Sematia

p.lips.2.145r.xml

TM: 44419HGV: 44419Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:4|ωι ∼τινηϊωι∽Τινηίωι Δημητρίωι ἐπάρχωι [Α]ἰγύπτουΑἰγύπτου
2 [παρὰ]παρὰ Ἀντωνίου Δόμνου τοῦ καὶ Φιλαντινόου Ἀ̣ν̣τωνίουἈντωνίου
3 [Ῥωμα]ν̣οῦῬωμανοῦ ∼τραϊανειου∽Τραιανείου τοῦ καὶ Στρατείου Ἀντιν[οέ]ωςἈντινοέως . S-2 ου|gap:2|ν
4 |gap:4||gap:3|η̣μων|gap:4||gap:3|ημων , ἡγεμὼν λ̣α̣μπρότατελαμπρότατε , αἴτιό̣ςαἴτιός ἐστιν
5 |gap:3||gap:2||gap:2|ς̣|gap:3||gap:2||gap:2|ς δ[ο]κεῖν̣δοκεῖν περὶ τ̣ῶ[ν]τῶν αὐτῶν π[ρ]οσέρχεσ[θ]αιπροσέρχεσθαι , ἀλλὰ γὰρ
6 |gap:4||gap:4| π̣ρὸςπρὸς τὰ κελευό[με]νακελευόμενα πολὺ δύναντ̣α̣[ι]δύνανται δὲ σὴ
7 |gap:3-4||gap:3|ω̣|gap:3-4||gap:3|ω κατʼ ἐμὲ ἐπει[σελε]ύσεταιἐπεισελεύσεται σ|gap:1|περ ειω̣|gap:3|σιειω|gap:3|σι . S-3 ∼ϊνα∽ἵνα δὲ
8 [μὴ]μὴ [π]ολ̣[λὰ]πολλὰ [πε]ρὶπερὶ τῶν αὐτῶν λέγω · S-4 οὗ ἀνέτ̣ε̣ιναἀνέτεινα τῷ κ[ρ]ατίστῳκρατίστῳ
9 [Ἰουλίῳ]Ἰουλίῳ [Λι]κ̣ι̣ν̣ν̣ιανῷΛικιννιανῷ διαδεχομένῳ καὶ τὰ κ[ατ]ὰκατὰ τὴν̣τὴν διοίκησιν̣διοίκησιν
10 [βιβλιδί]ο̣υ̣βιβλιδίου ὧ̣`ὧ` πάντα [τὰ]τὰ [τ]οῦτοῦ π̣ρ[άγ]μ̣α̣τοςπράγματος ἐγ̣γ̣έγρ̣απταιἐγγέγραπται καὶ ἧς
11 [οὗτος]οὗτος [κ]α̣τ̣ὰκατὰ τὸ ἀκό̣λ̣ου̣θ̣ο̣νἀκόλουθον [ἔγρ]αψενἔγραψεν ἐπι̣σ̣τολῆ̣ς̣ἐπιστολῆς [τῷ]τῷ [τ]ῆςτῆς
11-12 Ἡρακλε̣ί̣∤[δου]Ἡρακλεί∤δου
12 [μερίδος]μερίδος τ̣οῦτοῦ Ἀρσινοείτου νο[μο]ῦ̣νομοῦ στρατηγῶ̣`στρατηγῶ` τὰ ἀντ[ίγ]ραφαἀντίγραφα
12-13 ὑπο∤[τάξας]ὑπο∤τάξας
13 |gap:3-4| επι μηδε̣ν̣[ὸς]μηδενὸς |gap:?|γραφέντα ε̣|gap:5|ε|gap:5| [τ]οῦτοῦ ἀντιδίκ̣ου̣ἀντιδίκου
14 |gap:6-8| ω̣νων επα̣|gap:1|ω̣|gap:6|σ̣χυος̣|gap:3|επα|gap:1|ω|gap:6|σχυος|gap:3| ἀ̣ξ̣ι̣ῶἀξιῶ , [ἐάν]ἐάν [σ]ουσου τῇ τύχῃ
