Sematia

p.oxyrhyncha.30.xml

TM: 703346HGV: 703346Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:1| παραδέδοται εἰς τὰ Ὥρου̣Ὥρου [τοῦ]τοῦ Πετερ̣μ̣ο[ύθιος]Πετερμούθιος
2 |g:check| Σαμώυτος τοῦ Σ̣α̣μώυ̣[τος]Σαμώυτος π̣ρ̣(…)πρ… α̣α
3 |gap:1| |g:check| Σελεύκου τ̣[ο]ῦ̣τοῦ |gap:3| ⸢|gap:1|⸣|gap:1| |gap:?|
4 〚|gap:1|α̣ῶτις〛|gap:1|αῶτις 〚Νησίωνος〛Νησίωνος 〚με(…)〛με… 〚ξ〛ξ
5 |gap:1| Πετεμοῦνις καὶ ❨Φαμ̣ο̣ῦ̣(νις)❩Φαμοῦνις
6 Ὧρος Γόργου καὶ Πετοσῖρις ἀντίο̣ν̣ἀντίον καὶ |gap:1|
7 |gap:1| [Ὧ]ρο̣ςὯρος Σι̣σ̣όιτοςΣισόιτος καὶ Φαμοῦνις θ̣ύ̣ρ̣α̣|gap:1|θύρα|gap:1|
8 Π̣ετῶυς̣Πετῶυς ὃ̣ςὃς καὶ Β̣ε̣λ̣ε̣κ̣ά̣ι̣ς̣Βελεκάις χιλωτήρ
9 |gap:2|τ̣ώτ̣η̣ς|gap:2|τώτης ἀλέτης ὑ̣π̣έρ̣α̣ς̣ὑπέρας β
10 Φα̣μῖνιςΦαμῖνις χαλκεὺς κρηπί̣ο̣ν̣κρηπίον
11 |gap:1|ᾶσις Παχόιτος εἰς φυ(…)φυ… διὰ Τελέστου
12 |gap:3|σισόις αὐλητ̣ὴ̣ς̣αὐλητὴς |gap:3| πρ(…)πρ… α̣|gap:?|α|gap:?|
13 [Π]ε̣τεμοῦνιςΠετεμοῦνις Tοθοέους ἐ̣ν̣ἐν φυ(…)φυ… διὰ Σισόιτ̣ο̣ςΣισόιτος πρ(…)πρ…
14 |gap:2|η̣τ̣η̣ς̣|gap:2|ητης Ἀρ|gap:4|έουc ἄβαξ κιλλίβας
15 〚|gap:1||gap:1|ενῖνις〛|gap:1||gap:1|ενῖνις 〚ἐν̣〛ἐν 〚φυ(…)〛φυ… 〚διὰ〛διὰ 〚Τελέστου〛Τελέστου
16 |gap:1|ῶ̣υς|gap:1|ῶυς Πετεσoύχου μώιο̣ν̣μώιον θ̣υ̣ίανθυίαν
17 [Π]ε̣τεσοῦχοςΠετεσοῦχος Ἀ̣ρ̣κ̣οντέο̣υςἈρκοντέους θύραν |gap:3|
18 [Ἁρ]μ̣ι̣ῦσιςἉρμιῦσις Θοτορτ〚|gap:1|〛αίουΘοτορτ|gap:1|αίου χιλωτὴρ σάκκο̣ςσάκκος
19 Π̣ετεσοῦχοςΠετεσοῦχος Πάσιτος ψιαθοπλόκος σπυρ̣[ι]|gap:2|σπυρι|gap:2|
20 〚Ἀ̣|gap:1|εν|gap:2|όις〛Ἀ|gap:1|εν|gap:2|όις 〚Πάσιτος〛Πάσιτος 〚ὑπο̣πόδιον〛ὑποπόδιον
21 [Ὧ]ρο̣ςὯρος μ̣έ̣γ̣α̣ςμέγας Πετοσίριος τυφλοῦ κλεῖς ξ|gap:?|
22 Ποκαῦ̣ςΠοκαῦς ⸢Πνεφερῶτος⸣Πνεφερῶτος θυίαν Πετευσ̣ο̣ρ̣φι[μ]|gap:?|Πετευσορφιμ|gap:?|
