Sematia

p.cair.masp.1.67006v.xml

TM: 18982HGV: 18982Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:1_lines| [μ]ακαριωτάτηςμακαριωτάτης αὐτοῦ γαμετῆς α̣μ̣ε̣|gap:2|οις|gap:3|αμε|gap:2|οις|gap:3| καὶ ❨ε̣ποι̣ο̣(υ)❩ρ̣γιαςεποιουργιας τῆς μ|gap:16|
2 |gap:4|θ̣ομένης|gap:4|θομένης τούτῳ τῷ π̣ρ̣ο̣ι̣κ̣[ῴῳ]προικῴῳ [,], [ἅ]π̣α̣[ν]τεςἅπαντες ἀπὸ τῆς Λ̣υ̣[κοπ]ολιτῶνΛυκοπολιτῶν , ἀλλήλοις ὁμολο[γοῦσιν]ὁμολογοῦσιν
3 [τὰ]τὰ ἑ̣[ξῆ]ς̣ἑξῆς ὑποτεταγμένα̣ὑποτεταγμένα χ̣ε̣ι̣ρ̣|gap:3|π̣ο̣τ̣χειρ|gap:3|ποτ |gap:44|
4 |gap:60|ν̣ο̣ν̣ε̣ν̣|gap:7||gap:60|νονεν|gap:7|
5 μ̣ι̣α̣μια γενομεν|gap:34|
6 α̣υ̣τ̣α̣αυτα π̣ά̣τ̣η̣ρ̣πάτηρ ∼Β̣ι̣κ̣[το]ρος∽Βίκτωρ ἰατρὸ̣ς̣ἰατρὸς ❨π̣ρ̣ο̣γ[εγραμμ(ένος)]❩προγεγραμμένος [τ]ῷτῷ ∼π̣ρ̣ο̣ι̣ρι̣μ̣ένῳ∽προειρημένῳ [εὐλ]αβεστ[ά]τῳεὐλαβεστάτῳ Ἰω̣ά̣ν̣[νῃ]Ἰωάννῃ |gap:4||gap:1|
7 περὶ τ̣ῆς̣τῆς ∼κοσμιοτάτης∽κοσμιωτάτης αὐτοῦ θυγατρ[ὸς]θυγατρὸς [Β̣ι̣κ̣τ̣ω̣ρ̣ί̣ν̣η̣ς̣]Βικτωρίνης π̣αρ̣θέ̣ν̣ο̣υ̣παρθένου , ∼ἐξετο͂ν∽ἐξαιτῶν ∼α̣ὐ̣το͂ν∽αὐτῶν ταύτην |gap:4|
8 [διδόνα?]ιδιδόναι πρὸς νόμιμον γάμ̣ο̣ν̣γάμον , καὶ ταύτην ∼ἐμνηστευσατω∽ἐμνηστεύσατο ὑπὲ[ρ]ὑπὲρ ❨το̣(ῦ)❩τοῦ αὐτοῦ υ⋰ἱ⋱ο̣ῦ̣υἱοῦ [Ἀ]φ̣[οῦτος]Ἀφοῦτος ,
9 |gap:3| τῆς ∼μνηστία̣ς̣∽μνηστείας κατὰ νόμο̣υ̣ςνόμους συ̣σ̣τ̣άση̣ςσυστάσης κ̣α̣ὶ̣καὶ ∼χ̣ι̣ρ̣ο̣λαβ̣ί̣[ο]∽χειρολαβίου τ̣[ε?]τε σ̣υ̣ν̣τ̣[αχθέ]ντοςσυνταχθέντος μετα[ξὺ]μεταξὺ [αὐτῶν]αὐτῶν
10 ∼[ἀ]μφοτέρον∽ἀμφοτέρων , καὶ ∼ἀρραβο͂νος∽ἀρραβῶνος ∼ἐπιτοθέντος∽ἐπιδοθέντος ἐν ∼ὠτ̣ο̣∽αὐτῷ ∼χερω̣λαβείῳ∽χειρολαβίῳ ∼π̣έφανε∽πέφηνε τω̣|gap:4|τω|gap:4|
11 ἅτε ∼ἕτνα∽ἕδνα τὰ τ̣ρ̣|gap:1|ρ̣ι̣|gap:2|ναιατρ|gap:1|ρι|gap:2|ναια π̣[ράγ]ματαπράγματα τὰ συνταχ̣θ̣[έ]ν̣[τα]συνταχθέντα [ὑ]π̣ὸ̣ὑπὸ [αὐ]τῶναὐτῶν ∼ἀμφωτέρον∽ἀμφοτέρων δ̣ί̣δ̣[οσθαι?]δίδοσθαι
12 [α]ὐτ̣ο[ῖ]ςαὐτοῖς ἐν τῷ ∼κ̣ε̣ρ̣α̣ς̣∽καιρῷ ∼τον̣∽τῶν γάμων · S-2 νῦ̣ννῦν ο̣ὖ̣νοὖν τ[ῇ]τῇ ∼προν̣ή̣ᾳ̣∽προνοίᾳ τοῦ Κρίττονος ∼ἔτοξε∽ἔδοξε |gap:4||gap:2|
12-13 [νύ]μ̣φ̣∤[ι?]οςνύμφ∤ιος
13 τοὺς σταγμοὺς ἐπιτελέσαι̣ἐπιτελέσαι καὶ ∼ἔγραφο̣ν̣∽ἔγγραφον ∼π̣ρ̣ο̣ι̣γ̣ῷ̣ων∽προικῷον θέσθαι μ̣ε̣ταξὺμεταξὺ αὐτῶν ∼ἀμφωτέρων∽ἀμφοτέρων
14 κατὰ τὴν ∼τον∽τῶν ∼νόμον∽νόμων ∼ταξν∽τάξιν . S-3 ἠγάγετο <ὁ> προειρη̣μ̣ένοςπροειρημένος θαυμασιώτατος Βίκ̣τ̣ω̣ρΒίκτωρ τῷ ∼προιριμέν[ῳ]∽προειρημένῳ
15 ὑπεξουσίῳ αὐτο̣ῦαὐτοῦ υ⋰ἱ⋱ῷυἱῷ Ἀφοῦτι τῷ θαυμασιωτά̣τῳθαυμασιωτάτῳ νυμφίῳ τὴν ∼προηριμεν|gap:1|∽προειρημένην ∼τοτης∽ταύτην , πατρὸς̣πατρὸς
16 ⋰Ἰ⋱ωάννουἸωάννου τοῦ εὐλαβεστάτου δ̣ι̣[α]κ̣ό̣ν̣ουδιακόνου , πρὸς γάμον καὶ βίου ∼γαινωνίαν∽κοινωνίαν καὶ παί[δων]παίδων [σπόρον]σπόρον
17 πα̣ρ̣ὰ̣παρὰ τὸ γνησίων επισ|gap:4|κ̣ω̣επισ|gap:4|κω |gap:33|μ̣|gap:1|ν̣ο̣|gap:33|μ|gap:1|νο προς
18 |gap:8| θ̣α̣υ̣μ̣α̣σιώτα̣[τ]ος̣θαυμασιώτατος Βί̣κ̣τ̣ωρΒίκτωρ [ἰατ]ρὸςἰατρὸς πα̣[τ]ὴ̣ρ̣πατὴρ [τοῦ]τοῦ [θ]αυμ[ασιω]τ̣ά̣[το]υθαυμασιωτάτου νυμφίου
18-19 Ἀφοῦ∤τος
