Sematia

p.tor.choach.11.xml

TM: 3561HGV: 3561Date: -119 – -119Place: Thebais

1 m1 S-1 Ἡρακλεί̣δειἩρακλείδει τῶν ἀρχισωματοφυλάκων
2 καὶ ἱππάρχηι ἐπʼ ἀνδρῶν καὶ ∼ἐπισταει∽ἐπιστάτει <τοῦ>τοῦ Περὶ ❨Θή(βας)❩Θήβας
3 παρʼ Ἑρμίου τοῦ Πτολεμαίου τῶν ἐξ Ὄμβων
4 ἡγεμόνων . S-2 ἠ̣δικημένοςἠδικημένος οὐ μετ̣ρίωςμετρίως
5 καὶ κινδυνεύων τῶν ἰδίων στερηθῆναι
6 ὑπὸ Ὥρου [τ]οῦτοῦ Ὥρου καὶ Χοννονπρέους
7 τοῦ Ἁρσιήσ[ιος]Ἁρσιήσιος , Ψενχώνσιος τοῦ Τεεφίβιος
8 Πανᾶτος <τοῦ>τοῦ [Πε]χύτιοςΠεχύτιος χοαχ[υ]τῶνχοαχυτῶν
9 καὶ τῶν σὺ[ν]σὺν α̣ὐτοῖςαὐτοῖς , ὑπαρχόντων γάρ <μοι>μοι
10 ἐν Διὸς πόλε̣[ι]πόλει π̣ρογονι̣κῶνπρογονικῶν οἰκιῶν ,
11 ὧν καὶ τῶ̣[ν]τῶν π̣ρογόνωνπρογόνων μου
11-12 κεκυριευ∤κότων
12 , ἐφʼ ὅ[σ]ο̣νὅσον περιῆσαν χρόνον ,
13 οἱ ἐνκαλούμενοι τὴ̣ντὴν κατοικίαν
14 ἔχοντες ἐν̣ἐν τ̣οῖςτοῖς Μεμνον̣είοιςΜεμνονείοις
15 ἔτι ἀπʼ ἀρχ̣ῆςἀρχῆς διὰ τὸ μὴ συνχωρεῖσθαι
16 αὐτ̣οῖςαὐτοῖς ἐν̣ἐν τ̣ῆιτῆι Διὸς πόλει οἰκεῖν ,
17 ἐν δὲ τῆι τῶν καιρῶν περιστάσει
18 [κ]αταγνόντ[ε]ςκαταγνόντες ἐπ̣ὶἐπὶ τῶι ἄλλου τὴν
19 κατοικίαν̣κατοικίαν [ἔ]χεινἔχειν <με>με ἐπελθόντες
20 [ἐπ]ὶ̣ἐπὶ μ̣ί̣α̣ν̣|num:1|μίαν|num:1| [μου]μου [τῶν]τῶν
20-21 π̣ρογεγραμ∤μ̣ένωνπρογεγραμ∤μένων
21 οἰκίαν , ἥ̣ ἐστιν ἐκ τοῦ
22 πρὸς νότ[ο]ννότον κ̣[αὶ]καὶ [λί]β̣α̣λίβα τῆς Διὸς
23 [π]όλεωςπόλεως , ἀ[πὸ]ἀπὸ [βορ]ρᾶβορρᾶ τοῦ δρ̣ό̣μουδρόμου
24 τῆς μεγίσ̣τηςμεγίστης [θε]ᾶ̣[ς]θεᾶς Ἥ̣ρ̣αςἭρας τ̣οῦτοῦ
24-25 ἄγον∤τος
25 ἐπὶ πο̣τ̣αμόνποταμόν , ἧ̣ς̣ἧς [τ]ο̣ῖχοιτοῖχοι ἦσαν
26 ∼ὀικοδομημένοι∽ᾠκοδομημένοι , οἰκ̣οδομ̣ή̣σα̣ντεςοἰκοδομήσαντες τὰ
27 ∼καθειρημένα∽καθῃρημένα αὐτῆς ἐνοικ[ο]ῦ̣[σι]ν̣ἐνοικοῦσιν ἀ̣ν̣τιπ̣οιούμενοιἀντιποιούμενοι
28 ἀδ̣ίκωςἀδίκως . S-3 ὑπὲρ ὧν μεταλαβ̣ὼ̣ν̣μεταλαβὼν ἐν τῶι̣τῶι μϛ|num:46| ❨(ἔτει)❩ἔτει