23 Σ̣οκν̣ῶπ̣ι̣ς̣Σοκνῶπις χε̣|gap:1|ω̣χε|gap:1|ω Θοτ|gap:6|
24 |gap:2||gap:2||gap:1||gap:1||gap:1| π̣ο̣|gap:3|πο|gap:3| Ἀ̣β̣α̣|gap:5|Ἀβα|gap:5|
25 |gap:?||gap:3| |gap:?_lines|
1 |gap:1| Κ̣α̣λ̣α̣τ̣[ύ]τ̣ι̣ο̣ς̣Καλατύτιος α|num:1|
2 |gap:4|⸢|gap:2|⸣|gap:2|νου|gap:4||gap:2||gap:2|νου α|num:1|
3 |gap:1| Μα|gap:6|ς α|num:1|
4 |gap:1||gap:5|π̣ε̣τ̣ε̣ὺ̣ς̣|gap:1||gap:5|πετεὺς α|num:1|
5 ❨Ἀ̣μ̣μ̣ώ̣(νιος)❩Ἀμμώνιος α|num:1|
6 |gap:1| Ἀμενρῶ̣ισιςἈμενρῶισις α̣|num:1|α|num:1|
7 Κομανὸς ❨Νικάνο(ρος)❩Νικάνορος
8 Μενδ(…)Μενδ… πρ(…)πρ… α Σ̣α̣ρ̣α(…)Σαρα… α|num:1|
9 |gap:1| Θεμίσωνο̣ςΘεμίσωνος πρ(…)πρ… α|num:1|
10 |gap:8| α|num:1|
11 Ἀ̣μενρώ̣ισιοςἈμενρώισιος α̣|num:1|α|num:1|
12 Χ̣ε̣λ̣ῶ̣υ̣ς̣Χελῶυς Τ̣ε̣ῶ̣τ̣ο̣ς̣Τεῶτος α|num:1|
13 Ψ̣ε̣ν̣α̣ύ̣σ̣ι̣ο̣ς̣Ψεναύσιος α̣|num:1|α|num:1|
14 |gap:3|ε̣ι̣ο̣υ̣ς̣|gap:3|ειους |gap:3| α̣|num:1|α|num:1|
15 Μ̣ε̣γ̣χ̣έο̣υ̣ς̣Μεγχέους α̣|num:1|α|num:1|
16 |gap:3|β̣ω̣ς̣|gap:3|βως |gap:5| α̣|num:1|α|num:1|
17 |gap:3|κμη̣τιο̣υ̣|gap:3|κμητιου α̣|num:1|α|num:1|
18 Τοθοέους τ̣οῦτοῦ Ὥρ̣ο̣υ̣Ὥρου β̣|num:2|β|num:2|
19 |gap:5|⸢|gap:2|⸣|gap:1||gap:5||gap:2||gap:1|
20 |gap:3||gap:2|ων
21 |gap:3||gap:6| |gap:?_lines|
1 γεωργῶν
2 κοσκινευτῶν
3 ὀνηλατῶν
4 κηπουρῶν
5 τεκτόνων
6 oἰκοδόμων
7 κυνηγῶν
8 ἀράβων
9 σαυ̣ρη̣τῶνσαυρητῶν
10 χα̣λ̣κ̣έ̣ω̣ν̣χαλκέων
11 θ̣ε̣αγ̣ῶ̣ν̣θεαγῶν Σ̣ο̣ύ̣χ̣ο̣υ̣Σούχου κ̣α̣ί̣καί
12 θ̣ε̣α̣γ̣ῶ̣ν̣θεαγῶν Θ̣ο̣ή̣ρ̣ι̣ο̣ς̣Θοήριος
13 ψ̣ι̣α̣θ̣ο̣π̣λ̣ό̣κ̣ω̣ν̣ψιαθοπλόκων
14 χ̣η̣ν̣ο̣β̣ọσ̣[κῶν]χηνοβoσκῶν
15 ἠπη̣τ̣ῶ̣ν̣ἠπητῶν
16 τ̣α̣π̣ι̣δ̣υ̣[φ]|gap:?|ταπιδυφ|gap:?|
17 ἁ̣λ̣ο̣π̣[ωλῶν]ἁλοπωλῶν
18 |gap:3|
19 Φατρ|gap:?| |gap:?_lines|