19 κα̣ὶ̣καὶ ∼ἐ̣π̣ι̣στ̣ίλατο∽ἐπεστείλατο δι[δ]όναιδιδόναι λ̣ό̣γ̣[ῳ]λόγῳ [πρὸ]πρὸ [γά]μ̣ο̣υ̣γάμου [δ]ωρεᾶ̣ς̣δωρεᾶς π̣άνταπάντα τὰ καταλειφθέν[τα]καταλειφθέντα
20 [παρὰ]παρὰ τῆς μακαριωτάτης ⊢Ἀλί[ας]⊣Ἀλίας , [γαμε]τ̣ῆ̣ς̣γαμετῆς μ[ὲν]μὲν [τοῦ]τοῦ ∼προειρει[μένου]∽προειρημένου [Βίκ]τωρο[ς]Βίκτωρος
21 [ἰατρο]ῦ̣ἰατροῦ , μητρὸς δὲ τοῦ αὐτοῦ ν̣υμφ[ίου]νυμφίου , κινη̣τ̣ά̣κινητά [τε]τε [καὶ]καὶ [ἀκίν]η̣[τα]ἀκίνητα [καὶ]καὶ [αὐτὸ]αὐτὸ κιν[ητὰ]κινητὰ
22 [πράγμ]α̣τ̣α̣πράγματα λ̣ο̣|gap:59|λο|gap:59|
23 |gap:1|π|gap:3| [ε]ἴ̣λ̣ηφενεἴληφεν ἔ̣ργῳἔργῳ πα̣ρ̣ὰ̣παρὰ τοῦ ∼προειρειμ[ένου]∽προειρημένου |gap:32|
24 Βίκτωρος καὶ οργ̣ο̣ν̣|gap:3|ονοργον|gap:3|ον διδ̣[ό]ν̣α̣[ι]διδόναι |gap:8|υ|gap:3| α̣ὐ̣τ̣ῷαὐτῷ ∼ἀπε̣κρεψ̣ε̣ν∽ἀπέκρυψεν ἐκ̣ἐκ τ̣ῆςτῆς
24-25 μη̣τρ[ῴ]∤ας̣μητρῴ∤ας
25 τ̣ο̣ῦ̣τοῦ [αὐτοῦ]αὐτοῦ [νυμ]φ̣[ίου]νυμφίου |gap:15|ι̣δ|gap:1|ογε|gap:1|υ̣τον|gap:15|ιδ|gap:1|ογε|gap:1|υτον ἐδαπάνη̣σενἐδαπάνησεν οὐδὲ εἰς ∼ἕδερα∽ἕτερα
26 |gap:5| [τ]οῦτʼτοῦτʼ ἔστιν χρυσοῦ νομισματίου ὀκτὼ|num:8| παρὰ κεράτια εἴκοσι ∼τεσσασως∽τέσσαρα
26-27 ∼χρ[υ]∤σοχο⋰ι⋱κο∽χρυ∤σοχοϊκῷ
27 σταθ[μῷ]σταθμῷ , κα̣ὶ̣καὶ ἀ̣ρ̣γ̣οῦἀργοῦ χρυσίου ἕτερα νομίσματα ⊢δύο⊣δύο δίμοιρον|num:2|⧼|num:2/3|
27-28 εὔστα∤θμα
28 ζυγῷ , καὶ τὴν ∼⋰ὑ⋱ποθήγην∽ὑποθήκην ∼τον∽τῶν νομισματίων ∼ἐνέα∽|num:9|ἐννέα|num:9| ∼παρὰα∽παρὰ κεράτια τριάκοντα̣τριάκοντα
29 δύο|num:32| τῷ αὐτῷ σταθμῷ , καὶ τὸ ∼γραμάτιον∽γραμμάτιον ἑν̣ὸ̣ς̣ἑνὸς τρίτου̣|num:1|⧼|num:1/3|τρίτου|num:1|⧼|num:1/3| ν̣ο̣μισματίουνομισματίου τ̣ῆ̣ς̣τῆς προχρε̣ί̣α̣ς̣προχρείας
30 [τῆς?]τῆς οὔσης ἐ̣ν̣ἐν τ̣ῷτῷ κτήμα[τι]κτήματι [τῷ]τῷ δ̣ι̣α̣[κει]μ̣έ̣ν̣ῳδιακειμένῳ ἐν τῇ πεδιάδι κώμης ∼Ψναμούνεως∽Ψιναμούνεως τοῦ
30-31 Ἀνται∤[οπολίτου]Ἀνται∤οπολίτου
31 [νο]μ̣ο̣ῦ̣νομοῦ κ̣α̣ὶ̣καὶ ὁ̣μ̣οῦὁμοῦ χρυσοῦ νομισμάτια εἴκοσι ἓν|num:21| οὕτως · S-4 δώδεκα|num:12| μὲν
31-32 νομίσ∤ματα
32 ἐκ̣ἐκ ∼τον∽τῶν ∼αὐτο͂ν∽αὐτῶν εἴκοσι ἑνὸς|num:21| ∼νομίσματα∽νομισμάτων ∼ἐνστελλογαενα∽ἐνστελλόμενα τῇ αὐτῇ νύμφῃ
33 Βικτωρίνῃ τῇ ∼εὐγενηστάτῃ∽εὐγενεστάτῃ ὑπὲρ ∼τον∽τῶν ∼ἕτνον∽ἕδνων [αὐτῆς]αὐτῆς ∼τον∽τῶν ∼συνφωνηθέντον∽συμφωνηθέντων ∼θίδοσθαι∽δίδοσθαι
34 αὐτῇ ἐν ∼το∽τῷ ∼γερο∽καιρῷ ∼τον∽τῶν ∼γάνων∽γάμων παρὰ τοῦ ∼προ⋰ι⋱ρειμένου∽προειρημένου θαυμασιωτάτου Βίκτωρος ,
35 τὰ δὲ ἄλλα χρυσοῦ ∼νομισματιου∽νομισμάτια ἐννέα|num:9| εἶναι παρὰ τῷ ∼θαυμασιωτατο∽θαυμασιωτάτῳ ∼νυμφῳ∽νυμφίῳ Ἀφοῦτ̣[ι]Ἀφοῦτι ,
36 ∼εἰ∽εἰς λόγον ∼διατροφο̣͂ν∽διατροφῶν αὐτοῦ , ∼ὀκτο∽|num:8|ὀκτὼ|num:8| μὲν νο[μ]ίσματανομίσματα ἐκ ∼τούτον∽τούτων ∼συνφωνηθέντον∽συμφωνηθέντων δίδοσθαι τῇ
36-37 μ̣α̣κ̣α̣ρ̣ι̣[ωτά]∤τῃμακαριωτά∤τῃ
37 αὐτοῦ γ̣[αμετ]ῇγαμετῇ Ἀλίᾳ ὑπὲρ ∼τοσαύτης∽ταύτης ∼ἕ̣τ̣ν̣ο̣ν̣∽ἕδνων ∼π̣ρ̣ώ̣εν∽πρώην π̣α̣ρ̣ὰ̣παρὰ τοῦ αὐτοῦ ∼θαυμασιοτάτου∽θαυμασιωτάτου Βίκτωρ̣ο̣ς̣Βίκτωρος ∼ὐ̣[ατ]ρ̣[οῦ]∽ἰατροῦ
38 |gap:10|τ̣ο̣ν̣|gap:10|τον γ̣ά̣μω̣ν̣γάμων τ̣ὰ̣τὰ κ̣α̣ὶ̣καὶ ἀ̣ρ̣τίωςἀρτίως δ̣ο̣θ̣έ̣ν̣ταδοθέντα τῷ αὐτῷ νυμφίῳ , ∼ἕδερα∽ἕτερα δὲ νομίσματα τέσσαρ[α]|num:4|τέσσαρα|num:4|