15 [δόξῃ]δόξῃ [,], [κελεῦ]σαικελεῦσαι γραφῆ̣[ν]α̣ι̣γραφῆναι [τῷ]τῷ στρατηγ[ῷ]στρατηγῷ [τὰ]τὰ [ἀκὸλου]θ̣αἀκὸλουθα τοῖς ὑ̣π̣ὸ̣ὑπὸ
16 [Ἰουλίου]Ἰουλίου [Λικιννι]α̣νοῦΛικιννιανοῦ ἐπ̣ι̣σ̣τ̣αλεῖ̣[σι]ἐπισταλεῖσι [π]ρ̣ᾶξ̣α̣ι̣πρᾶξαι κ̣α̣[ὶ]καὶ |gap:7| [το]ῦ̣τοῦ ἀν̣τιδίκ̣ο̣υ̣ἀντιδίκου
17 |gap:8-10||gap:1|ειν το̣ι̣ςτοις δ|gap:1||gap:1||gap:6||gap:6||gap:8||gap:2|ιντ̣|gap:2|δ|gap:1||gap:1||gap:6||gap:6||gap:8||gap:2|ιντ|gap:2| ⸢διευτύχ̣[ει]⸣διευτύχει
18 |gap:8-10|σ̣χη|gap:8-10|σχη |vac:?| ἔσ̣τιἔστι δέ · S-5 [Ἰ]ο̣υ̣λ̣ί̣ω̣`Ἰουλίω` Λ̣ι̣κ̣ι̣ν̣[νιανῷ]Λικιννιανῷ [τ]ῷτῷ κρατίσ[τ]ῳκρατίστῳ
19 [πρὸς]πρὸς [τῷ]τῷ [ἰδ]ίῳἰδίῳ λόγῳ δι̣αδεχο̣[μέν]ω̣`διαδεχομένω` καὶ̣καὶ τ̣ὰ̣τὰ κ̣ατὰκατὰ τὴ̣[ν]τὴν [διοί]κησινδιοίκησιν
20 [παρὰ]παρὰ [Ἀντω]ν̣ίουἈντωνίου Δόμ̣ν̣ουΔόμνου το[ῦ]τοῦ [καὶ]καὶ [Φι]λαντιν̣όουΦιλαντινόου Ἀ̣ν̣[των]ίουἈντωνίου Ῥωμανοῦ
21 [Τραιανείου]Τραιανείου [τ]οῦτοῦ καὶ Στρατείου̣Στρατείου [Ἀντι]νοέ[ως]Ἀντινοέως [.]. S-6 ἐπό̣μν̣υμ̣αίἐπόμνυμαί σου τὴν
22 |gap:8-10| [,], κύριε , ω῾ς̣ω῾ς [ἄ]κ̣ων̣ἄκων κ̣α̣ὶκαὶ παρὰ π[ρ]οαίρε[σ]ινπροαίρεσιν [τ]ὴντὴν ἐμα̣υτοῦἐμαυτοῦ
23 |gap:8-10| ὥρμησα τ̣[ὴ]ν̣τὴν ἐ̣ν̣τυχείανἐντυχείαν , δι̣ὰ̣διὰ δ̣ὲδὲ πολλ̣ὰπολλὰ π̣έπονθαπέπονθα ὑπὸ
24 [Ὡρίωνος]Ὡρίωνος ∼κωμωγραμμ[ατ]έ̣ως∽κωμογραμματέως κώμ̣ηςκώμης Φιλ̣α̣δελφε[ί]αςΦιλαδελφείας τῆς Ἡρακλείδου
25 [μερίδος]μερίδος [τοῦ]τοῦ Ἀρσινοείτ[ου]Ἀρσινοείτου νομοῦ διʼ ἐργολ̣α̣β̣είαςἐργολαβείας ἃς ἔπ̣α̣θ̣ονἔπαθον πρὸς κα̣ὶκαὶ
26 |gap:8-10| γεινομεν|gap:1| [ε]ἰςεἰς τοῦτο ἐ̣λήλ[υ]θ̣α̣ἐλήλυθα ἀμυνόμ[εν]ο̣ς̣ἀμυνόμενος τὰ πραχθ̣έ̣ν̣ταπραχθέντα
27 [ὑπʼ]ὑπʼ [αὐτοῦ]αὐτοῦ [κατʼ]κατʼ ἐ̣μοῦἐμοῦ . S-7 π̣[ρο]σ̣τεταγμ̣[έ]νο̣υ̣προστεταγμένου δ̣ὲδὲ ὑπὸ π̣ά̣ν̣[των]πάντων ἁπλ̣ῶςἁπλῶς τῶν
