Sematia

p.col.2.1_r_4col19.xml

TM: 10458HGV: 10458Date: – Place:

1 m1 S-1 [Σα]β̣[είνῳ]Σαβείνῳ [καὶ]καὶ [❨μετόχ(οις)❩]μετόχοις [❨δη(μοσίοις)❩]δημοσίοις [❨τραπ(εζίταις)❩]τραπεζίταις [.].
2 S-2 οἱ ὑπογ̣[εγ]ρ̣α̣μμ[ένοι]ὑπογεγραμμένοι [δημόσιοι]δημόσιοι [κτηνοτρόφ]οικτηνοτρόφοι [κώμης]κώμης
3 [Ἰβ]ιῶνοςἸβιῶνος Ἀργαίου δι[ὰ]διὰ [Διοδώρου]Διοδώρου ἀποσυστα̣θ[έν]τ̣οςἀποσυσταθέντος
3-4 ∼ἀπέ∤[χ]ωμεν∽ἀπέ∤χομεν
4 παρʼ ὑμ̣[ῶν]ὑμῶν [τὰς]τὰς [ἐ]πισταλείσαςἐπισταλείσας ∼ἡ̣μεῖν∽ἡμῖν ὑπὸ
5 ❨Π̣τολ(εμαίου)❩Πτολεμαίου ❨βασιλ(ικοῦ)❩βασιλικοῦ ❨γρα(μματέως)❩γραμματέως ❨Πολ(έμωνος)❩Πολέμωνος ❨μ̣[ερίδ(ος)]❩μερίδος ❨[διαδε]χομ(ένου)❩διαδεχομένου καὶ τὰ κατ[ὰ]κατὰ [τ]ὴντὴν ❨στρα(τηγίαν)❩στρατηγίαν
6 ❨Θεμίστο(υ)❩Θεμίστου καὶ ❨Πολ(έμωνος)❩Πολέμωνος με̣[ρίδων]μερίδων [ὑπ]ὲρὑπὲρ φορέτρω[ν]φορέτρων πυροῦ καὶ
7 κριθῆς ὧν ἐδ[ηλώθημε]νἐδηλώθημεν ∼καταδιοχέναι∽κατηχέναι ἀπὸ
7-8 θη∤σαυρῶν
8 τ[ῆς]τῆς μ[ερίδος]μερίδος [εἰς]εἰς [το]ὺ̣ς̣τοὺς ὅρμο̣υ[ς]ὅρμους ∼ἀπειργασί̣[ας]∽ἀπεργασίας
9 ἐπὶ τῷ ❨στρα(τηγῷ)❩στρατηγῷ Δ̣η̣[μητρίῳ]Δημητρίῳ ∼το∽τῷ καὶ ∼Ἁρποκρατιωνο∽Ἁρποκρατίωνι
10 ❨γενήμ(ατος)❩γενήματος ιζ|num:17| ❨(ἔτους)❩ἔτους π̣υρ̣[οῦ]πυροῦ [❨(ἀρταβῶν)❩]ἀρταβῶν [εἴκοσ]ιεἴκοσι ἓξ ❨κριθ(ῆς)❩κριθῆς ❨(ἀρτάβης)❩ἀρτάβης ἥμισυ τέταρτ̣[ον]τέταρτον
11 ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβαι)❩ἀρτάβαι κϛ|num:26| ❨κρι(θῆς)❩κριθῆς ❨(ἀρτάβης)❩ἀρτάβης [𐅵|num:1/2|]𐅵|num:1/2| [δ|num:1/4_tick|]δ|num:1/4_tick| [τιμῆς]τιμῆς ὡς τῆς ❨(ἀρτάβης)❩ἀρτάβης τοῦ μὲν πυρ̣[οῦ]πυροῦ
12 ❨ἑκ(άστης)❩ἑκάστης ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν η|num:8| , τῆς̣τῆς [δ]ὲ̣δὲ [κριθῆς]κριθῆς [ὡς]ὡς τ̣[ῶ]ντῶν ἑκατὸν|num:100| ἀρταβῶν
13 ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν υπ|num:480| , τ[ὰς]τὰς [ἐ]π[ὶ]ἐπὶ [τὸ]τὸ [αὐτὸ]αὐτὸ [❨ἀργ(υρίου)❩]ἀργυρίου [❨(δραχμὰς)❩]δραχμὰς σ̣ια|num:211|σια|num:211| ❨(τριώβολον)❩|num:3|τριώβολον|num:3| · S-3 ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ διακοσίαι ἕνδεκα̣ἕνδεκα [❨(τριώβολον)❩|num:3|]τριώβολον|num:3|
14 ἐσμὲν δέ · S-4 Κ|gap:4||gap:1|βως ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας η|num:8| 𐅵|num:1/2| γ|num:1/3_tick| ❨κριθ(ῆς)❩κριθῆς ❨(ἀρτάβης)❩ἀρτάβης δ|num:1/4_tick| .
15 S-5 Ὡ[ρ]ίωνὩρίων Μαρείν[ου]Μαρείνου [❨(πυροῦ)❩]πυροῦ [❨(ἀρτάβης)❩]ἀρτάβης |gap:1| |gap:1| ❨κρ[ιθ(ῆς)]❩κριθῆς [❨(ἀρτάβης)❩]ἀρτάβης δ|num:1/4_tick| . S-6 Πρ̣ωτᾶ[ς]Πρωτᾶς Πετε|gap:?|
16 ν|gap:?||gap:2|ε|gap:4||gap:2|ς|gap:?||gap:2||gap:1||gap:1|α|gap:1||gap:?|κ̣|gap:?|ν|gap:?||gap:2|ε|gap:4||gap:2|ς|gap:?||gap:2||gap:1||gap:1|α|gap:1||gap:?|κ|gap:?|
17 m2? οἱ ❨π̣ρογε̣[γ]ρα(μμένοι)❩προγεγραμμένοι ❨κτ̣[ηνοτ(ρόφοι)]❩κτηνοτρόφοι ❨κώμ(ης)❩κώμης Ἰβιῶν̣[ο]ςἸβιῶνος Ἀργ[αίου]Ἀργαίου
18 διὰ Διοδ̣[ώ]ρ̣[ο]υ̣Διοδώρου ❨[ἀποσ]υ̣σταθ(έντος)❩ἀποσυσταθέντος ❨ὁμολο̣[γ]οῦμ(εν)❩ὁμολογοῦμεν
19 ἀπέχειν̣ἀπέχειν τὰς̣τὰς ἀ[ργυρίου]ἀργυρίου ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς διακοσίας ἕν̣δ̣ε̣[κα]ἕνδεκα
20 ∼τριόβολ̣[ο]ν̣∽τριώβολον , ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ [β|num:2|]ια|num:11|β|num:2|ια|num:11| ❨(τριώβολον)❩|num:3|τριώβολον|num:3| ὡς πρόκειτα̣[ι]πρόκειται .
21 S-7 ❨(ἔτους)❩ἔτους ιη|num:18| Α̣ὐ̣τ̣ο̣κρ̣ά̣[το]ρο̣ςΑὐτοκράτορος Καίσαρος Τίτου ❨Αἰλίο(υ)❩Αἰλίου
22 Ἁδρι[αν]ο̣ῦ̣Ἁδριανοῦ Ἀ[ντ]ω̣νίν̣ο̣υἈντωνίνου ❨Σεβ(αστ)οῦ❩Σεβαστοῦ ❨Εὐσεβ(οῦς)❩Εὐσεβοῦς
23 Φαμ̣[ενὼθ]Φαμενὼθ ε|num:5| .