Sematia

p.flor.2.167v.xml

TM: 11021HGV: 11021Date: – Place:

1 m1 S-1 ❨π(αρὰ)❩παρὰ Ἀ[λυ]πίουἈλυπίου .
2 S-2 τρία|num:3| [κα]μήλιακαμήλια
2-3 ἀπ̣[έστει]∤λαἀπέστει∤λα
3 ἵνα ζυγόταυρ[ά]ζυγόταυρά [μοι]μοι
4 ἀποστείλῃς . S-3 ἐκ π[αντὸς]παντὸς
5 οὖν τρόπου τὰ τρ[ία][|num:3|]τρία|num:3|
5-6 [κα]∤μήλιακα∤μήλια
6 γόμωσο̣νγόμωσον
6-7 [ζυγο]∤ταύρωνζυγο∤ταύρων
7 ἕξ|num:6| ἔχε̣ι̣ςἔχεις [γὰρ?]γὰρ
8 εἶδον μὲν ἐγὼ |gap:4|
9 παρὰ τῷ κτηματ[ί]ῳκτηματίῳ
9-10 ὄ̣ν̣∤τ̣α̣ὄν∤τα
10 ∼το∽τοῦ Χρυσοχόου · S-4 ἔχεις δ[ὲ]δὲ
11 καὶ ἄλλα ἐπικείμενα |gap:2||gap:1||gap:1||gap:?|
12 πάντως κό̣ψο̣νκόψον καὶ πέμ[ψον]πέμψον .
13 S-5 χρῄζω δὲ ὀκταπήχων |gap:1||gap:?|
14 ∼ἐνναπήχων∽ἐννεαπήχων ερ|gap:4||gap:1|ω|gap:?|
15 γλωσσοκόμων τῶν ω|gap:4|
15-16 [ἀν]∤τλού̣ντωνἀν∤τλούντων
16 ε〚|gap:3|〛ων|gap:4||gap:3||gap:?|ε|gap:3|ων|gap:4||gap:3||gap:?|
17 τος τροπὰς τοὺς τρεῖς|num:3| γόμωσο̣ν|gap:?|γόμωσον|gap:?|
18 ἵνα μὴ τὰ ναῦλα αὐτῶν
18-19 ζημ[ι]∤ώθῃ[ς]ζημι∤ώθῃς
19 καλὰ δ̣ς̣δς ἔστω̣ἔστω κ̣αὶκαὶ |gap:4||gap:1|
19-20 [π]ε∤ποιημ̣έναπε∤ποιημένα
20 . S-6 ἐὰν γὰρ |gap:1||gap:?|
21 τασ|gap:2|ης σαυτῷ |gap:4||gap:?|
22 τοῖς μέντοι ∼γειν̣αμ[ένοις]∽γεναμένοις [καμηλίταις?]καμηλίταις
23 δὸς τροφὰς τὰς συ̣ν̣[ήθεις]συνήθεις [.]. S-7 [ἐρρῶσθαί]ἐρρῶσθαί
24 [σε]σε [❨εὔχ(ομαι)❩]εὔχομαι [.].