Sematia

p.thmouis.1.1.xml

TM: 20112HGV: 20112aDate: – Place:

1 m1 S-1 [Ἰ]σίδωρόςἸσίδωρός τις Ἀρτεμιδώ̣[ρου]Ἀρτεμιδώρου
2 Ἀλεξανδρεὺς βιβλίδιον
2-3 ἐπέ∤[δ]ωκενἐπέ∤δωκεν
3 Οὐλπίῳ Μαρκέλλῳ τῷ
4 ❨[γ]ενο(μένῳ)❩γενομένῳ δικαιοδότῃ ❨διαδεχο(μένῳ)❩διαδεχομένῳ
5 τότε καὶ τὰ τῇ διοικήσει διαφέροντα
6 βουλόμενος μισθώσασθαι ἐφʼ ἔτη β|num:2|
7 ἀπὸ τοῦ ζ|num:7| ❨(ἔτους)❩ἔτους Ἀντωνίνου
8 Καίσαρος τοῦ κυρίου καὶ θεοῦ Οὐήρου
9 περὶ ἀγρὸν ❨Μαγδώλ(ων)❩Μαγδώλων τοπαρχίας
10 Θμοιριβείτου ἀπὸ ὑπολόγου
11 |gap:2|λ̣ους|gap:2|λους τόπους ❨(ἀρουρῶν)❩ἀρουρῶν λϛ̣|num:36|λϛ|num:36| |gap:3|ραν
12 |gap:1||gap:4|ς|gap:2| ἐπὶ τῷ τὴν
12-13 [π]ρ̣οκα∤|gap:2||gap:4||gap:1|ηνπροκα∤|gap:2||gap:4||gap:1|ην
13 σπεῖρα̣ισπεῖραι [οἷς]οἷς ἐὰν
14 [αἱρῆτ]αιαἱρῆται γένεσι καὶ τελέσ̣α̣ι̣τελέσαι κατὰ ❨(ἄρουραν)❩ἄρουραν
15 [❨(δραχμὰς)❩]δραχμὰς |gap:?| , κ̣αὶκαὶ Μαρκέλλος ἔ[γ]ραψενἔγραψεν
16 [τῇ]τῇ |gap:1| [μ]ηνὸςμηνὸς Τῦβι τοῦ ζ|num:7| ❨(ἔτους)❩ἔτους Ὡρίωνι
17 [στρατ]η̣γήσαντιστρατηγήσαντι πέμψα[ς]πέμψας [κα]ὶ̣καὶ τῶν
18 [ἐπιδοθ]έ̣ντωνἐπιδοθέντων αὐτῷ β[ιβλ]ιδίωνβιβλιδίων
19 [τὸ]τὸ [ἕτε]ρ̣ονἕτερον , ἵνʼ ἐὰν δηλουμένη
20 [γῆ]γῆ [μισ]θώ̣σειμισθώσει ∼ὑποπείπτῃ∽ὑποπίπτῃ
20-21 προ∤[κηρυ]|gap:2||gap:4||gap:2|ιπρο∤κηρυ|gap:2||gap:4||gap:2|ι
21 τῆς ἀμείνονος
22 [αἱρέσεως]αἱρέσεως . S-2 τ̣ο̣ῦ̣τοῦ [δ]ὲ̣δὲ Ὡρίωνος τὰ ❨γρα(φέντα)❩γραφέντα
23 |gap:1-2||gap:4||gap:3|ντος
1 ἵνʼ εἰδῶ καὶ τὰ ἴδια μέρη
1-2 ἀναπλη∤ρώσω
2 , ἐλογισάμην τὸν κατὰ
3 τὴν ἐπιδοχὴν σ̣υναγόμενονσυναγόμενον
4 φόρον καὶ μετέδωκα εἰς τὸ
4-5 προ∤κηρυχθῆναι
5 . S-3 τοῦ δὲ χρόνου εἰς
6 τὸ η|num:8| ❨(ἔτος)❩ἔτος πληρώσαντος , ❨κωμογρα(μματεὺς)❩κωμογραμματεὺς
7 ἐπὶ τῆς ἐπισκέψεως̣ἐπισκέψεως ❨προσεφώνησ(εν)❩προσεφώνησεν
8 ει̣{ει} τὰς εἰς μίσθωσιν ἐπιδεχθείσας
9 ἀρούρ[ας]ἀρούρας εἶναι ἐν χέρσῳ
9-10 ἀναν∤τιποιή̣τῳἀναν∤τιποιήτῳ
10 καὶ ἀγνοεῖν τὸν
11 ὑποσχόμενον · S-4 καὶ οἱ τὰ αὐτενιαυτὰ
12 εἴδη τοῦ̣τοῦ αὐτοῦ τοῦ{τοῦ} η|num:8| ❨(ἔτους)❩ἔτους ❨ἐπισκεψάμ(ενοι)❩ἐπισκεψάμενοι
13 ❨ἔγρα(ψαν)❩ἔγραψαν πεφηνέναι αὐτοῖς εἶναι
14 ἐν χέ[ρ]σῳχέρσῳ , ἐξ ἧς μηδὲν δύνασθαι
15 περιγείνεσθαι . S-5 τῷ δὲ θ|num:9| ❨(ἔτει)❩ἔτει αὐτὸς
16 ❨κωμογραμ(ματεὺς)❩κωμογραμματεὺς τὰ αὐτὰ τοῖς τῷ η|num:8| ❨(ἔτει)❩ἔτει
17 προσφωνηθεῖσι δηλώσας
18 καὶ παραθέμενος τὰ ὑπὸ τῶν τῷ η|num:8| ❨(ἔτει)❩ἔτει
19 ἐπισκεψαμένων γραφέντα
19-20 ἐκούφι∤σεν
20 τὸν ἐξ ὑποσχέσεως ❨ἀναλ(ημφθέντα)❩ἀναλημφθέντα
21 φόρον · S-6 τὸν γὰρ τῆς ἐπιδο̣χῆ[ς]ἐπιδοχῆς ,
22 φησ[ί]φησί , χρόνον εἰς τὸ η|num:8| ❨(ἔτος)❩ἔτος ❨πε̣π̣λ̣η[ρω(κέναι)]❩πεπληρωκέναι
1 κα̣ὶ̣καὶ [τοὺς]τοὺς [ἐπισκεψα]μένουςἐπισκεψαμένους γεγραφέναι
2 κ|gap:1||gap:7-8|σ̣η̣κ|gap:1||gap:7-8|ση εἶναι ἐν χέρσῳ ,
3 ἐξ ἧ̣ς̣ἧς [μηδὲν]μηδὲν δύνασθαι ❨περιγείνεσθ(αι)❩περιγείνεσθαι .
4 S-7 ὅθεν̣ὅθεν [κατʼ]κατʼ [α]ὐ̣τὰαὐτὰ τὸ ὑπὸ τοῦ ❨κωμογρα(μματέως)❩κωμογραμματέως
5 με̣ι̣|gap:4|μει|gap:4| κεφάλαιον τῷ θ|num:9| ❨(ἔτει)❩ἔτει καὶ ὑπὲρ
6 το[ῦ]τοῦ ι|num:10| ❨(ἔτους)❩ἔτους ❨[μετ]εδόθ(η)❩μετεδόθη εἰς τὸ ❨ἐπισχ(εθῆναι)❩ἐπισχεθῆναι ἄχρι
7 κ[ρ]ί̣σ̣ε̣[ως]κρίσεως · S-8 παρʼ καὶ πρὸς τὸ ια|num:11| ❨(ἔτος)❩ἔτος ❨ἐπέχ(εται)❩ἐπέχεται .
8 S-9 ❨Θμοιρι[β(είτου)]❩Θμοιριβείτου ❨Μαγδώλ(ων)❩Μαγδώλων
9 χ̣έ̣ρ̣[σο]υ̣χέρσου ❨ὑπολ(όγου)❩ὑπολόγου ❨προμεταδοθέντ(ος)❩προμεταδοθέντος
10 |gap:2||gap:2| ❨[κ]εφαλ(αίου)❩κεφαλαίου ὡς φόρου νομῶν
11 |gap:1||gap:4| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ Αω|num:1800| , ❨προ(σδιαγραφομένων)❩προσδιαγραφομένων ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ριβ|num:112| ❨(τριώβολον)❩|num:3|τριώβολον|num:3| , ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ Αϡιβ|num:1912| ❨(τριώβολον)❩|num:3|τριώβολον|num:3|
12 [❨κεφάλ(αια)❩]κεφάλαια [ἀπ]ὸἀπὸ ὑποκειμένων καὶ ❨ἄλ(λων)❩ἄλλων
13 [❨ἀναλαμβ(ανόμενα)❩]ἀναλαμβανόμενα [ἐν]ἐν τ̣οῖςτοῖς ἀπὸ κώμης ❨Νεμ(εὼ)❩Νεμεὼ
14 [ὁ] [❨κωμογρα(μματεὺς)❩]κωμογραμματεὺς [τοῦ]τοῦ θ̣|num:9|θ|num:9| ❨(ἔτους)❩ἔτους , φήσας τὴν ❨κώ(μην)❩κώμην ,
15 [ὅτε]ὅτε [❨κεφάλ(αια)❩]κεφάλαια [ἐ]σ̣τάθ̣ηἐστάθη δίδοσθαι , εἶναι
16 [ἀπὸ]ἀπὸ [ἀνδρῶν]ἀνδρῶν ρ̣ν|num:150|ρν|num:150| καὶ ❨ἐπιβεβληκ(έναι)❩ἐπιβεβληκέναι
17 [αὐτοῖς]αὐτοῖς [πυροῦ]πυροῦ ❨ἀ̣ρτάβ(ας)❩ἀρτάβας ρ|num:100| καὶ
17-18 προσ∤|gap:9-10|
18 νῦν εἰς μόνους
18-19 κα∤[τηντηκέναι]κα∤τηντηκέναι
19 ❨ἄ̣ν̣δ(ρας)❩ἄνδρας με|num:45| , ἀφʼ ὧν τ̣οὺςτοὺς
20 [μὲν]μὲν [λδ|num:34|]λδ|num:34| [ἐξασ]θ̣ενήσανταςἐξασθενήσαντας ❨ἀνακεχω(ρηκέναι)❩ἀνακεχωρηκέναι ,
21 [μόνους]μόνους [δὲ]δὲ [ια|num:11|]ια|num:11| [συν]εστάσθαισυνεστάσθαι ,
21-22 ἐκού∤[φισεν]ἐκού∤φισεν
22 [τὸ]τὸ [❨ἐπιβάλ(λον)❩]ἐπιβάλλον [τοῖς]τοῖς ❨[ἀνακε]χω(ρηκόσι)❩ἀνακεχωρηκόσι
1 καὶ προσέθηκεν Ἄννιον Συριακὸν
2 τὸν ἡγεμονεύ̣[σ]α̣νταἡγεμονεύσαντα ἐφʼ ὁμοίων
3 κεκρικέναι τῷ [γ|num:3|]γ|num:3| ❨(ἔτει)❩ἔτει , ὅτε τὸν ❨νομ(ὸν)❩νομὸν
4 διελογίζετο , τοὺς ❨συμμένοντ(ας)❩συμμένοντας
5 τὸ ❨ἐπιβάλ(λον)❩ἐπιβάλλον αὐτοῖς τελεῖν . S-10 ὅσα οὖν
6 ἐξ αὐτῶν αἱρεῖ τοῖς δηλωθεῖσι
7 συμμένειν εἰς τὸ πραχθῆναι ,
8 τὰ δὲ μετὰ ∼τα∽ταῦτα ὑπολειπόμενα
9 εἰς τὸ ἐπισχεθῆναι ἄχρι
9-10 κρί∤σεως
10 τῷ θ|num:9| ❨(ἔτει)❩ἔτει καὶ τῷ ι|num:10| ❨(ἔτει)❩ἔτει ❨μετεδόθ(η)❩μετεδόθη ·
11 S-11 παρʼ καὶ πρὸ̣ςπρὸς τὸ ια|num:11| ❨(ἔτος)❩ἔτος κατὰ τὸν αὐτὸν
12 τρόπον ἐπ̣έ̣χεταιἐπέχεται .
13 S-12 Φερνουφείτου Νεμεὼ ❨διοικ(ήσεως)❩διοικήσεως
14 ❨ὑποκει(μένου)❩ὑποκειμένου ❨κωμογρα(μματέως)❩κωμογραμματέως ἐ̣φοδίουἐφοδίου
15 ❨διαλογισ(μοῦ)❩διαλογισμοῦ ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ν|num:50| ,
16 ❨τοπογρα(μματέως)❩τοπογραμματέως ἐφοδίου ❨διαλογισ(μοῦ)❩διαλογισμοῦ ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ν|num:50| ,
17 ❨γίνο(νται)❩γίνονται ❨ὑποκει(μένων)❩ὑποκειμένων ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ρ|num:100| , αἳ ❨κ(αθαραὶ)❩καθαραὶ ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ϙδ|num:94| ❨(ἡμιωβέλιον)❩|num:1/2|ἡμιωβέλιον|num:1/2| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ ❨(2)❩⧼|num:2|2⧼|num:2| ,
18 ❨προ(σδιαγραφομένων)❩προσδιαγραφομένων ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ε|num:5| ❨(πεντώβολον)❩|num:5|πεντώβολον|num:5| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ ❨(2)❩⧼|num:2|2⧼|num:2| , ❨γ(ίνονται)❩γίνονται αἱ ❨α(ὐταί)❩αὐταί ,
19 ❨εἰδ(ῶν)❩εἰδῶν ❨τοκαδ(είας)❩τοκαδείας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ υκ|num:420|
20 καὶ ὑπὲρ ἀγροῦ Ποχ̣νοὺνΠοχνοὺν ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ π|num:80| , ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ φ|num:500| ,
21 καὶ ἐξ ❨ἐπικλ(ασμοῦ)❩ἐπικλασμοῦ ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ τθ|num:309| ❨(τριώβολον)❩|num:3|τριώβολον|num:3| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ ❨(2)❩⧼|num:2|2⧼|num:2| , ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ωθ|num:809| ❨(τριώβολον)❩|num:3|τριώβολον|num:3| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ ❨(2)❩⧼|num:2|2⧼|num:2| ,
22 ❨προ(σδιαγραφομένων)❩προσδιαγραφομένων ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ν|num:50| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ δ|num:4| 𐅵|num:1/2| ❨χ(αλκοῦς)❩χαλκοῦς ❨(1)❩⧼|num:1|1⧼|num:1| , ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ωξ|num:860| ❨(ὀβολὸς)❩ὀβολὸς α|num:1| 𐅵|num:1/2| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ γ|num:3| ,
1 ❨διοικ(ήσεως)❩διοικήσεως ❨ὑποκει(μένου)❩ὑποκειμένου καὶ ❨κηρυκ(ικοῦ)❩κηρυκικοῦ [❨(δραχμαὶ)❩]δραχμαὶ [θ|num:9|]θ|num:9| ❨(ὀβολὸς)❩|num:1|ὀβολὸς|num:1| ,
2 ❨προ(σδιαγραφομένων)❩προσδιαγραφομένων ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ γ|num:3| 𐅵|num:1/2| , ❨(γίνονται)❩γίνονται [❨(δραχμαὶ)❩]δραχμαὶ [θ|num:9|]θ|num:9| ❨(ὀβολοὶ?)❩ὀβολοὶ δ̣|num:4|δ|num:4| 𐅵|num:1/2| ,
3 ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ἐπὶ τὸ ❨α(ὐτὸ)❩αὐτὸ ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ [ωο|num:870|]ωο|num:870| [❨χ(αλκοῖ)❩]χαλκοῖ γ|num:3| ,
4 ❨διοικ(ήσεως)❩διοικήσεως ❨ἐπιστ(ατείας)❩ἐπιστατείας ❨φυλ(ακιτῶν)❩φυλακιτῶν ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ρ̣ο̣[ϛ]|num:176|ροϛ|num:176| [,], [❨προ(σδιαγραφομένων)❩]προσδιαγραφομένων [❨(δραχμαὶ)❩]δραχμαὶ [ι]α|num:11|ια|num:11| ,
5 ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ρπζ|num:187| ,
6 καὶ ὑπὲρ ἀγροῦ Ποχνοὺν ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ξ|num:60| ,
7 ❨προσδ(ιαγραφομένων)❩προσδιαγραφομένων ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ γ|num:3| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ δ|num:4| 𐅵|num:1/2| , ❨γ(ίνονται)❩γίνονται [❨(δραχμαὶ)❩]δραχμαὶ ξγ|num:63| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ δ|num:4| 𐅵|num:1/2| ,
8 ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ❨ἐπιστ(ατείας)❩ἐπιστατείας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ σλϛ|num:236| , ❨προ(σδιαγραφομένων)❩προσδιαγραφομένων ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ [ιδ|num:14|]ιδ|num:14| [❨(τετρώβολον)❩|num:4|]τετρώβολον|num:4| 𐅵|num:1/2| , ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ σν|num:250| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ δ|num:4| <𐅵|num:1/2|>𐅵|num:1/2| ,
9 ἐπὶ τὸ ❨α(ὐτὸ)❩αὐτὸ ❨διοικ(ήσεως)❩διοικήσεως ❨ἀργ(υρίου)❩ἀργυρίου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ τ[λ]θ|num:339|τλθ|num:339| ❨(ὀβολὸς)❩ὀβολὸς α|num:1| 𐅵|num:1/2| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ β|num:2| ,
10 ❨προ(σδιαγραφομένων)❩προσδιαγραφομένων ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ κα|num:21| ❨(ὀβολὸς)❩|num:1|ὀβολὸς|num:1| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ β|num:2| , [❨γ(ίνονται)❩]γίνονται [❨(δραχμαὶ)❩]δραχμαὶ [τ]ξ̣|num:360|τξ|num:360| ❨(τριώβολον)❩|num:3|τριώβολον|num:3| ,
11 εἰδῶν ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ωθ̣|num:809|ωθ|num:809| ❨(τριώβολον)❩|num:3|τριώβολον|num:3| [❨χ(αλκοῖ)❩]χαλκοῖ [β|num:2|]β|num:2| [,], [❨προ(σδιαγραφομένων)❩]προσδιαγραφομένων [❨(δραχμαὶ)❩]δραχμαὶ [ν|num:50|]ν|num:50| [❨(ὀβολοὶ)❩]ὀβολοὶ [δ|num:4|]δ|num:4| 𐅵|num:1/2| ❨χ(αλκοῦς)❩χαλκοῦς α|num:1| ,
12 ❨γ(ίνονται)❩γίνονται [❨(δραχμαὶ)❩]δραχμαὶ [ωξ|num:860|]ωξ|num:860| [❨(ὀβολὸς)❩]ὀβολὸς [α|num:1|]α|num:1| 𐅵|num:1/2| [❨χ(αλκοῖ)❩]χαλκοῖ γ̣|num:3|γ|num:3| .
13 S-13 ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ❨ἐπ(ὶ)❩ἐπὶ ❨(τὸ)❩τὸ ❨(αὐτὸ)❩αὐτὸ ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ α|num:1|[ρμη|num:148|]α|num:1|ρμη|num:148| [❨(πεντώβολον)❩|num:5|]πεντώβολον|num:5| [,], [❨προ(σδιαγραφομένων)❩]προσδιαγραφομένων [❨(δραχμαὶ)❩]δραχμαὶ [οα|num:71|]οα|num:71| [❨(ὀβολοὶ)❩]ὀβολοὶ [ε|num:5|]ε|num:5| 𐅵|num:1/2| [❨χ(αλκοῖ)❩]χαλκοῖ [γ|num:3|]γ|num:3| ,
14 ❨γ(ίνονται)❩γίνονται [❨(δραχμαὶ)❩]δραχμαὶ [Ασκ|num:1220|]Ασκ|num:1220| [❨(ὀβολοὶ)❩]ὀβολοὶ [δ|num:4|]δ|num:4| 𐅵|num:1/2| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ [γ|num:3|]γ|num:3|
15 |gap:?| .