39 |gap:21| [νο]μίσματοννομίσματον ∼τοθέντα∽δοθέντα τῷ ∼αὐτο∽αὐτῷ Βίκτωρι ἐκ τῆς ∼ὑποθήγης∽ὑποθήκης ∼τον∽τῶν
39-40 ∼κληρο∤νόμο[ν]∽κληρο∤νόμων
40 μ̣ό̣νονμόνον π̣αντὶπαντὶ νο|gap:8| ἐ̣[πιβάλλο]ν⸢τος⸣ἐπιβάλλοντος τῇ αὐτῇ ∼μακαριοτάτῃ∽μακαριωτάτῃ Ἀλίᾳ τῇ αὐτοῦ
41 γαμετῇ μέρους , καὶ ἄλλα τρία ἥμισυ|num:3|⧼|num:1/2| , ❨κ(αὶ)❩καὶ ἄλλα νομίσματα τρία ∼τίμοιρον∽|num:3|⧼|num:2/3|δίμοιρον|num:3|⧼|num:2/3| ἐκ τοῦ γρ[αμμα]τ̣ί̣[ου]γραμματίου
42 τῆς αὐτῆς ∼μα[κ]αριοτά̣τ̣η̣ς∽μακαριωτάτης Ἀ̣[λίας]Ἀλίας |gap:43|
43 τ̣|gap:1|ε̣ι̣ν̣|gap:2|οντ|gap:1|ειν|gap:2|ον ου ἀλλ[α]ἀλλα |gap:17| [κ]αὶκαὶ ἄλλα ∼νομισμα∽νομίσματα τρία δίμοιρον|num:3|⧼|num:2/3| ἐκ ∼τον∽τῶν κ|gap:1|
44 ο̣σ̣ε̣|gap:4|οσε|gap:4| τ̣ῆςτῆς αὐ̣τῆςαὐτῆς μακα̣ρ̣[ιωτάτη]ς̣μακαριωτάτης Ἀλίας , καὶ τὸ ἄλλο ἓν τρίτον|num:1|⧼|num:1/3| ἐκ τῆς προχρείας
45 το̣[ῦ]τοῦ [μ]έρουςμέρους αὐτῆς κτήματο̣ς̣κτήματος , καὶ ∼ὀριχαλκίον∽ὀριχαλκίων καὶ ∼χαλκομάτον∽χαλκωμάτων ἐν ∼τιαφορης∽διαφόροι ∼εἴδεσσι∽εἴδεσι
45-46 ∼ἐσκεο[υ]∤ασμένοις∽ἐσκευ∤ασμένοις
46 λίτρας τριάκοντα|num:30| καὶ ∼γραβακτα∽κράββατα κοῦφα ⊢δύο⊣|num:2|δύο|num:2| , καὶ ταπήτιν κραβάκτηρον ἕν|num:1| , ❨κ(αὶ?)❩καὶ
46-47 ∼τρ∤άπησαν∽τρ∤άπεζαν
47 μίαν|num:1| ξυλίνην μονοπτύχιον , ❨κ(αὶ)❩καὶ σ̣όλιονσόλιον ∼σ̣ιτυροῦν∽σιδηροῦν ἕν|num:1| , ❨κ(αὶ)❩καὶ ∼ὑ̣ποπότιον∽ὑποπόδιον , καὶ θυ⋰ΐ⋱ανθυΐαν μίαν|num:1|
48 ὀστρακίνην εἰς ∼χρίαν∽χρείαν ∼προπαμαατος̣∽προπάσματος , καὶ κορτίνην παλαιάν , καὶ στιλα |vac:?| ἓν|num:1|
49 καὶ μέρος ∼⋰ὕ⋱μισυ∽ἥμισυ ⋰ἱ⋱στοῦἱστοῦ τ̣ετ̣ραϋ̣φάντουτετραϋφάντου , καὶ σπορίμης γῆς ἀρο̣ύραςἀρούρας ⊢δύο⊣δύο ∼τέδαρτον∽τέταρτον ὄγδοον|num:2|⧼|num:1/4|⧼|num:1/8| οὔσας
50 ἐν τῷ ∼προ⋰ι⋱ρημενον∽προειρημένῳ κτήματι τῷ δι̣α̣κει[μένῳ]διακειμένῳ ἐ̣νἐν τῇ ∼πεδια∽πεδίᾳδι τῆς αὐτῆς κώμης
51 Ψινομούνεω̣[ς]Ψινομούνεως , μετὰ τοῦ ἐπιβ̣[ά]λ̣λοντοςἐπιβάλλοντος μέρους̣μέρους αὐτα̣ῖ̣ςαὐταῖς ∼τον∽τῶν ∼ἐκῖσε∽ἐκεῖσε ∼ὑδρευμάτον∽ὑδρευμάτων καὶ ∼φυνίκον∽φοινίκων
52 [καὶ]καὶ [ἄλλων]ἄλλων ∼παντήον∽παντοίων ∼φυτο͂ν∽φυτῶν , ∼εὐκάρπον∽εὐκάρπων ∼ται∽τε καὶ ∼ἀγάρπον∽ἀκάρπων , καὶ ∼ἑτέρον∽ἑτέρων ∼χρη⸢σ⸣τηρίον∽χρηστηρίων ∼πάντον∽πάντων , ❨κ(αὶ)❩καὶ ∼πάντο̣⸢ν̣⸣∽πάντων ∼⸢τ̣ο̣[ν]⸣∽τῶν
53 φυ̣τ̣[ῶν]φυτῶν [,], ∼[ε]ὐ̣γ̣ά̣ρ̣πο̣ν̣∽εὐκάρπων ∼δε∽τε καὶ ∼ἀγάρπον∽ἀκάρπων ∼ται∽τε καὶ ∼⸢αἱ⸣τέρον∽ἑτέρων ∼χρηστηρίον∽χρηστηρίων ∼πάντον∽πάντων ❨κ(αὶ)❩καὶ παντὸς τοῦ δικαίου
54 ἐντὸς καὶ ἐκτὸ[ς]ἐκτὸς [,], [καὶ]καὶ μ̣έ̣ροςμέρος ∼τίμοιρον∽δίμοιρον ὁλοκλήρους οἰκία[ς]οἰκίας μετὰ παντὸ̣ςπαντὸς αὐτοῦ τοῦ δικαίου
55 ∼ὀ̣ͅγωδωμο̣ι̣μένης∽ᾠκοδομημένης ∼διαγειμένης∽διακειμένης ἐπὶ τῆς αὐτῆς ∼Λο̣ι̣κ̣ο̣π̣ο̣λ̣ι̣τ̣ῶν̣∽Λυκοπολιτῶν ἐπὶ ∼ῥήμη̣ς∽ῥύμης τῆ̣ς̣τῆς παρας̣|gap:4|παρας|gap:4|
56 ∼εὐκτηρτου∽εὐκτηρίου τοῦ̣τοῦ [ἁ]γ̣ί̣ο̣υ̣ἁγίου μάρτυρος ἄπα Β̣ί̣κ̣τ̣ω̣ρ̣ο̣ς̣Βίκτωρος . S-5 ∼ὁμολόγησεν∽ὡμολόγησεν ὁμοίως α̣ὐ̣τὸςαὐτὸς
