Sematia

c.pap.gr.2.1.32a.xml

TM: 12738HGV: 12738Date: – Place:

1 m1 S-1 Ἑρμίνῳ ❨βασιλ(ικῷ)❩βασιλικῷ ❨γρ(αμματεῖ)❩γραμματεῖ ❨Ἀρσι(νοίτου)❩Ἀρσινοίτου
2 ❨Ἡρακ(λείδου)❩Ἡρακλείδου ❨μερίδ(ος)❩μερίδος ,
3 παρὰ
3-4 Θενμεσοήρε∤ως
4 ⸢τῆς⸣τῆς ⸢Ψενοσίρεως⸣Ψενοσίρεως μετὰ κυρίου τοῦ
5 συνγενοῦς
5-6 Πετε∤αρμο̣ύ̣θουΠετε∤αρμούθου
6 τοῦ
7 Πεταρμούθου .
8 S-2 υἱός μου
8-9 Πνεφε∤ρῶς
9 Πετεσούχου τοῦ
10 Ψενεθαύσηος ❨ἀφῆ(λιξ)❩ἀφῆλιξ
11 ἀναγεγραμμένος
12 ἐπὶ κώμης
12-13 Φιλα∤δ[ελ]φίαςΦιλα∤δελφίας
13 ἐτελεύτησε̣ν̣ἐτελεύτησεν
14 τ[ῶ]ιτῶι Φαῶφι μηνὶ τοῦ
15 ἐνεστῶτος ι[δ]|num:14|ιδ|num:14| ❨(ἔτους)❩ἔτους
16 Ἁδριανοῦ Καίσαρος
17 τοῦ [κ]υρίουκυρίου . S-3 διὸ ἀξιῶ
18 τα[γῆ]ναιταγῆναι αὐτὸν ἐν
19 τῆ[ι]τῆι <τῶν>τῶν ❨τετελ(ευτηκότων)❩τετελευτηκότων τάξει .
20 m2 S-4 Θενμεσοῆρις ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν λ̣|num:30|λ|num:30| ❨[ἄ]ση(μος)❩ἄσημος .
21 S-5 Πετεαρμοῦθις ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν γ|num:3||gap:1| ❨ἄση(μος)❩ἄσημος .
22 S-6 ὀμνύω Αὐτοκράτορα Καίσαρα
23 Τραιανὸν Ἁδριανὸν
24 Σεβαστὸν ἀληθι̣ν̣ὰ̣ἀληθινὰ [εἶναι]εἶναι [τ]ὰτὰ
25 ❨γεγρ(αμμένα)❩γεγραμμένα |gap:4||gap:1|
26 ❨(ἔτους)❩ἔτους ιδ|num:14| Αὐτοκράτορος Καίσαρος
27 Τραιανοῦ Ἁδριανοῦ Σεβαστοῦ
28 Ἁθὺρ ιγ|num:13| .