Sematia

p.vat.aphrod.1.xml

TM: 15683HGV: 15683Date: 598 – 598Place: Aphrodites Kome (Antaiopolites)

1 m1 S-1 |g:chirho| |gap:?| |gap:9_precision=low| |gap:?| |gap:10_precision=low| |gap:?||gap:1||gap:?| [βασιλείας]βασιλείας [τοῦ]τοῦ
2 θειοτάτου καὶ γαληνοτάτου ἡμῶν δεσπότου ❨Φλ(αουίου)❩Φλαουίου Μαυρικίου Τιβερίο̣[υ]Τιβερίου [τοῦ]τοῦ [αἰωνίου]αἰωνίου [Αὐγούστου]Αὐγούστου
3 Αὐτοκράτορος καὶ μεγίστου Εὐεργέτου ἔτους ἑκκαιδεκάτου καὶ ⋰ὑ⋱πατεί̣[ας]ὑπατείας [τοῦ]τοῦ [αὐτοῦ]αὐτοῦ [εὐσεβεστάτου]εὐσεβεστάτου
4 ἡμῶν δεσπότου ἔτους πεντεκαιδεκάτου , Φαρμο[ῦ]θιΦαρμοῦθι κη|num:28| δευτέρας ⋰ἰ⋱νδικτίονος̣ἰνδικτίονος .
5 S-2 |g:chirho| Αὐρήλιος Ψά⋰ι⋱ςΨάις ἐκ πατρὸς ⋰Ἰ⋱ωάννουἸωάννου ἐκ μητρὸς Στεφανοῦτος σὺν ❨θ(εῷ)❩θεῷ μισθωτὴς ἀπ[ὸ]ἀπὸ [κώμης]κώμης [❨Ἀφροδ(ίτης)❩]Ἀφροδίτης
6 τοῦ Ἀνταιοπολίτου νομοῦ |g:chirho| Αὐρηλίῳ Θεοδώρῳ υ⋰ἱ⋱ῷυἱῷ τοῦ μακαριωτάτου Μουσαίου̣Μουσαίου |gap:?|
7 κτήτορι ἀπὸ τῆς αὐτῆς κώμης ❨Ἀφροδ(ίτης)❩Ἀφροδίτης ❨χαίρ(ειν)❩χαίρειν . S-3 ὁμολογῶ ἑκουσίως καὶ αὐθαιρ̣[έτως]αὐθαιρέτως [μεμισθῶσθαι]μεμισθῶσθαι
8 παρὰ σοῦ πρὸς ⊢τετρα⊣έτητετραέτη χρόνον , λογιζόμενο̣ν̣λογιζόμενον ἀπὸ κ[αρ]πῶνκαρπῶν τῆς σὺν ❨θ(εῷ)❩θεῷ μελλούση̣[ς]μελλούσης [δευτέρας]δευτέρας [⋰ἰ⋱νδικτίονος]ἰνδικτίονος
9 καὶ αὐτῆς καὶ τοῦ ἑξῆς χρόνου , τὸ ⋰ὑ⋱πάρχονὑπάρχον σοι καὶ ἔλθον εἰς σὲ ἀπὸ δικαίας κλ̣ηρο̣[νομίας]κληρονομίας [τοῦ]τοῦ
10 μακαριωτάτου σοῦ πατρὸς Μουσαίου ὁλόκληρον σοῦ μέρος ἐξ ὁλοκλήρου κτήμ̣[ατος]κτήματος [καλουμένου]καλουμένου
11 ⊢Περίωνος⊣Περίωνος σὺν τῷ περιέξωθεν λάκκῳ καὶ δεξαμενῇ καὶ μονῇ καὶ πύργῳ καὶ οἰκ[ιδίῳ]οἰκιδίῳ [μετὰ]μετὰ [ξυλίνης]ξυλίνης
12 σκάλης καὶ φοίνιξι καὶ λαχανίοις τόποις καὶ βοσκήμασι καὶ ἑτέροις φυτοῖς διαφ̣[όροις]διαφόροις [ἐγκάρποις]ἐγκάρποις
