Sematia

p.col.2.1_r_4col18.xml

TM: 10457HGV: 10457Date: – Place:

1 m1 S-1 [Σαβείνῳ]Σαβείνῳ [καὶ]καὶ [Δείῳ]Δείῳ καὶ ❨μ̣ετόχ(οις)❩μετόχοις δ[ημοσίοις]δημοσίοις [❨τραπ(εζίταις)❩]τραπεζίταις
2 [οἱ]οἱ [ὑπογεγραμμένοι]ὑπογεγραμμένοι [κτην]ο̣τρόφοικτηνοτρόφοι τ̣[ῶν]τῶν [ἑξῆς]ἑξῆς [κωμῶν]κωμῶν [διὰ]διὰ [Χρυσᾶ]Χρυσᾶ [ἀποσυσ]τ̣α̣θέν̣[τος]ἀποσυσταθέντος [ἀπέχομεν]ἀπέχομεν [παρʼ]παρʼ [ὑμῶν]ὑμῶν
3 [τὰς]τὰς [ἐπισταλείσας]ἐπισταλείσας ∼[ἡ]μ̣ε̣ῖν∽ἡμῖν ὑπὸ Πτ[ολε]μ̣α̣ί̣[ου]Πτολεμαίου [❨βασιλ(ικοῦ)❩]βασιλικοῦ [❨γρα(μματέως)❩]γραμματέως [❨Πολ(έμωνος)❩]Πολέμωνος [μερίδος]μερίδος ❨δια̣δεχομ(ένου)❩διαδεχομένου καὶ [τὰ]τὰ [κατὰ]κατὰ [τὴν]τὴν [στρατηγίαν]στρατηγίαν [❨Θεμ(ίστου)❩]Θεμίστου [καὶ]καὶ [❨Πολ(έμωνος)❩]Πολέμωνος [μερίδων]μερίδων
4 [ἃς]ἃς [ᾐτ]ησ[άμεθ]α̣ᾐτησάμεθα [ἐπισταλ]ῆναιἐπισταλῆναι ∼ἡμεῖ[ν]∽ἡμῖν [ὑ]π̣ὲρὑπὲρ φορ[έ]τ̣ρ̣[ω]ν̣φορέτρων π̣υ̣[ροῦ]πυροῦ [καὶ]καὶ κριθῆς ὧ̣[ν]ὧν [κατ]ήξ̣α̣[μεν]κατήξαμεν ἀπ[ὸ]ἀπὸ θ̣η̣[σαυρῶν]θησαυρῶν
5 Π̣[ολέ]μ̣ω̣ν̣ο̣ς̣Πολέμωνος μ̣[ε]ρ̣ί̣δ̣[ος]μερίδος ε̣ἰςεἰς τ̣ο̣ὺςτοὺς ὅρ[μο]υ̣ς̣ὅρμους ἀπε̣[ργ]α̣σίαςἀπεργασίας ἐ[πὶ]ἐπὶ [Πτολ]ε̣μαίῳΠτολεμαίῳ ❨γε[ν]ή[μ(ατος)]❩γενήματος ι̣ζ|num:17|ιζ|num:17| ❨(ἔτους)❩ἔτους , π̣υροῦπυροῦ [❨(ἀρταβῶν)❩]ἀρταβῶν σ̣[λ]θ̣|num:239|σλθ|num:239| 𐅵|num:1/2| γ̣|num:1/3_tick|γ|num:1/3_tick|
6 κ̣[ριθ]ῆςκριθῆς [❨(ἀρταβῶν)❩]ἀρταβῶν κ̣ζ̣|num:27|κζ|num:27| 𐅵|num:1/2| γ|num:1/3_tick| κδ|num:1/24_tick| , ∼τειμῆς∽τιμῆς ὡς τῆς ❨(ἀρτάβης)❩ἀρτάβης τοῦ μὲ̣νμὲν πυ̣ρ̣ο̣ῦ̣πυροῦ ❨ἑ̣κ̣(άστης)❩ἑκάστης ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν η|num:8| , δραχμὰς χίλιας ἐνακοσ̣ί̣αςἐνακοσίας δέκα
7 ὀ[κ]τ̣ὼ|num:1918|ὀκτὼ|num:1918| ❨τετρώβολ(ον)❩|num:4|τετρώβολον|num:4| , τῆς δὲ κριθῆς ὡς τῶν̣τῶν ρ|num:100| ❨(ἀρταβῶν)❩ἀρταβῶν ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν υ̣π|num:480|υπ|num:480| , ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς ρλγ|num:133| ❨(ὀβολοὺς)❩ὀβολοὺς δ|num:4| 𐅵|num:1/2| , τὰς ἐπὶ τὸ αὐτὸ ❨ἀργ(υρίου)❩ἀργυρίου ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς δισχίλιας