16 S-14 το̣|gap:?|το|gap:?|
17 |gap:6_lines|
1 |gap:2||gap:5| ❨(δραχμ…)❩δραχμ… πθ|num:89| ❨(ὀβολ)❩ὀβολ ❨(5)❩⧼|num:5|5⧼|num:5|
2 αἱρο̣ῦ̣ναἱροῦν πρὸς τὸν ἀριθμὸν
2-3 μό∤νων
3 τῶν με|num:45| ἀνδρῶν ὅλαι ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ σϙη|num:298| ❨(ἡμιωβέλιον)❩|num:1/2|ἡμιωβέλιον|num:1/2| ,
4 ὡς ὀφείλειν ἐπισχεθῆναι
4-5 ἀν∤τὶ
5 τῶν ὑπὸ τοῦ ❨κωμογρα(μματέως)❩κωμογραμματέως
5-6 κου∤φισθεισῶν
6 ❨ἀργ(υρίου)❩ἀργυρίου ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν Αρλ|num:1130| ❨(ὀβολῶν)❩ὀβολῶν δ|num:4| 𐅵|num:1/2| ❨χ(αλκῶν)❩χαλκῶν γ|num:3|
7 μόνας ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς ϡκβ|num:922| ❨(ὀβολὸν)❩|num:1|ὀβολὸν|num:1| ❨χ(αλκοῦς)❩χαλκοῦς γ|num:3| , ὧν
8 ❨διοικ(ήσεως)❩διοικήσεως ❨ὑποκει(μένων)❩ὑποκειμένων <❨κωμογρα(μματέως)❩>κωμογραμματέως <καὶ>καὶ ❨τοπογρα(μματέως)❩τοπογραμματέως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ οε|num:75| ❨(τριώβολον)❩|num:3|τριώβολον|num:3| ❨χ(αλκοῦς)❩χαλκοῦς α|num:1| ,
9 αἳ ❨καθ(αραὶ)❩καθαραὶ ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ οα|num:71| ❨(ἡμιωβέλιον)❩|num:1/2|ἡμιωβέλιον|num:1/2| , ❨προ(σδιαγραφομένων)❩προσδιαγραφομένων ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ β|num:2| 𐅵|num:1/2| ❨χ(αλκοῦς)❩χαλκοῦς α|num:1| , ❨(γίνονται)❩γίνονται αἱ ❨α(ὐταί)❩αὐταί ,
10 ❨ὑποκει(μένου)❩ὑποκειμένου καὶ ❨κηρυκ(ικοῦ)❩κηρυκικοῦ ❨τοκαδ(είας)❩τοκαδείας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ζ|num:7| ❨(διώβολον)❩|num:2|διώβολον|num:2| ,
11 αἳ ❨κ(αθαραὶ)❩καθαραὶ ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ϛ|num:6| ❨(πεντώβολον)❩|num:5|πεντώβολον|num:5| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ γ|num:3| , ❨προ(σδιαγραφομένων)❩προσδιαγραφομένων ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ β|num:2| 𐅵|num:1/2| ❨χ(αλκοῦς)❩χαλκοῦς α|num:1| , ❨(γίνονται)❩γίνονται αἱ ❨α(ὐταί)❩αὐταί ,
12 ἐπιστατείας ❨φυλ(ακιτῶν)❩φυλακιτῶν ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ρπθ|num:189| ❨(διώβολον)❩|num:2|διώβολον|num:2| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ γ|num:3| ,
13 αἳ ❨κ(αθαραὶ)❩καθαραὶ ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ροη|num:178| ❨(ὀβολὸς)❩|num:1|ὀβολὸς|num:1| ❨χ(αλκοῦς)❩χαλκοῦς α|num:1| , ❨προ(σδιαγραφομένων)❩προσδιαγραφομένων ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ια|num:11| ❨(ἡμιωβέλιον)❩|num:1/2|ἡμιωβέλιον|num:1/2| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ β|num:2| , ❨(γίνονται)❩γίνονται αἱ ❨α(ὐταί)❩αὐταί ,
14 ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ❨διοικ(ήσεως)❩διοικήσεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ σνϛ|num:256| ❨(ὀβολὸς)❩ὀβολὸς α|num:1| 𐅵|num:1/2| , ❨προ(σδιαγραφομένων)❩προσδιαγραφομένων ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ιϛ|num:16| , ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ σο̣β|num:272|σοβ|num:272| ❨(ὀβολὸς)❩ὀβολὸς α|num:1| 𐅵|num:1/2| ,
15 εἰδῶν τοκαδείας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ χμθ|num:649| ❨(πεντώβολον)❩|num:5|πεντώβολον|num:5| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ γ|num:3| ,
16 αἳ ❨καθ(αραὶ)❩καθαραὶ ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ χια|num:611| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ δ|num:4| 𐅵|num:1/2| , ❨προ(σδιαγραφομένων)❩προσδιαγραφομένων ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ λη|num:38| ❨(ὀβολὸς)❩|num:1|ὀβολὸς|num:1| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ γ|num:3| , ❨(γίνονται)❩γίνονται αἱ ❨α(ὐταί)❩αὐταί ,
17 ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ἐπὶ τὸ ❨α(ὐτὸ)❩αὐτὸ ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ωξη|num:868| ,
18 ❨προ(σδιαγραφομένων)❩προσδιαγραφομένων ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ νδ|num:54| ❨(ὀβολὸς)❩|num:1|ὀβολὸς|num:1| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ γ|num:3| , ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ϡκβ|num:922| ❨(ὀβολὸς)❩|num:1|ὀβολὸς|num:1| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ γ|num:3| .
19 S-15 μετὰ τὰς εἰς ❨ὁμόλ(ογον)❩ὁμόλογον ❨ἀποκαταστ(αθείσας)❩ἀποκατασταθείσας ὡς ❨π(ρόκειται)❩πρόκειται
20 ὡς ❨κριθ(είσας)❩κριθείσας ὑπὸ Στατιανοῦ ἐν
20-21 ἐποι∤ήσατο
21 τοῦ νομοῦ ❨διαλογισ(μῷ)❩διαλογισμῷ τῷ ιγ|num:13| ❨(ἔτει)❩ἔτει
22 ❨[ἀ]ργ̣(υρίου)❩ἀργυρίου ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς ρκη|num:128| ❨(ὀβολοὺς)❩ὀβολοὺς β|num:2| 𐅵|num:1/2| , ὧ̣ν̣ὧν
1 διοικήσεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ κη|num:28| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ β|num:2| 𐅵|num:1/2| ,
2 εἰδῶν ❨τοκαδ(είας)❩τοκαδείας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ρ|num:100| ,
3 ❨γ(ίνονται)❩γίνονται αἱ ❨π(ροκείμεναι)❩προκείμεναι ,
4 ❨λοιπ(αὶ)❩λοιπαὶ ❨διοικ(ήσεως)❩διοικήσεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ σμγ|num:243| ❨(πεντώβολον)❩|num:5|πεντώβολον|num:5| ,
5 ❨εἰδ(ῶν)❩εἰδῶν ❨τοκαδ(είας)❩τοκαδείας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ φμθ|num:549| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ ε|num:5| 𐅵|num:1/2| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ γ|num:3| ,
6 ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ψϙγ|num:793| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ δ|num:4| 𐅵|num:1/2| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ γ|num:3| .
7 S-16 ἐδάφη χρεωστῶν τοῦ ταμείου
8 ❨ἐδηλ(ώθη)❩ἐδηλώθη τῷ η|num:8| ❨(ἔτει)❩ἔτει ἐν χέρσῳ ἐπεσκέφθαι .
9 S-17 ἔνθεν τὰ μὲν ∼σειτικὰ∽σιτικὰ ❨καθήκ(οντα)❩καθήκοντα [ἐπὶ]ἐπὶ
10 τῷ εἶναι ὁλεπίγραφα τῷ θ|num:9| ❨(ἔτει)❩ἔτει κ[αὶ]καὶ [ι|num:10|]ι|num:10| [❨(ἔτει)❩]ἔτει
11 ἐν ἑτέρῳ μέρει διεστάλη , [τὰ]τὰ [δὲ]δὲ
12 ἀργυρικὰ τελέσματα ἐ̣[νθάδε]ἐνθάδε
13 κατʼ ἀκολου̣θίανἀκολουθίαν [❨ἐπεσχ(έθη)❩]ἐπεσχέθη [·]· S-18 [παρʼ]παρʼ [ὃ]
14 καὶ πρὸς τὸ ια|num:11| ❨(ἔτος)❩ἔτος [ἐπέχεται]ἐπέχεται .
15 S-19 Νεομαρὴ Ψεν|gap:1||gap:?|
16 Ἀγαθοῦ Δαίμονος |gap:1||gap:?|
17 Ταψενοβάσθιος |gap:2||gap:?|
18 ταναι|gap:2|κ̣ου|gap:3||gap:?|ταναι|gap:2|κου|gap:3||gap:?|
19 ὑπαλλάξαντος ὑ[πὲρ]ὑπὲρ |gap:?|
20 νος Φί̣λων[ος]Φίλωνος |gap:?|
21 Σεβαστῆς |gap:?|
1 [εἰς]εἰς αὐτὸν ❨(ἄρουραι)❩ἄρουραι ζ̣|num:7|ζ|num:7| |gap:?|
2 Πανίσκου Σαραπίωνος Σωσικο̣[σμ]είουΣωσικοσμείου
3 ὑπαλλάξαντος ὑπὲρ τοῦ αὐτοῦ
4 περὶ τὸν αὐτὸν ἀγρὸν α|num:1| 𐅵|num:1/2| ❨χερσαμπ(έλου)❩χερσαμπέλου
5 ❨(ἄρουραι)❩ἄρουραι δ|num:4| 𐅸|num:3/4| η|num:1/8_tick| , ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(ἄρουραι)❩ἄρουραι ια|num:11| 𐅸|num:3/4| η|num:1/8_tick| , γνησίων
6 ❨ναυβ(ίου)❩ναυβίου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ε|num:5| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ ε|num:5| 𐅵|num:1/2| ❨χ(αλκοῦ)❩χαλκοῦ α|num:1| , ❨χω(ματικοῦ)❩χωματικοῦ ❨χαλ(κοῖ)❩χαλκοῖ κγ|num:23| 𐅸|num:3/4|
7 οἳ ❨(ἡμιωβέλιον)❩|num:1/2|ἡμιωβέλιον|num:1/2| , ❨ἀλλαγ(ῆς)❩ἀλλαγῆς ❨(ὀβολὸς)❩ὀβολὸς α|num:1| 𐅵|num:1/2| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ β|num:2| , ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ϛ|num:6| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ γ|num:3| 𐅵|num:1/2| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ γ|num:3| ,
8 ❨προ(σδιαγραφομένων)❩προσδιαγραφομένων ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ β|num:2| 𐅵|num:1/2| , ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ζ|num:7| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ γ|num:3| ,
9 ❨ἱερα(τικῶν)❩ἱερατικῶν ❨θησαυρικ(οῦ)❩θησαυρικοῦ ❨(ἡμιωβέλιον)❩|num:1/2|ἡμιωβέλιον|num:1/2| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ γ|num:3| , ❨ἱερα(τικῶν)❩ἱερατικῶν ❨(εἰκοστῆς)❩εἰκοστῆς ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ια|num:11| ❨(πεντώβολον)❩|num:5|πεντώβολον|num:5| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ β|num:2| ,
10 ❨προ(σδιαγραφομένων)❩προσδιαγραφομένων ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ δ|num:4| 𐅵|num:1/2| , ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ιβ|num:12| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ γ|num:3| 𐅵|num:1/2| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ β|num:2| ,
11 μὴ ❨συνοψιζο(μένου)❩συνοψιζομένου ❨διοικ(ήσεως)❩διοικήσεως ❨παραναύλ(ου)❩παραναύλου
12 πυροῦ ❨σύνπ(αντι)❩σύνπαντι ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβαι)❩ἀρτάβαι ιϛ|num:16| 𐅵|num:1/2| ιβ|num:1/12_tick| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ϛ|num:6| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ γ|num:3| 𐅵|num:1/2| ❨χ(αλκοῦς)❩χαλκοῦς α|num:1| ,
13 ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ κϛ|num:26| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ β|num:2| 𐅵|num:1/2| ❨χ(αλκοῦ)❩χαλκοῦ α|num:1| .
14 S-20 Νεομψονομοὺν |gap:1|αι|gap:1|μ̣φεως|gap:1|αι|gap:1|μφεως
15 ❨(πρότερον)❩πρότερον Ἀγαθοῦ Δαίμονος Χαιρήμονος
16 ❨(διαρτάβου)❩διαρτάβου ❨μεμισθ̣(ωμένης)❩μεμισθωμένης ❨(ἄρουραι)❩ἄρουραι γ|num:3| 𐅵|num:1/2| , ❨ἐωνη(μένης)❩ἐωνημένης ἀπὸ
17 ❨[λι]μνιτικ(ῆς)❩λιμνιτικῆς προσόδου ❨(ἄρουραι)❩ἄρουραι γ|num:3| 𐅸|num:3/4| η|num:1/8_tick| ,
18 [α|num:1|]α|num:1| [𐅵|num:1/2|]𐅵|num:1/2| ❨χερσαμπ(έλου)❩χερσαμπέλου ❨Σαραπίωνο(ς)❩Σαραπίωνος Ὠριγένους
19 ❨(ἄρουρα)❩ἄρουρα α|num:1| 𐅵|num:1/2| , ❨γ(ίνονται)❩γίνονται τὸ ❨π(ᾶν)❩πᾶν ❨(ἄρουραι)❩ἄρουραι ε|num:5| ,
20 ❨γνη(σίων)❩γνησίων ❨ναυβ(ίου)❩ναυβίου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ β|num:2| ❨(τριώβολον)❩|num:3|τριώβολον|num:3| , ❨χωμ(ατικοῦ)❩χωματικοῦ ❨χαλ(κοῖ)❩χαλκοῖ ι|num:10| οἳ ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ β|num:2| ,
21 ❨ἀ̣λ(λαγῆς)❩ἀλλαγῆς ❨(ὀβολὸς)❩ὀβολὸς α|num:1| 𐅵|num:1/2| , ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ β|num:2| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ δ|num:4| 𐅵|num:1/2| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ β|num:2| , ❨προ(σδιαγραφομένων)❩προσδιαγραφομένων ❨(ὀβολὸς)❩|num:1|ὀβολὸς|num:1| , ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ β|num:2| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ ε|num:5| 𐅵|num:1/2| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ β|num:2| ,
22 [❨ἱερα(τικῶν)❩]ἱερατικῶν ❨θησ(αυρικοῦ)❩θησαυρικοῦ ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ γ|num:3| , ❨ἱερα(τικῶν)❩ἱερατικῶν ❨(εἰκοστῆς)❩εἰκοστῆς ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ε|num:5| , ❨προ(σδιαγραφομένων)❩προσδιαγραφομένων ❨(ὀβολὸς)❩ὀβολὸς α|num:1| 𐅵|num:1/2| ❨χ̣(αλκοῖ)❩χαλκοῖ γ̣|num:3|γ|num:3| ,
23 ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ε|num:5| ❨(ὀβολὸς)❩ὀβολὸς α|num:1| 𐅵|num:1/2| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ γ|num:3| ,
1 ❨διοικ(ήσεως)❩διοικήσεως ❨παραναύλ(ου)❩παραναύλου πυροῦ ❨σύνπ(αντι)❩σύνπαντι ❨διοικ(ήσεως)❩διοικήσεως
2 ❨(ἀρτάβαι)❩ἀρτάβαι β|num:2| 𐅵|num:1/2| η|num:1/8_tick| , ❨ἱερα(τικῶν)❩ἱερατικῶν ❨(ἀρτάβαι)❩ἀρτάβαι η|num:8| ιβ|num:1/12_tick| , ❨λιμνιτικ(ῶν)❩λιμνιτικῶν ∼❨(δραχμαι)❩∽ἀρτάβαι δ|num:4| γ|num:1/3_tick| η|num:1/8_tick| μη|num:1/48_tick| ,
3 ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ❨(ἀρτάβαι)❩ἀρτάβαι ιε|num:15| ϛ|num:1/6_tick| μη|num:1/48_tick| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ϛ|num:6| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ γ|num:3| , ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨ἐπ(ὶ)❩ἐπὶ ❨(τὸ)❩τὸ ❨(αὐτὸ)❩αὐτὸ ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ιδ|num:14| ❨(διώβολον)❩|num:2|διώβολον|num:2| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ γ|num:3| .
4 S-21 ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ❨εἴδο(υς)❩εἴδους ❨γνη(σίων)❩γνησίων ❨ναυβ(ίου)❩ναυβίου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ θ|num:9| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ β|num:2| 𐅵|num:1/2| ❨χ(αλκοῦ)❩χαλκοῦ α|num:1| ,
5 ❨προσδ(ιαγραφομένων)❩προσδιαγραφομένων ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ γ|num:3| 𐅵|num:1/2| , ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ι|num:10| ❨χ(αλκοῦ)❩χαλκοῦ α|num:1| ,
6 ❨ἱερα(τικῶν)❩ἱερατικῶν ❨θησαυρικ(οῦ)❩θησαυρικοῦ ❨(ὀβολὸς)❩|num:1|ὀβολὸς|num:1| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ β|num:2| , ❨(εἰκοστῆς)❩εἰκοστῆς ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ιϛ|num:16| ❨(πεντώβολον)❩|num:5|πεντώβολον|num:5| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ β|num:2| ,
7 ❨προσδ(ιαγραφομένων)❩προσδιαγραφομένων ❨(δραχμὴ)❩δραχμὴ α|num:1| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ γ|num:3| , ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ιζ|num:17| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ ε|num:5| 𐅵|num:1/2| ❨χ(αλκοῦ)❩χαλκοῦ α|num:1| ,
8 μὴ ❨συνοψιζο(μένου)❩συνοψιζομένου ❨διοικ(ήσεως)❩διοικήσεως ❨παραναύλ(ου)❩παραναύλου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ιβ|num:12| ❨(τετρώβολον)❩|num:4|τετρώβολον|num:4| ,
9 ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ❨ἐπ(ὶ)❩ἐπὶ ❨(τὸ)❩τὸ ❨(αὐτὸ)❩αὐτὸ ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ μ|num:40| ❨(πεντώβολον)❩|num:5|πεντώβολον|num:5| .
10 S-22 ❨κωμογραμ(ματεῖς)❩κωμογραμματεῖς τινὲς κεφάλαια ἀπὸ
10-11 ὑπο∤κειμένων
11 καὶ ἄλλων ❨δηλ(ωθέντα)❩δηλωθέντα
11-12 ἀναλαμβά∤νεσθαι
12 ἐν τοῖς ἐπὶ τῶν κωμῶν
12-13 ἀνα∤γρ̣αφομένοιςἀνα∤γραφομένοις
13 ἀνδράσι ἐκούφισαν
14 ἐπὶ τῷ τοῖς πάλαι χρόνοις , ὅτε , ∼φησί∽φασί ,
15 τὰ κεφάλαια ἐστάθη δίδοσθαι , τὰς
15-16 κώ∤μας
16 πολυάνδρους εἶναι , νῦν δ[ὲ]δὲ
17 τὰς μὲν τέλεον ∼ἐγλελοιπέναι∽ἐκλελοιπέναι , τὰς δ[ὲ]δὲ
18 ἀπὸ πλείονος ἀριθμοῦ ἀνδρῶν
19 εἰς ὀλίγους κατηντηκέναι ,
20 ἀφʼ ὧν τοὺς πλείστους ἐξασθενήσαν[τας]ἐξασθενήσαντας
21 ἀνακεχωρηκέναι , προσέθηκα[ν]προσέθηκαν [δὲ]δὲ
22 Βασσαῖον Ῥοῦφον τὸν λαμπρότ[ατον]λαμπρότατον
23 τῷ θ|num:9| ❨(ἔτει)❩ἔτει , ὅτε τὸν νομὸν διελογί[ζετο]διελογίζετο ,
1 τὰ ὅμοι[α]ὅμοια [ἐπὶ]ἐπὶ ἑτέρων κωμῶν̣κωμῶν
2 τοῦ νομ[οῦ]νομοῦ ἀπολελυκέναι . S-23 τὰ οὖν
3 ὑπʼ αὐ[τῶ]ναὐτῶν κουφισθέντα , ὡς ἑξῆς
4 ἐφʼ ἑκά[στ]ηςἑκάστης κώμης δηλοῦται , τῷ θ|num:9| ❨(ἔτει)❩ἔτει ,
5 ὁμοίω[ς]ὁμοίως δὲ καὶ ὑπὲρ τοῦ ι|num:10| ❨(ἔτους)❩ἔτους ἐπεσχ̣έθ̣ηἐπεσχέθη
6 ἄχρι τῆς τοῦ κρατίστου ἡγεμ̣ό̣νοςἡγεμόνος
7 διαγνώσεως · S-24 παρʼ καὶ πρὸς τὸ [ι]α|num:11|ια|num:11| ❨(ἔτος)❩ἔτος
8 ἐπέχεται .
