Sematia

p.vet.aelii.10.xml

TM: 31217HGV: 31217Date: – Place:

1 m1 S-1 ⊰|gap:?||gap:?|
2 |gap:35_precision=low|ṣespị|gap:10_precision=low|iscipl|gap:4_precision=low||gap:35_precision=low|sespi|gap:10_precision=low|iscipl|gap:4_precision=low| praesentium
3 |gap:35_precision=low| |gap:1| III|num:3| |gap:1| |gap:10_precision=low|vero II|num:2| ❨co(n)s(…)❩⊱cons…
4 |gap:30_precision=low| [ἐπάρ]χωιἐπάρχωι Αἰγύπ[του]Αἰγύπτου [ἐπάρ]χ̣ωιἐπάρχωι Αἰγύπ[του]Αἰγύπτου [πα]ρ̣ὰπαρὰ Αἰλίου Συρ[ί]ω̣νο[ς]Συρίωνος
4-5 παλ̣α̣⋰ι⋱∤[στρατιώτου]παλαι∤στρατιώτου
5 [τῶν]τῶν ∼[ἐν]τείμ̣ω̣ς̣∽ἐντίμως [ἀπολελυμένων?]ἀπολελυμένων [ἐ]ξἐξ ὀπ̣τ̣ίων[ος]ὀπτίωνος [λεγε]ῶνο̣[ς?]λεγεῶνος . S-2 περ̣ὶ̣περὶ τ̣ῶντῶν [κα]τ’κατ’ ἐμ̣[οῦ]ἐμοῦ
6 |gap:15_precision=low|υ τετολ[μ]ημέ̣[νων]τετολμημένων [,], [δέσποτ]αδέσποτα ἡγ̣εμ̣ώνἡγεμών , ἕτε̣[ρον]ἕτερον [δ]ι̣καστὴν̣δικαστὴν μ̣ὴμὴ διαλ̣[αμ]βάνεινδιαλαμβάνειν
7 |gap:13_precision=low| [ἡγε]μονίαςἡγεμονίας φανερόν ἐ̣[στιν]ἐστιν [ἐκ]ἐκ τῶν δωρηθέντω̣[ν]δωρηθέντων ∼[ἡ]μεῖν∽ἡμῖν τοῖς οὐετρα[νοῖς]οὐετρανοῖς καὶ
8 |gap:13_precision=low| ∼[προ]σκυνηταίων∽προσκυνητέων θεσπ̣[ισμάτω]ν̣θεσπισμάτων . S-3 ὅθεν προσέ[ρχομ]α̣ιπροσέρχομαι αὐτὸς ἀξιῶν τ̣[ῆς]τῆς ἀ̣πὸἀπὸ
9 |gap:11_precision=low| [κρίσε]ωςκρίσεως τυχεῖν . S-4 ἔχει δὲ οὕ̣[τως]οὕτως [·]· S-5 καταμείναν̣[τός]καταμείναντός [μ]ουμου , κύριε , ἐν̣ἐν τ̣ῷ̣τῷ
9-10 [Ἡ]ρ̣ακλε∤[οπολίτῃ?]Ἡρακλε∤οπολίτῃ
10 [ἐνταῦ?]θαἐνταῦθα , καὶ πρo |gap:5|⸢|gap:1|⸣ν|gap:5_precision=low||gap:5||gap:1|ν|gap:5_precision=low| ἐπιμελουμέν̣[ου]ἐπιμελουμένου [ἐ?]κ̣ἐκ τῶν τῆς γῆ̣[ς]γῆς [ἔργ]ω̣ν̣ἔργων
11 |gap:15_precision=low| [ἐ]κ̣|g:apostrophe|ἐκ|g:apostrophe| χρησιμότητος |gap:5_precision=low|ο̣τε|gap:5_precision=low|οτε δωνατ[ί]β̣ω[ν]δωνατίβων [κα]ὶκαὶ ὀψωνίω̣νὀψωνίων κ̣α̣[ὶ]καὶ [τ]ῶντῶν
12 |gap:16_precision=low| , ἔτυχεν Αὐρηλίους |gap:1||gap:5_precision=low|ν̣αν|gap:1||gap:5_precision=low|ναν Πτολεμαίου Α|gap:3_precision=low||gap:1|εα καὶ Νεμεσ̣ι̣[ανὸ]ν̣Νεμεσιανὸν
