Sematia

p.ups.frid.1.xml

TM: 13662HGV: 13662Date: 48 – 48Place: Dionysias (Arsinoites)

1 m1 S-1 [ἔτους]ἔτους [ὀγδόου]ὀγδόου [Τιβερίου]Τιβερίου [Κλαυδί]ο̣υΚλαυδίου Κ̣[αί]σ̣α̣ρ̣οςΚαίσαρος [Σε]βαστ̣[ο]ῦΣεβαστοῦ Γερμ̣ανικοῦΓερμανικοῦ Αὐτοκράτορος μηνὸς Γορπιαίου τριακάδι σεβαστῇ Ἐπεὶφ τριακάδι σεβαστῇ ἐν Διονυσιάδ̣[ι]Διονυσιάδι τῇ πρὸς τ[ο]ῖ[ς]τοῖς
2 [χαλκωρυχίοις]χαλκωρυχίοις [τῆ]ςτῆς Θεμίσ̣[του]Θεμίστου μ[ερίδος]μερίδος [το]ῦτοῦ [Ἀρ]σ̣ι̣ν̣οείτουἈρσινοείτου νομοῦ . S-2 ὁμ[ο]λογεῖὁμολογεῖ Σωτήριχος Ἀπολ[λ]ωνίουἈπολλωνίου ὡς̣ὡς ἐτῶν ἑξήκο̣νταἑξήκοντα πέν̣[τε]|num:65|πέντε|num:65| [ο]ὐλὴοὐλὴ πήχει ἀριστερ[ῶι]ἀριστερῶι [τ]ο̣ῖςτοῖς ἑαυτοῦ
3 [τέκνοις]τέκνοις [Ἀπολλ]ωνίωιἈπολλωνίωι ὡς ἐτῶν̣ἐτῶν [τ]ριάκοντα|num:30|τριάκοντα|num:30| οὐλὴ μήλωι ἀριστερῶι καὶ Ἰσαροῦτι ὡς ἐτῶν τριάκοντα πέντε οὐλὴ παρʼ ∼ὦς∽οὖς ἀρισ[τ]ερὸνἀριστερὸν καὶ Ἐσε̣ρ̣σ̣ύ̣[θε]ι̣Ἐσερσύθει ὡ̣[ς]ὡς [ἐτῶν]ἐτῶν |gap:8|
4 |gap:15| [οὐλὴ]οὐλὴ ποδὶ δε̣[ξι]ῶ̣ιδεξιῶι μ̣[ε]τ̣ὰ̣μετὰ κυρ[ί]ωνκυρίων τῶν ∼γυναιῶν∽γυναικῶν ἑκατέρας τοῦ ἑαυτῆς ἀνδρὸς τῆς̣τῆς μ̣ὲ̣νμὲν Ἰσαροῦτος Ἡρακλείδου τοῦ Βίθυος ὡς̣ὡς ἐτ̣[ῶν]ἐτῶν τ̣|gap:3||gap:3||gap:3||gap:4|τ|gap:3||gap:3||gap:3||gap:4|
5 |gap:13|ωι ἀριστ̣[ερῶ]ιἀριστερῶι τῆ̣ς̣τῆς δὲ Ἐσερ[σ]ύθιοςἘσερσύθιος Ἑριεῦτος τοῦ Μεν̣χήουςΜενχήους ὡς ἐτῶν τριάκοντ[α]|num:30|τριάκοντα|num:30| οὐλὴ ∼δακτύλω∽δακτύλωι πρώτωι χειρὸς ἀριστερᾶ[ς]ἀριστερᾶς [γεγο]νόσ[ι]γεγονόσι αὐ̣[τ]ῶ̣ιαὐτῶι ἐκ [τῆς]τῆς
6 [συνούσης]συνούσης [ἑαυτοῦ]ἑαυτοῦ γ̣υναικὸ[ς]γυναικὸς [Τ]α̣υ̣σίριοςΤαυσίριος μ[εμ]ερικέναιμεμερικέναι αὐτοῖς μετ̣[ὰ]μετὰ τὴν ἑαυτοῦ τελευτὴν τὰ ὑπάρχοντα αὐτῶι ἐν τῇ προγεγραμμέν[ῃ]προγεγραμμένῃ Διονυσ̣[ι]άδιΔιονυσιάδι |gap:4||gap:1|υ̣π̣|gap:15||gap:4||gap:1|υπ|gap:15|
7 |gap:15| λ̣εγομ|gap:4|λεγομ|gap:4| ο̣ἰ̣κόπεδαοἰκόπεδα [ἅπε]ρἅπερ ἐστὶν οἰ[κ]ίαοἰκία τρίστεγ[ος]τρίστεγος κ̣αὶκαὶ π̣έμπτ̣ονπέμπτον μέρ̣[ο]ςμέρος ο{ο} ἑ[τ]έρ[α]ς̣ἑτέρας ο̣ἰκί̣αςοἰκίας κα̣[ὶ]καὶ [αὐλῆ]ςαὐλῆς κ[α]ὶκαὶ τ[ὰ]τὰ [συ]ν̣κ̣ύ̣ρ̣[ο]ν̣[τα]συνκύροντα [πά]ν̣ταπάντα |gap:1||gap:13|