56-57 θαυμασ[ιώ]∤[τατος]θαυμασιώ∤τατος
57 [Βίκτωρ]Βίκτωρ [ἰατρὸς]ἰατρὸς [ὁ] [π̣ρ̣ο̣γ̣ε̣γ̣ρ̣α̣μ̣μ̣έ̣ν̣ο̣ς̣]προγεγραμμένος [δι]δόναιδιδόναι ἐ̣π̣ὶ̣ἐπὶ ∼τ̣ο̣∽τῷ προειρημένῳ αὐτοῦ υ⋰ἱ⋱ῷυἱῷ Ἀφοῦτι εἰς
58 |gap:14|α̣σ̣ε̣|gap:15||gap:14|ασε|gap:15| [ὑ]ποστά̣σεωςὑποστάσεως ὀριχαλκίνων καὶ ∼χαλκομάτων∽χαλκωμάτων
59 [ἐν]ἐν [δι]αφ[όροις]διαφόροις ∼εἴδεσει∽εἴδεσι ∼ἠσκεουασμενης∽ἐσκευασμένοις λίτρας ἄλλας τεσσαράκοντα ∼[πέν]τ̣η∽|num:45|πέντε|num:45| , καὶ ∼κουλλούρια∽κολλύρια
60 διάφορα̣διάφορα ∼ξ̣υ̣ρ̣ὰ∽ξηρὰ λίτρας ε̣ἴ̣κοσ[ι]|num:20|εἴκοσι|num:20| , καὶ ∼δυλάριον∽τυλάριον ἕν|num:1| , καὶ ∼προσκα̣ιφαλαι∽προσκεφάλαια ⊢δύο⊣|num:2|δύο|num:2| στυππινόμεστα σιπποινό̣μεσ̣τ̣α̣σιπποινόμεστα ❨ἀνθήλε(ια)❩ἀνθήλεια
61 καὶ ἄλλα ∼προσκαιφάλε̣ια∽προσκεφάλαια πολύμι[τα]πολύμιτα ⊢δύο⊣|num:2|δύο|num:2| , κα[ὶ]καὶ υ̣να̣κιαυνακια ⊢δύο⊣|num:2|δύο|num:2| · S-6 ἓν|num:1| ∼με∽μὲν ∼ῥούσσιον∽ῥούσιον , τὸ̣τὸ δ̣ὲδὲ ἄλ̣λ̣ο̣ἄλλο
61-62 π̣[ορφυροῦ]∤νπορφυροῦ∤ν
62 καὶ ∼λα̣σ̣τίκιον̣∽λωδίκιον ∼ῥ̣ο̣ύσιων∽ῥούσιον ἓν|num:1| κα[ὶ]καὶ |gap:4||gap:3|ε̣|gap:4||gap:2||gap:4||gap:3|ε|gap:4||gap:2| [κ]α̣ὶ̣καὶ ε̣ι̣τ̣α̣|gap:22|νειτα|gap:22|ν κ̣οῦφονκοῦφον
63 κα̣ὶ̣καὶ |gap:25|δρον καὶ τοῦ κ̣ύκ̣λουκύκλου δερματίνου αὐτοῦ , καὶ θρόνος
64 εἷς|num:1| , καὶ φρινειν κα̣ὶκαὶ ∼κλ̣ο̣σ̣[οκο]μῖον∽γλωσσοκομεῖον ἓν|num:1| ξύλινα , καὶ ἑπτὰ|num:7| κει̣π̣λ̣αριακειπλαρια · S-7 ∼ὁ͂ν∽ὧν ἓν|num:1| καὶ ∼στιχαρειν∽στιχάριον ,
64-65 ∼καρακάλι∤α∽καρακάλλι∤α
65 ∼πέντει∽|num:5|πέντε|num:5| διάφορα , καὶ ὀθόνιον ∼μαλλου̣τ̣ὸν∽μαλλωτὸν , καὶ πύργι̣τρονπύργιτρον ⋰ἰ⋱ατρικὸνἰατρικὸν ἓν|num:1| ∼ἠξεσ̣τίσμενον∽ἐξεστίσμενον ,
66 καὶ θύ⋰ϊ⋱αθύϊα ἰατρικὰ ⊢δύο⊣|num:2|δύο|num:2| , κ[αὶ]καὶ ∼πακιάλια∽φακιάλια ⊢δύο⊣|num:2|δύο|num:2| , καὶ ∼ἀλαξαμαρ̣νιον∽ἀλλαξιμάριον ἕν|num:1| , καὶ σάβανον ἕν|num:1| , καὶ λιν̣ούδιαλινούδια
66-67 ∼ἐ̣π̣ι̣∤χόρια∽ἐπι∤χώρια
67 ⊢δύο⊣|num:2|δύο|num:2| , καὶ τὸ̣τὸ ξ̣[ύ]ν̣ολον̣ξύνολον πᾶ̣[ν]πᾶν μ̣έ̣[ρο]ςμέρος τρ⋰ί⋱τ̣[ον]τρίτον τ̣ῆςτῆς αὐτῆς ∼οἰκιοα̣ς̣∽οἰκίας , καὶ ∼ῤοραν∽ἄρουραν μί̣ανμίαν ∼ὄκτοον∽|num:1|⧼|num:1/8|ὄγδοον|num:1|⧼|num:1/8| ∼σητηνη̣∽σιτίνην
68 |gap:9| [π]ρ̣οε̣ι̣ρ̣[ημένου]προειρημένου ∼κ̣τ̣ί̣ματος∽κτήματος , [μ]ετὰμετὰ παντὸς αὐτῆς τοῦ δικαίου , ∼διακειμενη∽διακειμένην ἐν τῇ
68-69 ∼πε∤δια∽πε∤δίαδι
69 τῇ{τῇ} πετια{πετια} τῆς κώμης Ψ̣ινομούνεωςΨινομούνεως . S-8 εἰ δὲ ∼βουλιθείη∽βουληθείη ∼τʼ∽θʼ ∼εὐγενηστάτη∽εὐγενεστάτη Θεανοῦς μήτηρ τοῦ
69-70 ∼θαυ∤μασιοτάτου∽θαυ∤μασιωτάτου
70 Βίκτωρος δωρήσασθαι αὐτῷ ἄλλο μέρος ἐκ τοῦ αὐτοῦ κτήματος , ἐπὶ τὸ καὶ τοῦτο
71 σταλῆναι τῷ ∼αὐτον∽αὐτῷ νυμφίῳ · S-9 εἰ δὲ μὴ ∼δωρῆθ̣αι∽δωρῆται , προκρίματος μὴ γιγνομένου , ἔδοξεν αὐτὸν
72 τὸν ∼θαυμασιότατον∽θαυμασιώτατον ∼Βικτωρος∽Βίκτωρα τὸν πατέρα τοῦ νυμφίου Ἀφοῦτος τὰ ∼μη̣τρο͂ͅα∽μητρῷα ἀπὸ πράγματος
