gap:1|ειλ̣ε|gap:1|ε|gap:2||gap:5_precision=low||gap:?||gap:3||gap:1|ε|gap:1|ειλε|gap:1|ε|gap:2||gap:5_precision=low|
10 |gap:?||gap:2||gap:1||gap:1||gap:1||gap:7|αι|gap:1|εκ|gap:1||gap:2_precision=low|
11 |gap:?||gap:1|ο̣ς̣|gap:?||gap:1|ος ∼βιβλειδε̣[ίο]υ∽βιβλιδίου κ̣α̣ὶ̣καὶ ἐ̣κ̣ἐκ τ̣ῶν̣τῶν
11-12 ὑπο̣μ̣ν̣ημα̣∤|gap:?||gap:1|δ̣άρχ̣ο̣υ̣ὑπομνημα∤|gap:?||gap:1|δάρχου
12 |gap:7|α|gap:1||gap:2|η̣δη|gap:7|α|gap:1||gap:2|ηδη
12-13 γεγυ̣μ̣ν̣ασι̣αρ∤[χηκ]|gap:?||gap:2||gap:4_precision=low|υγεγυμνασιαρ∤χηκ|gap:?||gap:2||gap:4_precision=low|υ
13 δύ̣ν̣ατ̣α̣[ι]δύναται ο̣ὖνοὖν προχωρεῖν
13-14 δι∤|gap:?|χ̣|gap:3|δι∤|gap:?|χ|gap:3|
14 στρ̣α̣τιώτηςστρατιώτης α[ὐ]τ̣ῷ̣αὐτῷ π̣α̣ρήγγειλενπαρήγγειλεν ἀλλη̣|gap:2|ἀλλη|gap:2|
15 |gap:?||gap:2|ωτου καὶ οὐκ̣οὐκ ἔ̣ξεστ̣ι̣νἔξεστιν α̣ὐ̣τ̣ῷ̣αὐτῷ ἀ̣ν̣α̣δ̣έ̣χ̣εσθαιἀναδέχεσθαι τὴν
16 |gap:?||gap:1| π̣ρ̣ο̣φάσειπροφάσει ὑπογ̣ραφ̣ῶ̣ν̣ὑπογραφῶν |gap:2| ὑ̣πομνημαὑπομνημα
17 |gap:?||gap:2|αν τοῦ δ̣ι̣αστολικοῦδιαστολικοῦ μ̣α̣θεῖνμαθεῖν ἕτοιμοι
18 |gap:?| π̣ρ̣ε̣σβ[ύ]τερος̣πρεσβύτερος ῥήτω[ρ]ῥήτωρ 〚ει〛ει προ̣σ̣έ̣θ̣η̣κ̣ενπροσέθηκεν τα
19 |gap:?||gap:1|αν|gap:4_precision=low| [β]ι̣βλ̣ιδι̣|gap:1||gap:1||gap:1|βιβλιδι|gap:1||gap:1||gap:1| δ̣εδωκεδεδωκε
20 |gap:?|ε|gap:1|φ|gap:5_precision=low|λλον δικαστὴν ου
21 |gap:?|π⸢μ⸣〚|gap:2|εδ̣|gap:1|〛⸢|gap:1|ζεσ⸣α|gap:2_precision=low||gap:?|πμ|gap:2|εδ|gap:1||gap:1|ζεσα|gap:2_precision=low| απ|gap:1| δε |gap:?_lines|