13 καὶ ἀκάρποις καὶ πᾶσι ἐνοῦσι καὶ ἀνηκοῦσι καὶ προσκυροῦσι τῷ αὐτῷ κτήματι δικαίοις τ̣[οῖς]τοῖς
14 ἐντὸς καὶ ἐκτὸς πρὸς τὰ παλαιὰ αὐτοῦ ὅρια ∼κυκλώθεν∽κυκλόθεν πρὸς τὴν δύναμιν τῆς ἐγγρ̣ά̣φουςἐγγράφους δ̣ιαθήκηςδιαθήκης
15 καὶ μερισμοῦ τῶν σῶν γονέων ❨διακείμεν(ον)❩διακείμενον ἐν ∼τοις∽τῇ ∼ἀπηλιωτικοις∽ἀπηλιωτικῇ πεδιάδι̣πεδιάδι τ̣[ῆς]τῆς [❨αὐτ(ῆς)❩]αὐτῆς κ̣ώ̣μηςκώμης ❨Ἀφροδ̣(ίτης)❩Ἀφροδίτης
16 ἐν ∼κλήρου∽κλήρῳ ⊢Ψιουλ⊣Ψιουλ · S-4 ἔτι δὲ μισθοῦμαι σοι καὶ τῶν ἀγορασθέντων ἄλλων ἀρουρῶν π̣[αρὰ]παρὰ [σοῦ]σοῦ
17 ἐν τῷ αὐτῷ κτήματι ⊢Περίωνι⊣Περίωνι · S-5 ἐφʼ με τοῦτο ἔχειν ⋰ὑ⋱πʼὑπʼ ἐμὲ εἰς γεωργίαν καὶ κατάθ̣[εσιν]κατάθεσιν ὧ̣νὧν ἐὰν
18 βούλομαι ∼γενημασι∽γενημάτων ⋰ἰ⋱δίοιςἰδίοις μου κτήνεσιν καὶ γεωργοῖς καὶ ∼σπερμαβόλεσι∽σπερμοβόλεσι καὶ ἀναλ[ώμ]α̣σιἀναλώμασι ,
19 ἐν τελείῳ μὲν συγκλείω παντὸς τοῦ κλήρου , καὶ διδόναι σοι ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ λόγου ἀποτάκτ̣ουἀποτάκτου αὐτο[ῦ]αὐτοῦ φόρου
20 ∼καθʼ∽κατʼ ἔτος σίτου καθαροῦ καὶ φορικοῦ ἀρτάβας πέντε <❨(γίνονται)❩>γίνονται <❨(ἀρτάβαι)❩>ἀρτάβαι ε|num:5| ἑ̣κ̣ά̣στηςἑκάστης ἀρού̣ρ̣η̣ςἀρούρης πρ̣[ὸ]ς̣πρὸς ἀναμέτρησιν
21 τοῦ δημοσίου σχοινίου μέτρῳ Ἀμμωνίου κόμετος , ❨ἀλλ(ὰ)❩ἀλλὰ ἐπὶ τῷ δέ σε ἐξουσιάζειν λαβ̣εῖνλαβεῖν ∼καθʼ∽κατʼ ἔτος
22 ἀρούρας ⊢δύο⊣|num:2|δύο|num:2| , ⊢μίαν⊣|num:1|μίαν|num:1| μὲν ἐν ∼λιπαρας∽λιπαρᾷ ∼γης∽γῇ ∼⊢μια⊣∽μίαν δὲ ἐν σιτοφόρῳ γῃδίῳ , ∼⊢μια⊣∽|num:1|μίαν|num:1| μὲν ἐκ [νότ]ο̣υνότου [το]ῦτοῦ λάκκου ,
23 ἄλλην δὲ ἐξ ἀπηλιώτου τοῦ χώματος , ἐκ νότου τῆς μεγάλης ἀμάρης , τῷ αὐτῷ σχ[οι]νίῳσχοινίῳ ·
24 S-6 καὶ ∼γεμισω∽γεμίσαι ∼μιας∽|num:1|μίαν|num:1| ∼ἀρουρης∽ἄρουραν ἐν κοπρισμοῖς διαφόροις ∼καθʼ∽κατʼ ἔτος καθὼς πρὸς τὰ δόξαντα δίχα ❨ἀμφ(ιβολίας)❩ἀμφιβολίας
25 καὶ ποιῆσαι τὴν πᾶσαν αὐτῶν γεωργικὴν ἐργασίαν γινομένην παρʼ ἐμοῦ καὶ ποτ̣ίσαιποτίσαι αὐτὰς
