Sematia

p.ups.frid.5.xml

TM: 15680HGV: 15680Date: 261 – 261Place: Oxyrhynchos

1 m1 S-1 Αὐρή̣[λ]ι̣οςΑὐρήλιος Ἀ̣π̣ί[ων]Ἀπίων [ὁ] [κα]ὶ̣καὶ Πτολ̣λ̣ίωνΠτολλίων
2 κοσ[μητ]ὴςκοσμητὴς [β]ο[υ]λευτὴς̣βουλευτὴς [τ]ῆςτῆς
2-3 Ὀξυρυ̣γ̣∤χειτ̣ῶ̣ν̣Ὀξυρυγ∤χειτῶν
3 π̣όλε̣ωςπόλεως Αὐ[ρη]λ̣ίῳΑὐρηλίῳ
3-4 Ἱέ[ρα]∤κιἹέρα∤κι
4 τῷ κ̣α̣ὶ̣καὶ |gap:1||gap:4||gap:1| [κ]α̣ὶ̣καὶ [ὡ]ς̣ὡς
4-5 [χρ]ημα[τί]∤ζειςχρηματί∤ζεις
5 χ̣[αίρειν]χαίρειν [.]. S-2 ὁμολ̣ο[γῶ]ὁμολογῶ καὶ [νῦν]νῦν
6 ἐσχη[κέναι]ἐσχηκέναι [π]αρὰπαρὰ [σ]οῦσοῦ δι̣ὰ̣διὰ χειρὸ[ς]χειρὸς
7 ἐξ οἴ̣[κου]οἴκου [σου]σου ∼[τ]ειμ̣[ὴ]ν̣∽τιμὴν [πλ]ήρηπλήρη
7-8 πυ̣∤ροῦπυ∤ροῦ
8 ἐν θ[έματ]ι̣θέματι γενήματος τοῦ
9 ἐνεστῶ̣[τος]ἐνεστῶτος α̣|num:1|α|num:1| ❨(ἔτους)❩ἔτους ἀρταβῶν
9-10 ἑξακο∤σίων
10 ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβαι)❩ἀρτάβαι χ̣|num:600|χ|num:600| · S-3 [ὅν]π̣ε̣ρ̣ὅνπερ π̣υ̣ρ̣ὸ̣ν̣πυρὸν
11 ἐπάναγκες ∼μετρήσ̣ιν∽μετρήσειν ἐφʼ ὧν
12 ἐὰν αἱρῇ ὀνομάτων διὰ θέρους
13 τοῦ αὐτοῦ ἐνεστῶτος ἔτους ε[ἰ]ςεἰς
14 δημόσιον θησαυρόν , καὶ θέμα
15 καθαρὸν ἀπὸ πάντων
15-16 ἀναδώ∤σειν
16 σοι ὑπὸ τὴν πρώτην
16-17 μέ∤τρησιν
17 ἀνυπερθέτως · S-4 εἰ δὲ μή ,
18 ∼ἐκτείσειν∽ἐκτίσειν σοι τὴν ἐπὶ τοῦ τότε καιροῦ
19 τοῦ ἐν θέματι πυροῦ ∼τειμὴν∽τιμὴν
19-20 δι∤πλῆν
20 , γινομένης σοι τῆς
20-21 πράξ̣ε̣∤ωςπράξε∤ως
21 παρά τε ἐμοῦ καὶ ἐκ τῶν
22 ὑ̣π̣α̣ρ̣χόντωνὑπαρχόντων μοι πάντων ,
22-23 κυ∤ρίας
23 οὔσης ἧς ἔχεις ἑτέρας μου
23-24 συν∤αλλαγῆς
24 ἄλλων πυροῦ ἀρταβῶν
25 πεντακοσίων|num:500| ἐφʼ οἷς περιέχει
25-26 πᾶ∤σι
26 . S-5 κύριον κ̣αὶκαὶ τόδε τὸ χειρόγραφον
27 δισσὸν γραφὲν πανταχῇ
27-28 ἐπιφε∤ρόμενον
28 κα̣ὶκαὶ παντὶ τῷ ὑπὲρ σοῦ
29 ἐπιφέροντι . S-6 ἐπερωτηθεὶς δὲ
30 ὑπὸ σοῦ ὡμολόγησα . S-7 ❨(ἔτους)❩ἔτους α|num:1|
31 Αὐτοκρατόρων Καισάρων Τίτου
32 Φουλουίου Ἰουνίου Μακριανοῦ καὶ
33 Τίτου Φουλουίου Ἰουνίου Κυιήτου
34 Εὐσεβῶν Εὐτυχῶν Σεβαστῶν
35 Τῦβι κϛ̣|num:26|κϛ|num:26| m2 [Αὐ]ρή̣λιοςΑὐρήλιος Ἀπίων̣Ἀπίων
36 [ὁ] [κ]α̣ὶ̣καὶ [Πτολ]λ̣ί̣[ω]ν̣Πτολλίων [ἔσ]χονἔσχον καὶ
37 [νῦν]νῦν τὴ[ν]τὴν ∼[τ]ειμὴν∽τιμὴν πλήρη
38 τῶ̣ν̣τῶν τ̣ο̣ῦτοῦ πυροῦ ἀρταβ̣[ῶν]ἀρταβῶν
38-39 ἑξα∤κοσίων|num:600|
39 καὶ μετρήσω εἰς
40 τὸ δημόσιον ὡς
40-41 πρ[ό]κ̣ει∤ταιπρόκει∤ται
41 ∼κυρείας∽κυρίας ο[ὔ]σ̣ηςοὔσης τ[ῆ]ς̣τῆς
41-42 ∼προ∤τερα∽προ∤τέρας
42 συναλλαγῆς̣συναλλαγῆς καὶ
43 ἐπερωτηθεὶς
43-44 ὡμολόγη∤[σα]ὡμολόγη∤σα
44 [.].