73 παρέχοντα αὐτὰ εἰς τὴν πρὸ γ⸢ά⸣μουγάμου δω̣ρε̣ὰ̣ν̣δωρεὰν |gap:2|ε|gap:1| εἰς ∼ἀσφάλιαν∽ἀσφάλειαν π̣α̣ρ̣|gap:3|τοπαρ|gap:3|το το|gap:9|
74 |gap:10|τισι τον|gap:9|ο̣ιοις|gap:1|τον|gap:9|οιοις|gap:1| μ̣ά̣ρτυράςμάρτυράς τινας ∼δ̣ε̣ι̣δ̣ό̣μ̣ενα∽διδόμενα πάντα ∼ἐ̣φιτῖν∽ἐπιδεῖν τὸν
75 ἐ̣κλ̣ήμ̣ψ̣ο[ν]τ̣[α]ἐκλήμψοντα τ̣ο̣ῦ̣τοῦ ἐ̣κ̣δ̣ί̣κ̣ο̣υ̣ἐκδίκου , π̣ρὸςπρὸς τ̣ῷτῷ αὐτὸν ἐντελεστέραν ἀσφάλειαν καὶ ∼ἐκσφάγισμα∽ἐκσφράγισμα τοῦ
75-76 ἐκ∤δίκου
76 Εὐλυκοπολιτῶν ειχ|gap:1|ει μετὰ τοῦ ∼προικόͅου∽προικῴου δηλοῦν καὶ αὐτὸ τὴν ἔκτισιν καὶ τὴν
76-77 ∼ἀπότο∤σιν∽ἀπόδο∤σιν
77 ∼πάντον∽πάντων τῶν ∼τοθέν̣τον∽δοθέντων αὐτῷ . S-10 ὡμολόγησα δὲ καὶ ∼προ⋰ι⋱ρειμενονος∽προειρημένος εὐλαβέστατος Ἰωάν[νης]Ἰωάννης |gap:4|
78 καὶ ∼ἐπή̣γγελα∽ἐπήγγειλα τοῦ διδόναι τῇ ∼εὐγενη̣[στάτῃ]∽εὐγενεστάτῃ [νύμφῃ?]νύμφῃ |gap:31| ∼θαυμασιοτάτου∽θαυμασιωτάτου
79 ν̣υ[μφίου]νυμφίου |gap:24|ς̣|gap:24|ς ε̣κδ|gap:3|ι̣αςεκδ|gap:3|ιας ∼μητρόͅας∽μητρῴας τῆς αὐτῆς νύμφης ὑποστάσεως ,
80 χρυσοῦ ἐν ∼κοσμίος̣∽κοσμίοις ∼γ̣υ̣ναικίοις∽γυναικείοις ∼οὐγκίος∽οὐγκίας ∼τ̣ρ̣ιο∽|num:3|τρεῖς|num:3| πλέω ἔλαττον , ∼ἤδι∽ἤτοι στιχα<ρο>μαφόριαστιχαρομαφόρια , ∼γυναικῖα∽γυναικεῖα ∼παρακαυδώ̣τ⸢α̣⸣∽παραγαυδώτα
81 δέκα τρία|num:13| , ∼οὕτος∽οὕτως · S-11 ⊢δύο⊣|num:2|δύο|num:2| μὲν λευκά , ἄλλο δὲ δευσορούσιον , καὶ ἄλλο πορφυροῦν , καὶ ἄλλο ἀντιοχ⸢ή⸣σ̣ιονἀντιοχήσιον ,
82 καὶ ἄλλα ⊢δύο⊣|num:2|δύο|num:2| ⋰ι⋱κανοεισδεςικανοεισδες , καὶ ἄλλα τρία|num:3| ∼μαλλ̣οειδες∽μαλλοειδῆ , καὶ ἄλλο ἓν|num:1| κίτρινον , καὶ ἄλλο ἓν|num:1| ἀμαράντινον ,
83 καὶ ἄλλο ἓν|num:1| χελιδονοειδές̣χελιδονοειδές , λαμπρω̣τουκνα̣λαμπρωτουκνα ἐπιχώρια , καὶ ἄλλα στιχάρ̣ι̣αστιχάρια ∼παρακαύδωδα∽παραγαύδωτα κα̣θημερινὰκαθημερινὰ
84 πέντε|num:5| , καὶ ἄλλο στιχάριον ∼ἀραγν[ί]τιον∽ἀραχνίτιον ἓν|num:1| καιν̣ούργιονκαινούργιον , παρ̣α̣κα|gap:2|τ̣|gap:11|παρακα|gap:2|τ|gap:11| ∼ἀ̣λ̣εξαδρῖνα∽ἀλεξανδρῖνα ⊢δύο⊣|num:2|δύο|num:2|
85 ∼ἐμ̣οιλ̣ουμα∽ἔμπλουμα , κα̣ὶκαὶ ἄλλο ὀθόνιν , καισαρ̣ή̣σιονκαισαρήσιον ἕν|num:1| , καὶ ἄλλα λινούδια ⊢δύο⊣|num:2|δύο|num:2| ἐπιχώρια ∼πέντει∽|num:5|πέντε|num:5| , καὶ σά̣β̣α̣ν̣[α]σάβανα ⊢δ̣⊣υ̣⊢́ο̣⊣|num:2|δύο|num:2| ,
85-86 ὀ̣ρ̣ι̣χα̣λκ[ί]∤νωνὀριχαλκί∤νων
86 καὶ ∼χαλκομάτον∽χαλκωμάτων ἐν διαφόροις εἴδεσι ∼ἐσ̣κεουασμένης∽ἐσκευασμένης λίτρας ∼ἑβτομήκοντα∽ἑβδομήκοντα ∼πέντη∽|num:75|πέντε|num:75| , καὶ
86-87 ∼πα∤κιάλια∽φα∤κιάλια
87 ⊢δύο⊣|num:2|δύο|num:2| , καὶ ∼δυλάριον∽τυλάριον δερμάτινον ἕν|num:1| , καὶ σινδίον , καὶ λανατα ⊢δύο⊣|num:2|δύο|num:2| , καὶ ∼προσκαιφάλαιον∽προσκεφάλαιον ∼πολυμιντον∽πολύμιτον ἕν|num:1| ,
88 καὶ ἄλλα ∼προσκεφάλεα∽προσκεφάλαια λίνα τρία|num:3| , καὶ λωδίκιον ἓ̣ν|num:1|ἓν|num:1| ∼ἐμμυ[λ]ουμ̣ον∽ἔμπλουμον , καὶ σέλλια ∼σειδηρὰ∽σιδηρὰ δύο|num:2| , καὶ
88-89 κραβάκτι∤α
89 τρ̣ία|num:3|τρία|num:3| κ̣α̣ὶ̣καὶ κοῦφα , καὶ κάμπτραν̣κάμπτραν μ̣ί̣α̣ν̣|num:1|μίαν|num:1| ∼μεγάλο̣ι̣ν̣∽μεγάλην , καὶ ∼κλοσο̣γ̣κομῖα∽γλωσσοκομεῖα ⊢δύο⊣|num:2|δύο|num:2| καὶ ∼σενσέλιον∽σεμψέλλιον ἕν|num:1| , καὶ καθέδραν