26 ἀκαταφρονήτως ∼καθʼ∽κατʼ ἔτος καὶ διδόναι σοι χρυσο[ῦ]χρυσοῦ κεφαλαίου νομισμάτια ⊢τρία⊣|num:3|τρία|num:3| ἕκασ̣τ̣ονἕκαστον παρὰ
27 κεράτιον ⊢ἓν⊣|num:1|ἓν|num:1| χρυσοχο⋰ι⋱κῷχρυσοχοικῷ σταθμῷ τῆς ❨α(ὐτῆς)❩αὐτῆς κώμης πρὸς ⊢ἑνὸς⊣|num:1|ἑνὸς|num:1| νομίσματος ἑκάστη̣[ς]ἑκάστης κ̣[α]τ̣αβολῆςκαταβολῆς
28 τῶν δημοσίων κατʼ ἔτος , μέντοιγε κουφίσαι με καὶ ἐξουσίαν ἔχειν λαβεῖν με ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ τ[ῶ]ντῶν ❨προκ(ειμένων)❩προκειμένων
29 χρυσίων καὶ ⊢δύο⊣|num:2|δύο|num:2| ἀρουρῶν ἄλλας ἀρούρας ⊢δέκα⊣|num:10|δέκα|num:10| τῷ αὐτῷ σχοινίῳ ἀπὸ τῶν ❨προκ(ειμένων)❩προκειμένων σῶν ἀρουρῶν
30 τοῦ αὐτοῦ σοῦ μέρο̣υ̣ς̣μέρους κτήματος ⊢Περίωνος⊣Περίωνος ∼καθʼ∽κατʼ ἔτος πρὸς τὰ δόξαντα ἐν τε ἀβροχικῷ , μὴ εἴη ,
31 πρὸς τοῖς συμφώνοις τῆς ❨προκειμέ(νης)❩προκειμένης ἀπηλιωτικῆς πεδιάδος , ποιῆσ̣αιποιῆσαι μετ̣ʼμετʼ [ἀλ]λ̣ήλωνἀλλήλων
32 ἄνευ ἀντιλογίας · S-7 καὶ τὴν μεταφορὰν ποιήσω τῆς ∼ἀσίας∽αἰσίας ἐμβολῆς τοῦ ❨προκ(ειμένου)❩προκειμένου σου μ[έ]ρ̣ουςμέρους ❨κτήμ̣(ατος)❩κτήματος
33 ἕως τοῦ ποταμίου ὅρμου , τοῦτό ∼τουτεστιν∽ἐστιν καμήλια ⊢ἕξ⊣|num:6|ἕξ|num:6| , καὶ τοῦ σοῦ φόρ̣ο[υ]φόρου καὶ τὰ γ̣ενήματαγενήματα ∼τας∽τῶν ❨προκ(ειμένων)❩προκειμένων
34 ⊢δύο⊣|num:2|δύο|num:2| σοῦ ∼ἀρουρας∽ἀρουρῶν καὶ ἄχυρα ἕως τοῦ σοῦ οἴκου , καὶ ∼ἀλύθω∽ἀλήθω σοι ⸢σίτου⸣σίτου ἀρτάβας ⊢τεσσαράκοντα⊣|num:40|τεσσαράκοντα|num:40| ἐκ τῶν ἐμῶν
35 ζῴων καὶ γεωργῶν , καὶ διδόναι σοι ⊢μιᾷ⊣μιᾷ ∼ἀγωγια∽ἀγωγῇ ⸢❨σ̣τ̣α̣χ̣(ύων)❩⸣σταχύων ἓν|num:1| δέμα ἔτι ∼καθʼ∽κατʼ ἔτος · S-8 δώσω δέ̣δέ σοι κ[ατʼ]κατʼ ἔτος τυροὺς
36 ξηροὺς γεουχικοὺς ⊢ἑβδομήκοντα⊣ἑβδομήκοντα ⊢πέντε⊣|num:75|πέντε|num:75| καὶ λεμψ̣άναςλεμψάνας ἀγγία ⊢ἓξ⊣|num:6|ἓξ|num:6| καὶ ἑορτικὰς ἐξαλλ[ακ]ὰ̣ςἐξαλλακὰς ⊢τρεῖς⊣|num:3|τρεῖς|num:3|