8 |gap:22| [τῶι]τῶι [Ἀπολλων]ίωιἈπολλωνίωι μέρη̣μέρη [δύο]|num:2|δύο|num:2| ἀ̣πὸ̣ἀπὸ μ̣ε[ρῶ]ν̣μερῶν τεσσάρων|num:4| [κα]ὶ̣καὶ τῇ Ἰσαροῦ̣τιἸσαροῦτι καὶ τῇ ∼Ἐσσε[ρ]σ̣ύθει∽Ἐσερσύθει τὰ λο̣ι̣πὰλοιπὰ [μ]έ̣ρημέρη δύο̣|num:2|δύο|num:2| ἑκάστῃ̣ἑκάστῃ αὐτῶ[ν]αὐτῶν μέρος [ἕ]ν̣|num:1|ἕν|num:1| , πᾶσ̣ι̣πᾶσι δ[ὲ]δὲ [τὸν]τὸν λ̣άκκ̣[ον]λάκκον
9 |gap:21| [καὶ]καὶ [τὸν]τὸν [Σω]τή̣[ριχ]ο̣νΣωτήριχον ὁμ̣ο̣ί̣ω[ς]ὁμοίως [μεμ]ε̣ρικέναιμεμερικέναι με[τ]ὰμετὰ τὴν ἑαυτοῦ τελευτὴν τ̣ῶ̣ιτῶι προγεγραμμένωι αὐτοῦ υἱῶι Ἀπολλωνίωι μόνωι̣|gap:4||gap:3||gap:3|μόνωι|gap:4||gap:3||gap:3|
10 [ὑπάρ]χονταὑπάρχοντα |gap:16||gap:1|ου̣|gap:1||gap:2||gap:1|εν|gap:3|ε|gap:2||gap:1||gap:16||gap:1|ου|gap:1||gap:2||gap:1|εν|gap:3|ε|gap:2||gap:1| καὶ̣καὶ ὃ̣νὃν ἐὰ̣[ν]ἐὰν καταλίπῃ [ὁ] [α]ὐτὸςαὐτὸς Σωτ[ή]ριχοςΣωτήριχος χόρτ̣ο̣νχόρτον καὶ π̣υρὸ̣νπυρὸν καὶ γενή[μ]α̣τ̣α̣γενήματα |gap:4|νω̣ν|gap:4|νων τὰ ἐκ|gap:2||gap:5|
11 [ἐὰν]ἐὰν [σ]υ̣μβῇσυμβῇ τὸν [Σωτήριχον]Σωτήριχον [τελ]ε̣υ̣τ̣ῆσα̣ιτελευτῆσαι τ[ῶι]τῶι [ἐνεστῶτι]ἐνεστῶτι ὀ̣γδόωιὀγδόωι ἔ̣[τε]ιἔτει Τιβερίο̣υ̣Τιβερίου [Κλα]υδίουΚλαυδίου Καί[σα]ροςΚαίσαρος Σεβα̣σ̣[τοῦ]Σεβαστοῦ Γερμανικο̣ῦΓερμανικοῦ Αὐτοκρά[τ]οροςΑὐτοκράτορος |gap:4|ε|gap:1|ε|gap:1|θ|gap:2||gap:8| [τὸν]τὸν
12 [Ἀπ]ο̣λλώνιονἈπολλώνιον τῆ̣ςτῆς ∼ἐγλήμψεω̣ς∽ἐκλήμψεως τοῦ ἐ[πι]β̣[άλλο]ν̣τ[ος]ἐπιβάλλοντος [τῶι]τῶι [Σ]ω̣τηρίχω̣[ι]Σωτηρίχωι μέρους̣μέρους ∼[δραγ]μ̣ατηγεία̣ς∽δραγματηγίας καὶ ∼σακκ̣[ηγε]ίας∽σακκηγίας κωμῶν Φιλωτ̣[ε]ρίδοςΦιλωτερίδος κα̣ὶκαὶ Κ̣α̣ν̣ωπι[άδος]Κανωπιάδος τῆς
12-13 Θ̣ε̣∤[μίσ]τ̣ουΘε∤μίστου
13 μερί̣δ̣[ος]μερίδος γενή̣[ματο]ς̣γενήματος τοῦ ἐν̣ε[σ]τ̣[ῶ]τ̣ο̣ς̣ἐνεστῶτος ὀ̣[γδόου]ὀγδόου [ἔ]τ̣ο̣υςἔτους Τιβ[ερ]ίουΤιβερίου Κλα̣[υδίου]Κλαυδίου Κ̣αίσαροςΚαίσαρος [Σ]εβαστοῦΣεβαστοῦ Γ̣ερ[μα]νικοῦΓερμανικοῦ Αὐτοκράτορο̣[ς]Αὐτοκράτορος [κ]αὶκαὶ ∼ἀποδῶναι∽ἀποδοῦναι τὸν Ἀ̣π̣ο[λλ]ώνιονἈπολλώνιον
