Sematia

sb.24.16228a.xml

TM: 41398HGV: 41398Date: – Place:

1 m1 S-1 κη|num:28| δ̣ι̣ὰδιὰ ❨Π̣ε̣τ̣οσίρι(ος)❩Πετοσίριος ω|num:800|
2 κθ|num:29| |gap:6|α̣(…)|gap:6|α… Ασ|num:1200|
3 Β|num:2000|
4 λ|num:30| δ̣|gap:3||gap:2|δ|gap:3||gap:2| Α|num:1000|
5 α|num:1| π̣αρὰπαρὰ Θαῆι ❨(γίνονται)❩γίνονται Α|num:1000| , ❨(γίνονται)❩γίνονται Β|num:2000|
6 ἔτους ιε|num:15| .
7 S-2 Παῦνι κη|num:28| ἐν τῶι τῆς ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨χω(ρίωι)❩χωρίωι
8 ❨ἐργά(ται)❩ἐργάται ❨ἐργά(ται)❩ἐργάται ❨ἀναβάλλο(ντες)❩ἀναβάλλοντες ❨χο(ῦν)❩χοῦν , δ|num:4| ❨ἀν(ὰ)❩ἀνὰ π|num:80| , τκ|num:320|
9 ❨σκαφη(ταί)❩σκαφηταί , δ|num:4| ❨ἀν(ὰ)❩ἀνὰ ξ|num:60| . S-3 σμ|num:240|
10 ❨παιδά(ρια)❩παιδάρια , ιβ|num:12| ❨ἀν(ὰ)❩ἀνὰ λ|num:30| , τξ|num:360| , ❨(γίνονται)❩γίνονται ϡκ|num:920| .
11 S-4 κθ|num:29| ❨ἐργά(ται)❩ἐργάται , δ|num:4| ❨ἀν(ὰ)❩ἀνὰ π|num:80| , τκ|num:320|
12 ❨σκαφη(ταί)❩σκαφηταί , δ|num:4| ❨ἀν(ὰ)❩ἀνὰ ξ|num:60| , σμ|num:240|
13 ❨παιδά(ρια)❩παιδάρια , ιγ|num:13| ❨ἀν(ὰ)❩ἀνὰ λ|num:30| , τϙ|num:390| , ❨(γίνονται)❩γίνονται ϡν̣|num:950|ϡν|num:950| .
14 S-5 λ|num:30| ❨ἐργά(ται)❩ἐργάται ❨ἀναβάλ(λοντες)❩ἀναβάλλοντες ❨χο(ῦν)❩χοῦν γ|num:3| ❨ἀν(ὰ)❩ἀνὰ π|num:80| , σμ̣|num:240|σμ|num:240|
15 σκαφηταί , δ|num:4| ❨ἀν(ὰ)❩ἀνὰ ξ|num:60| σμ|num:240|
16 παιδάρια , ιγ|num:13| ❨ἀν(ὰ)❩ἀνὰ λ|num:30| , τϙ|num:390| , ❨(γίνονται)❩γίνονται ωο|num:870| .
17 S-6 Ἐπεὶφ α|num:1| ❨ἐργά(ται)❩ἐργάται ❨ἀναβάλ(λοντες)❩ἀναβάλλοντες ❨χο(ῦν)❩χοῦν , ε|num:5| ❨ἀν(ὰ)❩ἀνὰ π|num:80| , υ|num:400|
18 σκαφηταί , ε|num:5| ❨ἀν(ὰ)❩ἀνὰ ξ|num:60| , τ|num:300|
19 παιδάρια , ιϛ|num:16| ❨ἀν(ὰ)❩ἀνὰ λ|num:30| , υπ|num:480|
20 ❨(γίνονται)❩γίνονται Αρπ|num:1180| .
21 S-7 〚❨(γίνονται)❩〛γίνονται β|num:2| ἐργάται ❨ἀναβά(λλοντες)❩ἀναβάλλοντες χο(…)ασγη(…)χο…ασγη… π|num:80|
22 πλ(…)πλ… Δ|num:4000| .
23 S-8 ἕως β|num:2| τοῦ Ἐπείφ .
24 S-9 ἕως λ|num:30| Βψμ|num:2740| , Α̣σ̣ξ|num:1260|Ασξ|num:1260| .
25 S-10 ἀφʼ ὧν ἐχω παρὰ |gap:?|
26 γ|num:3| ❨ἐργά(ται)❩ἐργάται ❨ἀναβά(λλοντες)❩ἀναβάλλοντες ❨χο(ῦν)❩χοῦν |gap:?| |gap:?_lines|