1 m1 S-8 Α̣[ὐρ]ή[λι]ο̣ς̣Αὐρήλιος Ἀ̣π̣ί̣ω̣ν̣Ἀπίων [ὁ] καὶ Πτολλίων̣Πτολλίων
2 κ̣[οσμητὴς]κοσμητὴς β̣ο̣[υ]λ̣ευτὴςβουλευτὴς τῆς
2-3 Ὀξυρυγ̣∤χ̣[ιτῶν]Ὀξυρυγ∤χιτῶν
3 [πόλε]ω̣ςπόλεως Αὐρηλίῳ
3-4 Ἱέρα∤κι
4 [τῷ]τῷ [κα]ὶ̣καὶ |gap:2||gap:2||gap:2| καὶ ὡς
4-5 χρημ̣α̣τί∤ζ̣ει[ς]χρηματί∤ζεις
5 χ[αίρει]ν̣χαίρειν . S-9 ὁ̣μολογῶὁμολογῶ κ[α]ὶκαὶ νῦν
6 ἐσχη[κ]έ̣ν̣[αι]ἐσχηκέναι [παρ]ὰπαρὰ σοῦ διὰ χ̣ειρὸςχειρὸς
7 ἐξ̣ἐξ οἴκ̣ο̣υ̣οἴκου σ̣ο̣υ̣σου [τιμὴν]τιμὴν π̣λ̣ή[ρ]η̣πλήρη π̣[υροῦ]πυροῦ
8 ἐν θέματ̣[ι]θέματι [γενή]μ̣ατοςγενήματος τοῦ
8-9 ἐ[νεσ]∤τῶτοςἐνεσ∤τῶτος
9 α|num:1| ❨(ἔτους?)❩ἔτους [ἀρταβ]ῶνἀρταβῶν ἑξ̣ακοσίω[ν]ἑξακοσίων
10 ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβαι)❩ἀρτάβαι χ|num:600| · S-10 [ὅνπε]ρ̣ὅνπερ πυρὸν
10-11 ἐ̣π[ά]ν̣[αγ]∤κεςἐπάναγ∤κες
11 μ̣ε̣[τρήσειν]μετρήσειν ἐ̣φʼἐφʼ ὧν̣ὧν [ἐ]ὰ̣νἐὰν αἱρῇ̣αἱρῇ
12 ὀνομάτω̣[ν]ὀνομάτων [διὰ]διὰ θ̣[έ]ρ̣[ους]θέρους τοῦ
12-13 αὐ∤τοῦ
13 ἐνεστῶ[τ]ο̣ς̣ἐνεστῶτος ἔ̣τουςἔτους [εἰ]ς̣εἰς
13-14 δη̣μόσι∤ονδημόσι∤ον
14 θησαυρόν , κ̣αὶκαὶ θέμ[α]θέμα [καθ]α̣ρὸνκαθαρὸν
15 ἀπὸ πάντ[ων]πάντων [ἀ]ναδ[ώ]σεινἀναδώσειν σοι
16 ὑπὸ τὴν π̣[ρώ]τηνπρώτην ∼μ̣ετρή̣σιν∽μετρήσειν
17 ἀνυπερθ̣[έτω]ςἀνυπερθέτως · S-11 εἰ δὲ μή , ∼ἐκτείσειν∽ἐκτίσειν
18 σοι τὴν [ἐπ]ὶἐπὶ το[ῦ]τοῦ τότ̣ετότε κα̣[ιρο]ῦκαιροῦ τοῦ ἐν
19 θέματι πυ̣ρ̣[οῦ]πυροῦ ∼τ̣ει[μ]ὴ̣ν∽τιμὴν [δι]π̣λ̣ῆνδιπλῆν ,
20 γινο[μ]έ̣νη̣ς̣γινομένης σοι [τ]ῆςτῆς πρ̣[άξ]εω[ς]πράξεως πα[ρά]παρά
21 τε ἐμ̣[οῦ]ἐμοῦ κ̣α̣[ὶ]καὶ [ἐκ]ἐκ [τῶν]τῶν ὑ[π]α̣ρχό̣ν̣τω[ν]ὑπαρχόντων
