Sematia

p.tarich.3.xml

TM: 316243HGV: 316243Date: -189 – Place: Tanis (Arsinoites)

1 m1 S-1 Πρωτάρχωι τῶν φίλων [|vac:?|]|vac:?| [π]αρὰπαρὰ Ἀμεννεῦτος τοῦ Ὥρ[ο]υὭρου ἐντα̣φιαστοῦἐνταφιαστοῦ ἐκ κώμη̣ςκώμης
2 Τάνεως τ̣ο̣ῦ̣τοῦ Ἀ̣ρ̣σ̣ι̣νο̣ί̣τ̣ο̣υ̣Ἀρσινοίτου ν̣[ομο]ῦνομοῦ . S-2 ἀδικούμενος ἐ̣γώἐγώ τε καὶ Ὀννώφριος ὁ̣ μέτοχός μο̣υμου
3 ὑπὸ Ἀβούχι̣οςἈβούχιος τ̣ο̣ῦ̣τοῦ Ὥ̣ρ̣ουὭρου κα[ὶ]καὶ [Κε]λεχώντιοςΚελεχώντιος τοῦ Πάσιτ[ο]ςΠάσιτος καὶ Πάσιτος τοῦ Ψενεφμο̣ῦτο̣[ς]Ψενεφμοῦτος
4 ἐνταφιαστῶν τῶν ἐκ Φ̣ι̣λ̣α̣δ̣ε̣λ̣φείαςΦιλαδελφείας τοῦ αὐτοῦ νομοῦ , ἐπεδώκαμεν σο̣ὶ̣σοὶ ὑπόμνημα
5 τοῦ ις|num:16| ❨(ἔτους)❩ἔτους Φαμενὼθ |gap:3| ἐ̣ν̣ἐν Μ̣έμφειΜέμφει δι’ οὗ διασαφ̣ή̣σαντεςδιασαφήσαντες τὸ κ̣α̣θ’καθ’ ἕν̣ἕν τῶν
5-6 ἀδι̣∤κ̣η̣μάτωνἀδι∤κημάτων
6 καὶ ὅν τε̣τε τ̣ρόποντρόπον οἱ προγεγραμμένο̣ιπρογεγραμμένοι εἴησαν ἀπ̣ὸ̣ἀπὸ τῶν βασιλικῶν
7 ν̣ε̣[ν]ο̣σφισμένοινενοσφισμένοι ἔδ̣[ει]ἔδει [κα]τ̣'κατ' ❨(ἔτος)❩ἔτος α̣ὐ̣τ̣ο̣ὺ̣ς̣αὐτοὺς πραχθῆναι εἰς τὸ βασιλικὸν ἀπὸ τοῦ β|num:2| ❨(ἔτους)❩ἔτους
8 ἕως τοῦ̣τοῦ ν̣ῦ̣ν̣νῦν , σ̣ο̣ῦ̣σοῦ δὲ γ̣ρ̣άψ[αντο]ςγράψαντος τοῖ̣ςτοῖς τὰ προσο̣δ̣ι̣κ̣ὰ̣προσοδικὰ κ̣ρίν̣ο̣υ̣σ̣ικρίνουσι χρη̣μ̣α̣τ̣ι̣σταῖςχρηματισταῖς ὧν
9 εἰσαγωγεύς Μ̣έ̣[λ]αςΜέλας διεξ[αγ]αγεῖνδιεξαγαγεῖν περὶ τούτων κ̣α̣ὶ̣καὶ [ἡμῶ]ν̣ἡμῶν ἐ̣[πι]δ̣όν̣τ̣ω̣νἐπιδόντων αὐτο̣ῖ̣ςαὐτοῖς
10 τὰ̣τὰ παρὰ σ̣ο̣ῦ̣σοῦ γ̣ρ̣α̣[φέ]ν̣ταγραφέντα [το]ῦτοῦ αὐτοῦ ἔτους |vac:?| |gap:8| κ̣[α]ὶ̣καὶ χ̣ειρογραφησ̣ά̣ν̣τω̣νχειρογραφησάντων
11 τὸν βασιλικὸν ὅρκον [παρ]α̣μ̣ενεῖνπαραμενεῖν ἕ̣ω̣ς̣ἕως τ̣ο̣ῦ̣τοῦ τ̣ὰ̣τὰ κ̣α̣τ̣ὰκατὰ [τ]ὴ̣ν̣τὴν κρίσιν διεξαχ̣θ̣ῆ̣ν̣α̣ι̣διεξαχθῆναι ,
12 ἀποδόν̣τ̣ω̣νἀποδόντων δ̣ὲδὲ τ̣ο̣ῖ̣ςτοῖς ἀν̣τ̣ιδίκοις̣ἀντιδίκοις τὸ ἀν̣τίγρα̣φ̣[ο]νἀντίγραφον το̣ῦ̣τοῦ [ὑπομν]ήματοςὑπομνήματος
