Sematia

p.col.2.1-r-4col9.xml

TM: 10466HGV: 10466Date: – Place:

1 m1 S-1 Δείωι καὶ ❨με̣τ̣όχ(οις)❩μετόχοις ❨δημ(οσίοις)❩δημοσίοις ❨τραπ(εζίταις)❩τραπεζίταις .
2 S-2 οἱ ❨ὑπογεγρα(μμένοι)❩ὑπογεγραμμένοι δ̣ημ[ό]σ̣ι̣οιδημόσιοι κτηνοτρόφοι
3 κώ̣μηςκώμης Μέμ̣φεωςΜέμφεως διὰ ❨Ἡ̣ρακλ̣ε̣ίδ(ου)❩Ἡρακλείδου
4 ἀ̣ποσυσταθ̣έντ̣[ο]ς̣ἀποσυσταθέντος ἀπέχομεν
4-5 πα∤ρ̣ʼπα∤ρʼ
5 ὑμῶν τὰς ἐ̣πισταλείσας̣ἐπισταλείσας ∼ἡμεῖν∽ἡμῖν
6 [ὑ]πὸὑπὸ Πτολεμ[αί]ο̣υΠτολεμαίου ❨[β]ασιλ(ικοῦ)❩βασιλικοῦ ❨γρα(μματέως)❩γραμματέως
6-7 Πολέ∤[μ]ωνοςΠολέ∤μωνος
7 μερίδος ❨δ[ια]δεχομ(ένου)❩διαδεχομένου τὰ κατὰ
8 τὴν ❨στρα(τηγίαν)❩στρατηγίαν τῶν β̣|num:2|β|num:2| μ̣ε̣ρ̣ί̣δωνμερίδων ἃς
8-9 ᾐτη<σά>∤μεθαᾐτησά∤μεθα
9 ἐ̣πιστ̣[α]λῆνα̣ιἐπισταλῆναι ὑπὲρ φορέτρων
10 πυρ̣[ο]ῦπυροῦ οὗ ἐδηλώθημ[ε]ν̣ἐδηλώθημεν
10-11 ∼καταγειοχέ∤ναι∽κατηχέ∤ναι
11 ἀπὸ θη̣[σα]υρῶνθησαυρῶν
11-12 Πολέ∤μω[ν]οςΠολέ∤μωνος
12 μερίδος ε[ἰς]εἰς τοὺς ὅρμους
13 ἀπε̣ργ̣ασίαςἀπεργασίας ἐπʼ ❨αὐ(τοῦ)❩αὐτοῦ ❨γενομ(ένης)❩γενομένης ❨γενή(ματος)❩γενήματος ιζ|num:17| ❨(ἔτους)❩ἔτους
14 ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρταβῶν)❩ἀρταβῶν κ̣ε|num:25|κε|num:25| ιβ|num:1/12_tick| ❨κρι̣θ̣(ῆς)❩κριθῆς ❨ἀρ[τ(άβης)]❩ἀρτάβης α|num:1| 𐅷|num:2/3| , ∼τειμῆς∽τιμῆς ὡς
15 τῆς ❨(ἀρτάβης)❩ἀρτάβης τοῦ μὲν̣μὲν πυροῦ ❨ἑκ(άστης)❩ἑκάστης ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν η|num:8| , ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς σ|num:200| ❨(τετρώβολον)❩|num:4|τετρώβολον|num:4| ,
16 τῆς δὲ ❨κριθ(ῆς)❩κριθῆς ὡς̣ὡς τῶν ρ|num:100| ❨(ἀρταβῶν)❩ἀρταβῶν ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν υπ|num:480| , ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς η|num:8| ,
17 τὰς εἰς τὸ αὐ[τὸ]αὐτὸ ❨ἀργ(υρίου)❩ἀργυρίου ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς ση|num:208| ❨(τετρώβολον)❩|num:4|τετρώβολον|num:4| . S-3 εἰσὶ ❨δ(έ)❩δέ ·
18 S-4 Θεα̣ντρωνΘεαντρων |gap:4||gap:1|❨σι(ος)❩|gap:4||gap:1|σιος ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας ζ|num:7| γ|num:1/3_tick| ιβ|num:1/12_tick| ,
19 ❨κριθ(ῆς)❩κριθῆς ❨(ἀρτάβης)❩ἀρτάβης 𐅷|num:2/3| . S-5 Ἀλύπι̣[ο]ςἈλύπιος ❨Τεσενούφ(εως)❩Τεσενούφεως ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας γ|num:3| δ|num:1/4_tick| κδ|num:1/24_tick| .
20 S-6 Ἀφροδίσιος Σω[κ]ράτουςΣωκράτους ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας γ|num:3| γ|num:1/3_tick| η|num:1/8_tick|
21 ❨κριθ(ῆς)❩κριθῆς ❨(ἀρτάβης)❩ἀρτάβης γ|num:1/3_tick| . S-7 Φα̣νίαςΦανίας ❨Σαραπί̣ω̣[ν(ος)]❩Σαραπίωνος
22 ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας γ|num:3| 𐅷|num:2/3| η|num:1/8_tick| , ❨κριθ(ῆς)❩κριθῆς ❨(ἀρτάβης?)❩ἀρτάβης γ|num:1/3_tick| . S-8 Ἀφρο[δ]ίσιοςἈφροδίσιος
23 Ἀφροδισίου ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας [γ|num:3|]γ|num:3| 𐅵|num:1/2| η|num:1/8_tick| ❨κριθ(ῆς)❩κριθῆς ❨(ἀρτάβης)❩ἀρτάβης γ|num:1/3_tick| .
24 S-9 Ὧρος Ἡρακλ[ή]ουἩρακλήου ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας γ|num:3| 𐅵|num:1/2| . S-10 ❨(γίνονται)❩γίνονται α̣ἱ̣αἱ ❨π̣(ροκείμεναι)❩προκείμεναι
25 ἀκολούθως τῶι ❨ἐπιστάλ(ματι)❩ἐπιστάλματι .
26 S-11 ❨Ἡρα̣κλ(είδης)❩Ἡρακλείδης ❨ἀπο[σ]υσταθ(εὶς)❩ἀποσυσταθεὶς ❨νομ(ογράφος)❩νομογράφος
27 ❨[ἀ]π̣έ[σ]χ(ηκα)❩ἀπέσχηκα τὰς ❨π̣ρ̣ο̣[κ(είμενας)]❩προκείμενας ❨δραχ(μὰς)❩δραχμὰς ❨διακοσί(ας)❩διακοσίας ❨ὀκ(τὼ)❩ὀκτὼ ❨(τετρώβολον)❩|num:4|τετρώβολον|num:4| ·
28 S-12 ❨γί(νονται)❩γίνονται ση|num:208| ❨(τετρώβολον)❩|num:4|τετρώβολον|num:4| .
29 S-13 [❨(ἔτους)❩]ἔτους [α|num:1|]η̣|num:8|α|num:1|η|num:8| Ἀν[τ]ωνείν[ο]υ̣Ἀντωνείνου Κ̣αίσαροςΚαίσαρος τοῦ̣τοῦ κυ̣ρ̣ί̣ο̣υ̣κυρίου
30 Φαμενὼθ β|num:2| .