8 πεν̣τήκ̣[ο]ντ̣απεντήκοντα δύο ❨δυοβ̣όλ(ους)❩δυοβόλους , ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ Βνβ|num:2052| ❨(διώβολον)❩|num:2|διώβολον|num:2| . S-2 εἰσ̣[ὶ]εἰσὶ [δ]έδέ · S-3 Μούχεως . S-4 Παχεὺς Ἐσούρεως ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρταβὰς)❩ἀρταβὰς γ|num:3| η|num:1/8_tick| .
9 S-5 Παποντῶ̣ςΠαποντῶς Σαμβᾶ ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας γ|num:3| η|num:1/8_tick| . S-6 Π̣αχν̣οῦβιςΠαχνοῦβις καὶ ❨Πα̣χ̣νοῦβ̣(ις)❩Παχνοῦβις [❨(πυροῦ)❩]πυροῦ [❨(ἀρτάβας)❩]ἀρτάβας γ|num:3| η|num:1/8_tick| . S-7 Ἀμμώνι̣ο̣ςἈμμώνιος ❨Μάρωνο(ς)❩Μάρωνος ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας γ|num:3| η|num:1/8_tick| . S-8 Σαμβ̣ᾶ̣[ς]Σαμβᾶς [κ]αὶκαὶ ❨Παχνοῦβ(ις)❩Παχνοῦβις
10 ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας γ|num:3| 𐅵|num:1/2| . S-9 Θ[οῶ]νιςΘοῶνις κ̣αὶκαὶ Σανσνεῦς ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας β|num:2| η|num:1/8_tick| . S-10 Ὀνν̣[ῶ]φρι̣ς̣Ὀννῶφρις κ̣αὶ̣καὶ Διεῦς ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας γ|num:3| η|num:1/8_tick| . S-11 Ἥρων Χρυσᾶ ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας γ|num:3| η|num:1/8_tick| .
11 S-12 Χρυσᾶς̣Χρυσᾶς Π̣ανε̣σνέωςΠανεσνέως ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας ια|num:11| 𐅷|num:2/3| . S-13 Νεφιῆς ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας |gap:1|η̣|num:8||gap:1|η|num:8| . S-14 Σε|gap:?| ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας ε|num:5| 𐅵|num:1/2| η|num:1/8_tick| . S-15 Καμῆς Παχέως ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας ϛ|num:6| |gap:1| κδ|num:1/24_tick| .
12 S-16 Ἡ̣ρᾶςἩρᾶς ❨Ἀθ[η]νοδώ(ρου)❩Ἀθηνοδώρου ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας γ|num:3| η|num:1/8_tick| . S-17 Ἄπολλος Ορσει|gap:2|ς ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας |gap:1| κδ|num:1/24_tick| . S-18 Κάστωρ ἀπάτωρ ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας δ|num:4| κδ|num:1/24_tick| .