12-13 Σαρα∤|gap:16_precision=low|νιον
13 τὸν καὶ Νικα̣|gap:4_precision=low|Νικα|gap:4_precision=low| [Ἀ]μ̣μωνίουἈμμωνίου καὶ Ν̣[εμ]ε̣σάμμωναΝεμεσάμμωνα καὶ
13-14 Ἡ̣[ρ]α̣κλεί∤[δην]Ἡρακλεί∤δην
14 |gap:13_precision=low||gap:1| Νινναρᾶ|gap:1| ἀ̣πὸἀπὸ τῆ̣[ς]τῆς [προει]ρημένηςπροειρημένης Ἡρακλέο[υ]ςἩρακλέους πόλεως προσελθεῖ̣νπροσελθεῖν μοι
15 |gap:14_precision=low| [παρ’?]παρ’ ἐ̣μοῦἐμοῦ εἰς ⋰ἰ⋱δ̣[ίαν]ἰδίαν [χρείαν]χρείαν ἀρτάβας ο[ὐ]κ̣|g:apostrophe|οὐκ|g:apostrophe| ὀλίγας ἐ̣[ν]ἐν τε πυρῷ [κα]ὶκαὶ λαχανο̣σ̣πέρμῳλαχανοσπέρμῳ
16 |gap:16_precision=low|ω̣|gap:16_precision=low|ω αὐτῶν κα̣|gap:10_precision=low|ικα|gap:10_precision=low|ι ὑπὲρ τῆ̣[ς]τῆς ἐ̣μῆςἐμῆς ἀ̣[σφ]αλείαςἀσφαλείας ἰ[δι]ο̣γράφοις̣ἰδιογράφοις [γ]ρ̣αμμ̣α̣|gap:3_precision=low|?γραμμα|gap:3_precision=low|
17 |gap:11_precision=low| [ἐν]ἐν [τῷ]τῷ [δ]ιωρισμέ̣[νῳ]διωρισμένῳ [χρόνῳ]χρόνῳ [π]ρὸςπρὸς τ̣ὴ̣ν̣τὴν [ἀπό]δοσινἀπόδοσιν , κ̣α̣[ὶ]καὶ τῆς προθ̣[ε]σ̣μίαςπροθεσμίας
17-18 ἐ̣ν̣στά∤[σης]ἐνστά∤σης
18 [,], |gap:13_precision=low|ων τε αὐτ̣|gap:10_precision=low|αὐτ|gap:10_precision=low| οὐκ [ε]ἶδ[ον]εἶδον ὡ̣ςὡς οἱ ἐκ̣ἐκ τῶν ἐν[αν]τ̣ίωνἐναντίων ἐ̣μ̣οῦἐμοῦ
19 |gap:14_precision=low| [οὐ]ετρανοῦοὐετρανοῦ κ̣α̣|gap:10_precision=low|κα|gap:10_precision=low| β̣ίονβίον , τ̣ὸτὸ ⸢αὐτὸ̣⸣αὐτὸ π|gap:3_precision=low||gap:3| μὴ ἐπισταμ̣[έν]ουἐπισταμένου μου ἐ̣πελθ̣|gap:3_precision=low|?ἐπελθ|gap:3_precision=low|
20 |gap:16_precision=low|σεσοβημέ|gap:10_precision=low|κ̣τ̣α̣ι̣|gap:16_precision=low|σεσοβημέ|gap:10_precision=low|κται |gap:3||gap:3_precision=low|μ̣ην|gap:3||gap:3_precision=low|μην αὐ̣τοὺςαὐτοὺς κώ̣[θ]ω̣ναςκώθωνας , καθεστ̣ὼ[ς]καθεστὼς
21 |gap:15_precision=low| [π]όλεωςπόλεως τω̣|gap:10_precision=low|ω̣ντω|gap:10_precision=low|ων πρω̣[το]β̣αθριτῶνπρωτοβαθριτῶν θεάτρ[ου]θεάτρου , oὐ μὴν ἀλλὰ καὶ