9 S-25 Πτενχὰτ Ψεναθρὴ
10 ἐ[φʼ]ἐφʼ [ἧς]ἧς ❨κωμογρα(μματεὺς)❩κωμογραμματεὺς ❨ἐδήλ(ωσεν)❩ἐδήλωσεν εἶναι τῷ ιϛ|num:16| ❨(ἔτει)❩ἔτει
11 [θεοῦ]θεοῦ [Ἁδ]ριανοῦἉδριανοῦ τοὺς ἐπʼ αὐτῆς
11-12 ἀνα∤[γραφομέ]νουςἀνα∤γραφομένους
12 ἄνδρας τιθ|num:319| , νῦν δὲ
13 [εἰς]εἰς [μόνο]υ̣ς̣μόνους ❨κατηντηκ(έναι)❩κατηντηκέναι ὁμολόγους
14 |gap:8|σ̣ει|gap:8|σει ❨ἄνδ(ρας)❩ἄνδρας ι|num:10| , ἀφʼ ὧν
14-15 ἀνα∤[❨κεχωρηκ(έναι)❩]ἀνα∤κεχωρηκέναι
15 [ἄ]νδραςἄνδρας η|num:8| διὰ τό , φησί , μὴ
16 [δύνασθαι]δύνασθαι [ὀ]λ̣ίγουςὀλίγους ὄντας τὸ πᾶν
16-17 εἰσ∤[φέρειν]εἰσ∤φέρειν
17 [.]. S-26 ❨[διοι]κ(ήσεως)❩διοικήσεως ❨ὑποκ(ειμένου)❩ὑποκειμένου ❨τοπογρα(μματέως)❩τοπογραμματέως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ρ|num:100| ,
18 [ἄλλαι]ἄλλαι [χωρ]ὶςχωρὶς γραφῆς ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ξδ|num:64| , ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ρξδ|num:164| ,
19 [αἳ]αἳ [❨κ(αθαραὶ)❩]καθαραὶ [❨(δραχμαὶ)❩]δραχμαὶ [ρν]δ̣|num:154|ρνδ|num:154| ❨(διώβολον)❩|num:2|διώβολον|num:2| ❨χ(αλκοῦ)❩χαλκοῦ α|num:1| , ❨προ(σδιαγραφομένων)❩προσδιαγραφομένων ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ θ|num:9| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ γ|num:3| 𐅵|num:1/2| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ γ|num:3| , ❨(γίνονται)❩γίνονται αἱ ❨α(ὐταί)❩αὐταί ,
20 [❨ἐπιστ(ατείας)❩]ἐπιστατείας ❨[φυ]λ(ακιτῶν)❩φυλακιτῶν ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ π|num:80| , ❨προ(σδιαγραφομένων)❩προσδιαγραφομένων ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ε|num:5| , ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ πε|num:85| ,
21 [❨εἰδ(ῶν)❩]εἰδῶν [❨τοκαδ(είας)❩]τοκαδείας [❨(δραχμαὶ)❩]δραχμαὶ [ν]ϛ̣|num:56|νϛ|num:56| καὶ ἐξ ❨ἐπικλ(ασμοῦ)❩ἐπικλασμοῦ
22 [❨(δραχμαὶ)❩]δραχμαὶ [λδ|num:34|]λδ|num:34| [❨(τετρώβολον)❩|num:4|]τετρώβολον|num:4| , ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ϙ|num:90| ❨(τετρώβολον)❩|num:4|τετρώβολον|num:4| ,
1 ❨προσδ(ιαγραφομένων)❩προσδιαγραφομένων ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ε|num:5| ❨(τετρώβολον)❩|num:4|τετρώβολον|num:4| , ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ϙϛ|num:96| ❨(διώβολον)❩|num:2|διώβολον|num:2| ,
2 ❨διοικ(ήσεως)❩διοικήσεως ❨ὑποκει(μένου)❩ὑποκειμένου καὶ ❨κηρυκ(ικοῦ)❩κηρυκικοῦ ❨(δραχμὴ)❩δραχμὴ α|num:1| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ γ|num:3| ,
3 ❨προσ(διαγραφομένων)❩προσδιαγραφομένων ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ γ|num:3| , ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμὴ)❩δραχμὴ α|num:1| ❨(ἡμιωβέλιον)❩|num:1/2|ἡμιωβέλιον|num:1/2| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ β|num:2| ,
4 ❨παραναύλ(ου)❩παραναύλου ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβαι)❩ἀρτάβαι ιε|num:15| δ|num:1/4_tick| κδ|num:1/24_tick| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ϛ|num:6| ❨(ἡμιωβέλιον)❩|num:1/2|ἡμιωβέλιον|num:1/2| ❨χ(αλκοῦ)❩χαλκοῦ α|num:1| ,
5 ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ❨διοικ(ήσεως)❩διοικήσεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ τιϛ|num:316| ❨(πεντώβολον)❩|num:5|πεντώβολον|num:5| , ❨προ(σδιαγραφομένων)❩προσδιαγραφομένων ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ιθ|num:19| ❨(διώβολον)❩|num:2|διώβολον|num:2| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ γ|num:3| ,
6 ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ τλϛ|num:336| ❨(ὀβολὸς)❩|num:1|ὀβολὸς|num:1| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ γ|num:3| ,
7 εἰδῶν ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ϙ|num:90| ❨(τετρώβολον)❩|num:4|τετρώβολον|num:4| , ❨προ(σδιαγραφομένων)❩προσδιαγραφομένων ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ε|num:5| ❨(τετρώβολον)❩|num:4|τετρώβολον|num:4| ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ϙϛ|num:96| ❨(διώβολον)❩|num:2|διώβολον|num:2| ,
8 ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ἐπὶ τὸ ❨α(ὐτὸ)❩αὐτὸ ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ υζ|num:407| ❨(τριώβολον)❩|num:3|τριώβολον|num:3| , ❨προ(σδιαγραφομένων)❩προσδιαγραφομένων ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ κε|num:25| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ γ|num:3| , ❨(γίνονται)❩γίνονται <❨(δραχμαὶ)❩>δραχμαὶ υλβ|num:432| <❨(τριώβολον)❩|num:3|>τριώβολον|num:3| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ γ|num:3| ,
9 ἐξ ὧν ❨κωμογρα(μματεὺς)❩κωμογραμματεὺς ❨ἐδήλ(ωσεν)❩ἐδήλωσεν ὀφείλειν
10 ἀπαιτεῖσθαι παρὰ τῶν
10-11 συνεστώ∤των
11 ἀνδρῶν β|num:2| ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς θ|num:9| ❨(τετρώβολον)❩|num:4|τετρώβολον|num:4| ,
12 τῷ γὰρ χρόνῳ , φησί , ὅτε
12-13 πρώ∤τως
13 ἐστάθη δίδοσθαι τὰ ❨προκ(είμενα)❩προκείμενα
14 κεφάλαια , ἐπιβεβληκέναι ἑκάστῳ
15 ἀνδρὶ ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς δ|num:4| ❨(πεντώβολον)❩|num:5|πεντώβολον|num:5| , καὶ τὰς ❨λοιπ(ὰς)❩λοιπὰς
15-16 ἐκού∤φισεν
16 ❨ἀργ(υρίου)❩ἀργυρίου ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς υκβ|num:422| ❨(πεντώβολον)❩|num:5|πεντώβολον|num:5| ❨χ(αλκοῦς)❩χαλκοῦς γ|num:3| ,
17 ἀντὶ δὲ τούτων μόναι ἐπέχονται
18 αἱ αἱροῦσαι πρὸς τὸν τῶν δέκα|num:10| ❨ἀνδ(ρῶν)❩ἀνδρῶν
19 ἀριθμὸν τοῖς ❨ἀνακεχω(ρηκόσιν)❩ἀνακεχωρηκόσιν ἀνδράσι η|num:8|
20 ❨ἀργ(υρίου)❩ἀργυρίου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ τμϛ|num:346| ,
21 ὧν
22 ❨διοικ(ήσεως)❩διοικήσεως ❨ὑποκει(μένου)❩ὑποκειμένου ❨τοπογρα(μματέως)❩τοπογραμματέως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ρλα|num:131| ❨(ὀβολὸς)❩|num:1|ὀβολὸς|num:1| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ β|num:2| ,
23 αἳ ❨κ(αθαραὶ)❩καθαραὶ ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ρκγ|num:123| ❨(τριώβολον)❩|num:3|τριώβολον|num:3| , ❨προ(σδιαγραφομένων)❩προσδιαγραφομένων ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ζ|num:7| ❨(τετρώβολον)❩|num:4|τετρώβολον|num:4| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ β|num:2| , ❨(γίνονται)❩γίνονται αἱ ❨α(ὐταί)❩αὐταί ,
1 ❨κωμογραμ(ματέως)❩κωμογραμματέως [❨(δραχμαὶ)❩]δραχμαὶ ξ̣δ|num:64|ξδ|num:64| ,
2 αἳ ❨καθ(αραὶ)❩καθαραὶ ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ξ|num:60| ❨(ὀβολὸς)❩|num:1|ὀβολὸς|num:1| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ γ|num:3| , [❨προ(σδιαγραφομένων)❩]προσδιαγραφομένων ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ γ|num:3| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ δ|num:4| 𐅵|num:1/2| ❨χ(αλκοῦς)❩χαλκοῦς α|num:1| , ❨(γίνονται)❩γίνονται αἱ ❨α(ὐταί)❩αὐταί ,
3 ἐπιστατείας ❨φυλ(ακιτῶν)❩φυλακιτῶν ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ξη|num:68| , αἳ ❨κ(αθαραὶ)❩καθαραὶ ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ξδ|num:64| ,
4 ❨προσδ(ιαγραφομένων)❩προσδιαγραφομένων ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4| , ❨γ(ίνονται)❩γίνονται αἱ ❨α(ὐταί)❩αὐταί ,
5 εἰδῶν ❨τοκαδ(είας)❩τοκαδείας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ οζ|num:77| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ γ|num:3| , αἳ ❨κ(αθαραὶ)❩καθαραὶ ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ
6 ❨προ(σδιαγραφομένων)❩προσδιαγραφομένων ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4| ❨(τριώβολον)❩|num:3|τριώβολον|num:3| ❨χ(αλκοῦς)❩χαλκοῦς α|num:1| , ❨γ(ίνονται)❩γίνονται αἱ ❨α(ὐταί)❩αὐταί ,
7 ❨ὑποκει(μένου)❩ὑποκειμένου καὶ ❨κηρυκ(ικοῦ)❩κηρυκικοῦ ❨(πεντώβολον)❩|num:5|πεντώβολον|num:5| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ γ|num:3| ,
8 αἳ ❨κ(αθαραὶ)❩καθαραὶ ❨(πεντώβολον)❩|num:5|πεντώβολον|num:5| ❨χ(αλκοῦς)❩χαλκοῦς α|num:1| , ❨προ(σδιαγραφομένων)❩προσδιαγραφομένων ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ β|num:2| , ❨γ(ίνονται)❩γίνονται αἱ ❨α(ὐταί)❩αὐταί ,
9 ❨παραναύλ(ου)❩παραναύλου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4| ❨(πεντώβολον)❩|num:5|πεντώβολον|num:5| ,
10 ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ❨διοικ(ήσεως)❩διοικήσεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ σνγ|num:253| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ β|num:2| 𐅵|num:1/2| ,
11 ❨προ(σδιαγραφομένων)❩προσδιαγραφομένων ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ [ιε|num:15|]ιε|num:15| [❨(τριώβολον)❩|num:3|]τριώβολον|num:3| [❨χ(αλκοῦς)❩]χαλκοῦς α|num:1| , ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ σξη|num:268| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ ε|num:5| 𐅵|num:1/2| ❨χ(αλκοῦς)❩χαλκοῦς α|num:1| ,
12 εἰδῶν ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ [οβ|num:72|]οβ|num:72| [❨(τριώβολον)❩|num:3|]τριώβολον|num:3| [❨χ(αλκοῖ)❩]χαλκοῖ [β|num:2|]β|num:2| , ❨προ(σδιαγραφομένων)❩προσδιαγραφομένων ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4| ❨(τριώβολον)❩|num:3|τριώβολον|num:3| ❨χ(αλκοῦς)❩χαλκοῦς α|num:1| ,
13 ❨γ(ίνονται)❩γίνονται [❨(δραχμαὶ)❩]δραχμαὶ [οζ|num:77|]οζ|num:77| [❨χ(αλκοῖ)❩]χαλκοῖ [γ|num:3|]γ|num:3| [,], [❨(γίνονται)❩]γίνονται αἱ ❨π(ροκείμεναι)❩προκείμεναι ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ τμϛ|num:346|
14 Ψεν|gap:atLeast=10_atMost=11| [ἐφʼ]ἐφʼ ἧς ❨κωμογρα(μματεὺς)❩κωμογραμματεὺς
15 ❨ἐ̣[δήλ(ωσεν)]❩ἐδήλωσεν |gap:?|ν̣|gap:?|ν ἀναγραφη
16 |gap:3-4| ❨ἀνδ(ρ…)❩ἀνδρ… νβ|num:52| ,
17 [νῦν]νῦν [δὲ]δὲ [εἰς]εἰς [μόνους]μόνους ❨κατηντηκ(έναι)❩κατηντηκέναι
18 [ἄνδρας]ἄνδρας |gap:1| [,], [οὕσπερ]οὕσπερ [κα]ὶκαὶ
18-19 ἐξασθε∤[νήσαντας]ἐξασθε∤νήσαντας
19 [ἀνακεχω]ρ̣ηκέναιἀνακεχωρηκέναι
20 |gap:4-5||gap:4|ια̣πο|gap:4-5||gap:4|ιαπο
21 |gap:7-8||gap:4|
22 [❨ὑποκει(μένου)❩]ὑποκειμένου |gap:?| [ἐφ]οδίουἐφοδίου
23 [διαλογισμοῦ❨(δραχμαὶ)❩μ|num:40|]διαλογισμοῦδραχμαὶμ|num:40| ,
24 [αἳ]αἳ [❨κ(αθαραὶ)❩]καθαραὶ [❨(δραχμαὶ)❩]δραχμαὶ [λζ|num:37|]λζ|num:37| [❨(ὀβολοὶ)❩]ὀβολοὶ [γ|num:3|]γ|num:3| [𐅵|num:1/2|]𐅵|num:1/2| [❨χ(αλκοῖ)❩]χαλκοῖ [γ|num:3|]γ|num:3| [,], [❨προ(σδιαγραφομένων)❩]προσδιαγραφομένων [❨(δραχμαὶ)❩]δραχμαὶ [β|num:2|]β|num:2| [❨(διώβολον)❩|num:2|]διώβολον|num:2| [❨χ(αλκοῦς)❩]χαλκοῦς [α|num:1|]α|num:1| [,], [❨(γίνονται)❩]γίνονται αἱ ❨α(ὐταί)❩αὐταί ,
1 [εἰ]δ̣ῶ̣ν̣εἰδῶν ❨τοκαδ(είας)❩τοκαδείας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ οβ|num:72|
2 κ̣αὶκαὶ ἐξ ❨ἐπικλασ(μοῦ)❩ἐπικλασμοῦ ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ μδ|num:44| [❨(ὀβολοὶ)❩]ὀβολοὶ [γ|num:3|]γ|num:3| 𐅵|num:1/2| ❨χ(αλκοῦς)❩χαλκοῦς α|num:1| , ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ριϛ|num:116| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ γ|num:3| 𐅵|num:1/2| ❨χ(αλκοῦς)❩χαλκοῦς α|num:1| ,
3 ❨προσδ(ιαγραφομένων)❩προσδιαγραφομένων ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ζ|num:7| ❨(ὀβολὸς)❩ὀβολὸς α|num:1| 𐅵|num:1/2| ❨χ(αλκοῦς)❩χαλκοῦς α|num:1| , ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ρκγ|num:123| ❨(πεντώβολον)❩|num:5|πεντώβολον|num:5| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ β|num:2| ,
4 ❨ὑποκει(μένου)❩ὑποκειμένου καὶ ❨κηρυκ(ικοῦ)❩κηρυκικοῦ ❨(δραχμὴ)❩δραχμὴ α|num:1| ❨(ὀβολὸς)❩|num:1|ὀβολὸς|num:1| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ β|num:2| ,
5 ❨προ(σδιαγραφομένων)❩προσδιαγραφομένων ❨(ἡμιωβέλιον)❩|num:1/2|ἡμιωβέλιον|num:1/2| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ γ|num:3| , ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμὴ)❩δραχμὴ α|num:1| ❨(διώβολον)❩|num:2|διώβολον|num:2| ❨χ(αλκοῦς)❩χαλκοῦς α|num:1| ,
6 ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ἐπὶ τὸ ❨α(ὐτὸ)❩αὐτὸ ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ρκε|num:125| ❨(ὀβολὸς)❩|num:1|ὀβολὸς|num:1| ❨(ἡμιωβέλιον)❩|num:1/2|{ἡμιωβέλιον}|num:1/2| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ γ|num:3| ,
7 ἐπιστατε[ίας]ἐπιστατείας ❨φυλ(ακιτῶν)❩φυλακιτῶν ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ριϛ|num:116| , ❨προ(σδιαγραφομένων)❩προσδιαγραφομένων ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ζ|num:7| ❨(ὀβολὸς)❩ὀβολὸς α|num:1| 𐅵|num:1/2| ,
8 ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ρκγ̣|num:123|ρκγ|num:123| ❨(ὀβολὸς)❩ὀβολὸς α|num:1| 𐅵|num:1/2| ,
9 ❨παραναύλ(ου)❩παραναύλου ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβαι)❩ἀρτάβαι λ|num:30| 𐅵|num:1/2| ιβ|num:1/12_tick| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ιβ|num:12| ❨(ὀβολὸς)❩ὀβολὸς α|num:1| 𐅵|num:1/2| ,
10 ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ❨διοικ(ήσεως)❩διοικήσεως ❨ἀργ(υρίου)❩ἀργυρίου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ρξζ|num:167| ❨(ὀβολὸς)❩|num:1|{ὀβολὸς|num:1|} ❨(ἡμιωβέλιον)❩|num:1/2|ἡμιωβέλιον|num:1/2| ❨χ(αλκοῦς)❩χαλκοῦς α|num:1| ,
11 ❨προ(σδιαγραφομένων)❩προσδιαγραφομένων [❨(δραχμαὶ)❩]δραχμαὶ θ|num:9| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ δ|num:4| 𐅵|num:1/2| , ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ροϛ|num:176| ❨(πεντώβολον)❩|num:5|πεντώβολον|num:5| ❨χ(αλκοῦς)❩χαλκοῦς α|num:1| ,
12 εἰδῶν ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ριϛ|num:116| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ γ|num:3| 𐅵|num:1/2| ❨χ(αλκοῦς)❩χαλκοῦς α|num:1| , ❨πρ̣ο̣(σδιαγραφομένων)❩προσδιαγραφομένων ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ζ|num:7| ❨(ὀβολὸς)❩ὀβολὸς α|num:1| 𐅵|num:1/2| ❨χ(αλκοῦς)❩χαλκοῦς α|num:1| ,
13 ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ρ̣κγ|num:123|ρκγ|num:123| ❨(πεντώβολον)❩|num:5|πεντώβολον|num:5| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ β|num:2| ,
14 ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ἐπὶ τὸ ❨α(ὐτὸ)❩αὐτὸ ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ τ|num:300| ❨(τετρώβολον)❩|num:4|τετρώβολον|num:4| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ γ|num:3| .
