Sematia

p.alex.inv131a.xml

TM: 33145HGV: 33145Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:3_lines|
4 ὀ̣ν̣ό̣μ̣α̣τ̣ι̣ὀνόματι α̣π̣|gap:?|απ|gap:?|
5 |gap:6_lines|