22 μοι π̣ά̣ντω[ν]πάντων κυρ[ίας]κυρίας [οὔ]σ̣[ης]οὔσης ἧς ἔχεις
23 ἑτέρας μο[υ]μου σ̣υ̣να̣λλα[γ]ῆςσυναλλαγῆς ἄλλων̣ἄλλων
24 πυροῦ ἀρτ[α]βῶνἀρταβῶν πεντα̣κ̣οσίων|num:500|πεντακοσίων|num:500|
25 ἐφʼ οἷς περι[έ]χε̣ι̣περιέχει πᾶσι . S-12 κύ[ρ]ι̣ον̣κύριον κ̣αὶκαὶ
25-26 τό∤δε
26 τὸ χειρόγ̣ρ̣α̣φ̣ονχειρόγραφον δισσ[ὸ]νδισσὸν [γρ]αφὲνγραφὲν
27 πανταχῇ ἐ̣πιφ̣ερόμε̣[ν]ο̣νἐπιφερόμενον [κα]ὶ̣καὶ
27-28 πα̣ν̣∤τὶπαν∤τὶ
28 τῷ ὑπὲρ σοῦ ἐπιφέρον̣[τ]ιἐπιφέροντι .
28-29 S-13 ἐπερ̣ω̣∤τηθεὶςἐπερω∤τηθεὶς
29 δὲ ὑ̣[π]ὸ̣ὑπὸ σοῦ ὡμ[ο]λ̣[ό]γ̣[η]σαὡμολόγησα .
30 S-14 ❨(ἔτους)❩ἔτους α|num:1| Αὐτ̣[οκ]ρατ̣όρωνΑὐτοκρατόρων Κα̣ι̣[σ]άρω̣νΚαισάρων
31 Τίτου Φουλουίο[υ]Φουλουίου Ἰ̣ο̣[υ]ν̣ίουἸουνίου Μ[ακ]ρ̣[ι]ανο[ῦ]Μακριανοῦ
32 καὶ Τίτου Φου[λου]ίουΦουλουίου Ἰουνίου
33 Κυιήτου Εὐσ[εβ]ῶνΕὐσεβῶν Εὐτ̣[υχῶ]νΕὐτυχῶν
34 Σεβαστῶν̣Σεβαστῶν [Τ]ῦβιΤῦβι κϛ|num:26| .
34-35 m2 S-15 Αὐρή̣∤λιοςΑὐρή∤λιος
35 Ἀπ[ίω]ν̣Ἀπίων ὁ̣ καὶ Πτολλίων̣Πτολλίων
36 ἔσχον κ̣[αὶ]καὶ [ν]ῦ̣[ν]νῦν τ̣ὴ̣ν̣τὴν ∼τ̣ε̣ι̣μὴν∽τιμὴν
37 πλή̣ρηπλήρη |gap:5| χ̣|num:600|χ|num:600| πυροῦ
37-38 [ἀρ]∤ταβῶνἀρ∤ταβῶν
38 [ἑξακ]οσίων̣|num:600|ἑξακοσίων|num:600| [κ]αὶκαὶ
39 μ̣[ε]τ̣ρ̣ή̣[σω]μετρήσω [εἰς]εἰς τὸ
39-40 δημό∤σιον
40 ὡς πρ̣ό̣[κ]ε̣ι̣ταιπρόκειται ∼κυρείας∽κυρίας
41 οὔσης τῆ̣[ς]τῆς π̣[ρο]τ̣έραςπροτέρας
41-42 συν̣∤αλλα[γ]ῆ̣ς̣συν∤αλλαγῆς
42 κ̣α̣ὶ̣καὶ
42-43 ἐπερωτη∤θεὶς
43 ὡμο̣[λό]γησαὡμολόγησα .
1 m3 S-16 ∼χιρ̣∽❨(όγραφον)❩χειρόγραφον Πτολλίων(…)Πτολλίων… ❨πυρ(οῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρταβῶν)❩ἀρταβῶν χ|num:600|