Sematia

p.tor.amen.8.xml

TM: 3598HGV: 3598Date: -116 – -116Place: Theben

1 m1 S-1 Ἡρακλείδε̣ιἩρακλείδει τ̣ῶ̣ντῶν ∼σωματοφυλά̣κων∽ἀρχισωματοφυλάκων κα[ὶ]καὶ ἐπιστάτει καὶ ἐπὶ τῶν προσόδων
2 τοῦ Περὶ Θήβας
3 παρὰ Πετενεφώτου τοῦ Πετενεφώτου παρασχίστου τῶν ἀπὸ
4 Διὸς πόλεως τῆς Μεγάλης . S-2 ἀδικοῦμαι ὑπὸ Ἀμενώθου τοῦ Ὥρου
5 παρασχίστου . S-3 τοῦ γὰρ να|num:51| ❨(ἔτους)❩ἔτους Παῦνι ιγ|num:13| ἐθέμεθα πρὸς ἑαυτοὺς
6 ὁμολογίαν διὰ τοῦ ἐν τῆι Διὸς πόλει ξενικοῦ ἀγοραν̣ο̣μ̣ίουἀγορανομίου , διʼ ἧς μὲν
7 Ἀμενώθης ὁμολογεῖ ⸢μοι⸣μοι ἀφίστασθαι ἀπὸ τῆς τῶν Μ̣ε̣μνονείωνΜεμνονείων
8 κα̣ὶκαὶ Φμού[ε]ω̣[ς]Φμούεως [καὶ]καὶ Θ̣ύνεωςΘύνεως καὶ Τ̣|gap:2|ν̣τνεμπαμήνεωςΤ|gap:2|ντνεμπαμήνεως καὶ Πηινπόαρ καὶ
9 Πα|gap:4||gap:4| καὶ Μέσθβον , κωμῶν τῆ̣[ς]τῆς Λιβύης τοῦ Πα̣θ̣υρίτουΠαθυρίτου |g:high-punctus|
10 κα̣ὶκαὶ Πώ̣εωςΠώεως καὶ Πῆι καὶ Πμούχεως , ἄλ̣λωνἄλλων κωμῶν τῆς Λιβύης
11 τ̣ο̣ῦ̣τοῦ Κ̣οπτίτουΚοπτίτου |g:high-punctus| καὶ τῆς τῶν ἐν τῆι Διὸς πόλει ⸢|gap:3|⸣|gap:3| ἱερέων τοῦ Ἄμμωνος
12 καὶ τῶν τούτων δούλων καὶ τῆς τοῦ Ἀμμωνιε̣[ίο]υἈμμωνιείου ⸢τῆς⸣τῆς Διὸς πόλεως
13 καὶ Ψαμήρε̣ωςΨαμήρεως καὶ τῆς τῶν παρεπιδημούντων κ̣α̣ὶ̣καὶ κ̣α̣τοικούντωνκατοικούντων
14 ἐν̣ἐν ταύταις ξένων παρασχιστείας θεραπείας ·
15 S-4 κα̣τὰκατὰ τὰ ∼ταυτὰ∽αὐτὰ δὲ ἐμ̣οῦἐμοῦ ὁμολογοῦντος κ̣[α]ὶ̣καὶ τῶι Ἀμενώθηι ἀφίστασθαι
16 ἀπὸ τῆς τῶν ἐν τῆι Διὸς πόλει , πλὴν τῶν ἱερέων τοῦ Ἄμμωνος
17 καὶ τῶν̣τῶν τ̣ο̣ύ̣τωντούτων δούλων καθάπερ προγέγραπται , καὶ τῆς τῶν
18 Κεραμείω̣νΚεραμείων καὶ Θμονονκοίφεως καὶ Γαβᾶι καὶ Προίτου Ἰβιῶνος τοῦ Περὶ
19 Θήβας καὶ̣καὶ Π̣οο̣νπώεωςΠοονπώεως τοῦ Κοπτίτου καὶ τῆς τῶν
19-20 παρεπιδημούν∤των