90 ∼μια̣∽|num:1|μίαν|num:1| ∼ξ̣[υ]λ̣ι̣[ν]α∽ξυλίνην , κα̣ὶκαὶ μ̣υ̣ροθ[ήκη]μυροθήκη |gap:4||gap:1| , κ̣α̣ὶ̣καὶ κάμψιν ἓ̣ν|num:1|ἓν|num:1| ἐβέ̣λλινονἐβέλλινον , καὶ ἄλλον̣ἄλλον κάμψ̣ινκάμψιν ἐλεφάντ̣ι̣ν̣ονἐλεφάντινον ἕν̣|num:1|ἕν|num:1| ,
91 καὶ ἄλλα κ̣[άμ]ψ̣ι̣α̣κάμψια ∼ξύλυνα∽ξύλινα τρία|num:3| , καὶ ἑπτὰ|num:7| κε̣ι[π?]λ̣άριακειπλάρια δύο|num:2| , καὶ τὸ ∼μ̣η̣τρον∽μητρῷον τῆς αὐτῆς ∼νύμφοις∽νύμφης
92 μ̣έροςμέρος ∼τον∽τῶν δύο|num:2| ∼ὁ̣λκίον∽ὁλκίων , μετὰ ∼ντὸς∽παντὸς αὐτοῦ ∼τουτω∽τοῦ δικαίου , ∼διακειμένον∽διακειμένων ∼ἐ∽ἐν τῇ Λυκοπολίτῃ ἐπὶ ∼ῥήμης∽ῥύμης
93 τῆς ∼δημοσιον∽δημοσίας εἱρκτῆς , καὶ τὸ ∼μητρο͂ͅον∽μητρῷον τῆς αὐτῆς νύμφης ἐπιβάλλον αὐτῇ ∼μερης∽μέρος ∼ἥμιση∽ἥμισυ ὁλοκλήρου
94 κτήματος μετὰ παντὸς αὐτοῦ τοῦ δικαίου , ∼τοῦδʼ∽τοῦτʼ ἔστιν ἀρούρας ∼δεσάρας∽|num:4|τεσσάρας|num:4| σὺν ἀμπέλῳ καὶ ∼πομαρί⸢ῳ⸣∽πωμαρίῳ
95 δ̣ι̣α̣κειμένῳδιακειμένῳ ἐν τῇ ∼πεδι[α]∽πεδιάδι [τ]ῆς̣τῆς κ̣ώ̣μ̣ηςκώμης Φ̣ύ̣β̣εκο̣ς̣Φύβεκος [τοῦ]τοῦ Λ̣υ̣κ̣ο̣π̣ο̣λ̣ί̣τ̣ουΛυκοπολίτου ν̣α̣|gap:4|να|gap:4| , τ̣ό̣π̣ο̣υτόπου ∼λυκομενος∽λεγομένου
95-96 Φοιβ̣ά̣[μ]∤μ̣ωνοςΦοιβάμ∤μωνος
96 τον̣|gap:25|τον|gap:25| κατὰ το[ῦ]τοῦ π̣ο̣λλ|gap:6|ςπολλ|gap:6|ς ∼ἡμισε∽ἥμισυ ἔτι μὴν καὶ υνακιον
96-97 μαλ̣ό̣∤χοονμαλό∤χοον
97 ∼προτόκναφον∽πρωτόκναφον καὶ ἄλλ̣[ο]ἄλλο |gap:2| κ̣ράβακτονκράβακτον κοῦφον ἕν|num:1| , καὶ εἶτ̣αεἶτα δερτ̣ι̣σ̣καδερτισκα ⊢δύο⊣|num:2|δύο|num:2| , ∼ἑ∽|num:1|ἓν|num:1| μὲν τετραΰ̣φ[αντον]τετραΰφαντον ,
98 ∼δω∽τὸ ∼τεν∽δὲ ∼λ̣ο∽ἄλλο ∼δ⋰ι⋱⋰υ⋱φανδρον∽διύφαντον . S-12 ὁμολογεῖ δὲ ὁμοίως ∼ὡ∽ ∼πρ[ο]ειρειμένος∽προειρημένος εὐλαβέστατος ⋰Ἰ⋱ωάννηςἸωάννης
98-99 διά[κ]∤ονοςδιάκ∤ονος
99 ∼ἑδοίμω̣ς∽ἑτοίμως ἔχε[ιν]ἔχειν ∼δειδώναι∽διδόναι τῇ ∼εὐγενηστάτῃ∽εὐγενεστάτῃ αὐτοῦ ∼θυγατρινη∽θυγατρὶ Βικτωρίνῃ καθʼ ἕκ̣[α]σ̣τον̣ἕκαστον
100 ἐνιαυτόν , ἐπὶ ὅλον μόνον τὸν χ̣ρόνονχρόνον τῆς ζ̣[ω]ῆ̣ςζωῆς αὐτοῦ , ἄχρι τῆς ∼δελετῆς∽τελευτῆς αὐτοῦ , λόγῳ
101 χορηγίας , ἀπὸ γεν̣ήμα̣τοςγενήματος τ̣ῆ̣ςτῆς ∼μελούσης∽μελλούσης εὐτυχοῦς ∼π̣εντεκάτ̣ης∽πεντεκαιδεκάτης ❨⋰ἰ⋱νδικ(τίονος)❩ἰνδικτίονος
102 καὶ αὐ[τῆς]αὐτῆς |gap:9| σίτου ∼μετρων∽μέτρῳ μοδίῳ ❨ξυστ(ῷ)❩ξυστῷ ἀρτάβας ∼δόδεκα∽|num:12|δώδεκα|num:12| ,
103 ἐπὶ τῷ [ταύτας]ταύτας [Ἀ̣φ̣ο̣ῦ̣τ̣α̣]Ἀφοῦτα δ̣ὲ̣δὲ ∼τ̣ω̣ν∽τὸν ∼αὐτὼν∽αὐτὸν ∼νύμφιων∽νύμφιον ∼κὲ∽καὶ τὴν εὐγενε̣σ̣[τά]⸢την⸣εὐγενεστάτην
104 α̣ὐ̣τ̣οῦαὐτοῦ νύμφην αὐτουργεῖν καὶ φιλοκ[α]λεῖνφιλοκαλεῖν καὶ βελτιοῦν καὶ νέμεσθ̣[αι]νέμεσθαι ,
105 καὶ καρποῦσθαι αὐτοὺς τὴν̣τὴν ἔραν̣[ον?]ἔρανον [τοῦ]τοῦ προειρημένου̣προειρημένου μέρου̣ςμέρους ∼το̣ν∽τῶν αὐ̣τ̣[ῶν]αὐτῶν
105-106 [κτ]∤ημάτωνκτ∤ημάτων
106 π̣α̣|gap:4||gap:2|α|gap:3|τ̣ο̣ν̣πα|gap:4||gap:2|α|gap:3|τον ∼π̣ρ̣ό̣σ̣ο̣τον∽πρόσοδον καθʼ ἕκαστον ἐνιαυτὸν
