Sematia

p.col.10.273v.xml

TM: 22270HGV: 22270Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:?|νιου στρα(…)στρα… ❨μεθ(ʼ)❩μεθʼ ❨(ἕτερα)❩ἕτερα
2 |gap:?|θ ἀνηχθ(…)ἀνηχθ…
3 |gap:?| [ὑ]π̣ὲ̣ρὑπὲρ ὧν τὰ
4 |gap:?| ❨|gap:?|διελ(ηλυθότι?)❩|gap:?|διεληλυθότι ιβ|num:12| διέγρα̣ψ̣α̣διέγραψα
5 |gap:?||gap:1|ς ὑπʼ ἐμοῦ ἀνελ̣η̣μφ̣θ(…)ἀνελημφθ…
6 |gap:?||gap:1| καὶ ὑπὸ τοῦ πρὸ ἐμοῦ
7 |gap:?|υ ὁμ(…)ὁμ… τελέσματα
8 |gap:?|φυτείας χρόνον
9 |gap:?||gap:1| ἐπὶ τῷ τομεν̣τομεν
10 |gap:?|δὲ ἄλλων ἐτῶν
11 |gap:?|ος Σίμιλις καὶ ὡ̣ς̣ὡς
12 [χρηματίζει]χρηματίζει |gap:?||gap:2| πρὸς ἄλλας ❨(ἀρούρας)❩ἀρούρας 𐅵|num:1/2| δ|num:1/4_tick|
13 |gap:?| ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς λε|num:35| ❨(πεντώβολον)❩πεντώβολον ❨χο(ίνικα)❩χοίνικα ❨ναυβεί̣ο(υ)❩ναυβείου
14 |gap:?| ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς ρξβ|num:162| ❨(τριωβέλιον)❩τριωβέλιον ❨(ἡμιωβέλιον)❩ἡμιωβέλιον ❨χο(ίνικα)❩χοίνικα
15 καὶ διʼ ἀλλο̣ῦ̣ἀλλοῦ |gap:?| |gap:?_lines|