Sematia

p.lips.2.145v.xml

TM: 44420HGV: 44420Date: – Place:

71 m1 S-1 [Τινήιος]Τινήιος Δημ̣[ήτρι]ο̣ς̣Δημήτριος σ̣[τ]ρ̣ατηγοῖςστρατηγοῖς Ἑπτ̣ὰἙπτὰ Νομῶν καὶ Ἀρσινοείτου χαίρειν .
72 S-2 [πυνθάν]ο̣μαιπυνθάνομαι τοὺ[ς]τοὺς [κ]ω̣[μω]γ̣ρ̣α̣μ̣μ̣ατεὶςκωμωγραμματεὶς π̣αρὰπαρὰ τὰ̣τὰ ὑπὸ πάντων τῶν πρὸ ἐμοῦ ἡγεμόνων
73 [προστεταγ]μέναπροστεταγμένα οὐ[κ]οὐκ [ἐν]ἐν τ̣οῖ̣ςτοῖς λ[ο]γιστηρίο[ις]λογιστηρίοις δ[ι]ατρείβει[ν]διατρείβειν ἀλλ̣ὰἀλλὰ [περι]νο̣σ̣τεῖνπερινοστεῖν τ̣ὰςτὰς κώμα̣ς̣κώμας λ̣ογία̣ς̣λογίας
74 [ποιουμέ]ν̣ο̣υςποιουμένους καὶ [ἀποκ]ρ̣ύπτ[ει]νἀποκρύπτειν πολλο̣[ὺ]ς̣πολλοὺς τῶν λει[τ]ουργεῖνλειτουργεῖν ὀφιλόντων . S-3 ἐπ̣ιμελὲ̣ς̣ἐπιμελὲς ο̣ὖνοὖν
75 [γενέσθαι]γενέσθαι ὑμ̣εῖνὑμεῖν π̣[αρήγ]γ̣ειλαπαρήγγειλα ἐ̣ν̣ἐν [τ]αῖςταῖς κώμαις διατρείβειν καὶ εἰς τὰς λειτουργίας μ̣ὴ̣μὴ
75-76 κατα∤[σταθῆναι]|gap:2||gap:2|κατα∤σταθῆναι|gap:2||gap:2|
76 ἐκπ|gap:5-6|ότασ|gap:1|ου προχειρι |gap:1|ε̣ς̣|gap:3||gap:1|ες|gap:3| εἰδόσιν , εἴ τις μετὰ ταῦτά̣ταῦτά μ̣ουμου
77 [τὰ]τὰ [διατάγμ]α̣ταδιατάγματα ἐξε̣[λε]γ̣χθεί[η]ἐξελεγχθείη ἐκ ⸢κ⸣λέπ̣τωνκλέπτων τ̣[ινὰ]ς̣τινὰς τοῦ λογιστηρίου ἀφει̣μένο̣ςἀφειμένος
78 [δίκην]δίκην [ὑπὲρ]ὑπὲρ [τ]ῆςτῆς ἀπ̣ισ[τ]ε̣ίαςἀπιστείας ὑφ[έ]ξειὑφέξει . S-4 ἔξεστιν μὲν π̣[ᾶσι]ν̣πᾶσιν τοῖς δεύτερον εἰς λιτουργίαν
79 [ὀνομα]σθεῖσ[ι]ὀνομασθεῖσι τ̣[οὺς]τοὺς [μ]ὴ̣μὴ π[ρ]ότερονπρότερον λελειτο[υ]ρ[γ]ηκόταςλελειτουργηκότας ὀ̣νομ[ά]ζε[ι]νὀνομάζειν , ἵνα αὐτοὶ π̣|gap:1|π|gap:1|
80 |gap:8-10|νται . S-5 ει|gap:2||gap:6-7| [εἰ]ς̣εἰς ∼ϋπηρε[σ]ιαν∽ὑπηρεσίαν ὑπαγόμενοι καὶ οἱ μὴ πρότερον
80-81 λιτουρ∤[γήσαντες]λιτουρ∤γήσαντες
81 ὑπηρ̣ετ̣|gap:8-9|υ̣τοιὑπηρετ|gap:8-9|υτοι καὶ οἱ κω[μωγ]ραμματεὶςκωμωγραμματεὶς δὲ ἐλεγχθέντες