20 καὶ [κατοι]κούντωνκατοικούντων ἐν ταύταις ξένων ὁμοίως παρασχιστείας
21 θεραπείας , ἀμφότεροι δὲ προσομολογοῦμεν μὴ θεραπεύσειν
22 τοὺς ἐκ τῶν ἀλλήλων ἀποδιε̣σταλμένωνἀποδιεσταλμένων [κ]ωμῶνκωμῶν μηδὲ τοὺς
23 διαβαίνοντας καὶ ἐργαζομένους ἐν ταῖς ἑκάστ̣[ο]υ̣ἑκάστου κώμαις μηδὲ
24 λογεύσειν μήτε ὄσπριον μήτε οἶνον μηδʼ ἄλλο μηθὲν καθʼ
24-25 ὁν∤τινοῦν
25 τρόπον , μηδὲ μὴν ὁμοίως θεραπεύσειν μ̣ηδὲμηδὲ
25-26 λογεύ∤σειν
26 το̣ὺ̣ς̣τοὺς κατοικοῦντας ἐν ταῖς ἀλλήλω[ν]ἀλλήλων κώμαι̣ς̣κώμαις ἀπὸ τοῦ μ|num:40| ❨(ἔτους)❩ἔτους
27 μέχ̣ριμέχρι τ̣οῦτοῦ εἰς τ̣ὰ̣ς̣τὰς ἰδίας αὐτῶν μετοικισθῆναι , μηδὲ ἐμοὶ ἐξεῖναι
28 <θεραπεύειν>θεραπεύειν τὰ μεταφερόμενα ἐκ Ποενπώεως εἰς Πώιν τῆς Λιβύης τοῦ
29 Κ̣ο̣π̣τ̣ίτο̣υ̣Κοπτίτου σ̣ώ̣ματασώματα διὰ τὸ μὴ ὑ̣πάρχεινὑπάρχειν ἐν τῆι σημαινομένηι κ̣ώμηικώμηι
30 ν[εκ]ρί[αν]νεκρίαν , ὁμοίως δὲ μηδὲ τῶι Ἀμενώθηι ἐξεῖναι θεραπεύε̣ι̣νθεραπεύειν
31 τὰ ἐκ̣ἐκ τῆς Ποονπώεως ἀποθνήσκοντα σώματα , ἐμμένειν δὲ
32 ἀμφοτέρους ἐν τοῖς πρὸς ἑαυτοὺς διωμολογημένοις καὶ μὴ ἐξεῖναι
33 ἡ̣μ̣ῖ̣ν̣ἡμῖν παρ̣α̣συνγραφεῖνπαρασυνγραφεῖν τι τῶ̣ν̣τῶν προγεγραμμένων , εἰ δὲ μὴ , τὴν
34 ἔ̣φ̣ο̣δ̣ονἔφοδον ἄκυρον εἶναι καὶ προσαποτε[ῖ]σαιπροσαποτεῖσαι τὸν παρασυνγ̣ραφοῦνταπαρασυνγραφοῦντα
35 τῶι̣τῶι ἐμμένοντι , καθʼ ἂν μέρος εἶδος παρασυνγραφήσηι , ἐπίτιμον
36 π̣αραχρῆμαπαραχρῆμα ❨χα(λκοῦ)❩χαλκοῦ ❨νο(μίσματος)❩νομίσματος ❨τά(λαντα)❩τάλαντα λ|num:30| καὶ τὸ βλάβος κατὰ τὸν νόμον καὶ ἱερὰς τοῖς
37 βασιλεῦσι̣νβασιλεῦσιν ἀργυρίου ἐπισήμου ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς τ|num:300| καὶ μηθὲν ἧσσον κύρια εἶναι
38 τὰ διωμολογημένα , καθότι εὐδοκοῦντες πρὸς ἑαυτοὺς
38-39 συνεχω∤ρ̣ή̣σ̣αμενσυνεχω∤ρήσαμεν
39 .
