Sematia

p.tarich.1.xml

TM: 316241HGV: 316241Date: -189 – -189Place: Tanis (Arsinoites)

1 m1 S-1 τ̣ο̣ῖ̣ς̣τοῖς τὰ π̣ρο̣σ̣οδ[ικ]ὰ̣προσοδικὰ κρίν̣[ουσι]ν̣κρίνουσιν ❨χρη(ματισταῖς)❩χρηματισταῖς ὧν εἰ̣σαγ̣ωγεὺςεἰσαγωγεὺς Μ̣έ̣λ̣α̣[ς]Μέλας πα̣ρὰπαρὰ Ἀ̣[μεννέ]ωςἈμεννέως τοῦ Ὥρου
2 καὶ Ὀννώφριος [το]ῦτοῦ Τεῶ̣[τος]Τεῶτος ταριχευτ̣ῶ̣νταριχευτῶν Τ̣άνεω̣ς̣Τάνεως . S-2 τ[οῦ]τοῦ ιϛ̣|num:16|ιϛ|num:16| ❨(ἔτους)❩ἔτους Φ[αμεν]ὼθΦαμενὼθ ⸢⊢θ⊣|num:9|⸣θ|num:9|
2-3 ἐπε∤δώκαμ̣ενἐπε∤δώκαμεν
3 〚ὑπ[ό]μ̣νημ̣α̣〛ὑπόμνημα Πρωτάρχωι τῶν φίλ̣ω̣ν̣φίλων καὶ̣καὶ [πρ]ὸςπρὸς τῆι̣τῆι ❨ἐπι̣(μελείαι)❩ἐπιμελείαι [τῶ]ν̣τῶν ❨χρη(ματιστῶν)❩χρηματιστῶν
3-4 ἐμφανισ∤〚ζοντες〛ἐμφανισ∤ζοντες
4 ⸢μὸν⸣μὸν κ̣[α]τ̣ὰκατὰ [Ἀ]βύκιοςἈβύκιος τοῦ Ὥρου καὶ Κελεχών[σ]ι̣ο̣ςΚελεχώνσιος το̣[ῦ]τοῦ Πάσιτος κ[αὶ]καὶ Πάσιτος
5 τοῦ Ψεν̣ε̣φμοῦτ̣οςΨενεφμοῦτος ταριχευτῶν Φιλαδελφεί̣α[ς]Φιλαδελφείας π̣ερὶπερὶ [βα]σι̣λ̣ι̣κ[ῶ]ν̣βασιλικῶν με̣[ι]ζόνωνμειζόνων καὶ
6 τ̣[ο]ύ̣τ̣[ου]τούτου χρημ[α]τισθέντοςχρηματισθέντος ὑ̣μῖνὑμῖν τῆι κ⊢ε⊣|num:25|κε|num:25| τοῦ Φ̣αρμ[οῦ]θιΦαρμοῦθι π̣α̣ρήγγελ[ται]παρήγγελται τοῖς
7 ❨προγεγρα̣(μμένοις)❩προγεγραμμένοις ἀπαν[τ]ᾶ̣νἀπαντᾶν ἐπὶ τὸ κριτήριον κα̣ὶ̣καὶ ἐκτ[εθ]ε̣ί̣σης̣ἐκτεθείσης τῆς̣τῆς καταστάσεως
8 δίς , οὐκ ἀπήν̣[τ]ησαν̣ἀπήντησαν φυ̣γ̣οδικοῦντεςφυγοδικοῦντες . S-3 |gap:?|φ|gap:1|νκ̣|gap:1||gap:?||gap:1|α̣|gap:1|σ|gap:1|υ̣|gap:1|ν|gap:1||gap:?|ν̣|gap:?|φ|gap:1|νκ|gap:1||gap:?||gap:1|α|gap:1|σ|gap:1|υ|gap:1|ν|gap:1||gap:?|ν τοῖς ἰδίοις
9 τοῖς τε φυλακ[ί]τ̣αιςφυλακίταις πα̣ρ̣α̣διδομένω̣ν̣παραδιδομένων ἡμῶ̣[ν]ἡμῶν [ὑ]π̣’ὑπ’ α̣ὐ̣[τ]ῶ̣ν̣αὐτῶν εἰς τὸ τῶι ζεῖν
9-10 ἐπα̣ν̣∤ελέσθαιἐπαν∤ελέσθαι
10 καὶ δι[α]πεσεῖνδιαπεσεῖν τὰ τῶι βασιλεῖ ἀν̣ήκονταἀνήκοντα 〚|gap:1|〛|gap:1| κ̣α̣ὶ̣καὶ καταδυναστευόμενοι
