Sematia

p.petr.3.32g_b_r.xml

TM: 7699HGV: 7699Date: – Place:

1 m1 S-1 Ποσειδωνίωι οἰκονόμωι παρὰ Πτολεμαίου τοῦ Πρωτάρχου κα[ὶ]καὶ |gap:2|ο̣α̣χ̣ιος|gap:2|οαχιος
2 γεωργῶν τῆς περὶ Σεβέννυτον κροτωνοφόρου γῆς . S-2 τοῦ ϛ|num:6| ❨(ἔτους)❩ἔτους μηνὸς
3 Φαῶφι κα|num:21| εὕρομεν ⸢τὰς⸣τὰς ⸢βοῦς⸣βοῦς Σοκμήνιός τινος βουκόλου τῶν κατοικούντων
4 ἐν Κροκοδίλων πόλει κατανέμοντα τὸν κροτῶνα
4-5 περιελαυνόν∤των
5 ἡμῶν ὥστε τοῖς φυλακίταις [π]αραδοῦναιπαραδοῦναι Καλ[λι]φῶνΚαλλιφῶν τις
6 τῶ̣ντῶν |gap:3| παρο̣ί̣κωνπαροίκων ὃς κατοικεῖ ἐν Περσέαι ἐπιπαραγενόμενος
7 καὶ παροίνησας ἡμᾶς ἀφείλετο τὰ κτήνη καὶ τὸν βουκόλον . S-3 [ἔ]χομε̣νἔχομεν
8 δὲ καὶ |gap:1|ερου̣μ̣ινα|gap:1|ερουμινα τοῦ καταφθαρμένου ὑφʼ αὐτῶν κρότωνος
8-9 ἐνδε̣ῖ̣∤ξα̣ί̣ἐνδεῖ∤ξαί
9 σ̣ο̣ι̣σοι . S-4 ἀξιοῦμεν οὖν σὲ γράψαι Πωσειδίωνι τῶι στρατηγῶι
10 ἐπιστεῖλαι τῶι ἐν Περσέαι ἐπιστάτηι ἀναπέμψαι Καλλιφό̣ν̣τ̣αΚαλλιφόντα
11 κ̣α̣ὶ̣καὶ |gap:4||gap:3|ν ὅπως τὴν ἐπίσκεψιν ποιήσ̣ηιποιήσηι . S-5 τούτου δὲ γενομένου
12 ἐσόμεθα τῆς παρὰ σοῦ βοηθείας τετευχότες . S-6 εὐτύχει .