40 S-5 το[ῦ]τοντοῦτον δὲ τὸν τρόπον τῆς [ὁ]μολογίαςὁμολογίας ἐχούσης Ἀμενώθης
41 ἀρχὴν τῆς ἀδικίας συνστησάμενος πρότερ̣ονπρότερον μὲν ἀπογενομένου
42 ἐν τῶι Ἀμμωνιείωι Παμώνθου ⸢τινὸς⸣τινὸς υἱοῦ , μετὰ [δ]ὲδὲ ∼τοῦτων∽τοῦτον ∼ἐγ∽ἐκ Λάτων
43 πό̣λεωςπόλεως μετενεχθείσης σκυτέως τινὸς θυγατρός , ἐξ
43-44 Ἑρμών∤θ̣ε̣[ω]ςἙρμών∤θεως
44 δὲ Φιλοκλέους υἱῶν δύο , ἑνὸς μὲν μετενεχθέντος νεκροῦ εἰς τὸ ❨Ἀμμω(νιεῖον)❩Ἀμμωνιεῖον
45 τοῦ δʼ ἄλλου ἐν τῶι Ἀμμωνιείωι τελευτή̣σαντοςτελευτήσαντος , ὁμοίως δὲ καὶ Σνιβλάιτος
46 τῶν ἀπὸ τοῦ Κόχλακος τοῦ Παθυρίτ̣[ου]Παθυρίτου μετενεχθέντος εἰς τὸ
46-47 Ἀμμω∤νιεῖον
47 τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ καὶ ἐν τῶι Ἀμ̣μωνιε̣ίωιἈμμωνιείωι τελευτήσαντος οὔσης μιᾶς|num:1|
48 τῶν ἐμοὶ ἀποδιεσταλμένων κωμῶν καὶ ἐμοὶ καθήκοντος τούτους 〚|gap:4||gap:3|〛|gap:4||gap:3|
49 θεραπεῦσαι , Ἀμενώθης ἐθεράπευσεν
50 αὐτοὺς παρὰ τὸ καθῆκον |g:low-punctus| νυνὶ δὲ καὶ
51 ἐν τῶι β|num:2| ❨(ἔτει)❩ἔτει Ἁθύρ . S-6 Ἑριέως τοῦ
52 Ἁρβήκιος , ὃς ἦν τοπ̣ογραμματεὺςτοπογραμματεὺς
53 Πώεως τῆς Λιβύης τοῦ Κ̣ο̣π̣τίτουΚοπτίτου ,
54 οὗπερ καὶ τὴν κατοικίαν εἶχ̣ε̣νεἶχεν καὶ τὰ
55 ὑπάρχοντα αὐτῶι πάντα ἐστίν ,
56 καὶ τρόπον τινὰ ὄντ[α]ὄντα α̣ὐτοῦαὐτοῦ τῶν ∼ταλλα∽ἄλλων
57 τῆς Πώεως καὶ τῶν ἄλλ̣ω̣νἄλλων τῶν
58 ἐμοὶ ἀποδιεσταλμένων̣ἀποδιεσταλμένων κ̣ωμῶνκωμῶν ,
59 καὶ μάλιστα τῶν ἐν τῆι Π̣ώειΠώει
59-60 πραγμα∤τικῶν
60 , καὶ τὸ πρεσβεῖον̣πρεσβεῖον ἔχοντο̣ςἔχοντος
61 παρὰ τοὺς ἄλλους̣ἄλλους τοὺς̣τοὺς ἐ̣νἐν τῆι κώμηι
62 κατοικοῦντας καὶ ἅ̣π̣α̣ν̣τιἅπαντι
62-63 διαφέρον∤τος
63 , κατὰ δὲ τινὰ συντυχ̣ί̣ανσυντυχίαν
63-64 τελευ∤τήσαντος
64 ⸢αὐτοῦ⸣αὐτοῦ ἐν τῆι Διὸς̣Διὸς πόλει ,