15 S-27 μετὰ τὰς εἰς ❨ὁμό̣λ(ογον)❩ὁμόλογον ἀποκατασταθείσας
16 ὡς ❨π(ρόκειται)❩πρόκειται ὡς ❨κριθ(είσας)❩κριθείσας ὑπὸ Στατιανοῦ ἐν
17 ἐποιήσατο το[ῦ]τοῦ νο̣μ̣οῦνομοῦ ❨διαλογισ(μῷ)❩διαλογισμῷ τῷ ιγ|num:13| ❨(ἔτει)❩ἔτει
18 ❨ἀργ(υρίου)❩ἀργυρίου ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς ο̣γ̣|num:73|ογ|num:73| ❨(διώβολον)❩|num:2|διώβολον|num:2| , ὧν
19 ❨διοικ(ήσεως)❩διοικήσεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ μ|num:40| ❨(ὀβολοὶ?)❩ὀβολοὶ ❨(2?)❩⧼|num:2|2⧼|num:2| , ❨εἰδ(ῶν)❩εἰδῶν ❨τοκ(αδείας)❩τοκαδείας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ λγ|num:33| ,
20 ❨γ(ίνονται)❩γίνονται αἱ ❨π(ροκείμεναι)❩προκείμεναι ,
21 ❨λοιπ(αὶ)❩λοιπαὶ ❨διοικ(ήσεως)❩διοικήσεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ρλϛ|num:136| ❨(τριώβολον)❩|num:3|τριώβολον|num:3| ❨χ(αλκοῦς)❩χαλκοῦς α|num:1| ,
22 εἰδῶν ❨τοκαδ(είας)❩τοκαδείας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ϙ|num:90| ❨(πεντώβολον)❩|num:5|πεντώβολον|num:5| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ β̣|num:2|β|num:2| ,
23 ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ σκζ|num:227| ❨(διώβολον)❩|num:2|διώβολον|num:2| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ ∼α|num:1|∽γ|num:3|
1 ἐδαφῶν χρεωστῶν τ̣οῦτοῦ φίσκ[ου]φίσκου
2 τὰ μὲν σιτικὰ καθήκοντα ἐ[πὶ]ἐπὶ
3 τῷ εἶναι ὁλεπίγραφα καὶ ἐ[ν]ἐν [χέρ]σῳχέρσῳ
4 τῷ θ|num:9| ❨(ἔτει)❩ἔτει ἐπεσκέφθαι ἐν ἑτ̣έρῳἑτέρῳ
5 μέρει ἐπεσχέθη , τὰ δὲ [ἀ]ργυρ̣[ι]κὰἀργυρικὰ
6 ἐνθάδε κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον
7 καὶ ὑπὲρ τοῦ ι|num:10| ❨(ἔτους)❩ἔτους ❨διεστάλ(η)❩διεστάλη · S-28 παρʼ καὶ
8 πρὸς τὸ ια|num:11| ❨(ἔτος)❩ἔτος ἐπέχεται .
9 S-29 Χιαστείτου Ψεν̣ο̣ψεμο̣ύ̣θεωςΨενοψεμούθεως
10 ❨λιμνιτικ(ῆς)❩λιμνιτικῆς προσ[όδου]προσόδου
10-11 Ἀ̣ρτεμι∤δώρουἈρτεμι∤δώρου
11 Φιλοξένου ὑ̣[παλλάξ]αντοςὑπαλλάξαντος
12 ὑπὲρ Αἰλουρίωνο[ς]Αἰλουρίωνος |gap:6||gap:2|ο̣ς̣|gap:6||gap:2|ος
13 γενομένου |gap:1||gap:9-10||gap:2|ι̣ας|gap:1||gap:9-10||gap:2|ιας
14 α|num:1| δ|num:1/4_tick| ❨φυλ(ακιτῶν)❩φυλακιτῶν π|gap:1-2||gap:1|υ̣π|gap:1-2||gap:1|υ
15 δ|gap:2||gap:1|εικ|gap:1-2||gap:1|δ
16 ❨ἀμπ(ελ…)❩ἀμπελ… α|gap:3-4||gap:1|
17 ❨(ἄρουραι)❩ἄρουραι θ|num:9| , [❨παραναύλ(ου)❩]παραναύλου [❨(πυροῦ)❩]πυροῦ [❨(ἀρτάβαι)❩]ἀρτάβαι |gap:?| [❨(δραχμαὶ)❩]δραχμαὶ |gap:?||gap:1|
18 Θελβών[θεως]Θελβώνθεως |gap:?|
19 Ἀνεικη̣[το]Ἀνεικητο |gap:?|
20 |gap:1|π̣|gap:?||gap:1||gap:1|π|gap:?||gap:1|
21 |gap:1||gap:?|
22 |gap:1||gap:?|
1 [❨γνη(σίων)❩]γνησίων ❨[ναυ]β(ίου)❩ναυβίου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ β|num:2| ❨(τριώβολον)❩|num:3|τριώβολον|num:3| , ❨χω(ματικοῦ)❩χωματικοῦ ❨χαλ(κοῖ)❩χαλκοῖ [ι|num:10|]ι|num:10| οἳ ❨χ(αλκοῦς)❩χαλκοῦς α|num:1| ,
2 ❨ἀλ(λαγῆς)❩ἀλλαγῆς ❨(ὀβολὸς)❩ὀβολὸς α|num:1| [𐅵|num:1/2|]𐅵|num:1/2| , ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ β|num:2| ❨(ὀβολοὶ?)❩ὀβολοὶ δ̣|num:4|δ|num:4| 𐅵|num:1/2| [❨χ(αλκοῦς)❩]χαλκοῦς α|num:1| ,
3 ❨προ(σδιαγραφομένων)❩προσδιαγραφομένων ❨(ὀβολὸς)❩|num:1|ὀβολὸς|num:1| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ β|num:2| , ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ β|num:2| ❨(ὀβολοὶ?)❩ὀβολοὶ ε̣|num:5|ε|num:5| 𐅵|num:1/2| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ γ|num:3| ,
4 ❨[ἱ]ερα(τικῶν)❩ἱερατικῶν ❨θησαυρικ(οῦ)❩θησαυρικοῦ ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ γ|num:3| , ❨(εἰκοστῆς)❩εἰκοστῆς ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ε|num:5| ,
5 ❨προ(σδιαγραφομένων)❩προσδιαγραφομένων ❨(ὀβολὸς)❩ὀβολὸς α|num:1| 𐅵|num:1/2| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ γ|num:3| , ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ε|num:5| ❨(ὀβολὸς)❩ὀβολὸς α|num:1| 𐅵|num:1/2| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ γ|num:3| ,
6 ❨διοικ(ήσεως)❩διοικήσεως ❨παραναύλ(ου)❩παραναύλου ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨διοικ(ήσεως)❩διοικήσεως
7 |gap:4| ❨(ἀρτάβαι)❩ἀρτάβαι η|num:8| 𐅷|num:2/3| κδ|num:1/24_tick| , |gap:3| ❨(ἀρτάβαι)❩ἀρτάβαι ιδ|num:14| η|num:1/8_tick| , τῶν
8 ἐπὶ τὸ ❨α(ὐτὸ)❩αὐτὸ ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβαι)❩ἀρτάβαι κβ|num:22| 𐅵|num:1/2| γ|num:1/3_tick| ❨ἀργ(υρίου)❩ἀργυρίου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ θ|num:9| ❨(ὀβολὸς)❩|num:1|{ὀβολὸς|num:1|} ❨(ἡμιωβέλιον)❩|num:1/2|ἡμιωβέλιον|num:1/2| ❨χ̣(αλκοῦς)❩χαλκοῦς α̣|num:1|α|num:1| ,
9 ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ιζ|num:17| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ β|num:2| 𐅵|num:1/2| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ β|num:2| .
10 S-30 τῆς Θώνεως ❨κωμογρα(μματεὺς)❩κωμογραμματεὺς ❨ἐδήλ(ωσεν)❩ἐδήλωσεν
11 βιβλίδια ἐπιδεδόσθαι τῷ ϛ|num:6| ❨(ἔτει)❩ἔτει τῷ
11-12 τ̣ό∤τετό∤τε
12 διέποντι τὰ κατὰ τὴν ❨διο[ί]κ(ησιν)❩διοίκησιν
13 ἐξ ὀνομάτων τινῶν ὡς ❨ὑποσχ̣ο(μένων)❩ὑποσχομένων
14 μισθώσασθαι τόπους περιπε̣|gap:1|απεριπε|gap:1|α
15 κωμῶν Κολουθ(…)Κολουθ… , Παψείχεως ,
16 ❨Μαγδώλ(ων)❩Μαγδώλων , Χῶνθον Πανακε̣ρκὴΠανακερκὴ
17 εἰς θήραν ἀγρίων καὶ ἰχθύο̣ς̣ἰχθύος , φόρου
18 τοῦ ἑξῆς δηλουμένου ,
18-19 Ἀρτε̣μί∤δωρονἈρτεμί∤δωρον
19 δὲ τὸν ❨γενό(μενον)❩γενόμενον β̣ασι̣λικόνβασιλικόν ,
20 φανερῶν ∼αὐτων̣∽αὐτῷ γενομένων
21 τούτων , ἀνειληφέναι τ̣ῷ̣τῷ ϛ|num:6| ❨(ἔτει)❩ἔτει
22 τ̣ὸ̣ντὸν κατὰ τὰς ὑποσχέσεις ❨σ[υ]ναγό(μενον)❩συναγόμενον
1 φόρον · S-31 τῶν δὲ ἐμφερομένων
2 ὧν ἐξ ὀνόματος ὑπόσχεσις ❨ἐδόθ̣(η)❩ἐδόθη
3 προσφωνησάντων μὴ αὐτοὺς
4 εἰς μίσθωσιν τοὺς τόπους
5 ὑπεσχῆσθαι , ἀλλὰ ἐπηρεάζοντάς
5-6 τι∤νας
6 αὐτοῖς ἐξ ὀνόματος αὐτῶν
7 βιβλίδια τῷ 〚ν〛ν διοικητῇ
7-8 ἐπιδεδω∤κέναι
8 ὡς ὑποσχομένων
9 αὐτῶν εἰς μίσθωσιν τ[ό]που[ς]τόπους
10 κατὰ τὸ παντελὲς ἀχρήστο[υς]ἀχρήστους ,
11 καὶ τοὺς τότε ❨κωμογρα(μματεῖς)❩κωμογραμματεῖς τὰ αὐ[τ]ὰ̣αὐτὰ
12 τοῖς ❨προσφω(νηθεῖσι)❩προσφωνηθεῖσι <δεδηλωκέναι>δεδηλωκέναι , ἐπεσταλ̣κένα̣[ι]ἐπεσταλκέναι
13 Ὡρείωνι τῷ ❨στρα(τηγήσαντι)❩στρατηγήσαντι π̣[ερὶ]περὶ
14 ὧν ἀνέλαβεν κεφ[αλαίων]κεφαλαίων
15 διὰ τὸ ἀνενηνοχ[έναι]ἀνενηνοχέναι [αὐτὸν]αὐτὸν
16 τῷ Σεουηριαν[ῷ]Σεουηριανῷ |gap:?|
17 τονυπ̣εσ̣κ̣|gap:1||gap:?|τονυπεσκ|gap:1||gap:?|
18 φόρον κου[φι]κουφι |gap:?|
19 τοῖς ἐπισκ[εψαμένοις]ἐπισκεψαμένοις |gap:?|
20 τοὺς τόπου[ς]τόπους |gap:?|
21 ἀναντιποι̣[ητ]ἀναντιποιητ |gap:?|
22 ἐξ αὐτῶν |gap:?|
23 καὶ ει|gap:1|α̣|gap:3||gap:5-6|ει|gap:1|α|gap:3||gap:5-6| [Ἀρτεμι]-Ἀρτεμι-
1 δώ̣ρ̣ῳ̣δώρῳ |gap:1||gap:3||gap:4|ν̣α̣ι̣|gap:1||gap:3||gap:4|ναι τὸν τοῦ ϛ|num:6| ❨(ἔτους)❩ἔτους
2 φόρον παρέ̣θ̣ετοπαρέθετο ὧν ❨ἐπέστειλ(εν)❩ἐπέστειλεν
3 τῷ ❨σρα(τηγῷ)❩σρατηγῷ Ὡρίωνι περὶ τοῦ ❨ἐπισχεθ(ῆναι)❩ἐπισχεθῆναι
4 τὸν φόρον τὸ ❨ἀντίγρα(φον)❩ἀντίγραφον , διʼ ὧν ❨ἐδηλ(οῦτο)❩ἐδηλοῦτο
5 τὸν Ἀρτεμίδωρον τῷ Τῦβι
5-6 μη∤νὶ
6 τοῦ ζ|num:7| ❨(ἔτους)❩ἔτους ἐπεσταλκέναι τῷ
7 Ὡρείωνι ὅτι Ἄννιος Σεουηριανὸς
8 ❨γενό(μενος)❩γενόμενος διοικητὴς καὶ Οὔλπιος
9 Μαρκέλλος γενόμενος ❨δικαιοδότ(ης)❩δικαιοδότης
10 διαδεξάμενος τὸν ∼Σσεουηριανόν∽Σεουηριανόν ,
11 βιβλιδίων ἐπιδοθέντων αὐτοῖς
12 κατὰ μέρος ἐξ ὀνόματος τινῶν
13 ἀπὸ ∼κωμης∽κωμῶν Θώνεως , Παψείχεως
14 καὶ ἄλλων τοῦ Πτεγχάτ , διʼ ὧν
15 ὡς αὐτῶν ∼ὑπισχνουμενων∽ὑπισχνοῦντο
16 ∼ὡν∽οἳ μὲν μισθώσασθαι ἐφʼ ἔτη τινὰ
17 τόπους περὶ τὰς αὐτὰς κώμας ,
18 οὓς μὲν ὡς̣ὡς ὑφʼ ὕδωρ ὄντας
19 ∼ἰς∽εἰς θήραν ⋰ἰ⋱χθύωνἰχθύων καὶ ἀγρίων ,
20 οὓς̣οὓς δὲ ἐν κοίλοις τόποις , ∼ὡν∽οἳ δὲ
21 προσθεῖναι κατὰ ∼ὑποσχεσεως∽ὑπόσχεσιν
22 [ἰ]χθυοβολ(…)ἰχθυοβολ… ἐν περιχώμασι ,
22-23 ἔγρα̣∤ψανἔγρα∤ψαν
23 τῷ ❨[σ]τρα(τηγῷ)❩στρατηγῷ Ὡρίωνι ἐπιστολὰς
1 |gap:?| ❨[κ]ωμογρα(μματε…)❩κωμογραμματε… τα|gap:8-9||gap:1|
2 εἶναί τινας ἐξ αὐτῶν δημοσίους
3 γεωργοὺς καὶ ∼σπείριν∽σπείρειν παρʼ αὐτοῖς
4 τὴν κριθοσπορουμένην γῆν
5 καὶ μὴ ἐπίστασθαι τὴν
5-6 τοιαύ∤την
6 ἐργασίαν καὶ ∼ἀνενηνοχεναι∽ἀνενηνέχθαι
7 ἐξ ἀξιώσεως τινῶν τῷ αὐτῷ
8 Σεουηριανῷ ὑπὸ τοῦ τότε ❨στρα(τηγοῦ)❩στρατηγοῦ
9 Ὡρείωνος καὶ αὐτοῦ αὐτὰ ταῦτα
10 καὶ ❨ὀφείλ(ειν)❩ὀφείλειν τὸν Ὡρείωνα τὴν
11 πρᾶξ̣ινπρᾶξιν τῶν κατὰ πρῶτον ὑπʼ
11-12 αὐ∤τοῦ
12 ἀναλημφθέντων ❨κεφαλ(αίων)❩κεφαλαίων
13 ἐπισχεῖν . S-32 ἔνθεν τούτςν οὕτως
14 δηλουμένων πεπρᾶχθαι καθʼ
15 ❨κωμογρα(μματεὺς)❩κωμογραμματεὺς παρέθετο τῷ θ|num:9| ❨(ἔτει)❩ἔτει ,
16 ὡς διὰ λόγων αὐτοῦ τοῦ θ|num:9| ❨(ἔτους)❩ἔτους
16-17 μα∤[κ]ρότερονμα∤κρότερον
17 ❨δεδήλ(ωται)❩δεδήλωται , τὸν ❨σημανθ(έντα)❩σημανθέντα
18 συνῆχθαι ἐξ ὀνομάτων τῶν
19 ἑξῆς δηλουμένων , ὧν αἱ ❨ὑ̣π̣[ο]σ̣χ̣(έσεις)❩ὑποσχέσεις
20 ἐδόθησαν , φόρον ὑπὸ ❨κωμογρα(μματέω…)❩κωμογραμματέω…
21 κ̣[ουφ]ισθέντακουφισθέντα , οὗ τὸν ἴσον
21-22 Ἀρ∤[τεμίδ]ωροςἈρ∤τεμίδωρος
22 τῷ ϛ|num:6| ❨(ἔτει)❩ἔτει , ὡς ❨προδεδήλ(ωται)❩προδεδήλωται ,
1 |gap:?| |gap:5||gap:2||gap:?|
2 |gap:4|τ̣ος|gap:4|τος ❨ἀμφο(τέρους)❩ἀμφοτέρους ἀ[πὸ]ἀπὸ [κώμης]κώμης
3 [Κολο]υθ(…)Κολουθ… ὑπεσχῆσθαι παρὰ τ̣ῷ̣τῷ
4 [α]ὐτῷαὐτῷ διοικητῇ τῷ αὐτῷ ϛ̣|num:6|ϛ|num:6| ❨(ἔτει?)❩ἔτει π̣ε̣ρ̣ὶ̣περὶ
5 [τ]ῶντῶν αὐτῶν τόπων εἰς ❨(ἔτη?)❩ἔτη ε|num:5| τῶν̣τῶν α̣ὐ̣τ̣ῶ̣ν̣αὐτῶν
6 [κ]αὶκαὶ τῆς νομίμης ❨προσθήκ(ης)❩προσθήκης
7 |gap:1||gap:1|ημεντοι ποσότητα δεδηλ(…)δεδηλ… ,
8 [σ]υνάγεσθαισυνάγεσθαι δὲ τοῦ μὲν πρώτου
9 [ἐ]νιαυτοῦἐνιαυτοῦ [❨(δραχμὰς)❩]δραχμὰς σ|num:200| , τοῦ δὲ ❨δευτέρο(υ)❩δευτέρου ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς τ|num:300| ,
10 τοῦ δὲ λ̣οιπ[οῦ]λοιποῦ [τ]ῆςτῆς ❨μισθ(ώσεως)❩μισθώσεως ❨(τριετοῦς)❩τριετοῦς ❨χρόνο(υ)❩χρόνου ❨ἑκάστο(υ)❩ἑκάστου
11 ἔτους ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς φ|num:500| , ὡς γενέσθαι , φησί , τ̣ῆ̣ςτῆς
12 προσθήκης ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς Β|num:2000| · S-33 μεθʼ οὓς
13 Κεφαλᾶν Τ̣ηοῦςΤηοῦς τοῦ Κεφαλᾶτος
14 μητρὸς Τεθρήους ἀπὸ κώμης
15 Μαγδώλων ὑπεσχῆσθαι παρὰ τῷ ❨α(ὐτῷ)❩αὐτῷ
16 [δι]οικητῇδιοικητῇ τῷ αὐτῷ ϛ|num:6| ❨(ἔτει)❩ἔτει Τῦβι ἐφʼ ἔτη ε|num:5|
17 ❨[ἐ]τ̣ησί(ων)❩ἐτησίων κ̣α̣ὶ̣καὶ ἄ̣λλωνἄλλων ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς Αφ|num:1500| .