28 [προτέρων]προτέρων [ἡγ]εμόνων̣ἡγεμόνων [μ]η̣δέναμηδένα εἰ̣ς̣εἰς ∼κ̣ω̣[μ]ω̣γ[ρ]α̣μ̣μ̣α̣τ̣είαν∽κωμογραμματείαν ἐνσείειν
29 [χωρὶς]χωρὶς [τοῦ]τοῦ [κ]αὶκαὶ τὰς πρ̣ο̣[γεν]εστέρα̣[ς]προγενεστέρας χρείας ἐκτ̣ε̣λέ̣σαιἐκτελέσαι κ[α]ὶ̣καὶ
29-30 πρακτορεῦ∤[σαι]πρακτορεῦ∤σαι
30 |gap:8||gap:1| ωνεντ̣|gap:3|ι̣ν̣|gap:1|ωνεντ|gap:3|ιν|gap:1| αγρ[α]φε̣ι̣αν̣αγραφειαν τ̣ω̣λ̣|gap:3|τωλ|gap:3| οὐδὲ εἰς τοὺς
31 |gap:8| [ἀν]αγραφόμ̣[ενος]ἀναγραφόμενος νῦν [ἔ]τ̣ιἔτι εἰσῆλθε̣εἰσῆλθε [καὶ]καὶ εἰς το̣ὺςτοὺς
31-32 λαογραφο∤|gap:8-10||gap:1|
32 σεν ἐνγ̣ρ̣α[φ]ῆ̣ν̣αιἐνγραφῆναι κ[αὶ]καὶ οὕτως εἰς τὴ[ν]τὴν
32-33 ∼κ̣ω̣μ̣ω̣γραμμα∤τείαν∽κωμογραμμα∤τείαν
33 [εἰσ]ῆ̣κενεἰσῆκεν οὔτ[ε]οὔτε προλειτο[υ]ργήσαςπρολειτουργήσας ὡς προστέ[τα]κταιπροστέτακται οὔτε
34 τὸν κεκλευσμέν̣[ον]κεκλευσμένον πόρ̣[ον]πόρον
35 ἐπὶ τούτο⸢ῳ⸣τούτ{ο}ῳ ἔχων . S-8 π̣|gap:3|π|gap:3|
35-36 [τού]∤τοιςτού∤τοις
36 τὸν̣τὸν καθʼ ἔνα ε̣|gap:6-8|ε|gap:6-8|
37 ὡς ἐπὶ τοῦ ῥ̣ητοῦῥητοῦ δι̣δ̣άξ[ω]διδάξω
38 ∼δαίομαι∽δέομαι ἀγ̣ανακτῆ̣σαιἀγανακτῆσαι ἐπ̣[ὶ]ἐπὶ
39 τούτοις κα[ὶ]καὶ κελεῦσαι γραφ[ῆν]αιγραφῆναι
40 τῷ τοῦ νομοῦ στρατηγῷ
40-41 [ἀ]∤ποσχέσθαιἀ∤ποσχέσθαι
41 α̣ὐ̣τ̣ὸναὐτὸν [τ]ῆςτῆς
41-42 τοια̣ύ̣∤τηςτοιαύ∤της
42 πράξεως ἑτ̣έ̣ρ[ου]ἑτέρου ἀντ̣ʼἀντʼ
42-43 αὐ̣∤τοῦαὐ∤τοῦ
43 ἀναδο̣θέντ[ος]ἀναδοθέντος [,], [π]έμψ̣α̣ι̣πέμψαι
44 δὲ αὐτὸν ἐπὶ τὴ[ν]τὴν [σὴν]σὴν
44-45 διά∤γνωσιν
45 λόγ̣ονλόγον τὸ̣[ν]τὸν
45-46 π̣ρ̣ο̣[σ]ή̣∤κον̣ταπροσή∤κοντα
46 π̣αρέ̣χ̣ο̣ν̣τ̣α̣παρέχοντα [ἵνα]ἵνα
46-47 [δυνη]∤θῶδυνη∤θῶ
47 ἐκδικηθ̣εὶςἐκδικηθεὶς διὰ [παν]τ̣ὸ̣ς̣παντὸς [τῇ]τῇ
48 τύχῃ σου εὐχαριστ̣[εῖ]ν̣εὐχαριστεῖν · S-9 ❨δ̣[ιε]υ̣(τύχει)❩διευτύχει .