14 |gap:15| [καὶ]καὶ τῶ̣[ι]τῶι [Ἀπολλ]ω̣ν̣ί̣[ω]ι̣Ἀπολλωνίωι μ̣[ὲ]ν̣μὲν [ὁμ]ο̣ί̣ω̣ς̣ὁμοίως [μεμερικ]έναιμεμερικέναι τὸν̣τὸν Σ̣[ω]τήριχο̣[ν]Σωτήριχον [κα]ὶκαὶ τὸ δίμ̣οι[ρο]νδίμοιρον μέ̣ρο̣ς̣μέρος [ὧν]ὧν ἐ̣ὰ̣νἐὰν κατ̣[α]λ̣ίπῃκαταλίπῃ Σωτ̣[ήριχος]Σωτήριχος [∼ἐπιπλοῶν∽]ἐπιπλῶν [καὶ]καὶ [σκευῶν]σκευῶν [καὶ]καὶ
15 ∼[ἐνδομενεία]ς∽ἐνδομενίας τῇ̣τῇ [δ]ὲδὲ γυναικὶ α̣ὐ̣[τοῦ]αὐτοῦ [Τ]αυ[σίρε]ιΤαυσίρει τ[ὸ]τὸ λοιπ[ὸ]ν̣λοιπὸν τ̣[ρί]τοντρίτον μέρος τῶν ∼ἐπιπ[λο]ῶν∽ἐπιπλῶν καὶ σκευῶν καὶ ∼ἐνδομενε̣[ί]α̣ς∽ἐνδομενίας καὶ οἴκ̣[ησιν]οἴκησιν |gap:16|
16 |gap:11|ν̣ον|gap:11|νον ἄ̣ν̣ευἄνευ ἐν̣οικίουἐνοικίου ἐ̣ν̣ἐν [ο]ἴ̣[κ]ωιοἴκωι ἑν[ὶ]|num:1|ἑνὶ|num:1| ἐπιπέδωι τῆς̣τῆς προκιμένης οἰκίας̣οἰκίας · S-3 ἐπ̣άναγκον̣ἐπάναγκον δ̣ὲ̣δὲ τὸν Ἀπολλώνιον δώ[σ]ε̣ι̣νδώσειν με|gap:18|
17 |gap:10| [ἐν]ἐν ἡμέρα̣[ι]ςἡμέραις [τρ]ιάκο̣ντα|num:30|τριάκοντα|num:30| τ|gap:2||gap:2||gap:1||gap:1||gap:3||gap:5|μ̣εντ|gap:2||gap:2||gap:1||gap:1||gap:3||gap:5|μεν Ἰσαροῦ̣[τ]ιἸσαροῦτι εἰς ∼προοῖκα∽προῖκα ἀργυρίου δραχμὰς διακοσίας τεσσαράκοντα|num:240| καὶ τ̣[ῇ]τῇ [Ἐσερσύθει]Ἐσερσύθει [ὁμοῖως]ὁμοῖως [εἰς]εἰς
18 [προῖκα]προῖκα [ἀργ]υ̣ρίουἀργυρίου δρ[α]χ̣μ̣[ὰς]δραχμὰς [δια]κ̣[ο]σία[ς]|num:200|διακοσίας|num:200| [ἐκ]ἐκ [τῶν]τῶν [κοιν]ῶ̣νκοινῶν ἀνυπερθ[έ]τ̣ωςἀνυπερθέτως καὶ ∼ἑ̣κάτῃ∽ἑκάστῃ αὐτῶν̣αὐτῶν |gap:1|ε̣λεῖν|gap:1|ελεῖν |gap:1||gap:1||gap:1||gap:2|ειαν τὸν δὲ αὐτὸν Ἀπολλώ̣ν̣[ιον]Ἀπολλώνιον |gap:21|
19 |gap:3||gap:1|η|gap:2|σειν τὰ τῆς Τ̣[αυσίριος]Ταυσίριος |gap:24| [ἐφʼ]ἐφʼ [ὃν]ὃν [δὲ]δὲ [χ]ρόνον̣χρόνον περ̣[ίε]σ̣τινπερίεστιν Σω̣[τήριχος]Σωτήριχος |gap:15|α̣|gap:15|α τ̣ῶν̣τῶν [ἑα]υτο̣[ῦ]ἑαυτοῦ |gap:27|
20 [πω]λ̣εῖνπωλεῖν ὑποτίθ[εσ]θ[αι]ὑποτίθεσθαι [μεταδιατίθεσθαι]μεταδιατίθεσθαι [οἰκονομεῖν]οἰκονομεῖν [περὶ]περὶ [αὐτῶν]αὐτῶν τ̣ρόπω[ι]τρόπωι [ὧι]ὧι [ἐὰν]ἐὰν [αἱρῆται]αἱρῆται |gap:?||gap:4||gap:2||gap:3||gap:27|
21 |gap:5||gap:1|νοσω|gap:1|ε|gap:40|β̣ωντ̣ω̣|gap:23||gap:4||gap:2||gap:4||gap:27||gap:5||gap:1|νοσω|gap:1|ε|gap:40|βωντω|gap:23||gap:4||gap:2||gap:4||gap:27|
22 |gap:4_lines|
23 |gap:?_lines|