18 S-34 [τοῦ]τοῦ δ̣ὲδὲ ❨κωμογρα(μματέως)❩κωμογραμματέως καθότι πρόκειται
19 [δηλώ]σαντοςδηλώσαντος καὶ τὸν ἐκ τῆς τοῦ
20 |gap:3|αιου ὑποσχέσεως ❨ἀναλημφθ(έντα)❩ἀναλημφθέντα
21 [φό]ρονφόρον διεστάλθαι κατὰ τὰ ὑπʼ αὐτοῦ
22 [πα]ρ̣ατεθένταπαρατεθέντα τὸ ❨συναγόμενο(ν)❩συναγόμενον
23 |gap:5||gap:2|των ἐν αὐτοῖς ὡς̣ὡς ἀναλ(…)ἀναλ…
24 |gap:3| [κε]φα̣λαίου̣κεφαλαίου τῷ θ|num:9| ❨(ἔτει)❩ἔτει ❨ἐπεσχέθ(η)❩ἐπεσχέθη
1 [κ]α̣ὶκαὶ ὑ̣π̣ὲ̣ρ̣ὑπὲρ τ̣ο̣ῦ̣τοῦ ι|num:10| ❨(ἔτους)❩ἔτους ὁμοίως ἄχρι κρίσεως ·
2 S-35 δηλ̣ου̣μ̣έ̣νουδηλουμένου γ̣ὰργὰρ καθότι πρόκειται
3 κατ̣|gap:4||gap:2|υ̣τουκατ|gap:4||gap:2|υτου ❨μισθωσαμένο(υ)❩μισθωσαμένου
4 το̣ὺς̣τοὺς |gap:4|υς τόπους ἐφʼ ἔτη ε|num:5| ❨ὑπεσχ(ῆσθαι)❩ὑπεσχῆσθαι
5 τελέσ̣ειντελέσειν ὑπὲρ φόρου τῷ μετὰ τὴν
6 πρώτην διετίαν τριετεῖ χρόνῳ
7 εἰς πλήρωσιν τῆς ❨(πενταετίας)❩πενταετίας ἐτήσια ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς Α|num:1000|
8 καὶ τ̣ῆς̣τῆς ❨προσθήκ(ης)❩προσθήκης ❨ἀργ(υρίου)❩ἀργυρίου ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς φ|num:500|
9 καὶ κατὰ τοῦτο συναγομένων ὑπὲρ
10 φόρου τοῦ τε θ|num:9| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ ι|num:10| ❨(ἔτους)❩ἔτους τῶν ἴσων ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν Αφ|num:1500| ,
11 οὐκ ἐδέησεν αὐτὰ ὑποσχεθῆναι
12 ἕν ἕκαστον , αὐτοὺς μὲν μὴ δεδηλωκ(…)δεδηλωκ…
13 ὅτι καὶ αὐτῶν ἐξ ὀνόματος
13-14 ὑπό∤σχεσις
14 κατὰ τὸν τοῦ Κεφαλᾶ ❨τρόπο(ν)❩τρόπον
15 ἐδόθη , μηδὲ μὴν περὶ αὐτῶν
16 τι προσπεφωνῆσθαι . S-36 ὅθεν καὶ
17 πρὸς τὸ ια|num:11| ❨(ἔτος)❩ἔτος ἴσος τῷ ἐπισχεθέντι
18 τῷ τε θ|num:9| ❨(ἔτει)❩ἔτει καὶ ι|num:10| ❨(ἔτει)❩ἔτει ἄχρι κρίσεως φόρο[ς]φόρος ,
19 ὡς δὴ συνήχθη ἐκ τῶν ❨δο̣θεισ(ῶν)❩δοθεισῶν
20 ἐξ ὀνόματος τῶν ❨ὑπογεγρα(μμένων)❩ὑπογεγραμμένων ❨ὑπ̣ο̣σχ(έσεων)❩ὑποσχέσεων ,
21 ἐπέχεται .
22 S-37 Παψείχεως καὶ ❨Μαγδώλ(ων)❩Μαγδώλων
23 Ἑραθρῆς Παθῶτος ἀπὸ κώμης̣κώμης
24 Θώνεως ❨ἐδηλ(ώθη)❩ἐδηλώθη ὑπεσχῆσθαι πα̣ρὰ̣παρὰ
1 Οὐλπίῳ̣Οὐλπίῳ [Μαρ]κ̣έ̣λ̣λ̣ῳΜαρκέλλῳ τ̣ῷ̣τῷ γ̣[ενομένῳ]γενομένῳ
2 δικαι̣[οδότῃ]δικαιοδότῃ ❨διαδε̣χο(μένῳ)❩διαδεχομένῳ ἀποδ̣[ημίαν]ἀποδημίαν
3 Ἀνν[ίου]Ἀννίου Σεουηριανοῦ τοῦ ❨γενο(μένου)❩γενομένου
4 ⸢|gap:3||gap:?||gap:3|⸣|gap:3||gap:?||gap:3| 〚μισθω̣τοῦ〛μισθωτοῦ διοικητοῦ εἰς ❨μίσθ(ωσιν)❩μίσθωσιν
5 ἀπὸ τοῦ ϛ̣|num:6|ϛ|num:6| ❨(ἔτους)❩ἔτους Ἀντωνίνου Καίσαρος
6 τοῦ κυρίου καὶ θεοῦ Οὐήρου ἐφʼ ἔτη ε|num:5|
7 τόπους καθʼ ὕδατος ἀνὰ μέσον
9 |g:xs| τῶν ❨προκει(μένων)❩προκειμένων κωμῶν
9-10 πρώ∤τως
10 ὑπʼ αὐτοῦ , φησί , ❨ἐπινοηθ(έντας)❩ἐπινοηθέντας
11 εἰς θήραν ⋰ἰ⋱χθύοςἰχθύος καὶ ἀγρίων
12 φό̣ρουφόρου κατʼ ἔ̣τοςἔτος ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς Βφ|num:2500| , ❨προ(σδιαγραφομένων)❩προσδιαγραφομένων ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς ρνϛ|num:156| ❨(ὀβολὸν)❩ὀβολὸν α|num:1| 𐅵|num:1/2| ,
13 ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ Βχνϛ|num:2656| ❨(ὀβολὸς)❩ὀβολὸς α|num:1| 𐅵|num:1/2|
14 Χ̣[ῶ]νθονΧῶνθον Πανακερκὴ
15 |gap:2|ναῦς Ἀμφιώμιος ἀπὸ ❨κώ(μης)❩κώμης
16 [Θώ]νεωςΘώνεως ❨ἐδηλ(ώθη)❩ἐδηλώθη ὑπεσχῆσθαι εἰς ❨μίσθ(ωσιν)❩μίσθωσιν
17 [παρ]ὰπαρὰ Ἀννίῳ Σεουηριανῷ ❨γενο(μένῳ)❩γενομένῳ
18 [διοικ]ητῇδιοικητῇ ἀπὸ τοῦ ϛ|num:6| ❨(ἔτους)❩ἔτους Ἀντωνίνου
19 [Καίσαρος]Καίσαρος τ̣ο̣ῦτοῦ κυρίου̣κυρίου καὶ θεοῦ Οὐήρ[ο]υ̣Οὐήρου
20 [ἐφʼ]ἐφʼ [ἔτη]ἔτη |gap:1| τόπους ὑφʼ ὕδωρ ὄντας
21 [ἀνὰ]ἀνὰ [μέσ]ονμέσον ὁρίων Τανείτου καὶ
22 |gap:4|τ̣ης|gap:4|της προκειμένης κώμης
23 |gap:5||gap:1|εκ̣ηθι|gap:1||gap:5||gap:1|εκηθι|gap:1| εἰς θήραν ἰχθύος
24 [καὶ]καὶ [ἀγρίω]νἀγρίων φ[ό]ρου̣φόρου κατʼ ❨ἔτο(ς)❩ἔτος ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς Β|num:2000| ,
25 [❨προ(σδιαγραφομένων)❩]προσδιαγραφομένων [❨(δραχμὰς)❩]δραχμὰς [ρκε|num:125|]ρκε|num:125| , ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ Βρκε|num:2125|
1 ❨γ(ίνονται)❩γίνονται τού[τ]ωντούτων ❨λιμνιτικ(ῶν)❩λιμνιτικῶν ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ Δφ|num:4500| ,
2 ❨προ(σδιαγραφομένων)❩προσδιαγραφομένων ❨(δραχμαὶ?)❩δραχμαὶ σπα|num:281| ❨(ὀβολὸς)❩ὀβολὸς α|num:1| 𐅵|num:1/2| , ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ Δψπα|num:4781| ❨(ὀβολὸς)❩ὀβολὸς α|num:1| 𐅵|num:1/2| .
3 S-38 δούλω[ν]δούλων ἐ̣ντοπίωνἐντοπίων κατὰ χρόνους
4 δη̣λ̣ω̣θ̣έντωνδηλωθέντων πεπρᾶσθαι ❨ἀτελ(έσι)❩ἀτελέσι
5 τὰ ❨ἐπικεφάλ(ια)❩ἐπικεφάλια ἀναλαμβάνεται ,
6 ἄ̣χ̣ρ̣ι̣ςἄχρις ἂν χρηματισμὸς
7 ἐπεσκ̣ε̣μμένοςἐπεσκεμμένος ἐπενεχθῇ .
7-8 S-39 τού∤τ̣ο̣υ̣τού∤του
8 δ̣ὲ̣δὲ τῷ η̣|num:8|η|num:8| ❨(ἔτει)❩ἔτει ❨ἐπενεχθ(έντος)❩ἐπενεχθέντος καὶ
9 τ̣|gap:2|π̣ρ̣οσ̣|gap:3|κ̣ούσηςτ|gap:2|προσ|gap:3|κούσης ἐξετάσεως
10 ἀπ̣α̣ρτισθείσ̣ηςἀπαρτισθείσης , τὰ τ̣οῦτοῦ θ|num:9| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ
11 το̣[ῦ]τοῦ ἑ̣ξῆςἑξῆς ι|num:10| ❨(ἔτους)❩ἔτους ❨ἐπικεφάλ(ια)❩ἐπικεφάλια ❨ἐπεσχέθ(η)❩ἐπεσχέθη
12 ἄχ̣[ρ]ι̣ἄχρι κρίσεως · S-40 παρʼ καὶ πρὸς τὸ
13 ια̣|num:11|ια|num:11| ❨(ἔτος)❩ἔτος διαστέλλεται .
14 S-41 ❨μ̣η̣[τρ]οπόλ(εως)❩μητροπόλεως Θμούεως β|num:2| ❨ἀμφόδ(ου)❩ἀμφόδου γ|num:3| ❨μερίδ(ος)❩μερίδος
15 |gap:1||gap:1||gap:2|ος̣|gap:1||gap:1||gap:2|ος καὶ Αἰλουρίων ∼ἐγ∽ἐκ ❨μητ(ρὸς)❩μητρὸς
16 Κ[αλ]λ̣ιρόης̣Καλλιρόης ❨δοῦλ(ος)❩δοῦλος Ἀπίωνος
16-17 Πο∤τ̣ά̣μωνοςΠο∤τάμωνος
17 , ❨δηλ(ωθεὶς)❩δηλωθεὶς πεπρᾶσθαι τῷ δ|num:4| ❨(ἔτει)❩ἔτει
18 Π̣α̣ῦνιΠαῦνι κ̣δ̣|num:24|κδ|num:24| Σαραπίωνι ❨Σαραπίων(ος)❩Σαραπίωνος
19 τ̣οῦτοῦ Ἰσιδώρου ❨Σωσικοσ(μείῳ)❩Σωσικοσμείῳ τῷ καὶ ❨Ἀλθ(αιεῖ)❩Ἀλθαιεῖ ,
20 ❨γ̣ν̣η̣σ̣ί̣(ων)❩γνησίων ❨λ̣αογρα(φίας)❩λαογραφίας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8| , αἳ ❨κ(αθαραὶ)❩καθαραὶ ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ζ|num:7| ❨(τριώβολον)❩|num:3|τριώβολον|num:3| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ β|num:2| , ❨προ(σδιαγραφόμενων)❩προσδιαγραφόμενων ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ β|num:2| 𐅵|num:1/2| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ β|num:2| ,
21 ❨γ(ίνονται)❩γίνονται αἱ ❨α(ὐταί)❩αὐταί ,
22 ❨χ̣ωματικ(οῦ)❩χωματικοῦ ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ϛ|num:6| ❨(τετρώβολον)❩|num:4|τετρώβολον|num:4| , ❨προ(σδιαγραφομένων)❩προσδιαγραφομένων ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ β|num:2| 𐅵|num:1/2| , ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ?)❩δραχμαὶ ζ|num:7| ❨(ἡμιωβέλιον?)❩|num:1/2|ἡμιωβέλιον|num:1/2| ,
23 ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ❨ἐπ(ὶ)❩ἐπὶ ❨(τὸ)❩τὸ ❨(αὐτὸ)❩αὐτὸ ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ιε|num:15| ❨(ἡμιωβέλιον)❩|num:1/2|ἡμιωβέλιον|num:1/2|
1 Μένδ[ητος]Μένδητος |gap:1| [ἀμφόδου]ἀμφόδου |gap:?|
2 Κρόνος ❨[ἐπικ]εκ[λ(ημένος)]❩ἐπικεκλημένος |gap:4|το|gap:3|
3 ❨δοῦλ(ος)❩δοῦλος Ἀ[μ]μων̣|gap:4||gap:1|ώρουἈμμων|gap:4||gap:1|ώρου
3-4 Ἥρω∤νος
4 ἀπὸ Μένδητος , ❨δηλωθ(εὶς)❩δηλωθεὶς
5 πεπρᾶ[σ]θαιπεπρᾶσθαι τῷ κ̣γ|num:23|κγ|num:23| ❨(ἔτει)❩ἔτει θεοῦ Αἰλίου
6 Ἀντωνίνου Ἐπεὶφ διὰ ❨Ἱέρακο(ς)❩Ἱέρακος
7 ❨συναλ[λ]α̣γ(ματογράφου)❩συναλλαγματογράφου ❨Ἴσιδο(ς)❩Ἴσιδος πόλεως τοῦ ἄνω
8 Σεβενν̣ύτουΣεβεννύτου Σαραπιάδι ἀστῇ
9 με̣[τὰ]μετὰ κυρίου τοῦ ἀνδρὸς Τίτου
10 Φ[λα]ουίουΦλαουίου ⊢|gap:4|ν⊣ου|gap:4|νου , ❨γνη(σίων)❩γνησίων ❨λαογρα(φίας)❩λαογραφίας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8| ,
11 α̣[ἳ]αἳ ❨κ̣(αθαραὶ)❩καθαραὶ ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ζ|num:7| ❨(ὀβολοὶ?)❩ὀβολοὶ ❨(3?)❩⧼|num:3|3⧼|num:3| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ β|num:2| , ❨προ(σδιαγραφομένων)❩προσδιαγραφομένων ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ β|num:2| 𐅵|num:1/2| ❨χ(αλκοῦς)❩χαλκοῦς β|num:2| , ❨(γίνονται)❩γίνονται αἱ ❨α(ὐταί)❩αὐταί ,
12 ❨χ[ω](ματικοῦ)❩χωματικοῦ ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ϛ|num:6| ❨(τετρώβολον)❩|num:4|τετρώβολον|num:4| , ❨προ(σδιαγραφομένων)❩προσδιαγραφομένων ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ β|num:2| 𐅵|num:1/2| ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ζ|num:7| ❨(ἡμιωβέλιον)❩|num:1/2|ἡμιωβέλιον|num:1/2| ,
13 ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ❨ἐπ(ὶ)❩ἐπὶ ❨(τὸ)❩τὸ ❨(αὐτὸ)❩αὐτὸ ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ιε|num:15| ❨(ἡμιωβέλιον)❩|num:1/2|ἡμιωβέλιον|num:1/2|
14 |gap:?| ζ|num:7| ἀμφόδου
15 |gap:5|ιος ∼ἐγ∽ἐκ μητρὸς̣μητρὸς Ἀφροδείτης
16 [❨δοῦλ(ος)❩]δοῦλος |gap:1||gap:2|α|gap:2|ε̣το̣ς|gap:1||gap:2|α|gap:2|ετος ❨Ἁρποκρατίω(νος)❩Ἁρποκρατίωνος
17 |gap:7||gap:1|ος , ❨δηλ(ωθεὶς)❩δηλωθεὶς πεπρᾶσθαι τῷ
18 |gap:1| [❨(ἔτει)❩]ἔτει [θεοῦ]θεοῦ [Α]ἰλίουΑἰλίου Ἀντωνίνου
19 [μηνὶ]μηνὶ [Φ]αμενὼθΦαμενὼθ διὰ τοῦ
20 [ἐν]ἐν |gap:5| ἀ̣γο̣ρ̣ανομίουἀγορανομίου Χρυσέρμῳ
21 |gap:6||gap:2| το̣ῦ̣τοῦ καὶ Ἀπολλωνίο̣υἈπολλωνίου
22 |gap:5| ❨[Σ]ω̣σ̣ι̣κο̣σ̣(μείῳ)❩Σωσικοσμείῳ τῷ καὶ Ἀλθαιεῖ ,
23 [❨γνη(σίων)❩]γνησίων [❨λαογρα(φίας)❩]λαογραφίας [❨(δραχμαὶ)❩]δραχμαὶ [η|num:8|]η|num:8| [,], [α]ἳαἳ ❨κ(αθαραὶ)❩καθαραὶ ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ζ|num:7| ❨(τριώβολον)❩|num:3|τριώβολον|num:3| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ β|num:2| , ❨π̣ρο(σδιαγραφομένων)❩προσδιαγραφομένων ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ β|num:2| 𐅵|num:1/2| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ β|num:2| , ❨(γίνονται)❩γίνονται αἱ ❨α(ὐταί)❩αὐταί ,
1 χωματι̣κ[οῦ]χωματικοῦ ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ϛ|num:6| ❨(ὀβολοὶ?)❩ὀβολοὶ ❨(4?)❩⧼|num:4|4⧼|num:4| , ❨προ(σδιαγραφομένων)❩προσδιαγραφομένων ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ β|num:2| 𐅵|num:1/2| , ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ζ|num:7| ❨(ἡμιωβέλιον)❩|num:1/2|ἡμιωβέλιον|num:1/2| ,
2 ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ιε|num:15| ❨(ἡμιωβέλιον)❩|num:1/2|ἡμιωβέλιον|num:1/2|
3 θ|num:9| ἀμφόδο̣υ̣ἀμφόδου
4 Σαραπίων ❨δ̣[ο]ῦ̣λ(ος)❩δοῦλος Εἰρηναίου ❨Βιηνχίω(νος)❩Βιηνχίωνος ,
5 δηλωθ̣ε̣ὶ̣ς̣δηλωθεὶς [τ]ῷτῷ ϛ|num:6| ❨(ἔτει)❩ἔτει πεπ[ρ]ᾶ̣σ̣θαιπεπρᾶσθαι
5-6 Κρο∤νίῳ
6 τ̣ῷ̣τῷ καὶἉρποκρατίωνι
6-7 Ἁρπο∤κρατίων̣[ο]ςἉρπο∤κρατίωνος
7 ❨Σωσικοσ(μείῳ)❩Σωσικοσμείῳ τῷ καὶ Ἀλθαιεῖ ,
8 γνησίω̣ν̣γνησίων ❨λ̣αογρα(φίας)❩λαογραφίας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8| , αἳ ❨κ̣(αθαραὶ)❩καθαραὶ ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ζ|num:7| ❨(τριώβολον)❩|num:3|τριώβολον|num:3| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ β|num:2| ,
9 ❨προ(σδιαγραφομένων)❩προσδιαγραφομένων ❨(ὀβολοὶ?)❩ὀβολοὶ β̣|num:2|β|num:2| 𐅵|num:1/2| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ β|num:2| , ❨γ(ίνονται)❩γίνονται αἱ ❨α(ὐταί)❩αὐταί ,
10 ❨χωματ(ικοῦ)❩χωματικοῦ ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ϛ|num:6| ❨(ὀβολοὶ?)❩ὀβολοὶ ❨(4?)❩⧼|num:4|4⧼|num:4| , ❨προσ(διαγραφομένων)❩προσδιαγραφομένων ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ β|num:2| 𐅵|num:1/2| , ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ζ|num:7| ❨(ἡμιωβέλιον)❩|num:1/2|ἡμιωβέλιον|num:1/2| ,
11 ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ἐπὶ τὸ ❨α(ὐτὸ)❩αὐτὸ ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ιε|num:15| ❨(ἡμιωβέλιον)❩|num:1/2|ἡμιωβέλιον|num:1/2| .