13 καταβάντων α̣ὐ̣τ̣ῶναὐτῶν ἡμε|gap:?||gap:6| παρ|gap:1|γενομε|gap:7||gap:?||gap:5|
14 δι|gap:1|κριθ|gap:3|ν̣ταδι|gap:1|κριθ|gap:3|ντα ἡμῖν |gap:8|ν|gap:4|σ|gap:1|ι|gap:11||gap:?||gap:1| της
15 ἡμέρας γνώσ̣ε̣ω̣ς̣γνώσεως , οἱ δὲ ἀν̣τίδικοιἀντίδικοι οὐ παρεγένοντ̣[ο]παρεγένοντο [,], [ἀλ]λ̣ὰἀλλὰ παραλαβό[ν]τε̣ς̣παραλαβόντες
16 τοὺς φυλακίτας κ̣α̣τ̣έτρεχονκατέτρεχον ἡμᾶς β̣ο̣υ̣λ̣ό̣μεν̣οιβουλόμενοι κ̣α̣κ̣ο̣π̣ο̣ι̣ῆ̣σαικακοποιῆσαι ὅπως ἐγ̣λ̣ί̣π̣ω̣μενἐγλίπωμεν
17 τὴν κρίσιν , ἐπιδόντων δ̣ὲδὲ ἡμῶν ὑπόμνημα τ̣ο̣ῖςτοῖς χρηματ̣ι̣σ̣τ̣αῖςχρηματισταῖς π̣ε̣ρ̣ὶπερὶ
18 τούτω̣ντούτων καὶ οὐδενὸς ἡ̣μ̣ῖ̣ν̣ἡμῖν |gap:11||gap:6| καταπλ̣ε̣[ύσα]ς̣καταπλεύσας ὁ̣ εἷς ἡμῶν
19 Ὀννῶφρ̣ιςὈννῶφρις ἐπέδ̣ω̣κ̣έ̣ν̣ἐπέδωκέν [σοι]σοι [ὑπόμνημ]α̣ὑπόμνημα τ̣[ῆι]τῆι ⊢α⊣|num:1|α|num:1| τοῦ Μεσορὴ ἐ̣ν̣ἐν ὧ̣ι̣ὧι
20 διασαφήσαντες π̣ε̣ρ̣ὶ̣περὶ ἑ̣κ̣άστω̣ν̣ἑκάστων τῶν συμβεβηκότων |gap:?|
21 το̣ῖςτοῖς χρηματισταῖς |gap:1||gap:1||gap:4| Ὀνν̣ώφριος̣Ὀννώφριος ε̣π̣α̣|gap:1||gap:?|επα|gap:1||gap:?|
22 κασ̣τωνκαστων ἐπιγνόντε[ς]ἐπιγνόντες ο̣ἱ̣οἱ ἀντίδ̣ικο̣ι̣ἀντίδικοι παραλαβ̣[όντες]παραλαβόντες |gap:?|
23 καὶ παραλογι̣σά̣μ̣ε̣ν̣ο̣ι̣παραλογισάμενοι Δρ̣[ιμ]ύ̣λ̣ο̣νΔριμύλον τ|gap:1||gap:2||gap:1||gap:?|
24 αὐτοῖς ἐπιστολὴν τ̣|gap:2||gap:1|τ|gap:2||gap:1| εν τῆ̣ι̣τῆι κ|gap:2||gap:2||gap:?|
24-25 [παρα]∤λαβόντεςπαρα∤λαβόντες
25 φυλακίτας τ̣ι̣[νας]τινας |gap:?|
25-26 [κατα]∤φρονο̣ύ̣ντ̣ωνκατα∤φρονούντων
26 δὲ επ̣ι̣τ̣|gap:?|επιτ|gap:?|
27 εἴημεν παραδεδομένο[ι]παραδεδομένοι |gap:?|
28 αὐ̣τ̣ῶ̣ναὐτῶν εἰς ὑπο̣ψίανὑποψίαν |gap:1||gap:?|
29 αναγκασθέντες δὲ |gap:1||gap:?|
30 ἡμῶν ἐπὶ πλέον ζῆν ἐν τ̣[ῆι]τῆι ❨φ̣υ̣(λακῆι)❩φυλακῆι μεταλ̣[αβὼν?]μεταλαβὼν |gap:?| [ὁ] [Δριμ]ύλοςΔριμύλος ἀποστείλας τινὰ[ς]τινὰς |gap:?|
31 τῶν παρ’ αὐτοῦ κα̣ὶ̣καὶ ἐξαγαγὼν ἡ̣μᾶςἡμᾶς ἐκ τῆ[ς]τῆς |gap:?| [πα]ρόντωνπαρόντων καὶ τῶν ἀντιδίκων |gap:?|