11 ὑπ᾿ αὐτῶν ἠνα[γ]κάσθημενἠναγκάσθημεν ἐξαποστε̣ῖ̣λαιἐξαποστεῖλαι ἕ̣ν̣α̣ἕνα ἡ̣μῶνἡμῶν Ὀννῶφριν ⸢εἰς⸣εἰς ⸢Ἀλεξάνδρειαν⸣Ἀλεξάνδρειαν ἐπ〚ε̣〛ιδοῦναιἐπειδοῦναι
12 τῶι Πρωτάρχω̣ιΠρωτάρχωι ⸢ὑπόμνημα⸣ὑπόμνημα περὶ τούτω̣ντούτων τῆ̣ι̣τῆι ⊢λ⊣|num:30|λ|num:30| τοῦ Ἐπεὶφ . S-4 τ̣ο̣ύ̣τ̣ο̣υ̣τούτου δ̣ὲ̣δὲ
12-13 χρηματισθέν∤τος
13 πρὸς ὑμᾶς τ̣ὴντὴν ταχίστην διεξαγαγεῖν καὶ μὴ ἐπιτρέπειν
13-14 ἐπιβάλ∤λειν
14 ἡ̣μ̣ῖνἡμῖν τὰς χ̣εῖραςχεῖρας καὶ τοῦ Ὀννώφριος ἀν̣απλεύσαντο̣ςἀναπλεύσαντος ἔχοντο̣ς̣ἔχοντος πρὸς
15 ὑμᾶς [χ]ρ̣ηματι[σ]θένταχρηματισθέντα παρὰ Πρωτάρ<χ>ο̣υΠρωτάρχου χρηματισμ̣ὸ̣νχρηματισμὸν κ̣α|gap:5|κ̣|gap:3|κα|gap:5|κ|gap:3| οἱ
15-16 ἀντί̣∤[δικοι]ἀντί∤δικοι
16 [ἐ]π̣ιγνόν̣τ̣εςἐπιγνόντες καὶ συνειδότες αὑτοῖς ἐνεσχ̣ημ̣ένοιςἐνεσχημένοις το̣ῖ̣ςτοῖς
16-17 ἐγκεκλη∤[μένοις]ἐγκεκλη∤μένοις
17 [,], [π]ρ̣οσλα̣[βό]μενοιπροσλαβόμενοι συνεργοὺς Κλέωνα τὸν τῆς ❨προγεγρ(αμμένης)❩προγεγραμμένης ❨κώ(μης)❩κώμης Τ̣ά̣ν̣ε̣ω̣ς̣Τάνεως ⸢❨ἀ̣ρχιφυ(λακίτην)❩⸣ἀρχιφυλακίτην καὶ ἄλλους
18 |gap:?| [Ἡρώ]ι̣δηνἩρώιδην [κ]α̣ὶκαὶ [Παχῆν]Παχῆν τ̣α̣ρ[ι]χευτὰςταριχευτὰς τ̣ῶ̣ν̣τῶν ἐ̣κἐκ Κερκή[σεως]Κερκήσεως καὶ ἀπαντήσαντες
18-19 |gap:1|μ∤|gap:?||gap:3||gap:?||gap:2|
19 ⸢|gap:1|π|gap:3||gap:?|⸣|gap:1|π|gap:3||gap:?| |gap:?||gap:1|ω̣ν|gap:6||gap:?||gap:1|ων|gap:6| ἐπιδόντα̣ςἐπιδόντας ὑμ̣ῖͅν̣ὑμῖͅν τὸν ❨χρη(ματισμὸν)❩χρηματισμὸν κ̣α̣ὶ̣καὶ βίαι
19-20 χρησά∤[μενοι]χρησά∤μενοι
20 [ἀπήγαγον]ἀπήγαγον [ἡμᾶς]ἡμᾶς ⸢[καὶ]⸣καὶ ⸢Ψ̣ενῆσιν⸣Ψενῆσιν ⸢τὸν⸣τὸν ⸢❨ἀδε(λφὸν)❩⸣ἀδελφὸν [εἰ]ς̣εἰς τὴν μεγάλη[ν]μεγάλην ❨φυ(λακὴν)❩φυλακὴν ⸢τῆι⸣τῆι ⸢κ⊢β⊣|num:22|⸣κβ|num:22| ⸢τοῦ⸣τοῦ ⸢Μ̣ε̣σ̣ο̣ρῆ⸣Μεσορῆ ὡ̣ς̣ὡς Δριμύλ̣ουΔριμύλου τοῦ πρὸς τῶ̣ιτῶι