13 S-19 Πανεσ[νε]ὺςΠανεσνεὺς καὶ Ἥρων ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας β|num:2| 𐅵|num:1/2| γ|num:1/3_tick| η|num:1/8_tick| . S-20 Πισάις Πισάιτ̣ο̣ςΠισάιτος ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας |gap:2| η̣|num:1/8_tick|η|num:1/8_tick| . S-21 Πασῶς Πασῶτος ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας ε|num:5| γ|num:1/3_tick| κδ|num:1/24_tick| . S-22 ❨Παχνοῦβ(ις)❩Παχνοῦβις ❨Διδύμ(ου)❩Διδύμου ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας ε|num:5| 𐅵|num:1/2|
14 |gap:1|ανσν[ε]ὺς|gap:1|ανσνεὺς Ἀ̣μῦτοςἈμῦτος ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας γ|num:3| 𐅵|num:1/2| κδ|num:1/24_tick| . S-23 Ἀκοῦς Ἀκο[ῦ]τοςἈκοῦτος [❨(πυροῦ)❩]πυροῦ [❨(ἀρτάβας)❩]ἀρτάβας |gap:1| |gap:1| κδ|num:1/24_tick| . S-24 Παχεὺς ❨Πασῶτο(ς)❩Πασῶτος ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας δ|num:4| γ|num:1/3_tick| κδ|num:1/24_tick| . S-25 Λέων Πτ̣ο̣λλᾶΠτολλᾶ ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας γ|num:3| ϛ|num:1/6_tick| κδ|num:1/24_tick| .
15 S-26 [Ὁ]ρ̣σάιςὉρσάις Ο|gap:1|σ|gap:3|π(…)Ο|gap:1|σ|gap:3|π… ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας δ|num:4| ϛ|num:1/6_tick| . S-27 ❨Ὀρσενοῦπ(ις)❩Ὀρσενοῦπις ❨Παχνούβ(εως)❩Παχνούβεως ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας |gap:1| ϛ|num:1/6_tick| . S-28 Νεφορσάις καὶ Βελλῆς ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας γ|num:3| γ|num:1/3_tick| η|num:1/8_tick| . S-29 Ἀ̣θην̣ό̣δωροςἈθηνόδωρος
16 [κα]ὶ̣καὶ Παχ|gap:1||gap:1|ς ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας δ|num:4| 𐅷|num:2/3| η|num:1/8_tick| . S-30 Χ̣ρ̣υσᾶςΧρυσᾶς Χρυσᾶ ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας γ|num:3| η|num:1/8_tick| . S-31 ❨Μύσθ(ης)❩Μύσθης ἀπάτωρ ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας ιδ|num:14| 𐅵|num:1/2| κδ|num:1/24_tick| . S-32 ❨Παχνο(ῦβις)❩Παχνοῦβις καὶ ❨Σανσ̣νέω(ς)❩Σανσνέως ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας ιη|num:18| 𐅵|num:1/2| γ|num:1/3_tick| .
17 S-33 [Χ]ρυσᾶ[ς]Χρυσᾶς Ἡ̣ρᾶἩρᾶ ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας γ|num:3| η|num:1/8_tick| . S-34 Πετσῖ̣ριςΠετσῖρις Μιύσεως ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας θ|num:9| 𐅵|num:1/2| η|num:1/8_tick| . S-35 Πανεσνέως Πτολλᾶ ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας ιγ|num:13| 𐅵|num:1/2| κδ|num:1/24_tick| . S-36 Μύσθ̣ηςΜύσθης
18 [Π]α̣νε[σν]έ̣ως̣Πανεσνέως ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας ϛ|num:6| 𐅵|num:1/2| κ̣δ̣|num:1/24_tick|κδ|num:1/24_tick| . S-37 ❨Παχνοῦβ(ις)❩Παχνοῦβις ❨Παχνούβ(εως)❩Παχνούβεως [❨(πυροῦ)❩]πυροῦ [❨(ἀρτάβας)❩]ἀρτάβας γ|num:3| η|num:1/8_tick| . S-38 Πανεσνέως Ὀρσείους ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβην)❩ἀρτάβην α|num:1| . S-39 Φιλ̣άδ̣ελφοςΦιλάδελφος
19 [Ἀ]φρο̣δι[σί]ο̣υἈφροδισίου ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας η|num:8| 𐅵|num:1/2| δ|num:1/4_tick| . S-40 Σα̣μβᾶςΣαμβᾶς Σαμβᾶ ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας γ|num:3| ιβ|num:1/12_tick| . S-41 Μεγχῆ̣ςΜεγχῆς Πανεσνέως ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας γ|num:3| η|num:1/8_tick| . S-42 Κερκεσούχων̣Κερκεσούχων · S-43 Α̣ὐλῆριςΑὐλῆρις
20 ἀπάτω[ρ]ἀπάτωρ ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας ζ|num:7| γ|num:1/3_tick| η|num:1/8_tick| ❨κριθ(ῆς)❩κριθῆς ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας γ|num:3| 𐅵|num:1/2| η|num:1/8_tick| ❨Ὀρ[σ]ενο̣ῦ̣π(ις)❩Ὀρσενοῦπις ❨πρεσβ(ύτερος)❩πρεσβύτερος [Ἡ]ρακ(…)Ἡρακ… ἀνθʼ ❨(οὗ)❩οὗ ❨Ὀννῶφ(ρις)❩Ὀννῶφρις Ἡρακλ(…)Ἡρακλ… ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας ζ|num:7| ❨κριθ(ῆς)❩κριθῆς ❨(ἀρτάβη)❩ἀρτάβη α|num:1| κ̣δ̣|num:1/24_tick|κδ|num:1/24_tick| .