12 S-42 Ἑρμοπολείτου Ἑρμοῦ ❨πόλ(εως)❩πόλεως
13 Ἁρποκρατ̣ί̣ω̣ν̣Ἁρποκρατίων ∼ἐγ∽ἐκ ❨μητρὸ(ς)❩μητρὸς Σαραπιάδος
14 ❨δοῦλ(ος)❩δοῦλος |gap:4||gap:1|φ|gap:1|τ̣α̣ς|gap:4||gap:1|φ|gap:1|τας ❨Ἑρβήχιο(ς)❩Ἑρβήχιος , ❨δηλ(ωθεὶς)❩δηλωθεὶς
15 πεπρᾶ̣σ̣θ̣αιπεπρᾶσθαι τῷ ϛ|num:6| ❨(ἔτει)❩ἔτει μηνὶ Τῦβι
16 Ἰσχυ̣ρ̣ίω̣ν̣ι̣Ἰσχυρίωνι Ἰσ̣χυρίωνοςἸσχυρίωνος ❨Σωσικοσ(μείῳ)❩Σωσικοσμείῳ
17 τῷ κ̣α̣ὶ̣καὶ Ἀλθαιεῖ ,
18 ❨γ̣[νη(σίων)]❩γνησίων ❨[λ]α̣ο̣γ̣ρ̣α̣(φίας)❩λαογραφίας ❨(δραχμαὶ?)❩δραχμαὶ ιϛ̣|num:16|ιϛ|num:16| , αἳ{αἳ} ❨κ(αθαραὶ)❩{καθαραὶ} ❨(δραχμαὶ)❩{δραχμαὶ} ὧν
19 [❨λοιπ(αὶ)❩]λοιπαὶ [❨(δραχμαὶ)❩]δραχμαὶ ιε|num:15| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ δ|num:4| <𐅵|num:1/2|>𐅵|num:1/2| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ β|num:2| , <αἳ>αἳ ❨κ(αθαραὶ)❩καθαραὶ ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ιδ|num:14| ❨(πεντώβολον)❩|num:5|πεντώβολον|num:5| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ β|num:2| , ❨προ(σδιαγραφομένων)❩προσδιαγραφομένων ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ ε|num:5| 𐅵|num:1/2| , ❨(γίνονται)❩γίνονται αἱ ❨α(ὐταί)❩αὐταί ,
20 [❨ἱερα(τικῶν)❩]ἱερατικῶν ❨[θ]ησ(αυρικοῦ)❩θησαυρικοῦ ❨(ὀβολὸς)❩|num:1|ὀβολὸς|num:1| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ β|num:2| , ❨(γίνονται)❩{γίνονται}
21 ❨[χωμ]ατικ(οῦ)❩χωματικοῦ ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ϛ|num:6| ❨(τετρώβολον)❩|num:4|τετρώβολον|num:4| , ❨προ(σδιαγραφομένων)❩προσδιαγραφομένων ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ β|num:2| 𐅵|num:1/2| , ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ζ̣|num:7|ζ|num:7| ❨(ἡμιωβέλιον?)❩|num:1/2|ἡμιωβέλιον|num:1/2|
22 ❨[γ](ίνονται)❩γίνονται ❨ἐπ(ὶ)❩ἐπὶ ❨(τὸ)❩τὸ ❨(αὐτὸ)❩αὐτὸ ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ κγ|num:23| ❨(ἡμιωβέλιον)❩|num:1/2|ἡμιωβέλιον|num:1/2| .
1 S-43 ❨γί̣ν̣ο(νται)❩γίνονται ε̣ἴ̣δ̣ο̣[υς]εἴδους [γνησίων]γνησίων [❨λαογρα(φίας)❩]λαογραφίας
2 ❨ἀργ(υρίου)❩ἀργυρίου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ μ[ζ]|num:47|μζ|num:47| [❨(ὀβολοὶ)❩]ὀβολοὶ [δ|num:4|]δ|num:4| [𐅵|num:1/2|]𐅵|num:1/2| [❨χ(αλκοῖ)❩]χαλκοῖ [β|num:2|]β|num:2| [,], [α]ἳαἳ ❨κ̣[(αθαραὶ)]❩καθαραὶ [❨(δραχμαὶ)❩]δραχμαὶ [με|num:45|]με|num:45| [❨χ(αλκοῖ)❩]χαλκοῖ [β|num:2|]β|num:2| [,], [❨προ(σδιαγραφομένων)❩]προσδιαγραφομένων ❨(δραχμαὶ?)❩δραχμαὶ β̣|num:2|β|num:2| ❨(ὀβολοὶ?)❩ὀβολοὶ δ̣|num:4|δ|num:4| 𐅵|num:1/2| , [❨(γίνονται)❩]γίνονται [αἱ]αἱ [❨α(ὐταί)❩]αὐταί ,
3 ❨ἱερα(τικῶν)❩ἱερατικῶν ❨θη̣[σ]αυρικ(οῦ)❩θησαυρικοῦ ❨(ὀβολὸς)❩|num:1|ὀβολὸς|num:1| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ β|num:2| ,
4 χωματικο[ῦ]χωματικοῦ [❨(δραχμαὶ)❩]δραχμαὶ λγ|num:33| ❨(διώβολον)❩|num:2|διώβολον|num:2| , ❨π̣ρο(σδιαγραφομένων)❩προσδιαγραφομένων ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ β|num:2| ❨(ἡμιωβέλιον)❩|num:1/2|ἡμιωβέλιον|num:1/2| , ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ λε|num:35| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ β|num:2| 𐅵|num:1/2| ,
5 ❨γ(ίνονται)❩γίνονται [ἐπ]ὶἐπὶ τὸ ❨α(ὐτὸ)❩αὐτὸ ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ πγ|num:83| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ β|num:2| 𐅵|num:1/2| .
6 S-44 ἐδαφῶ̣ν̣ἐδαφῶν δηλωθέ̣ν̣τ̣ωνδηλωθέντων εἶναι
7 χρεώσ[του?]χρεώστου τοῦ ταμείου τὰ ❨καθήκ(οντα)❩καθήκοντα
8 τοῦ τε [θ|num:9|]θ|num:9| [❨(ἔτους)❩]ἔτους καὶ ι̣|num:10|ι|num:10| ❨(ἔτους)❩ἔτους ἐπὶ̣ἐπὶ τῷ τῷ θ|num:9| ❨(ἔτει)❩ἔτει
9 ἐν χέ[ρσ]ῳχέρσῳ ἐπεσκέφθαι ❨διεστάλ(η)❩διεστάλη ,
10 ἄχρις [ἂ]νἂν ἀπὸ ∼τειμῆς̣∽τιμῆς ❨ὑπαρχόντ(ων)❩ὑπαρχόντων
11 πρα[θ]έντωνπραθέντων ἢ̣ ❨προσόδο(υ)❩προσόδου τῶν
12 ἑξῆ̣ς̣ἑξῆς |gap:1| [ἐ]τῶνἐτῶν ἀναπληρωθῇ ·
13 S-45 πα̣[ρʼ]παρʼ [ὃ] καὶ πρὸς τὸ ια|num:11| ❨(ἔτος)❩ἔτος τὰ ❨ἀργ(υρικὰ)❩ἀργυρικὰ
14 [τελέσματα]τελέσματα κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον
15 [ἐπέχετ]αιἐπέχεται .
16 S-46 |gap:7||gap:2|ω Πτολεμαίου τ̣ο̣υ̣του
17 |gap:7| ❨[Σ]ωσικοσ(μείου)❩Σωσικοσμείου τοῦ ❨κ(αὶ)❩καὶ
17-18 Μαρω∤[νέως]Μαρω∤νέως
18 |gap:4||gap:2| ἀπὸ ἀπράτων
19 |gap:7| [Σ]α̣ρ̣απίωνος̣Σαραπίωνος τοῦ μ̣ε̣με
20 |gap:6||gap:2|νδ̣|gap:1|εσταμένου|gap:6||gap:2|νδ|gap:1|εσταμένου του
21 |gap:6| ❨(ἄρουρ…)❩ἄρουρ… |gap:3| , Ἰσχυρίων
21-22 Σαρα∤|gap:6||gap:2|α|gap:4|
22 Πτολεμαίου
23 |gap:7| [ὁ]μ̣ο̣ίωςὁμοίως ❨χε̣ρσαμπ(έλου)❩χερσαμπέλου |gap:4|
24 [❨(ἀρουρ…)❩]ἀρουρ… |gap:?| δ|num:1/4_tick| , ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨διοικ(ήσεως)❩διοικήσεως <❨(ἄρουραι)❩>ἄρουραι μα|num:41| 𐅵|num:1/2| ι̣ϛ̣|num:1/16_tick|ιϛ|num:1/16_tick| λβ|num:1/32_tick| ξ̣δ̣|num:1/64_tick|ξδ|num:1/64_tick| ,
1 ὁμοίως ὁ̣ α̣ὐτὸςαὐτὸς ἀπὸ ἱερατικοῦ ❨ὑπολ(όγου)❩ὑπολόγου
2 ❨(ἄρουραι)❩ἄρουραι ιη|num:18| δ|num:1/4_tick| η|num:1/8_tick| ξ̣δ̣|num:1/64_tick|ξδ|num:1/64_tick| , ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ❨ἐπ(ὶ)❩ἐπὶ ❨(τὸ)❩τὸ ❨(αὐτὸ)❩αὐτὸ ❨(ἄρουραι)❩ἄρουραι ξ|num:60| ,
3 γνησ̣ί̣ω̣ν̣γνησίων ❨ναυβ(ίου)❩ναυβίου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ λ|num:30| , ❨χω̣(ματικοῦ)❩χωματικοῦ ❨χαλ(κοῖ)❩χαλκοῖ ρκ|num:120|
4 οἳ ❨(ὀβολοὶ?)❩ὀβολοὶ ❨(2?)❩⧼|num:2|2⧼|num:2| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ γ|num:3| , ❨ἀλ(λαγῆς)❩ἀλλαγῆς ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ γ|num:3| ❨(ὀβολὸς)❩|num:1|ὀβολὸς|num:1| , ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ λγ|num:33| ❨(τριώβολον)❩|num:3|τριώβολον|num:3| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ γ|num:3| ,
5 ❨πρ̣οσδ̣(ιαγραφομένων)❩προσδιαγραφομένων ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ β|num:2| ❨(ἡμιωβέλιον)❩|num:1/2|ἡμιωβέλιον|num:1/2| , ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ λε|num:35| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ γ|num:3| 𐅵|num:1/2| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ γ|num:3| ,
6 ❨ἱερα(τικῶν)❩ἱερατικῶν ❨θησ(αυρικοῦ)❩θησαυρικοῦ ❨(τετρώβολον)❩|num:4|τετρώβολον|num:4| ❨χ(αλκοῦς)❩χαλκοῦς α|num:1| , ❨(εἰκοστῆς)❩εἰκοστῆς ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ξ̣|num:60|ξ|num:60| , ❨προ(σδιαγραφομένων)❩προσδιαγραφομένων ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ γ|num:3| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ δ|num:4| 𐅵|num:1/2| ,
7 ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ξγ|num:63| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ δ|num:4| 𐅵|num:1/2| ,
8 ❨διοικ(ήσεως)❩διοικήσεως ❨παραναύλ(ου)❩παραναύλου ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨σύνπ(αντι)❩σύνπαντι ❨(πυροῦ)❩πυροῦ
9 ❨(ἀρτάβαι)❩ἀρτάβαι ϙγ|num:93| 𐅷|num:2/3| η|num:1/8_tick| μη|num:1/48_tick| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ λζ|num:37| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ β|num:2| 𐅵|num:1/2| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ γ̣|num:3|γ|num:3| ,
10 ❨γίνο(νται)❩γίνονται ἐπὶ τὸ ❨α(ὐτὸ)❩αὐτὸ ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ρλζ|num:137| ❨(τριώβολον)❩|num:3|τριώβολον|num:3| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ γ|num:3| .
11 S-47 ἰδιωτικοῦ ἐδάφους εἰς πρᾶσιν ἐν τῇ
12 τοῦ ἰδίου ❨λ(όγου)❩λόγου ἐπιτροπῇ ❨προ̣σ̣κειμ(ένου)❩προσκειμένου τὰ τοῦ θ|num:9| ❨(ἔτους)❩ἔτους
13 καὶ ι|num:10| ❨(ἔτους)❩ἔτους ❨καθήκ(οντα)❩καθήκοντα ἐπὶ τῷ τῷ θ|num:9| ❨(ἔτει)❩ἔτει ἐν
14 χέρσῳ ἐπεσκέφθαι ❨διεστάλ(η)❩διεστάλη · S-48 παρʼ
15 καὶ πρὸς τὸ ια|num:11| ❨(ἔτος)❩ἔτος <τὰ>τὰ ἀργυρικά , τῶν
15-16 σι∤τικῶν
16 ἐν ἑτέρῳ μέρει ❨ἐπισχεθ(έντων)❩ἐπισχεθέντων ,
17 ❨δι[α]σ̣τ̣έ̣λ(λεται)❩διαστέλλεται , ἄχρις ἂν ἀπὸ ∼τ̣ειμῆς∽τιμῆς
18 ὑπαρχόντων προσόδου τῶν
19 ἑξῆς |gap:1| ἐτῶν ἀναπληρωθῇ .
20 S-49 Π̣τεμπ̣αθιὼΠτεμπαθιὼ Πώεως
21 ὀνόμα̣τοςὀνόματος Ὡρεῖτ̣οςὩρεῖτος ❨δηλωθ(έντος)❩δηλωθέντος εἶναι
22 Ὥρου ❨Ἐλήικιο(ς)❩Ἐλήικιος ἐπικα|gap:1|ο|gap:1|(…)ἐπικα|gap:1|ο|gap:1|… λι|gap:2|κου
23 ❨ἐω[ν]η(μένης)❩ἐωνημένης Ἁρεμβάσνιος Ἑσιήους
1 |gap:2||gap:9-10||gap:4||gap:1||gap:2|
2 |gap:2| |gap:5||gap:4||gap:4||gap:1|τ̣ο|gap:2||gap:2||gap:5||gap:4||gap:4||gap:1|το|gap:2||gap:2|
3 γνησ̣[ίω]ν̣γνησίων ναυβίου̣ναυβίου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ β|num:2| ❨(τριώβολον)❩|num:3|τριώβολον|num:3| ,
4 ❨χ̣ω̣(ματικοῦ)❩χωματικοῦ ❨[χα]λ̣(κοῖ)❩χαλκοῖ ι|num:10| οἳ ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ β̣|num:2|β|num:2| , ❨[ἀ]λ̣(λαγῆς)❩ἀλλαγῆς ❨(τριώβολον)❩|num:3|τριώβολον|num:3| ❨χ(αλκοῦς)❩χαλκοῦς α|num:1| , ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ γ|num:3| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ γ|num:3| ,
5 ❨προ[σ]δ̣(ιαγραφομένων)❩προσδιαγραφομένων ❨(ὀβολὸς)❩|num:1|ὀβολὸς|num:1| ❨χ(αλκοῦς)❩χαλκοῦς α|num:1| , ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ γ|num:3| ❨(ὀβολὸς)❩ὀβολὸς α|num:1| 𐅵|num:1/2| ,
6 ❨ἱερα(τικῶν)❩ἱερατικῶν ❨[θ]η̣σαυρικ(οῦ)❩θησαυρικοῦ ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ γ|num:3| ,
7 ❨(εἰκοστῆς)❩εἰκοστῆς ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ϛ̣|num:6|ϛ|num:6| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ γ|num:3| 𐅵|num:1/2| , ❨[π]ρ̣ο̣(σδιαγραφομένων)❩προσδιαγραφομένων ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ β|num:2| 𐅵|num:1/2| , ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ζ|num:7| ,
8 ❨διο̣ικ(ήσεως)❩διοικήσεως ❨παραναύλ(ου)❩παραναύλου [❨(πυροῦ)❩]πυροῦ ❨σύνπ(αντι)❩σύνπαντι ❨(ἀρτάβαι)❩ἀρτάβαι ια|num:11| ιβ|num:1/12_tick|
9 ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ [δ|num:4|]δ|num:4| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ β|num:2| 𐅵|num:1/2| , ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ἐπὶ τὸ ❨α(ὐτὸ)❩αὐτὸ ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ιδ|num:14| ❨(τετρώβολον)❩|num:4|τετρώβολον|num:4| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ γ|num:3| .
10 S-50 ἄλ[λη]ς̣ἄλλης ∼σειτοφόρου∽σιτοφόρου ἐπιγραφῆς ❨(ἀρουρῶν)❩ἀρουρῶν κ|num:20|
11 καὶ̣καὶ [π]λεονασμοῦπλεονασμοῦ ἐξ ἐ̣πισκέψεωςἐπισκέψεως ❨(ἀρουρῶν)❩ἀρουρῶν
12 τε̣[σσ]ά̣ρων|num:4|τεσσάρων|num:4| καὶ πρὸς ἄρουραι ἓξ|num:6| καὶ
13 π[ρ]ὸςπρὸς ἐν ἀπράτοις ἐτάγησαν καὶ
14 [τῷ]τῷ μὲν ε|num:5| ❨(ἔτει)❩ἔτει ἄρουραι ιε|num:15| τῷ ❨δη(μοσίῳ)❩δημοσίῳ
15 [ἐξεχ]ωρήθησανἐξεχωρήθησαν , τῷ δὲ ϛ|num:6| ❨(ἔτει)❩ἔτει καὶ αἱ τοῦ
16 [πλεον]ασμοῦπλεονασμοῦ ὑπολειπόμεναι ❨(ἄρουραι)❩ἄρουραι γ|num:3|
17 [καὶ]καὶ [πρὸς]πρὸς ἐξεχωρήθη , ὧν καὶ
17-18 αὐ∤[τ]αὐ∤τ
18 |gap:4|ἐκφόρια τοῦ ἐν ∼ἀπρατου̣∽ἀπράτοις
19 [μέρους]μέρους τῶν δημοσίων ὡρισθ(…)ὡρισθ…
20 |gap:5||gap:1| ὑπὲρ τοῦ ϛ|num:6| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ αὐτοῦ
21 |gap:5|ν̣επ|gap:1|τη|gap:2|τα|gap:5|νεπ|gap:1|τη|gap:2|τα ὑπὲρ
22 |gap:4||gap:2|προ|gap:4||gap:1|αν|gap:2|ε̣ι̣|gap:1|σθ(…)|gap:4||gap:2|προ|gap:4||gap:1|αν|gap:2|ει|gap:1|σθ…
23 |gap:4| τ̣ὰ̣τὰ ∼σειτικὰ∽σιτικὰ καθήκοντα
24 |gap:6||gap:3|ουη|gap:2|σωστ|gap:1||gap:1| ἐν ἑ-
1 τέρῳ μέρει ἐπὶ̣ἐπὶ τ̣ῷτῷ , ὡς ❨προδεδήλ(ωται)❩προδεδήλωται ,
2 τὸ ἐν ❨ἀπράτο(ις)❩ἀπράτοις μέρος τῷ μὲν η|num:8| ❨(ἔτει)❩ἔτει
3 ὡρίσθαι τῶν ❨δη(μοσίων)❩δημοσίων , τῷ δὲ η|num:8| ❨(ἔτει)❩ἔτει ἐν
4 χέρσῳ ἐπεσκέφθαι καὶ <τὰ>τὰ ❨καθήκο(ντα)❩καθήκοντα
5 αὐτοῦ̣αὐτοῦ διὰ ❨προσγρά(φου)❩προσγράφου ἐπεσχέθη
6 καὶ διεστάλη , τὰ ἀργυρικὰ τελέσματα
7 κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον τῷ θ|num:9| ❨(ἔτει)❩ἔτει
8 καὶ ι|num:10| ❨(ἔτει)❩ἔτει ἀναλαμβάνεται καὶ ❨διαστέλ(λεται)❩διαστέλλεται
9 καὶ πρὸς τὸ ια|num:11| ❨(ἔτος)❩ἔτος ἐπέχεται .
