Sematia

p.petr.3.112f_r.xml

TM: 7687HGV: 7687Date: – Place:

1 m1 S-1 [ἱππαρχ]ίαςἱππαρχίας διὰ λογευτοῦ Ἑρμαφίλου τοῦ β|num:2| ❨(ἔτους)❩ἔτους
2 [❨χω(ματικὸν)❩]χωματικὸν [γῆς]γῆς τῆς περὶ Φάρβαιθα ια|num:11| ❨(τετρώβολον)❩|num:4|τετρώβολον|num:4| ἁλικῆς ❨(τετρώβολον)❩|num:4|τετρώβολον|num:4|
3 |gap:6| Πτολεμαίου Θρᾶιξ τῆς τῶν
4 |gap:5|ν ἱππαρχίας διὰ λογευτοῦ Διονυσίου
5 [❨χω(ματικὸν)❩]χωματικὸν [ια|num:11|]ια|num:11| ❨(τετρώβολον)❩|num:4|τετρώβολον|num:4| ἁλικῆς ❨(τετρώβολον)❩|num:4|τετρώβολον|num:4| ❨φυ(λακιτικὸν)❩φυλακιτικὸν λείας ι|num:10| ❨(διώβολον)❩|num:2|διώβολον|num:2| τοῦ κϛ|num:26| ❨(ἔτους)❩ἔτους
6 [❨χω(ματικὸν)❩]χωματικὸν [ια|num:11|]ια|num:11| ❨(τετρώβολον)❩|num:4|τετρώβολον|num:4| ❨(γίνονται)❩γίνονται λδ|num:34| ❨(διώβολον)❩|num:2|διώβολον|num:2|
7 |gap:6||gap:1|ις καὶ Τρύφων τὸ παρὰ Ἀρίστωνος
8 |gap:6||gap:1| Ἡρακλεώτου τῆς τῶν
8-9 Θεσσα∤[λῶν]Θεσσα∤λῶν
9 [❨ἱπ(παρχίας)❩]ἱππαρχίας [δ]ιὰδιὰ λογευτοῦ Δεινίου τοῦ β|num:2| ❨(ἔτους)❩ἔτους
10 [❨χω(ματικὸν)❩]χωματικὸν [γῆς]γῆς τῆς περὶ Ψεοννῶφριν ❨χαλκ(οῦ)❩χαλκοῦ ι|num:10|
11 |gap:6| γ|num:3| ❨(ὀβολοὺς)❩ὀβολοὺς γ|num:3| 𐅵|num:1/2| δ|num:1/4_tick| ἁλικῆς ❨(τετρώβολον)❩|num:4|τετρώβολον|num:4| [τοῦ]τοῦ [κ]ϛ̣|num:26|κϛ|num:26| ❨(ἔτους?)❩ἔτους ❨χω(ματικὸν)❩χωματικὸν ια|num:11| ❨(τετρώβολον)❩|num:4|τετρώβολον|num:4|
12 τοῦ β̣|num:2|β|num:2| [❨(ἔτους)❩]ἔτους [ὁμοί]ωςὁμοίως ἁλικῆς ❨(τετρώβολον)❩|num:4|τετρώβολον|num:4| |gap:?|
13 λ|num:30| Χαιρέας Χαιρέου Περγα[μηνὸς]Περγαμηνὸς [τῆς]τῆς
14 τῶν Θραικῶν ἱππαρχίας δι[ὰ]διὰ [λογευτοῦ]λογευτοῦ
15 Καλλιστράτου τοῦ β|num:2| ❨(ἔτους)❩ἔτους ❨χω(ματικὸν)❩χωματικὸν γῆ[ς]γῆς [τῆς]τῆς [περὶ]περὶ
16 Εὐημέριαν ια|num:11| ❨(τετρώβολον)❩|num:4|τετρώβολον|num:4| ἁλικῆς ❨(τετρώβολον)❩|num:4|τετρώβολον|num:4| ❨φυ(λακιτικὸν)❩φυλακιτικὸν ἱερείων |gap:2|
17 Δενδούζελμις ❨(ἑβδομηκοντάρουρος)❩ἑβδομηκοντάρουρος ❨φυ(λακιτικὸν)❩φυλακιτικὸν ἱερείων |gap:3| περ[ὶ]περὶ
17-18 [Π]ηλού∤σιονΠηλού∤σιον
18 τοῦ β|num:2| ἔτους ❨(γίνονται)❩γίνονται κ|num:20| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ δ|num:4| 𐅵|num:1/2|
19 καὶ παρὰ μισθοφόρων κληρούχων
20 β|num:2| Ἀπολλόδωρος Τεισαμένου γεν(…)γεν… τοῦ β|num:2| ❨(ἔτους)❩ἔτους
21 ἁλικῆς |gap:1| ❨(ὀβολοὺς)❩ὀβολοὺς γ|num:3| 𐅵|num:1/2| ❨φυ(λακιτικὸν)❩φυλακιτικὸν λείας ❨(τριώβολον)❩|num:3|τριώβολον|num:3|