32 μεταδό̣ντωνμεταδόντων ἡμῶν τῶι Δρ[ι]μύλωιΔριμύλωι |gap:4||gap:?||gap:1|ναι̣|gap:4||gap:?||gap:1|ναι
32-33 ην̣|gap:1||gap:1|α̣μ̣ε̣ν|gap:2|ι̣|gap:3|[χρημα]∤τιστῶνην|gap:1||gap:1|αμεν|gap:2|ι|gap:3|χρημα∤τιστῶν
33 παραθέντες τε μ̣|gap:1||gap:4||gap:?||gap:2|η|gap:1|νουτουσεο̣μ̣|gap:5|εω̣|gap:2||gap:?|μ|gap:1||gap:4||gap:?||gap:2|η|gap:1|νουτουσεομ|gap:5|εω|gap:2||gap:?|
34 τοὺς ἀντιδίκους εικα|gap:1||gap:?||gap:2|ους κ|gap:2|ν|gap:2| δ̣ὲ̣δὲ φαμ̣ε̣|gap:?|φαμε|gap:?|
35 μὴ ὑπάρ̣χει̣νὑπάρχειν π̣ά̣λ̣ι̣ν̣πάλιν |gap:1||gap:?|ουσ|gap:3|ν φυλακὴ̣ν̣φυλακὴν
35-36 κ̣[ατα]∤φθειρομένωνκατα∤φθειρομένων
36 δὲ ἡμῶ̣νἡμῶν |gap:1||gap:?||gap:2|ν |gap:?| [χρείαν]χρείαν ἐχόντων τῶν ἀνα̣[γκαίων]ἀναγκαίων ,
37 δαπανήσα̣ντε̣ςδαπανήσαντες τὰ ἴδια |gap:?||gap:1|ι̣ε̣β̣|gap:1||gap:?||gap:?||gap:1|ιεβ|gap:1||gap:?| [ο]ὐ̣[χ]οὐχ ὡς ἔτυχεν δεόμ̣εθ̣[ά]δεόμεθά [σου]σου
38 καταδεδυνασμένοι [ὑπὸ]ὑπὸ [τῶν]τῶν [ἀν]τιδίκ̣[ων]|gap:?||gap:1|υε̣ι̣νἀντιδίκων|gap:?||gap:1|υειν τοῖς ἰδίοι̣ςἰδίοις ,
38-39 ἐ̣π̣[ιδεό]∤μενο̣ιἐπιδεό∤μενοι
39 δὲ τῆς σῆς μισοπ[ονηρίας]μισοπονηρίας [ἀ]ξιοῦ[μεν]ἀξιοῦμεν , |gap:?|[ἵνα]|gap:?|ἵνα [μὴ]μὴ [παρὰ]παρὰ [τὴν]τὴν [σὴν]σὴν
40 προαίρεσιν ἠδικημένο̣ι̣ἠδικημένοι ὦ̣[μεν]ὦμεν [,], [γρά]ψαιγράψαι Π̣τ̣ο̣λε̣μ̣αίωιΠτολεμαίωι τῶ̣[ι]τῶι |gap:3| [ἀποστεῖλαι]ἀποστεῖλαι [τοὺς]τοὺς
40-41 [ἀντι]∤δίκουςἀντι∤δίκους
41 ἐπὶ σὲ ὅπως τῆς [τούτων?]τούτων [ἐπισκέψεω?]ςἐπισκέψεως γενομέ[νης]γενομένης |gap:?|
42 τύχωμεν διὰ σὲ τῆς ἐν|gap:1||gap:?|
43 εὐτύχε[ι]εὐτύχει
1 |gap:?_lines| |gap:?| ἀ̣ν̣τ̣ιδικ̣|gap:1||gap:?|ἀντιδικ|gap:1||gap:?|
2 |gap:?||gap:1|ει̣νηντ̣|gap:?||gap:?||gap:1|εινηντ|gap:?|
3 |gap:?||gap:1|νον εσ̣|gap:1||gap:?|εσ|gap:1||gap:?| |gap:?_lines|