65 Ἀμενώθης πολλ̣ῶι̣πολλῶι μ̣ᾶ̣λ̣λονμᾶλλον
65-66 ἐπ̣ερρω∤μένοςἐπερρω∤μένος
66 τῆι τολμη̣ρίαιτολμηρίαι καὶ̣καὶ τοῦτον
67 ἐθεράπευσεν βιαίωι ἀγῶν̣ι̣ἀγῶνι καὶ
67-68 αὐτο∤κρασίαι
68 τινὶ ἐκφερόμ[ε]ν̣ο̣ς̣ἐκφερόμενος κ̣α̣ὶ̣καὶ
68-69 ἀποστα∤τικῶι
69 τρόπωι · S-7 καὶ ἑαυτῶι μεγάλην
70 ἐξουσίαν περιτι[θ]έ̣μ̣ε̣ν̣οςπεριτιθέμενος , ὑπὲρ ἑαυτὸν
71 φρονῶν , οὐ καθ̣ή̣κο[ντος]καθήκοντος α̣ὐ̣τ̣ῶ̣ι̣αὐτῶι οὔτε
72 τοῦτον οὔτε τοὺ[ς]τοὺς [ἄλλους]ἄλλους τοὺς
72-73 προ∤γεγραμμένους̣προ∤γεγραμμένους
73 θ̣ε̣ραπεύ̣εινθεραπεύειν οὐ̣δ̣ʼοὐδʼ
73-74 ἐ̣φ̣άπτεσ∤θαιἐφάπτεσ∤θαι
74 αὐτῶν οὐδʼ ἄλλ̣ουἄλλου οὐθ̣ενὸςοὐθενὸς τῶν
75 ἐκ τῶν ἐμοὶ ἀπο̣διε̣σ̣τ̣α̣λ̣μένωνἀποδιεσταλμένων κωμῶν ,
76a τούτους
76 ἐμοὶ δὲ καθήκοντος , |gap:3||gap:1||gap:2|θ|gap:1|ε|gap:2|ενο̣ς|gap:3||gap:1||gap:2|θ|gap:1|ε|gap:2|ενος μου
77 τὸν βίον · S-8 καὶ τ|gap:3||gap:6|τ|gap:2|ν ἐκθλίβων
78 κατεγνωκὼς παν[τὸ]ς̣παντὸς τ̣ο̣ῦ̣τοῦ καλῶς
78-79 ἔχον∤τος
79 , παρασυνγραφῶ[ν]παρασυνγραφῶν κα̣ὶ̣καὶ τ̣ὰ̣τὰ δ̣ι̣ὰ̣διὰ τῆς
80 ὁμολογίας διεστ̣αλ̣μ̣[έν]αδιεσταλμένα καὶ
80-81 κατανω∤τιζόμενος
81 τὰ δ̣ιʼδιʼ αὐτ̣[ῆ]ς̣αὐτῆς ἐπίτιμα καὶ
82 ἐν οὐθενὶ τιθέ̣μ̣ε̣[ν]ο̣ς̣τιθέμενος τὰ
82-83 ἐξακολουθοῦν∤τα
83 αὐτῶι̣αὐτῶι ἐ̣πίτι̣μ̣α̣ἐπίτιμα ὡ̣ς̣ὡς ἂ̣νἂν εἴ τις
83-84 ἀβασιλευ∤σίαι
84 περιεχόμενος . S-9 διὸ ἀξιῶ
84-85 ἀνακαλε∤σάμενον
85 αὐτὸν ἐπα̣ν̣α̣γκάσαιἐπαναγκάσαι τὸ δίκαιον
86 ὑποσχεῖν μοι καὶ πραχθῆναι αὐτὸν
87 τὰ ἐπίτιμα καὶ περὶ ἁ̣π̣άντωνἁπάντων ἐκθεῖναί
88 μοι τὸ δίκαιον . S-10 πε̣ρ̣ὶ̣περὶ δ̣ὲ̣δὲ τῶν ἐσομένων
89 μοι βλαβ̣έων̣βλαβέων με̣τ̣ὰ̣μετὰ τ̣αῦταταῦτα συνστήσομαι
90 τὸν πρὸς α̣[ὐτὸν]αὐτὸν λό[γον]λόγον .
91 S-11 εὐτύχει .