10 S-51 Πτεμπαθιὼ Πώεως ❨(μοναρτάβου)❩μοναρτάβου ❨ἐωνη(μένης)❩ἐωνημένης
11 Ἁρεμβάσνιος Ἑσιήους ❨(ἄρουραι)❩ἄρουραι κ|num:20| ,
12 ἐξ ὧν ἐν ἀπράτοις ἐτάγησαν ❨ὀνό(ματος)❩ὀνόματος
13 Ὥρου Ἐλήκιος ❨(ἄρουραι)❩ἄρουραι ε|num:5|
14 καὶ εἰς τὸ ❨δημόσιο(ν)❩δημόσιον ἐξεχωρήθη
15 τῷ μὲν ε|num:5| ❨(ἔτει)❩ἔτει ❨(ἄρουραι)❩ἄρουραι ιε|num:15| , τῷ δὲ ϛ|num:6| ❨(ἔτει)❩ἔτει τ̣οῦτοῦ
16 αὐ̣τοῦαὐτοῦ ❨πλεονασ(μοῦ)❩πλεονασμοῦ ἐξ ❨ἐπισκ(έψεως)❩ἐπισκέψεως
16-17 πα̣ν∤τὸςπαν∤τὸς
17 ἐδάφους ❨(ἄρουραι)❩ἄρουραι γ|num:3| 𐅸|num:3/4| λβ|num:1/32_tick| ρκη|num:1/128_tick| , γνησ̣ί̣ω̣ν̣γνησίων
18 ❨διοικ(ήσεως)❩διοικήσεως ❨ναυβ(ίου)❩ναυβίου ❨(ἄρουραι)❩ἄρουραι ιε|num:15| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ζ̣|num:7|ζ|num:7| ❨(τριώβολον)❩|num:3|τριώβολον|num:3| ,
19 ❨χω(ματικοῦ)❩χωματικοῦ ❨χαλ(κοῖ)❩χαλκοῖ λ|num:30| οἳ ❨(ἡμιωβέλιον)❩|num:1/2|ἡμιωβέλιον|num:1/2| ❨χ(αλκοῦς)❩χαλκοῦς α|num:1| , ❨ἀλ(λαγῆς)❩ἀλλαγῆς ❨(ὀβολοὶ?)❩ὀβολοὶ γ̣|num:3|γ|num:3| 𐅵|num:1/2| ❨χ(αλκοῦς)❩χαλκοῦς [α|num:1|]α|num:1| ,
20 ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8| ❨(ὀβολὸς)❩|num:1|ὀβολὸς|num:1| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ β|num:2| , ❨προ(σδιαγραφομένων)❩προσδιαγραφομένων ❨(τριώβολον)❩|num:3|τριώβολον|num:3| ❨χ(αλκοῦς)❩χαλκοῦς α|num:1| , ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8| ❨(τετρώβολον)❩|num:4|τετρώβολον|num:4| [❨χ(αλκοῖ)❩]χαλκοῖ [γ|num:3|]γ|num:3| ,
21 ❨θησαυρικ(οῦ)❩θησαυρικοῦ ❨(γίνονται)❩{γίνονται} ❨(ὀβολὸς)❩|num:1|ὀβολὸς|num:1| , ❨(εἰκοστῆς)❩εἰκοστῆς ❨(ἄρουραι)❩ἄρουραι ιη|num:18| [𐅸|num:3/4|]𐅸|num:3/4| [λβ|num:1/32_tick|]λβ|num:1/32_tick| [ρκη|num:1/128_tick|]ρκη|num:1/128_tick|
22 ❨ἀργ(υρίου)❩ἀργυρίου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ιη|num:18| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ δ|num:4| 𐅵|num:1/2| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ β|num:2| , ❨προ(σδιαγραφομένων)❩προσδιαγραφομένων ❨(δραχμὴ)❩δραχμὴ α|num:1| ❨(διώβολον)❩|num:2|διώβολον|num:2| , ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ κ̣|num:20|κ|num:20| [❨(ἡμιωβέλιον)❩][|num:1/2|]ἡμιωβέλιον|num:1/2| [❨χ(αλκοῖ)❩]χαλκοῖ [β|num:2|]β|num:2| ,
23 μὴ ❨συνοψιζο(μένου)❩συνοψιζομένου διοικήσε[ω]ςδιοικήσεως
1 παρ̣αναύλουπαραναύλου πυροῦ ❨σύνπ(αντι)❩σύνπαντι [❨(ἀρτάβαι)❩]ἀρτάβαι [λ]ϛ|num:36|λϛ|num:36| κ̣δ̣|num:1/24_tick|κδ|num:1/24_tick|
2 ❨ἀ[ργ(υρίου)]❩ἀργυρίου [❨(δραχμαὶ)❩]δραχμαὶ ιδ|num:14| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ β|num:2| 𐅵|num:1/2| , ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ❨ἐπ(ὶ)❩ἐπὶ ❨(τὸ)❩τὸ ❨(αὐτὸ)❩αὐτὸ ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ μγ|num:43| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ β|num:2| 𐅵|num:1/2| ❨χ(αλκοῦς)❩χαλκοῦς α|num:1| .
3 S-52 ἰδιω̣[τι]κ̣ῆς̣ἰδιωτικῆς ∼σειτοφόρου∽σιτοφόρου ❨ἐπιγρα(φῆς)❩ἐπιγραφῆς
3-4 χρεώσ∤τ̣[ου]χρεώσ∤του
4 τοῦ ταμείου τὰ καθήκοντα
5 [τοῦ]τοῦ τε θ|num:9| ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ ι|num:10| ❨(ἔτους)❩ἔτους ἐπὶ τῷ ἐν χέρσῳ
6 τ̣[ῷ]τῷ θ|num:9| ❨(ἔτει)❩ἔτει ἐπεσκέφθαι διεστάλη · S-53 παρʼ
7 κ[αὶ]καὶ [π]ρὸςπρὸς τὸ ια|num:11| ❨(ἔτος)❩ἔτος τὰ ἀργυρικά , τῶν ❨σιτικ(ῶν)❩σιτικῶν
8 ἐ[ν]ἐν [ἑ]τ̣έρῳἑτέρῳ μέρει ❨διασταλ(έντων)❩διασταλέντων , κατὰ τὸν
8-9 αὐ∤τ[ὸν]αὐ∤τὸν
9 τρόπον ἐπέχεται .
10 S-54 Πτ̣[ε]γχὰτΠτεγχὰτ Κε̣πτὴΚεπτὴ ❨(πρότερον)❩πρότερον ❨Ἀπολλωναρίο(υ)❩Ἀπολλωναρίου
11 [Φιλ]οξένουΦιλοξένου ❨ἐωνη(μένης)❩ἐωνημένης Φιλοξ|gap:2|με̣νδ(…)Φιλοξ|gap:2|μενδ…
12 [Φ]ιλοξένουΦιλοξένου ❨ἐωνη(μένης)❩{ἐωνημένης} καὶ Ἀπολλωνίο̣υ̣Ἀπολλωνίου
13 [Ἰ]σ̣χυρίωνοςἸσχυρίωνος καὶ ἄ̣λ̣λωνἄλλων ὀνομάτω̣ν̣ὀνομάτων
14 [❨(ἄρουραι)❩]ἄρουραι λα|num:31| 𐅸|num:3/4| η|num:1/8_tick| , ❨γνη(σίων)❩γνησίων ❨διοικ(ήσεως)❩διοικήσεως ❨ναυβ(ίου)❩ναυβίου
15 [❨(δραχμαὶ)❩]δραχμαὶ [ι]ε|num:15|ιε|num:15| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ ε|num:5| 𐅵|num:1/2| ❨χ(αλκοῦς)❩χαλκοῦς α|num:1| , ❨χω(ματικοῦ)❩χωματικοῦ ❨χαλ(κοῖ)❩χαλκοῖ ξγ|num:63| 𐅸|num:3/4| ο̣ἳοἳ ❨(ὀβολὸς)❩|num:1|ὀβολὸς|num:1| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ β̣|num:2|β|num:2| ,
16 [❨ἀλ(λαγῆς)❩]ἀλλαγῆς [❨(δραχμὴ)❩]δραχμὴ [α|num:1|]α|num:1| [❨(τετρώβολον)❩|num:4|]τετρώβολον|num:4| [❨χ(αλκοῦς)❩]χαλκοῦς α|num:1| , ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ιζ|num:17| ❨(πεντώβολον)❩|num:5|πεντώβολον|num:5| , ❨προ(σδιαγραφομένων)❩προσδιαγραφομένων ❨(δραχμὴ)❩δραχμὴ α|num:1| ❨(ἡμιωβέλιον)❩|num:1/2|ἡμιωβέλιον|num:1/2| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ β|num:2| , ❨(γίνονται)❩γίνονται <❨(δραχμαὶ)❩>δραχμαὶ ιη|num:18| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ ε|num:5| 𐅵|num:1/2| ❨χ̣(αλκοῖ)❩χαλκοῖ β̣|num:2|β|num:2| ,
18 ❨[πρ]ο(σδιαγραφομένων)❩προσδιαγραφομένων ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ β|num:2| , ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ λβ|num:32| ❨(πεντώβολον)❩|num:5|πεντώβολον|num:5| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ β|num:2| ,
19 [❨διοικ(ήσεως)❩]διοικήσεως ❨παραναύλ(ου)❩παραναύλου ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨σύνπ(αντι)❩σύνπαντι ❨(ἀρτάβαι)❩ἀρτάβαι λε|num:35| 𐅵|num:1/2| γ|num:1/3_tick| η|num:1/8_tick|
20 [❨ἀργ(υρίου)❩]ἀργυρίου [❨(δραχμαὶ)❩]δραχμαὶ ιδ|num:14| ❨(ὀβολοὶ?)❩ὀβολοὶ ❨(2?)❩⧼|num:2|2⧼|num:2| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ γ|num:3| , ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨ἐπ(ὶ)❩ἐπὶ ❨(τὸ)❩τὸ ❨(αὐτὸ)❩αὐτὸ ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ξζ̣|num:67|ξζ|num:67| [❨(ὀβολοὶ)❩]ὀβολοὶ [γ|num:3|]γ|num:3| 𐅵|num:1/2| ❨χ(αλκοῦς)❩χαλκοῦς α|num:1| .
21 S-55 [ὁ] [τῆς]τῆς Π̣ε̣τ̣ετεὶΠετετεὶ καὶ ❨ἄλ(λων)❩ἄλλων κωμῶν ❨κωμο̣γ̣ρ̣α(μματεὺς)❩κωμογραμματεὺς
22 [ὑποκείμενα]ὑποκείμενα καὶ ἄλλα ❨ἀναλαμ̣β(ανόμενα)❩ἀναλαμβανόμενα
1 πρὸς̣πρὸς τοὺς ἀπὸ τῆς Πετετεὶ κ̣α̣[ὶ]καὶ
1-2 [Ψ]ε̣∤❨ναρ̣[π(οκράτεως)]❩Ψε∤ναρποκράτεως
2 καὶ̣καὶ Ψενβιῆνχον Ε|gap:1||gap:3|
3 ρεφ̣ο̣υ̣ςρεφους ἐκούφισεν φήσ̣[ας]φήσας [τὴν]τὴν
4 Πετετεὶ τῷ τότε ταράχ[ῳ]ταράχῳ |gap:2|
4-5 [π]ε̣∤ποιῆσθαιπε∤ποιῆσθαι
5 καὶ τοὺς πλείστο̣υ̣[ς]πλείστους |gap:?|
6 τ[ῶ]ν̣τῶν τῆς Πετετεὶ καὶ τῆς̣τῆς
6-7 Ψ̣ε̣ν̣∤❨α[ρ]ποκ(ράτεως)❩Ψεν∤αρποκράτεως
7 καὶ ❨Ψενβιήγ̣χ(εως)❩Ψενβιήγχεως ἐ̣ν̣ἐν τῇ
8 Πετετεὶ καταμένοντας̣καταμένοντας
8-9 ἀνῃ∤ρῆσθαι
9 τῷ η|num:8| ❨(ἔτει)❩ἔτει ὑπὸ τῆς
9-10 πεμφθεί∤σ̣ηςπεμφθεί∤σης
10 στρατιωτικῆς δυνάμεως
11 καὶ ὁλερήμους εἶναι τὰς κώμας .
12 S-56 τὰ οὖν ὑπὸ τοῦ ❨κωμογ̣ρ̣α(μματέως)❩κωμογραμματέως τῷ θ|num:9| ❨(ἔτει)❩ἔτει
12-13 κου∤φι̣σθέντακου∤φισθέντα
13 διεστάλη τῷ τε θ|num:9| ❨(ἔτει)❩ἔτει
14 καὶ ι|num:10| ❨(ἔτει)❩ἔτει ἄχρι κρίσεως · S-57 παρʼ καὶ πρὸς
15 τὸ ια|num:11| ❨(ἔτος)❩ἔτος ἐπέχεται . S-58 διοικήσεως
16 δερματηρᾶς νομοῦ κατʼ ἔτος
16-17 προ∤κηρυσσομένης
17 κατὰ τὰ
17-18 π[ρό]∤τεραπρό∤τερα
18 ἔτη ∼ἀναλαμβανεται∽ἀναλαμβάνονται
19 Πετετεὶ διὰ ποιμένων ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ κ̣ϛ̣|num:26|κϛ|num:26| ,
20 ❨προ(σδιαγραφομένων)❩προσδιαγραφομένων ❨(δραχμὴ)❩δραχμὴ α|num:1| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ γ|num:3| 𐅵|num:1/2| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ β|num:2| , ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ κζ|num:27| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ γ|num:3| 𐅵|num:1/2| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ [β|num:2|]β|num:2| ,
21 ❨ἱερα(τικῶν)❩ἱερατικῶν ❨θησαυρικ(οῦ)❩θησαυρικοῦ ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ β|num:2| ❨(ὀβολὸς)❩|num:1|ὀβολὸς|num:1| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ β|num:2| , ❨προ(σδιαγραφομένων)❩προσδιαγραφομένων ❨(ἡμιωβέλιον)❩|num:1/2|ἡμιωβέλιον|num:1/2| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ β|num:2| , ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ [β|num:2|]β|num:2| [❨(διώβολον)❩|num:2|]διώβολον|num:2| ,
22 ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ κη|num:28| ❨(ὀβολὸς)❩|num:1|ὀβολὸς|num:1| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ β|num:2| , ❨π̣ρ̣ο(σδιαγραφομένων)❩προσδιαγραφομένων ❨(δραχμὴ)❩δραχμὴ α|num:1| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ δ|num:4| 𐅵|num:1/2| , ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ κ̣θ̣|num:29|κθ|num:29| [❨(ὀβολοὶ)❩]ὀβολοὶ [ε|num:5|]ε|num:5| [𐅵|num:1/2|]𐅵|num:1/2| [❨χ(αλκοῖ)❩]χαλκοῖ [β|num:2|]β|num:2| ,
1 ἄλλων εἰδῶν συνήθως̣συνήθως [κατ]ὰκατὰ ❨παραγρα(φὴν)❩παραγραφὴν
2 ❨δηλ̣(ουμένων)❩δηλουμένων ἀναλαμβάνεσθαι καὶ κατʼ ἔτος
3 π[ρ]οκηρυσσομένωνπροκηρυσσομένων ·
4 S-59 Ν[ε]φ̣ιὴΝεφιὴ νομῶν κτηνῶν
4-5 προ∤[ο]υ̣σῶνπρο∤ουσῶν
5 ἐν μισθώσει παρὰ
5-6 Νεμε∤σ̣ίωνιΝεμε∤σίωνι
6 Ἀμμωνίου ❨κυρωθ(εισῶν)❩κυρωθεισῶν
7 ❨πρεσβ(υτέροις)❩πρεσβυτέροις Πετετεὶ ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8| , ❨προ(σδιαγραφομένων)❩προσδιαγραφομένων ❨(τριώβολον)❩|num:3|τριώβολον|num:3| , ❨(γίνονται)❩γίνονται <❨(δραχμαὶ)❩>δραχμαὶ η|num:8| ❨(τριώβολον)❩|num:3|τριώβολον|num:3| ,
8 [καὶ]καὶ ἀπὸ λόγου τρίτου μέρους φόρου
9 [βαλ]ανείουβαλανείου Πετετεὶ ❨βαλανείο(υ)❩βαλανείου α|num:1| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ιϛ|num:16| ,
10 ❨προσδ(ιαγραφομένων)❩προσδιαγραφομένων ❨(δραχμὴ)❩δραχμὴ α|num:1| , ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ιζ|num:17| ,
11 Ψ̣εναρποκράτεωςΨεναρποκράτεως ❨β̣α̣λ(ανείου)❩βαλανείου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4| , ❨προ(σδιαγραφομένων)❩προσδιαγραφομένων ❨(ὀβολὸς)❩ὀβολὸς α|num:1| 𐅵|num:1/2| , ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4| ❨(ὀβολὸς)❩ὀβολὸς α|num:1| 𐅵|num:1/2| ,
12 κα̣ὶκαὶ ἀπὸ λόγου τῶν̣τῶν ∼❨ὑποπειπτόντ(ων)❩∽ὑποπιπτόντων
13 ὠ̣νῇὠνῇ τοκαδείας̣τοκαδείας
14 Πετετεὶ καὶ Νεφιὴ ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ τμ|num:340| ,
15 [καὶ]καὶ ἐ̣ξ̣ἐξ ❨ἐπικλ(ασμοῦ)❩ἐπικλασμοῦ ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ σι|num:210| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ γ|num:3| 𐅵|num:1/2| ,
16 ❨[γ](ίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ φν|num:550| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ γ|num:3| 𐅵|num:1/2| , ❨π[ρ]ο(σδιαγραφομένων)❩προσδιαγραφομένων ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ λδ|num:34| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ β|num:2| 𐅵|num:1/2| , ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ φπε|num:585| ,
17 [❨ὑποκει(μένου)❩]ὑποκειμένου κ̣αὶκαὶ ❨κηρυκ(ικοῦ)❩κηρυκικοῦ ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ϛ|num:6| ❨(ἡμιωβέλιον)❩|num:1/2|ἡμιωβέλιον|num:1/2| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ β|num:2| ,
18 ❨προ(σδιαγραφομένων)❩προσδιαγραφομένων ❨(διώβολον)❩|num:2|διώβολον|num:2| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ β|num:2| , ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ϛ|num:6| ❨(τριώβολον)❩|num:3|τριώβολον|num:3| ,
19 [❨(γίνονται)❩]γίνονται ❨ἀργ(υρίου)❩ἀργυρίου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ φϙα|num:591| ❨(τριώβολον)❩|num:3|τριώβολον|num:3| ,
20 [Ψεναρπο]κράτεωςΨεναρποκράτεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ μδ|num:44|
21 [καὶ]καὶ [ἐξ]ἐξ ❨[ἐπ]ικλ(ασμοῦ)❩ἐπικλασμοῦ ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ κζ|num:27| ❨(ὀβολὸς)❩ὀβολὸς α|num:1| 𐅵|num:1/2| ,
22 [❨γ(ίνονται)❩]γίνονται [❨(δραχμαὶ)❩]δραχμαὶ [οα|num:71|]οα|num:71| ❨(ὀβολὸς)❩ὀβολὸς α|num:1| 𐅵|num:1/2| , ❨πρ̣ο(σδιαγραφομένων)❩προσδιαγραφομένων ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4| ❨(ὀβολοὶ?)❩ὀβολοὶ β̣|num:2|β|num:2| 𐅵|num:1/2| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ β̣|num:2|β|num:2| , ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ οε̣|num:75|οε|num:75| ❨(ὀβολοὶ?)❩ὀβολοὶ ❨(4?)❩⧼|num:4|4⧼|num:4| ❨χ̣(αλκοῖ)❩χαλκοῖ β̣|num:2|β|num:2| ,
1 ❨[ὑ]ποκει(μένου)❩ὑποκειμένου καὶ ❨κηρυκ(ικοῦ)❩κηρυκικοῦ ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ δ|num:4| 𐅵|num:1/2| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ β|num:2| , ❨προ(σδιαγραφομένων)❩προσδιαγραφομένων ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ β|num:2| , ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(πεντώβολον)❩|num:5|πεντώβολον|num:5| ,
2 ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ἐπὶ τὸ ❨α(ὐτὸ)❩αὐτὸ ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ οϛ|num:76| ❨(τριώβολον)❩|num:3|τριώβολον|num:3| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ β|num:2| ,
3 ❨Ψενβιήγχ(εως)❩Ψενβιήγχεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ κη|num:28|
4 καὶ ἐξ ❨ἐπικλ(ασμοῦ)❩ἐπικλασμοῦ ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ιζ|num:17| ❨(ὀβολὸς)❩ὀβολὸς α|num:1| 𐅵|num:1/2| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ β|num:2| ,
5 ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ με|num:45| ❨(ὀβολὸς)❩ὀβολὸς α|num:1| 𐅵|num:1/2| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ β|num:2| , ❨προ(σδιαγραφομένων)❩προσδιαγραφομένων ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ β̣|num:2|β|num:2| ❨(πεντώβολον)❩|num:5|πεντώβολον|num:5| , ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ μη|num:48| ❨(ἡμιωβέλιον)❩|num:1/2|ἡμιωβέλιον|num:1/2| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ β|num:2| ,
6 ❨ὑποκει(μένου)❩ὑποκειμένου καὶ ❨κηρυκ(ικοῦ)❩κηρυκικοῦ ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ β|num:2| 𐅵|num:1/2| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ γ|num:3| ,