82 |gap:8|χροις λ̣|gap:8-9|λ|gap:8-9| π̣ροβαλλόμενοίπροβαλλόμενοί [τι]ναςτινας ἐκ̣κλέπ[τ]οντε̣ςἐκκλέπτοντες δί̣κηνδίκην
83 [τὴν]τὴν [προσήκ]ουσαν̣προσήκουσαν ὑ[π]οσ̣χ̣|gap:4-5|ὑποσχ|gap:4-5| [.]. S-6 τ̣αύτηςταύτης μου τ̣[ῆς]τῆς ἐπιστο̣λῆ̣ς̣ἐπιστολῆς τὸ ἀντίγραφον
84 [φανεροῖς]φανεροῖς [γ]ρ̣άμμασι[ν]γράμμασιν [δημοσίᾳ]δημοσίᾳ προτ̣εθ̣ῆ̣[ναι]προτεθῆναι κελεύ̣[ω]κελεύω [ὥστε]ὥστε ἅπα̣ντα<ς>ἅπαντας 〚μοι〛μοι εἰδέναι
85 [τὰ]τὰ [δόξα]ντάδόξαντά μ̣ο̣ιμοι . S-7 ἐ̣[ρρῶσθαι]ἐρρῶσθαι ὑμ̣ᾶ̣ς̣ὑμᾶς βο̣ύ̣[λομαι]βούλομαι |vac:?|
86 [❨(ἔτους)❩]ἔτους [κθ|num:29|]κθ|num:29| [Αὐρ]ηλίουΑὐρηλίου Κ[ομμόδου]Κομμόδου Ἀντωνίνου̣Ἀντωνίνου [Καίσαρος]Καίσαρος τοῦ κ[υρίου]κυρίου Ἁ̣δριαν[οῦ]Ἁδριανοῦ ι|num:10| .
87 S-8 [Ἀμμώ]ν̣ιο̣ςἈμμώνιος σ̣τ̣ρ̣ατη̣γὸ̣ς̣στρατηγὸς [Ἀρ]σινοείτουἈρσινοείτου ❨Ἡ[ρακ(λείδου)]❩Ἡρακλείδου μ̣ερίδοςμερίδος .
88 S-9 [τῆς]τῆς [γραφ]ε̣ίσ[ης]γραφείσης [ἐπιστολῆς]ἐπιστολῆς [ὑ]πὸ̣ὑπὸ ∼τινηϊου∽Τινηίου Δ[η]μητρίουΔημητρίου [τ]οῦτοῦ λαμπροτάτου ἡγ[ε]μό̣[νος]ἡγεμόνος
89 [περὶ]περὶ [τ]ο̣ῦ̣τοῦ τ̣ο̣[ὺς]τοὺς [κω]μ̣[ωγραμμ]ατεὶςκωμωγραμματεὶς ἐν ταῖς [κώμ]αιςκώμαις μὴ δ̣ι̣α̣[τρ]ε̣ί̣[β]εινδιατρείβειν καὶ περὶ τῶν
90 [μὴ]μὴ ε̣[ἰ]ς̣εἰς λ[ει]τουργία[ν]λειτουργίαν ἀνα[διδο]μένωνἀναδιδομένων τὸ ἀντίγραφον δη̣μο̣σ̣ίᾳδημοσίᾳ
90-91 προσ∤[έθηκα]προ{σ}∤έθηκα
91 [,], ἵ̣ν̣αἵνα π̣άντε̣ςπάντες [εἰ]δ̣[ῶσι]εἰδῶσι [κ]αὶκαὶ παρατηρῶσι τ̣ὰ̣τὰ δόξαντα 〚μοι〛μοι αὐτῷ . S-10 ∼σεσημίωμαι∽σεσημείωμαι .
92 S-11 [❨(ἔτους)❩]ἔτους [κθ|num:29|]κθ|num:29| Αὐτοκράτορος Καίσαρο[ς]Καίσαρος [Μ]άρκουΜάρκου Αὐρηλίου Κομμόδου Ἀντωνείνου Εὐ[σε]βοῦςΕὐσεβοῦς
93 [Εὐτ]υχοῦςΕὐτυχοῦς 〚Εὐσεβοῦς〛Εὐσεβοῦς Ἀρμενιακοῦ Μ[ηδ]ικοῦΜηδικοῦ Παρθικοῦ Σαρμαδικοῦ{Σαρμαδικοῦ} Σαρματικ[οῦ]Σαρματικοῦ
94 [Γε]μ̣ανικοῦΓεμανικοῦ Μεγίστου ∼Βρεττανικοῦ∽Βρεταννικοῦ [Τ]ῦβιΤῦβι κγ|num:23| .