Sematia

p.wisc.1.29r.xml

TM: 16829HGV: 16829Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:3||gap:4||gap:1| τ̣οῦτοῦ γνώμον[ος]γνώμονος |gap:3| ξ̣|gap:?|ξ|gap:?|
2 |gap:3|ον τὰ̣ς̣τὰς ὁλ̣οκ̣λ̣ήρουςὁλοκλήρους οἰκία̣ςοἰκίας |gap:?|
3 |gap:5|ην ∼τειμὰ̣ς̣∽τιμὰς τ̣ῶντῶν πράσε̣[ων]πράσεων |gap:?|
4 |gap:6||gap:1| ε̣ὐπορίανεὐπορίαν οἰκίαν |gap:1||gap:?|
5 |gap:4|ο̣υ̣|gap:4|ου πέπραται ΟἰΚία καὶ̣καὶ |gap:?|
6 |gap:3| ἐ̣[κ]φέρεινἐκφέρειν εἰς ἑ̣τέραςἑτέρας κοσμ̣[ηθείσας]κοσμηθείσας |gap:?|
7 [Μάρκ]ῳ̣Μάρκῳ ∼Αἰδεινίῳ∽Αἰδινίῳ Ἰουλ[ιανῷ]Ἰουλιανῷ [ἐπάρχῳ]ἐπάρχῳ [Αἰγύπτου]Αἰγύπτου |gap:?|
8 [παρ]ὰπαρὰ ∼Αὐρηλίους̣∽Αὐρηλίων ∼Ἀρείου∽Ἀρίου καὶ Ὥρ̣[ου]Ὥρου |gap:?|
9 |gap:2|α̣ν|gap:2|αν ἐνκέλευσις καὶ π̣ροφ|gap:1||gap:3|ε̣|gap:?|προφ|gap:1||gap:3|ε|gap:?|
10 |gap:2||gap:1|νη ταύτην τὴν θεῖαν ἐ̣ν̣[κέλευσιν]ἐνκέλευσιν |gap:?|
11 |gap:3|ας ὅταν τις ⋰ὑ⋱πὸὑπὸ τῶν |gap:3||gap:?|
12 [κα]ὶκαὶ τὰ ⋰ἴ⋱διαἴδια προφα̣|gap:3|ς|gap:4||gap:1||gap:?|προφα|gap:3|ς|gap:4||gap:1||gap:?|
13 |gap:3|να Σελήνη ∼Δαμετος∽Δαμέατος Δ|gap:2||gap:?|
14 |gap:3|α̣νιανὸν|gap:3|ανιανὸν πάλαι στρατεύ̣[σαντα]στρατεύσαντα |gap:?|
15 [τὴν]τὴν ν̣ίκηννίκην κατεστρέψατο καὶ̣καὶ |gap:?|
16 [τῆς]τῆς ∼[τ]ε̣ι̣μῆς∽τιμῆς ἀξι̣[ῶ]νἀξιῶν ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς Δ|num:4000| καὶ |gap:3||gap:?|
17 [ἐνκέ]λ̣ευσιν̣ἐνκέλευσιν καὶ ∼καμοῦ∽ἐμοῦ εἰπόντ[ος]εἰπόντος |gap:?|
18 |gap:3| [τ]ὴ̣ν̣τὴν οἰκί̣ανοἰκίαν ἀπολαβεῖν̣ἀπολαβεῖν |gap:?|
19 |gap:4||gap:1| τῆς πρ̣ο̣γεγραμμέν̣[ης]προγεγραμμένης |gap:?|
20 |gap:4||gap:1| τὴν̣τὴν ⋰ὕ⋱ληνὕλην τῆς̣τῆς ω̣|gap:?|ω|gap:?|
21 |gap:4|τρι αὐτῇ ∼τειρώ[νω]ν̣∽τιρώνων |gap:?|
22 |gap:4||gap:1|μον ἀλλὰ καὶ τα̣|gap:?|τα|gap:?|
23 |gap:6|ο̣υ|gap:1||gap:2|υ̣|gap:4||gap:1||gap:?||gap:6|ου|gap:1||gap:2|υ|gap:4||gap:1||gap:?|