7 ❨προσδ(ιαγραφομένων)❩προσδιαγραφομένων ❨χ(αλκοῦς)❩χαλκοῦς α|num:1| ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ❨(τριώβολον)❩|num:3|τριώβολον|num:3| ,
8 ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ❨ἐπ(ὶ)❩ἐπὶ ❨(τὸ)❩τὸ ❨(αὐτὸ)❩αὐτὸ ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ μη|num:48| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ γ|num:3| 𐅵|num:1/2| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ β|num:2| ,
9 καὶ ἀπὸ λόγου ❨ἀργυρικ(ῶν)❩ἀργυρικῶν φόρων ❨ο̣ὐ̣σιακ(ῶν)❩οὐσιακῶν
10 οὐσιῶν θεοῦ ❨Οὐεσπ(ασιανοῦ)❩Οὐεσπασιανοῦ ❨πρότερο(ν)❩πρότερον ❨Λατείνο(υ)❩Λατείνου
11 προβ̣ά̣τωνπροβάτων ❨δηλωθ(έντων)❩δηλωθέντων ἐωνῆσθαι
12 τῷ α|num:1| ❨(ἔτει)❩ἔτει ∼Δομιττιανοῦ∽Δομιτιανοῦ ὑπὸ ❨Ἁρποκ(ρα…)❩Ἁρποκρα…
13 τοῦ καὶ Διδύμου Θεο(…)Θεο… καὶ ❨Ἁρποκ(ρα…)❩Ἁρποκρα…
14 Τιθοήους ❨ἐπιμελ(ητῶν)❩ἐπιμελητῶν |gap:4||gap:?|
15 καὶ τῶν ❨ὑπογεγρα(μμένων)❩ὑπογεγραμμένων κωμῶν |gap:?|
16 Πετετεὶ ❨πρόβ(ατον)❩πρόβατον α|num:1| [❨(δραχμαὶ)❩]δραχμαὶ [ϛ|num:6|]ϛ|num:6| ,
17 ❨προ(σδιαγραφομένων)❩προσδιαγραφομένων ❨(διώβολον)❩|num:2|διώβολον|num:2| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ β|num:2| , ❨γ(ίνονται)❩γίνονται [❨(δραχμαὶ)❩]δραχμαὶ [ϛ|num:6|]ϛ|num:6| [❨(διώβολον)❩|num:2|]διώβολον|num:2| [❨χ(αλκοῖ)❩]χαλκοῖ [β|num:2|]β|num:2| ,
18 καὶ ❨(πρότερον)❩πρότερον ❨φυλ(ακιτῶν)❩φυλακιτῶν ❨φόρο(υ)❩φόρου ❨προβ[(άτων)]❩προβάτων [ιδ|num:14|]ιδ|num:14|
19 ἐκ ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ϛ|num:6| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ πδ|num:84| , ❨προ̣[(σδιαγραφομένων)]❩προσδιαγραφομένων [❨(δραχμαὶ)❩]δραχμαὶ [ε|num:5|]ε|num:5| [❨(ὀβολὸς)❩]ὀβολὸς [α|num:1|]α|num:1| [𐅵|num:1/2|]𐅵|num:1/2| [,], [❨(γίνονται)❩]γίνονται [❨(δραχμαὶ)❩]δραχμαὶ [πθ|num:89|]πθ|num:89| [❨(ὀβολὸς)❩]ὀβολὸς [α|num:1|]α|num:1| [𐅵|num:1/2|]𐅵|num:1/2| ,
20 καὶ ❨(πρότερον)❩πρότερον Χρήστου Πετετ̣ε̣ὶ̣Πετετεὶ |gap:4|
21 ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ρϙε|num:195| , ❨προ(σδιαγραφομένων)❩προσδιαγραφομένων ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ιβ̣|num:12|ιβ|num:12| ❨(ὀβολὸς)❩|num:1|ὀβολὸς|num:1| [❨χ(αλκοῦς)❩]χαλκοῦς [α|num:1|]α|num:1| [,], [❨(γίνονται)❩]γίνονται [❨(δραχμαὶ)❩]δραχμαὶ [σζ|num:207|]σζ|num:207| [❨(ὀβολὸς)❩|num:1|]ὀβολὸς|num:1| [❨χ(αλκὸς)❩]χαλκὸς [α|num:1|]α|num:1| ,
22 ωσ̣αυτο̣|gap:2|ιως|gap:1||gap:?|ωσαυτο|gap:2|ιως|gap:1||gap:?|
1 ❨(πρότερον)❩πρότερον Χρ[ήσ]τ̣ουΧρήστου |gap:3||gap:2||gap:3| τ̣ο̣ὺ̣ς̣τοὺς δ|num:4|
2 ❨ἀργ(υρίου)❩ἀργυρίου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ρλϛ|num:136| ❨(ὀβολὸς)❩|num:1|ὀβολὸς|num:1| , ❨προ(σδιαγραφομένων)❩προσδιαγραφομένων ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8| ❨(τριώβολον)❩|num:3|τριώβολον|num:3| , ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ρμδ|num:144| ❨(τετρώβολον)❩|num:4|τετρώβολον|num:4| ,
3 αἰγῶν τῆς ❨α(ὐτῆς)❩αὐτῆς οὐσίας ❨(πρότερον)❩πρότερον Χρήστου
4 Πετετεὶ αἶγες β|num:2| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ια|num:11| , ❨προ(σδιαγραφομένων)❩προσδιαγραφομένων ❨(τετρώβολον)❩|num:4|τετρώβολον|num:4| , ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ια|num:11| ❨(τετρώβολον)❩|num:4|τετρώβολον|num:4| ,
5 καὶ ἀπὸ ❨γρα(φῆς)❩γραφῆς ❨ὑποκει(μένου)❩ὑποκειμένου ❨κωμογρα(μματέως)❩κωμογραμματέως καὶ ❨ἄλ(λων)❩ἄλλων
6 Πετετεὶ ἐφοδίου ❨διαλογισ(μοῦ)❩διαλογισμοῦ ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ρ|num:100| ,
7 Νεφιὴ ἐφοδίου ❨διαλογισ(μοῦ)❩διαλογισμοῦ ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ γ|num:3| ,
8 ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ργ|num:103| ,
9 αἳ ❨κ(αθαραὶ)❩καθαραὶ ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ϙϛ|num:96| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ ε|num:5| 𐅵|num:1/2| ❨χ(αλκοῦς)❩χαλκοῦς α|num:1| , ❨προ(σδιαγραφομένων)❩προσδιαγραφομένων ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ϛ|num:6| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ γ|num:3| , ❨(γίνονται)❩γίνονται αἱ ❨α(ὐταί)❩αὐταί ,
10 ἄλλων χωρὶς ❨γρα(φῆς)❩γραφῆς κατὰ ❨συνήθ(ειαν)❩συνήθειαν
11 ❨διδο(μένων)❩διδομένων ἀνθʼ ὧν ❨ὑποκει(μένου)❩ὑποκειμένου ❨τοπογρα(μματέως)❩τοπογραμματέως
12 Πετετεὶ ❨ἐφοδ(ίου)❩ἐφοδίου ❨διαλογισ(μοῦ)❩διαλογισμοῦ ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ρ|num:100| ,
13 ❨ἐλαιοπώλ(ῃ)❩ἐλαιοπώλῃ ἐλαίου χοὸς α|num:1| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8| ,
14 ❨Ψενβιήνχ(εως)❩Ψενβιήνχεως ἐφοδίου ❨διαλογισ(μοῦ)❩διαλογισμοῦ ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ιβ|num:12| ,
15 ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ρκ|num:120| , αἳ ❨κ(αθαραὶ)❩καθαραὶ ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ριβ|num:112| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ ε|num:5| 𐅵|num:1/2| ❨χ(αλκοῦς)❩χαλκοῦς α|num:1| , ❨προ(σδιαγραφομένων)❩προσδιαγραφομένων ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ζ|num:7| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ γ|num:3| , ❨(γίνονται)❩γίνονται αἱ ❨α(ὐταί)❩αὐταί ,
16 [κ]α̣ὶκαὶ ἀπὸ λόγου ἐπιστατείας ❨φυλακ(ιτῶν)❩φυλακιτῶν
17 συνήθως ❨ἀναλαμβ(άνονται)❩ἀναλαμβάνονται
18 Πετετεὶ καὶ ❨Ψενβιήγχ(εως)❩Ψενβιήγχεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ τλϛ|num:336| ,
19 ❨προ(σδιαγραφομένων)❩προσδιαγραφομένων ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ κα|num:21| , ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ τνζ|num:357| ,
20 ❨Ψεναρποκ(ράτεως)❩Ψεναρποκράτεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ξδ|num:64| , ❨προ(σδιαγραφομένων)❩προσδιαγραφομένων ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ δ|num:4| , ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ξη|num:68|
21 ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ❨διοικ(ήσεως)❩διοικήσεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ψιγ|num:713| ❨(ὀβολὸς)❩|num:1|ὀβολὸς|num:1| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ β|num:2| ,
22 ❨ἱερα(τικῶν)❩ἱερατικῶν ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ β|num:2| ❨(διώβολον)❩|num:2|διώβολον|num:2| ,
1 εἰδῶν ❨τοκαδ(είας)❩τοκαδείας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ψη|num:708| ❨(πεντώβολον)❩|num:5|πεντώβολον|num:5| ,
2 οὐσιακῶν ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ υνθ|num:459| ❨(ἡμιωβέλιον)❩|num:1/2|ἡμιωβέλιον|num:1/2| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ γ|num:3| ,
3 ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ❨ἐπ(ὶ)❩ἐπὶ ❨(τὸ)❩τὸ ❨(αὐτὸ)❩αὐτὸ ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ Αωπγ|num:1883| ❨(τριώβολον)❩|num:3|τριώβολον|num:3| ❨χ(αλκοῦς)❩χαλκοῦς α|num:1| ,
4 ἐξ ὧν εἰς ❨ὁμόλ(ογον)❩ὁμόλογον ❨ἀποκατεστάθ(ησαν)❩ἀποκατεστάθησαν
5 ὑπὸ τοῦ τοῦ ❨νο(μοῦ)❩νομοῦ ∼ἐγλογιστοῦ∽ἐκλογιστοῦ ὡς
6 ❨κριθ(εῖσαι)❩κριθεῖσαι ὑπὸ Στατιανοῦ ἐν
6-7 ἐποι∤ήσατο
7 τοῦ νομοῦ διαλογισμῷ
8 τῷ ιγ|num:13| ❨(ἔτει)❩ἔτει ἐν πραξίμοις ❨λογισθ(ῆναι)❩λογισθῆναι
9 ἀπὸ μὲν τῶν ἐπὶ τῆς Πετετεὶ
10 τοῦ Ψανείτου ❨διασταλ(έντων)❩διασταλέντων ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ λβ|num:32| ❨(ὀβολὸς)❩ὀβολὸς α|num:1| 𐅵|num:1/2| ,
11 ἀπὸ δὲ τῶν ἐπὶ τῆς ❨Ψεναρποκ(ράτεως)❩Ψεναρποκράτεως
12 διασταλέντων ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ϛ|num:6| ❨(διώβολον)❩|num:2|διώβολον|num:2|
13 καὶ ἀπὸ τῶν ἐπὶ Ψενβιήγχεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ρλθ|num:139| ❨(ὀβολὸς)❩|num:1|ὀβολὸς|num:1| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ β|num:2| ,
14 ❨γ(ίνονται)❩γίνονται τούτων ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ροζ|num:177| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ δ|num:4| 𐅵|num:1/2| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ [β|num:2|]β|num:2| , [ὧν]ὧν
15 ❨διοικ(ήσεως)❩διοικήσεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ π|num:80| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ δ|num:4| 𐅵|num:1/2| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ β|num:2| , ❨ἱερα(τικῶν)❩ἱερατικῶν ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ [β|num:2|]β|num:2| [❨(διώβολον)❩|num:2|]διώβολον|num:2| ,
16 εἰδῶν ❨τοκ(αδείας)❩τοκαδείας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ϙ|num:90| ❨(τετρώβολον)❩|num:4|τετρώβολον|num:4| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ β|num:2| , ❨(γίνονται)❩γίνονται [αἱ]αἱ [❨π(ροκείμεναι)❩]προκείμεναι ,
17 καὶ ὁμοίως τὰς ἐπὶ τῆς Ν̣[εφιὴ?]Νεφιὴ
17-18 [ἐπά]∤νωἐπά∤νω
18 δηλουμένας αὐτ̣[ὸς]αὐτὸς |gap:5|
19 εἰς τὸ ❨κουφισθ(ῆναι)❩κουφισθῆναι ἀποτ|gap:6-7|
20 καὶ τῶν ἐνθάδε κ|gap:1||gap:6-7|
20-21 [ἔ]∤πεμψενἔ∤πεμψεν
21 κατα|gap:1||gap:8-9|
22 κριθ(…)κριθ… [❨(δραχμαὶ)❩]δραχμαὶ [χγ|num:603|]χγ|num:603| [,], [ὧν]ὧν
1 ❨διοικ(ήσεως)❩διοικήσεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ιη|num:18| , [εἰδῶν]εἰδῶν [❨τοκαδ(είας)❩]τοκαδείας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ φπε|num:585| , ❨(γίνονται)❩γίνονται αἱ ❨π(ροκείμεναι)❩προκείμεναι ,
2 ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ❨ἐπ(ὶ)❩ἐπὶ ❨(τὸ)❩τὸ ❨(αὐτὸ)❩αὐτὸ ❨διοικ(ήσεως)❩διοικήσεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ϙη|num:98| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ δ|num:4| 𐅵|num:1/2| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ β|num:2| ,
3 ❨ἱερα(τικῶν)❩ἱερατικῶν ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ β|num:2| ❨(διώβολον)❩|num:2|διώβολον|num:2| , ❨εἰδ(ῶν)❩εἰδῶν ❨τοκαδ(είας)❩τοκαδείας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ χοθ|num:679| ❨(τετρώβολον)❩|num:4|τετρώβολον|num:4| ,
4 ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ❨ἀργ(υρίου)❩ἀργυρίου ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ψπ|num:780| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ δ|num:4| 𐅵|num:1/2| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ β|num:2| ,
5 ❨λοιπ(αὶ)❩λοιπαὶ ❨διοικ(ήσεως)❩διοικήσεως ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ χιδ|num:614| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ β|num:2| 𐅵|num:1/2| ,
6 εἰδῶν ❨τοκαδ(είας)❩τοκαδείας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ κθ|num:29| ❨(ὀβολὸς)❩|num:1|ὀβολὸς|num:1| ,
7 οὐσιακῶν ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ υνθ|num:459| ❨(ἡμιωβέλιον)❩|num:1/2|ἡμιωβέλιον|num:1/2| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ γ|num:3| ,
8 ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ Αρβ|num:1102| ❨(τετρώβολον)❩|num:4|τετρώβολον|num:4| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ γ|num:3| .
9 S-60 αὐτὸς ❨κωμογρα(μματεὺς)❩κωμογραμματεὺς καὶ τὰ ἐπὶ κώμης
10 ❨Κερκενούφ(εως)❩Κερκενούφεως ❨ἀναλαμβ(ανόμενα)❩ἀναλαμβανόμενα καὶ ἄλλα
10-11 ἐκού∤φισεν
11 φήσας τοὺς πλείστους τῶν
12 ἀπὸ τῆς κώμης ∼ἀνειρῆσθαι∽ἀνῃρῆσθαι
13 ὑπὸ τῶν ἀνοσίων Νεικωκειτῶν ,
14 ἐπελθόντων τῇ κώμῃ καὶ
14-15 ἐμ∤πρησάντων
15 αὐτήν , καὶ ἄλλους
16 τῷ λ̣οιμικῷλοιμικῷ καταστήματι ❨τετελ(ευτηκέναι)❩τετελευτηκέναι
17 καὶ τοὺς λοιποὺς ὀλιγίστους
17-18 ὄν∤τας
18 ∼ἀποφευγέναι∽ἀποπεφευγέναι . S-61 τὰ οὖν ὑπʼ
18-19 αὐ∤τοῦ
19 τῷ θ̣|num:9|θ|num:9| ❨(ἔτει)❩ἔτει κουφισθέντα ❨διεστάλ(η)❩διεστάλη ,
20 ὁ̣μ̣ο̣ίωςὁμοίως δὲ καὶ ὑπὲρ τοῦ ι|num:10| ❨(ἔτους)❩ἔτους · S-62 παρʼ
21 [καὶ]καὶ [πρὸ]ς̣πρὸς τὸ ια|num:11| ❨(ἔτος)❩ἔτος ἐπέχεται .
22 S-63 |gap:7-8| ❨Κερκενούφ(εως)❩Κερκενούφεως ❨βαλανείο(υ)❩βαλανείου α|num:1| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8| ,
1 ❨προσδ(ιαγραφομένων)❩προσδιαγραφομένων ❨(τριώβολον)❩|num:3|τριώβολον|num:3| , ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ η|num:8| ❨(τριώβολον)❩|num:3|τριώβολον|num:3| ,
2 τοκαδείας ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ξδ|num:64| καὶ ἐ̣ξἐξ ❨ἐπικλ(ασμοῦ)❩ἐπικλασμοῦ ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ λθ|num:39| ❨(τετρώβολον)❩|num:4|τετρώβολον|num:4| ❨χ(αλκοῦς)❩χαλκοῦς α|num:1| ,
3 ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ργ|num:103| ❨(τετρώβολον)❩|num:4|τετρώβολον|num:4| ❨χ(αλκοῦς)❩χαλκοῦς α|num:1| , ❨προ(σδιαγραφομένων)❩προσδιαγραφομένων ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ϛ|num:6| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ β|num:2| 𐅵|num:1/2| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ γ|num:3| , ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ρι|num:110| ❨(ἡμιωβέλιον)❩|num:1/2|ἡμιωβέλιον|num:1/2| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ γ|num:3| ,
4 ❨ὑποκει(μένου)❩ὑποκειμένου καὶ ❨κηρυκ(ικοῦ)❩κηρυκικοῦ ❨(δραχμὴ)❩δραχμὴ α|num:1| ❨(ἡμιωβέλιον)❩|num:1/2|ἡμιωβέλιον|num:1/2| ,
5 ❨προ(σδιαγραφομένων)❩προσδιαγραφομένων ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ β|num:2| , ❨γ(ίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμὴ)❩δραχμὴ α|num:1| ❨(ἡμιωβέλιον)❩|num:1/2|ἡμιωβέλιον|num:1/2| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ β|num:2| ,
6 ❨ἐπιστ(ατείας)❩ἐπιστατείας ❨φυλ(ακιτῶν)❩φυλακιτῶν ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ϙϛ|num:96| , ❨προ(σδιαγραφομένων)❩προσδιαγραφομένων [❨(δραχμαὶ)❩]δραχμαὶ ϛ̣|num:6|ϛ|num:6| , ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ρβ|num:102| ,
7 ❨ὑποκει(μένων)❩ὑποκειμένων ἐφοδίου ❨διαλογ[ισ(μοῦ)]❩διαλογισμοῦ [❨(δραχμαὶ)❩]δραχμαὶ ρη|num:108| ,
8 αἳ ❨καθ(αραὶ)❩καθαραὶ ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ρα|num:101| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ γ|num:3| 𐅵|num:1/2| ❨χ(αλκοῖ)❩χαλκοῖ γ|num:3| , ❨προ(σδιαγραφομένων)❩προσδιαγραφομένων ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ϛ|num:6|