107 ἀ[πὸ]ἀπὸ [γε]ν̣η̣[μάτων]γενημάτων τῆς σὺν Θεῷ ∼πεντεκαιτεκάτης∽πεντεκαιδεκάτης ❨ἰνδικ(τίονος)❩ἰνδικτίονος καὶ αὐτῆς ,
108 ἐπὶ τῷ ∼πατερας∽πατέρα καὶ δ̣ι̣δ̣όναιδιδόναι αὐτοὺ̣ς̣αὐτοὺς τ̣α̣|gap:22|τα|gap:22|
109 ειαν καθʼ [ἕκαστον]ἕκαστον ∼ἐνιαυτών∽ἐνιαυτόν , ἐ̣π̣ὶἐπὶ τ̣ο̣|gap:7|ο̣υ̣|gap:2|υ̣π̣ο̣λ̣|gap:9|το|gap:7|ου|gap:2|υπολ|gap:9|
110 |gap:3|ε̣ι̣|gap:1|ο̣ι̣σ̣α̣|gap:9||gap:3|ει|gap:1|οισα|gap:9| [τῆς]τῆς αὐτ̣ῆςαὐτῆς σὺν Θεῷ ∼πεντεκετεκάτης∽πεντεκαιδεκάτης
111 ❨⋰ἰ̣⋱ν̣δικ(τίονος)❩ἰνδικτίονος καὶ αὐτῆς ἐπὶ τὸν ∼διηννεκκην∽διηνεκῆ χρόνον , ἐφʼ τε τ̣ά̣τά τε λό̣γα̣λόγα
112 ἕδνων ∼προσενεγ⸢γ⸣θέντα∽προσενεχθέντα τά τε λόγα προ̣ι̣κ̣ὸ̣ςπροικὸς |gap:3|ξ̣|gap:10||gap:3|ξ|gap:10|
113 εἶναι π̣α̣ρ̣ὰ̣παρὰ τῷ αὐτῷ νυμφίῳ καὶ τῇ αὐτοῦ νύμφῃ καὶ
113-114 ∼διυ̣∤κορεύ̣μενα∽διη∤γορεύμενα
114 τοῖς νόμοις . S-13 ❨κ(αὶ?)❩καὶ ∼γένετο∽γένοιτο ∼ἔσειο̣ς∽αἴσιος καὶ̣καὶ ∼εὐτηχῆς∽εὐτυχῆς
115 γάμος οὕτος ἐπὶ ∼ἐ̣ε̣ιο̣τον∽αἰώνιον τε χρόνον ∼δι̣α̣μ̣ειν∽διαμένειν καὶ μετʼ εὐνοίας
116 συνβ̣ιωνσυνβιων ∼ἀλλοιλοι∽ἀλλήλοις καὶ τέκνων κληθῆναι αὐτοὺς πατέρα̣[ς?]πατέρας [.?].
117 S-14 ∼ἔδωξέν∽ἔδοξέν τε καὶ ∼συννῄρητεν∽συνῄρεσεν ∼τῆς∽τοῖς ∼μέρασιν∽μέρεσιν ἕπεσθαι τῇ ∼δείᾳ∽θείᾳ ∼διατάξι∽διατάξει ,
118 τῇ περὶ ∼κανικη∽γαμικὴν ∼σ̣υ̣γ̣γ̣ρ̣αφη∽συγγραφὴν ∼ἐμ̣φον̣ηθείσοι∽ἐμφωνηθείσῃ ∼οὕτος∽οὕτως , ∼ὁς∽ὡς εἰ
118-119 ∼σε̣νβ̣[αι]∤η∽συμβαί∤η
119 , ο̣υ̣ν̣|gap:1|ρατιηουν|gap:1|ρατιη καὶ ∼μὲ∽μὴ ∼γένετο∽γένοιτο , ∼προτελευκ̣ᾶν∽προτελευτᾶν τοῦ ἀνδρὸς ∼τη∽τὴν ∼νήμφην∽νύμφην , ∼πέδ[ων]∽παίδων
120 ∼με∽μὲν ⋰ὑ⋱π̣ό[ν]τ̣ω̣ν̣ὑπόντων [ἢ] [καὶ]καὶ ἑ̣[νὸς][|num:1|]ἑνὸς|num:1| [παι]δ̣[ὸς]παιδὸς [ὕπο]⸢ν⸣τος̣ὕποντος , [ἐπὶ]ἐπὶ [τῷ]τῷ τὸν ἄνδρα πρ̣ὸπρὸ τ̣ῆςτῆς
121 [τ?]ε̣[λευτῆς?]τελευτῆς |gap:13|ε̣ν̣|gap:29||gap:13|εν|gap:29|
122 [τ]έ̣κ̣ν̣ω̣ν̣τέκνων δ̣ὲδὲ μὴ̣μὴ ∼ὤντο̣ν̣∽ὄντων ἢ̣ κ̣αὶ̣καὶ ∼ἑν̣οὺ̣ς∽|num:1|ἑνὸς|num:1| τέκνου ∼μο̣ὶ∽μὴ ὄντ[ος]ὄντος , ἐπὶ ∼δο∽τῷ ∼τ̣ω̣ν̣∽τὸν
123 ἄ̣ν̣δ̣ραἄνδρα ∼ἀ̣π̣ο̣κ̣[ερ]τ̣ά̣ν̣α̣[ι]∽ἀποκερδάναι μ̣ο̣ν̣α̣μονα |gap:30| [ἄ]ν̣δ̣ραἄνδρα μ̣η̣μη
124 |gap:28|ε̣ι̣ς̣|gap:2||gap:28|εις|gap:2| α̣διαθετ̣οαδιαθετο εἰς ε̣α̣|gap:6|εα|gap:6|
125 ∼το∽τῷ δὲ ἴσῳ καὶ ∼ὁμοιο∽ὁμοίῳ ∼τρώπῳ∽τρόπῳ ∼ἔδοξεν∽ἔδοξεν ∼ὁμοίος∽ὁμοίως , ὡς εἰ ∼σ̣εσεμβαίη∽συμβαίη ὡς
126 ∼εἰς∽εἰ ∼σ̣ε̣ν̣βαίη∽συμβαίη τ̣ῷ̣τῷ [ἀνδρὶ?]ἀνδρὶ |gap:3|π̣ε̣ι̣|gap:14||gap:3|πει|gap:14| πρὸ τ̣ε̣λ̣ευ̣τ̣ῇτελευτῇ τῆ[ς]τῆς
126-127 [νύμ]∤φηςνύμ∤φης
127 , ∼π̣έδω̣[ν]∽παίδων μὲν̣μὲν ὑ̣π̣όντωνὑπόντων καὶ ἑνὸς|num:1| ∼πεδὼς∽παιδὸς ∼ἥ̣ποντος∽ὕποντος , ἐπὶ ∼το∽τῷ τὴν ∼γεν[ε]κ̣α̣∽γυναῖκα
128 ∼ἀπογ̣ερ̣τ̣ά̣νε∽ἀποκερδάναι ἅπαντα τὰ ἕδνα καὶ πάντα τὰ ἐπιδιδόμενα ἐν
129 ∼ὅ̣ρ̣[ᾳ]∽ὥρᾳ γ̣ά̣μωνγάμων , ∼τ̣έ̣κ̣λων∽τέκνων τε μ̣ὴ̣μὴ ὄντ̣ωνὄντων ἢ̣ καὶ ἑ̣ν̣ὸς|num:1|ἑνὸς|num:1| ∼τ̣α̣ί̣κνου∽τέκνου μ̣ὴ̣μὴ ∼ὤ̣ν̣τος̣∽ὄντος ,
130 ἐπὶ τῷ τὴν νύμφην ∼ἀ̣ποκε[ρ]τάν̣αι̣∽ἀποκερδάναι ἅ̣π̣α̣ν̣τ̣α̣ἅπαντα τ̣ὰ̣τὰ τῷ α̣ὐ̣τ̣ῆ̣ςαὐτῆς ἀνδρὶ οἰκεῖ[α]οἰκεῖα .