22 |gap:16_precision=low|ε̣ι̣ς̣|gap:16_precision=low|εις α̣ὐ̣τ̣ῶ̣ν̣αὐτῶν |gap:10_precision=low| κώθων̣αςκώθωνας καὶ πο̣ιοῦσινποιοῦσιν . S-6 ἐζη̣τήθηἐζητήθη ὑπὸ τῆς
23 |gap:16_precision=low||gap:1|ον οὐκ|g:apostrophe| ἐβου̣[λήθησαν]ἐβουλήθησαν [μ]ετρη[θῆ]ν̣α̣ι̣μετρηθῆναι αὐτοῖς ὑ̣π̣’ὑπ’ ἐ̣μοῦἐμοῦ ἐν τε πυρῷ̣πυρῷ κ̣α̣ὶ̣καὶ λ̣α̣χ̣α̣ν̣ο̣σ̣π̣έ̣ρ̣μ̣ῳ̣λαχανοσπέρμῳ
24 |gap:16_precision=low|ω̣|gap:16_precision=low|ω μόνῳ̣μόνῳ |gap:10_precision=low||gap:3| καὶ δ̣ί̣κ̣αςδίκας ἐ[π]ά̣γ̣εινἐπάγειν ἂν εἰς ἐμὲ̣ἐμὲ τ̣ọ̀ν̣τòν ο̣ὐε̣τ̣ρα-οὐετρα-
25 [νόν]νόν |gap:12_precision=low| ἐ̣ναντίονἐναντίον τ̣[ολ]μ̣ήσαντ[ες]τολμήσαντες τοιγαροῦν τῶν προτεταγμένων
25-26 προσκυνη∤[τέων]προσκυνη∤τέων
26 |gap:11_precision=low|ω̣ν|gap:11_precision=low|ων γραμμάτ[ω]νγραμμάτων τοῦ μήτ̣ε̣μήτε ὑβρίζεσθαι τύπτεσθαι . S-7 ὅθεν κατὰ τὸ
27 [ἀναγκαῖον]ἀναγκαῖον [ἀνά]γ̣κηνἀνάγκην ἔσχον π̣ρ̣οσδραμεῖν̣προσδραμεῖν σοι τῷ κυ̣ρ̣ίῳκυρίῳ , ἀκολούθως τοῖς̣τοῖς
27-28 προτεταγμέ∤[νοις]προτεταγμέ∤νοις
28 |gap:12_precision=low||gap:1| γράμμασιν , [ἐ]ξιστορῶνἐξιστορῶν τ̣ὰτὰ τετολμη̣μένατετολμημένα κατ’ ἐμοῦ , καὶ ὡς οὗτοι ἐκ τῆς
29 |gap:11_precision=low| [συμφ]ω̣νίαςσυμφωνίας λόγον [ο]ὔ̣τεοὔτε τοῦ ἐκεῖσε στρατηγοῦ ἀλλὰ μηδὲ τῶν ∼μιζόνων∽μειζόνων
29-30 ἔχου∤[σιν]ἔχου∤σιν
30 |gap:13_precision=low| κ̣[αὶ]καὶ τ̣οῦτοῦ ἀγῶνος̣ἀγῶνος [ο]ὐδενὸςοὐδενὸς ἑτ̣έρουἑτέρου δικαστοῦ τυγ|g:apostrophe|χάνοντος , ὡς προτέτακται ,
31 |gap:16_precision=low||gap:1| ἀκοῦσαί μ[ο]υμου πρὸς αὐτ̣[ο]ὺςαὐτοὺς εἰς τὸ δύνασθαί με ἐκ|g:apostrophe|δικηθέντα ὑπὸ σοῦ
32 |gap:16_precision=low| κ̣αὶκαὶ ἀπολαβόν̣[τ]α̣ἀπολαβόντα πλήρης̣πλήρης τ̣ὸτὸ ⋰ἴ⋱διονἴδιον διὰ παντὸς τῇ τύχῃ σου εὐχαριστεῖν̣εὐχαριστεῖν . S-8 διευτύχει .
33 S-9 [Αἴλιος]Αἴλιος [Συρίων]Συρίων [οὐε]τ̣ρανὸςοὐετρανὸς ἐπ̣[ιδέδωκα]ἐπιδέδωκα .
34 S-10 |gap:?|α̣θ|gap:?||gap:?|αθ|gap:?|
35 m2 [ἔντ]υ̣χέἔντυχέ μοι δικάζοντι . S-11 ⊰recogno[v]i⊱recognovi
36 ❨κ̣[όλ(λημα)]❩κόλλημα |gap:1|ζ|num:tick| ❨τόμ(ου)❩τόμου α|num:1_tick|