21 S-44 Π̣ανοῦβ̣[ι]ςΠανοῦβις Παθέως ἀνθʼ ❨ο(ὗ)❩οὗ Πανοῦρις̣Πανοῦρις καὶ Πανεσνε[ὺ]ςΠανεσνεὺς Πετεσουχ(…)Πετεσουχ… ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας ζ|num:7| 𐅵|num:1/2| ιβ|num:1/12_tick| ❨κριθ(ῆς)❩κριθῆς ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας β|num:2| ϛ|num:1/6_tick| κδ|num:1/24_tick| . S-45 Ἁρμ[ι]ῦ̣σιςἉρμιῦσις Ἀρητ̣ᾶἈρητᾶ
22 ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας γ|num:3| 𐅵|num:1/2| η|num:1/8_tick| . S-46 Πῶλις καὶ Ἀλιμοῦις ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβης)❩ἀρτάβης 𐅷|num:2/3| η|num:1/8_tick| ❨κριθ(ῆς)❩κριθῆς α|num:1| η|num:1/8_tick| . S-47 Α|gap:1||gap:1|ς Ὀρσενούφεως ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας γ|num:3| η|num:1/8_tick| ❨κριθ(ῆς)❩κριθῆς ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας |gap:1| η|num:1/8_tick| . S-48 Παν̣οῦβιςΠανοῦβις ❨Πετ̣[ε]σούχ(ου)❩Πετεσούχου
23 ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβης)❩ἀρτάβης δ|num:1/4_tick| κδ|num:1/24_tick| . S-49 Πετεσοῦχος Πε̣τεσούχ̣ουΠετεσούχου ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβης)❩ἀρτάβης 𐅷|num:2/3| η|num:1/8_tick| ❨κριθ(ῆς)❩κριθῆς ❨(ἀρτάβην)❩ἀρτάβην α̣|num:1|α|num:1| δ|num:1/4_tick| κδ|num:1/24_tick| . S-50 Διόδωρος ❨Ὀρσενούπ(εως)❩Ὀρσενούπεως ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας γ|num:3| ιβ|num:1/12_tick| ❨κριθ(ῆς)❩κριθῆς ❨(ἀρτάβην)❩ἀρτάβην α|num:1| γ|num:1/3_tick| κδ|num:1/24_tick| .
24 S-51 Τιθοῆς̣Τιθοῆς Πρωτᾶ ❨κριθ(ῆς)❩κριθῆς ❨(ἀρτάβην)❩ἀρτάβην α|num:1| δ|num:1/4_tick| κδ|num:1/24_tick| . S-52 Πετεσοῦχος Πετεσούχου ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβης)❩ἀρτάβης 𐅵|num:1/2| γ|num:1/3_tick| ❨κριθ(ῆς)❩κριθῆς ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας γ|num:3| κδ|num:1/24_tick| . S-53 Ἡ̣ρακλῆςἩρακλῆς Πρω̣τᾶΠρωτᾶ ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβης)❩ἀρτάβης δ|num:1/4_tick| κδ|num:1/24_tick| .