20-21 π̣α̣ρ̣α̣∤[σφραγισμῶι]παρα∤σφραγισμῶι
21 [παραλογισθέν]τος̣παραλογισθέντος καὶ ἕως το̣ῦ̣τοῦ νῦν ἀπήγμεθ̣α̣ἀπήγμεθα ἀνα̣ίτιοιἀναίτιοι ὄ̣ν̣τεςὄντες . S-5 ἐπεὶ
22 [οὖν]οὖν |gap:?||gap:4|οντα καὶ τὰ ὑπὸ τοῦ ❨βα(σιλέως)❩βασιλέως προστεταγμένα̣προστεταγμένα περὶ
23 τ̣ο̣[ῦ]τοῦ |gap:?| το̣ὺ̣ςτοὺς ἐμφανίζοντας περ̣ὶ̣περὶ χρησίμω̣νχρησίμων μ̣η̣δ̣ὲμηδὲ
24 ἀπάγεσθαι παρευρ[έσει]παρευρέσει [ἡ]ιτ̣ι̣ν̣ι̣ο̣ῦ̣νἡιτινιοῦν , ἀλλὰ πολυωρίας τ[υ]γχάνειν̣τυγχάνειν |gap:5|αυτα
25 |gap:5|ησ̣α̣|gap:1|τ̣α̣|gap:2||gap:5|ησα|gap:1|τα|gap:2| [τ]υν̣χ̣άν̣[ο]μεντυνχάνομεν ἀπηγμένοι , ἀξιοῦμεν ὑμᾶ̣ςὑμᾶς μετὰ πάσης
25-26 ἱκε∤τεί̣α̣ςἱκε∤τείας
26 μὴ 〚ὑπερ〛ὑπερ ⸢περι⸣ιδεῖνπεριιδεῖν ἡμᾶ̣ςἡμᾶς καταδυναστευομένους 〚ἀ̣λ̣λ̣ὰ〛ἀλλὰ ⸢ὑπὸ⸣ὑπὸ ⸢τ̣ῶ̣ν̣⸣τῶν ἀ̣ν̣τ̣ι̣δί̣κ̣ω̣νἀντιδίκων , ἀλλὰ
27 συντάξαι ἀνακ̣α̣λέσα̣σ̣θ̣α̣ιἀνακαλέσασθαι ἡμᾶς ἐκ τ̣ῆ̣ς̣τῆς ❨φυ(λακῆς)❩φυλακῆς ⸢ο̣|gap:1||gap:?||gap:6|⸣ο|gap:1||gap:?||gap:6| ❨ἐπισ̣(κεψαμένους)❩ἐπισκεψαμένους περὶ τούτων κα̣ὶ̣καὶ , ἐ̣ὰ̣ν̣ἐὰν φ̣α̣ι̣ν̣ώ̣μ̣ε̣θαφαινώμεθα ἐν
27-28 μη∤θενὶ
28 ἐνεχόμενοι 〚π̣ε̣ρ̣ὶ̣〛περὶ 〚τ̣ῶ̣ν̣〛τῶν , διεθῶμε̣ν̣διεθῶμεν , ὑπὲρ δὲ τῶ̣ντῶν ἐγκαλουμένω̣νἐγκαλουμένων Ἀβύκιος καὶ
29 Κελεχώντ̣ιοςΚελεχώντιος καὶ Πάσιτος ⸢καὶ⸣καὶ ⸢οὓς⸣οὓς ⸢προϲέλαβον⸣προϲέλαβον ⸢τα⸣{τα} ⸢ταριχευτ̣ὰ̣ς⸣ταριχευτὰς ⸢Π̣αχ̣ῆ̣ν̣⸣Παχῆν ⸢καὶ̣⸣καὶ ⸢Ἡρώιδη̣ν⸣Ἡρώιδην διαλαβεῖν ἄξια ὧν ἀπε̣ιργα[σ]μένοιἀπειργασμένοι εἰσίν . S-6 τούτου δὲ
30 γενομένου ⸢οἵ⸣οἵ ⸢τε⸣τε ⸢λοιποὶ⸣λοιποὶ ⸢ἐπισ̣τ̣α̣θ̣ή̣σ̣οντα̣ι⸣ἐπισταθήσονται ⸢τοῦ⸣τοῦ ⸢μη|gap:3|ι⸣μη|gap:3|ι ⸢ἀ̣μ̣φισβ̣ητεῖν̣⸣ἀμφισβητεῖν ⸢τ̣ο̣ῖ̣ς̣⸣τοῖς ⸢ἐμ̣φανίζουσι⸣ἐμφανίζουσι ⸢πε̣ρὶ⸣περὶ ⸢❨χρη(σίμων)❩⸣χρησίμων ⸢,⸣, ⸢ἡ̣μ̣εῖς̣⸣ἡμεῖς ⸢[δὲ]⸣δὲ τευξ̣όμεθα̣τευξόμεθα τῆ̣ςτῆς παρ’ ὑμῶ̣νὑμῶν βοηθεία̣ς̣βοηθείας .