131 S-15 κ̣α̣ὶ̣καὶ ταύ̣τ̣η̣ν̣ταύτην ∼ὁ̣μ̣ο̣λ̣ο̣γ̣ῖ̣∽ὁμολογεῖ ὁ̣ ∼α̣[ὐ]τ̣ο̣ὺ̣ς̣∽αὐτὸς ∼νύμφηο̣ς∽νύμφιος ἔχ̣ε̣ι̣ν̣ἔχειν [ἰδί]α̣ν̣ἰδίαν κ[αὶ]καὶ [νομίμην]νομίμην [γαμετὴν]γαμετὴν
132 και|gap:1|ι̣μ̣α̣τ̣|gap:1|κ̣α̣ι̣θ̣α̣|gap:2|ειν̣και|gap:1|ιματ|gap:1|καιθα|gap:2|ειν κ̣α̣[τ]ή̣κ̣ο̣ο̣ν̣κατήκοον κα[ὶ]καὶ θ̣ά̣λπεινθάλπειν καὶ τρέφειν καὶ
132-133 ἱ̣ματ̣ί∤[ζ]εινἱματί∤ζειν
133 αὐτὴν̣αὐτὴν κατʼ ∼ἀξείαν∽ἀξίαν [τ]ῆ̣ςτῆς προικὸς αὐτῆς καὶ τῆς οικιοσ|gap:2|τη̣ς̣οικιοσ|gap:2|της |gap:7|
134 |gap:4||gap:1| κ̣αὶκαὶ μὴ̣μὴ κ̣α̣[κου]χ̣ε̣ῖ̣[ναὐτὴνἐν?]∼[οὐ]δινεὶ∽κακουχεῖναὐτὴνἐνοὐδενὶ μηδὲ ∼⸢ἑ⸣βρισχ̣ειν∽ὑβρίζειν αὐτὴν εἰς σῶμα
135 μηδὲ εἰς ∼πρόσ̣οπω̣ν̣∽πρόσωπον , μ̣η̣δ̣ὲ̣μηδὲ ∼ἐ̣ξ̣ο̣θ̣ε̣ῖ̣ν∽ἐξωθεῖν α̣ὐ̣τὴναὐτὴν τοῦ |gap:2|π̣ε̣ν̣ε̣|gap:5||gap:2|πενε|gap:5| μ̣η̣δ̣ὲ̣μηδὲ
136 ∼ἑ̣δ̣έρ̣α̣ν̣∽ἑτέραν ∼[γ]ε̣[ν]ε̣κ̣αν̣∽γυναῖκα [ἢ?] ∼παλλ̣α̣κ̣ίτα∽παλλακίδα ∼ἐ̣πισυν̣τά̣[ττ]ι̣ν̣∽ἐπισυντάττειν |gap:5|τ̣ο̣|gap:10||gap:5|το|gap:10|
137 ∼συνε̣[ί]τοδ̣ος∽συνείδοτος . S-16 ∼ὁμολογῖ∽ὁμολογεῖ δ̣ὲ̣δὲ ἡ̣ ❨[π]ρ̣ο̣ειρημέ(νη)❩προειρημένη εὐγενεστάτη νύμφη Βικτωρ[ίνη]Βικτωρίνη
138 στέργειν τὸ ∼σ̣υ̣ν̣εκέ̣σ̣ι̣ον∽συνοικέσιον καὶ δι̣α̣γ̣α̣π̣ᾶνδιαγαπᾶν ∼των∽τὸν ∼ἴδιων∽ἴδιον αὐτῆς ἄν̣[δρα]ἄνδρα
139 ἐν ἅπασιν , καὶ οἰκουρεῖν αὐτοῖ̣ς̣αὐτοῖς |gap:2|ω̣|gap:4||gap:1|ν̣|gap:2|ω|gap:4||gap:1|ν κα̣ὶ̣καὶ τῶν ∼οἴκον∽οἴκων καθ|gap:1|ην διὰ το̣|gap:3|το|gap:3|
140 π̣ρ̣ά̣τ̣τ̣ε̣[σθ]α̣ι̣πράττεσθαι δίχα τῆς τοῦ ἀνδρὸς γνώμης , ἀλλὰ παντὰ τὰ ἀνήκοντ̣[α]ἀνήκοντα
141 γνήσια καὶ εὐγενεῖ [γαμετῇ]γαμετῇ [π̣ρ̣ά̣τ̣τ̣ε̣ι̣ν̣]πράττειν |gap:4|κει̣|gap:4||gap:2|ειν|gap:1||gap:4|κει|gap:4||gap:2|ειν|gap:1| ε̣ἰ̣ς̣εἰς αὐ̣τ̣ὸναὐτὸν κατ̣ὰ̣κατὰ τ̣ο̣ὺ̣ς̣τοὺς
142 ν̣όμουςνόμους . S-17 καὶ πρ̣ὸ̣ςπρὸς ἀσφάλεια̣ν̣ἀσφάλειαν ἑ̣κατέρ̣ο̣υ̣ἑκατέρου μέρους π̣|gap:4|ε|gap:8|οπ|gap:4|ε|gap:8|ο π̣ρ̣ο̣|gap:3|ο̣υ̣|gap:2|προ|gap:3|ου|gap:2|
143 |gap:3|κ̣|gap:2|ε̣ι̣|gap:26||gap:3|κ|gap:2|ει|gap:26| π̣ά̣ν̣τ̣ε̣ς̣πάντες |gap:10|κ̣α̣ι̣|gap:3||gap:10|και|gap:3|
144 |gap:28|λ̣λω|gap:20||gap:28|λλω|gap:20|