49 S-10 Ἰο̣ύ̣λ̣ι̣ο̣ςἸούλιος Λικιννι̣ανὸ̣[ς]Λικιννιανὸς ❨σ̣τ̣ρ̣α̣(τηγῷ)❩στρατηγῷ
50 Ἀρ̣σινοείτουἈρσινοείτου Ἡ̣ρ̣α̣κ̣λ̣ε̣ί̣[δου]Ἡρακλείδου ❨μ̣[ερί]δ̣(ος)❩μερίδος
51 χαίρε̣ι̣νχαίρειν .
52 S-11 βιβλιδίων δοθέντων μοι ∼ϋπο∽ὑπὸ
52-53 Ἀ̣ν̣∤τωνίουἈν∤τωνίου
53 Δόμν̣ο̣υΔόμνου φάσ̣[κ]ο̣ντοςφάσκοντος τ̣ὸ̣ν̣τὸν
54 Ὡρίωνα ἄπορον ὄντα̣ὄντα [κ]αὶκαὶ μὴ
54-55 [π]ρα∤κτορεύσανταπρα∤κτορεύσαντα
55 ο̣ὐ̣οὐ δί̣κ̣α̣[ιο]νδίκαιον
55-56 ∼κωμ̣ω̣∤γ[ρ]α̣μματέ̣α̣∽κωμο∤γραμματέα
56 εἶνα̣ιεἶναι [τὸ]τὸ ἕτερον̣ἕτερον
56-57 ση̣∤με̣ι̣ωσάμενος̣ση∤μειωσάμενος
57 ἔπεμψ̣[ά]ἔπεμψά σ̣οισοι ὅπω̣ς̣ὅπως
57-58 ἐ∤ξετ[ά]σ̣αςἐ∤ξετάσας
58 , ἐὰν οὕ̣τ̣ωςοὕτως ἔ[χ]ῃἔχῃ , φροντίσῃς
59 ἕ̣τ̣ε̣[ρ]ο̣ν̣ἕτερον ἀντʼ [αὐ]τοῦαὐτοῦ ἀ[να]<δο>θῆναιἀναδοθῆναι
59-60 πέμ∤ψας
60 εἰς κλῆρ[ον]κλῆρον ὀνόματα τῷ
60-61 κρα∤τίστῳ
61 ἐπιστ̣ρ̣α̣τ̣ήγῳἐπιστρατήγῳ ἐν τοσο̣ύτῳτοσούτῳ
62 τῆς χρε[ί]αςχρείας ὑπ[ὸ]ὑπὸ [τῶ]ντῶν π̣ρεσβυτέρωνπρεσβυτέρων
63 διοικου̣μέν̣[ης]διοικουμένης . S-12 ἐξέτα[σο]νἐξέτασον δὲ καὶ
63-64 πε̣∤ρὶπε∤ρὶ
64 ὧν ἄ̣λ̣λωνἄλλων ἀ̣π̣α̣γγέ[λ]λε̣ιἀπαγγέλλει , καὶ ἐὰν
65 ἐπιγνῷς , δήλ̣ω̣σονδήλωσον Αὐρηλίῳ
65-66 Πλ̣ω∤τίῳΠλω∤τίῳ
66 τῷ κρατίστ[ῳ]κρατίστῳ [μ]ο̣υμου τ̣ὴ̣ντὴν ἀποδ̣ημίανἀποδημίαν
67 διαδεχομέ̣[νῳ]διαδεχομένῳ [.]. S-13 [❨(ἔτους)❩]ἔτους κ̣θ̣|num:29|κθ|num:29| Τ̣ῦ̣β̣ιΤῦβι κ|num:20| .
68 S-14 Ἀντώνιος Δό̣μ̣[ν]ος̣Δόμνος ἐ̣π̣ι̣δέδωκαἐπιδέδωκα .
69 S-15 |gap:?| στρατηγὸ̣ς̣στρατηγὸς ἐντε̣υχθ̣εὶςἐντευχθεὶς τοῖς ἰ̣δ̣ί̣οιςἰδίοις μέρεσιν
70 οὐκ̣οὐκ ἐ̣νδεήσειἐνδεήσει . S-16 ἀ̣π̣όδος̣ἀπόδος .