29 παρ̣αγενομένουπαραγενομένου μου εἰς τ̣ὴ̣ν̣τὴν Δ̣ι̣ὸςΔιὸς πόλιν ἐπέδ̣ωκαἐπέδωκα
30 ὑπόμ̣ν̣ημαὑπόμνημα κατʼ ∼ἀτῶν∽αὐτῶν Ἑρ̣[μ]ί̣α̣ιἙρμίαι [τ]ῶ̣ι̣τῶι ❨στ̣ρα(τηγῶι)❩στρατηγῶι κ̣αὶκαὶ
30-31 παραγγε∤λέ̣ν̣τοςπαραγγε∤λέντος
31 αὐτοῖς ἔρχε̣σ̣θα̣ιἔρχεσθαι εἰς τὸ κριτήριον
31-32 συν∤ιστοροῦντες
32 ἑα̣υτ̣οῖς̣ἑαυτοῖς οὐθὲν βέβαιον ἔχουσι
33 ἐξέκλιναν . S-4 ὁμοίως̣ὁμοίως καὶ ἐν τῶι μθ|num:49| ❨(ἔτει)❩ἔτει τοῦ
34 Ἑρμίου ἐπιβαλόντος εἰς τὴν Διὸς πόλ̣ι̣ν̣πόλιν καὶ̣καὶ περὶ
35 ∼τα∽τῶν αὐτῶν ἐντυχόντος μου κ̣[α]ὶκαὶ ἐκτ[ο]π̣ισάντωνἐκτοπισάντων
36 α̣ὐ̣τ̣ῶ̣ναὐτῶν , συνέταξ̣ε̣νσυνέταξεν Ἑ̣ρ̣μογέν̣ειἙρμογένει τῶι τῶ[ι]{τῶι}
37 τό̣τ̣ετότε ❨ἀρχιφυ(λακίτηι)❩ἀρχιφυλακίτηι παραδοῦναί μοι τὴν οἰκίαν
38 |g:parens-deletion-opening|παραδοῦναί μ̣ο̣ι̣μοι τ̣ὴ̣ν̣τὴν οἰκίαν|g:parens-deletion-closing| . S-5 χωρισθέντος
39 δέ μου εἰς τὸν Ὀμβίτ̣η̣ν̣Ὀμβίτην π̣άλινπάλιν ἐπελθόντες
40 ἐπὶ τήνδε τὴν οἰκίαν ἐ̣ν̣οικοῦσ̣ι̣ν̣ἐνοικοῦσιν . S-6 διὸ ἀξιῶ , ἐὰν
41 φαίνηται , συντάξαι καταστῆσαι τοὺς
41-42 ἐνκα∤λου̣μ̣έ̣νουςἐνκα∤λουμένους
42 εἰς κ̣ρ̣ί[σιν]κρίσιν [,], [ἵνʼ]ἵνʼ [ἐ]ὰ̣νἐὰν παραδεικνύω
43 |gap:?_lines| ταῦθ̣ʼταῦθʼ ο̣ὕτω[ς]οὕτως [ἔ]χο[ντα]ἔχοντα ,
43-44 συναναγ∤κασθ̣ῶσιν̣συναναγ∤κασθῶσιν
44 ἐ̣κἐκ τ[ῆς]τῆς [οἰκ]ίαςοἰκίας ∼ἐγχωρεῖν∽ἐκχωρεῖν
45 περι |gap:?| ποιησω(…)ποιησω… γαρ
46 |gap:?| γραμμεν
47 |gap:1_lines|
48 κα̣[ὶ]καὶ [ν]εκροὺςνεκροὺς [ἀπηρεισμ]ένωνἀπηρεισμένων
49 ἐν̣ἐν τ̣ῆ̣ιτῆι δηλο̣υ̣μένηι̣δηλουμένηι ο[ἰ]κίαιοἰκίαι διαλαβεῖν
50 περ̣ὶ̣περὶ α̣ὐ̣τ̣|gap:2|αὐτ|gap:2| · S-7 [τ]ούτ̣[ο]υτούτου [δ]ὲδὲ γενομένου
51 ἔ̣σ̣ο̣μ̣α̣ι̣ἔσομαι τ̣ε̣τ̣ε̣υ̣χ̣ὼςτετευχὼς τοῦ δ̣[ι]καίουδικαίου .
52 S-8 ε̣ὐ̣τ̣ύχειεὐτύχει .