37 ἀνὰ τυρία καὶ λάχανα · S-9 τὸ δὲ ❨προκ(είμενον)❩προκείμενον ⊢ἥμισυ⊣|num:1/2|ἥμισυ|num:1/2| τοῦ ❨προκ(ειμένου)❩προκειμένου βοσκήματος |gap:1||gap:2||gap:1|λ̣η̣λ̣η|gap:1||gap:2||gap:1|ληλη τ̣οῦτοῦ κτήματος̣κτήματος ∼Π̣ερίονος∽Περίωνος
38 ἔχειν με ∼καθʼ∽κατʼ ἔτος ἄνευ γεουχικοῦ σοῦ μέρους καὶ τῆς ⊢ἡμισείας⊣|num:1/2|ἡμισείας|num:1/2| τῶν καρπῶν τῶν ❨α(ὐτῶν)❩αὐτῶν φοινίκων ,
39 ἔχειν με πάλιν ἄνευ γεουχικοῦ σοῦ ❨μέρ(ους)❩μέρους , καὶ ἐπὶ τῷ δὲ ἐμὲ ∼ἀναξω∽ἀναγαγεῖν σοι μικρὸν ἄκ[α]ν̣θο̣ν̣ἄκανθον ἀπὸ τοῦ
40 αὐτοῦ χώματος , ἀπὸ τῆς ∼συκαμινεας∽συκαμίνου εἰς νότον , ἕως τοῦ ὁρίου ἀκαταφρονήτως πρ̣[ὸ]ςπρὸς τὰ δόξαντα ,
41 δίχα ἀντιλογίας . S-10 ∼ταύτη∽αὕτη ∼τη∽ ∼παροῦση∽παροῦσα ∼ἐγγραφω∽ἔγγραφος μισθωτικὴ ὁ̣[μ]ολογίᾳ̣ὁμολογίᾳ κυρία ἔσται [κ]α̣ὶκαὶ βεβαία
42 πανταχοῦ προφερομένη , καὶ ἐφʼ ἅπαν̣ταἅπαντα ❨ἐπερ(ωτηθεὶς)❩ἐπερωτηθεὶς ὡμολόγησα |g:stauros| m2 Αὐρήλιος Ψαίου ⋰Ἰ⋱ωάννουἸωάννου
43 ❨προκ(είμενος)❩προκείμενος μεμίσθωμ̣αιμεμίσθωμαι ὡς ❨πρόκ(ειται)❩πρόκειται |g:chirho| Αὐρήλιος ⋰Ἰ⋱ωάννηςἸωάννης Β̣ίκτοροςΒίκτορος ∼ἀξιωθὶς∽ἀξιωθεὶς ἔγγραψα ὑπὲρ αὐτοῦ [γρά]μ̣μαγράμμα μὴ
44 εἰδότο̣ςεἰδότος |g:stauros| m3 |g:chirho| Αὐρήλιος Φο̣ι̣β̣ά̣μ̣μ̣ω̣ν̣Φοιβάμμων ⋰Ἰ⋱ο[άννου]Ἰοάννου [μαρ]τ̣υ̣ρ̣ῶ̣μαρτυρῶ ταύτῃ τῇ μισθώσε̣ι̣μισθώσει ἀκούσας παρὰ τ̣ο̣ῦ̣τοῦ θεμένου
45 m4 |g:chirho| Αὐρήλιος Μακάριος Χρισ̣τωφόρ̣ο̣υ̣Χριστωφόρου μαρτυρῶ ταύτῃ τῇ μισθώσε̣ι̣μισθώσει ὡς ❨πρόκ(ειται)❩πρόκειται m5 |g:stauros| Αὐρήλιος
46 ⋰Ἰ⋱ωάννηςἸωάννης Λ̣ουκανοῦΛουκανοῦ μαρτυρῶ μεμίσθωμαι ὡς ❨πρόκ(ειται)❩πρόκειται |g:chirho|
47 m1? |g:stauros| διʼ ἐμοῦ Φηο̣ῦ̣τοςΦηοῦτος σὺ̣νσὺν ❨θ(εῷ)❩θεῷ ❨ταβελλ(ίωνος)❩ταβελλίωνος ❨ἐγρ(άφη)❩ἐγράφη ❨ἐγρ(άφη)❩ἐγράφη ❨ἐγρ(άφη)❩ἐγράφη |g:tachygraphic-marks|