25 S-54 Τ̣αλεὶΤαλεὶ διὰ̣διὰ τῶν ἀπὸ ❨Πτολεμαίδο(ς)❩Πτολεμαίδος . S-55 Πρωτᾶς Πρωτᾶ ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας ϛ|num:6| 𐅵|num:1/2| γ|num:1/3_tick| κδ|num:1/24_tick| ❨κριθ(ῆς)❩κριθῆς ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας γ|num:3| ϛ|num:1/6_tick| κδ|num:1/24_tick| . S-56 Λίβανος Διδύμου ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας β̣|num:2|β|num:2| ❨κριθ(ῆς)❩κριθῆς ❨(ἀρτάβην)❩ἀρτάβην α|num:1| γ|num:1/3_tick| κδ|num:1/24_tick| .
26 S-57 Νεστν̣ῆφιςΝεστνῆφις Ὀννώφρεως ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβην)❩ἀρτάβην α|num:1| 𐅵|num:1/2| γ|num:1/3_tick| ❨κριθ(ῆς)❩κριθῆς ❨(ἀρτάβην)❩ἀρτάβην α|num:1| 𐅵|num:1/2| γ|num:1/3_tick| κδ|num:1/24_tick| . S-58 Πτολεμαίδος . S-59 Θέων Πεθύλλου ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβης)❩ἀρτάβης 𐅵|num:1/2| ιβ|num:1/12_tick| . S-60 ❨κριθ(ῆς)❩κριθῆς ❨(ἀρτάβην)❩ἀρτάβην α|num:1| .
27 S-61 Πασε̣ῖςΠασεῖς ❨Πεσ̣κα(μούνεως)❩Πεσκαμούνεως ❨(πυρου)❩πυρου ❨(ἀρτάβης)❩ἀρτάβης δ|num:1/4_tick| κδ|num:1/24_tick| ❨κριθ(ῆς)❩κριθῆς ❨(ἀρτάβην)❩ἀρτάβην α|num:1| 𐅷|num:2/3| η|num:1/8_tick| . S-62 Ἐλευσῖνος . S-63 Μάρων Ἀφέως [❨(πυροῦ)❩]πυροῦ [❨(ἀρτάβ…)❩]ἀρτάβ… |gap:2| ❨κριθ(ῆς)❩κριθῆς ❨(ἀρτάβην)❩ἀρτάβην α|num:1| κδ|num:1/24_tick| . S-64 ❨Ὀρσενοῦπ(ις)❩Ὀρσενοῦπις Ἥρωνος
28 ❨κριθ(ῆς)❩κριθῆς ❨(ἀρτάβης)❩ἀρτάβης 𐅵|num:1/2| κ̣δ̣|num:1/24_tick|κδ|num:1/24_tick| . S-65 ❨Ὀρσενοῦπ(ις)❩Ὀρσενοῦπις Ὀρσείους ❨κριθ(ῆς)❩κριθῆς ❨(ἀρτάβην)❩ἀρτάβην α|num:1| κδ|num:1/24_tick| . S-66 ❨(γίνονται)❩γίνονται αἱ ❨π(ροκείμεναι)❩προκείμεναι .
29 m2 S-67 Χρυσᾶς ❨ἀποσυσταθ(εὶς)❩ἀποσυσταθεὶς ὑπὸ τῶν ❨προγ̣εγρα(μμένων)❩προγεγραμμένων ἀπέχω τὰς τοῦ ἀργυρίου
30 δραχμὰς δισχίλιας πεντήκοντα δύο ὀβολ̣ο̣ὺ̣ς̣ὀβολοὺς δύο̣δύο . S-68 ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ Βνβ|num:2052| ❨(διώβολον)❩|num:2|διώβολον|num:2|
31 καθὼς πρόκιται . S-69 ❨(ἔτους)❩ἔτους ιη|num:18| Ἀντωνίνου Καίσαρος τοῦ κυρίου Φαμενὼθ ε|num:5| .