Sematia

p.col.2.1-r-4col8.xml

TM: 10465HGV: 10465Date: – Place:

1 m1 S-1 Σαβείνῳ ❨γεγυμ(νασιαρχηκότι)❩γεγυμνασιαρχηκότι καὶ ❨μ(ε)τ(ό)χ(οις)❩μετόχοις ❨δημο(σίοις)❩δημοσίοις ❨τραπ(εζίταις)❩τραπεζίταις .
2 S-2 οἱ ∼ὑπογεγραμένοι∽ὑπογεγραμμένοι κτηνοτρόφοι κώ̣[μ]η[ς]κώμης [Ὄρο]υ̣ςὌρους
3 Κερκεσούχων ❨Ἡρακλ(είδου)❩Ἡρακλείδου ❨μερίδο(ς)❩μερίδος ἀπέχ[ο]μενἀπέχομεν παρʼ ❨ὑ̣μ̣(ῶν)❩ὑμῶν
4 τὰς ἐπισταλείσας ἡμῖν ὑπὸ Πτολεμαίου ❨βασ(ιλικοῦ)❩βασιλικοῦ ❨γρα(μματέως)❩γραμματέως
5 ❨Πολέμ(ωνος)❩Πολέμωνος ❨μερίδ(ος)❩μερίδος ❨διαδεχομ(ένου)❩διαδεχομένου καὶ τὰ κατὰ τὴν στρατηγίαν
6 καὶ Πτολεμαίου ❨βασ(ιλικοῦ)❩βασιλικοῦ ❨γρα(μματέως)❩γραμματέως ❨Θεμ(ίστου)❩Θεμίστου ❨μερίδο(ς)❩μερίδος ὑπὲρ ❨φορέτρω(ν)❩φορέτρων
7 πυροῦ ἀπεργασίας ἧς ἐποιήσαμεν̣ἐποιήσαμεν ἀπὸ ❨θησαυρῶ(ν)❩θησαυρῶν
8 ❨Πολέμω(νος)❩Πολέμωνος ❨μερίδο(ς)❩μερίδος εἰς τοὺς ὅρμους ❨γενήμ(ατος)❩γενήματος ιζ|num:17| ❨(ἔτους)❩ἔτους ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρταβῶν)❩ἀρταβῶν ια|num:11| γ|num:1/3_tick| η|num:1/8_tick|
9 ∼τειμῆς∽τιμῆς τῆς ❨(ἀρτάβης)❩ἀρτάβης ❨ἑκ(άστης)❩ἑκάστης ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν η|num:8| , τὰς ❨συναγομένα(ς)❩συναγομένας
10 ❨ἀργ(υρίου)❩ἀργυρίου ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς ἐνενήκοντα μίαν ❨(τετρώβολον)❩|num:4|τετρώβολον|num:4| , ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ϙα|num:91| ❨(τετρώβολον)❩|num:4|τετρώβολον|num:4| .
11 S-3 ἐσμὲν δέ · S-4 Ἀμμώνιος Ἥρωνος ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας δ|num:4| δ|num:1/4_tick| .
12 S-5 Ἀμμώνιος Μύσθου ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβης)❩ἀρτάβης γ|num:1/3_tick| .
13 S-6 Τιθοῆς Κύρου ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν μ|num:40| οὐλὴ ❨δακ(τύλῳ)❩δακτύλῳ ❨μικ(ρῷ)❩μικρῷ ❨χειρὸ(ς)❩χειρὸς ❨ἀρι(στερᾶς)❩ἀριστερᾶς ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας δ|num:4| ϛ|num:1/6_tick|
14 Ἑρμίας Ἑρμίου ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν μ|num:40| οὐλὴ μέσῳ ❨μετώ(πῳ)❩μετώπῳ ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβαι)❩ἀρτάβαι β|num:2| 𐅷|num:2/3| κδ|num:1/24_tick|
15 ❨εἰκ(ονίσθη)❩εἰκονίσθη διὰ Μαρίωνος ❨νο(μογράφου)❩νομογράφου ❨ὑπ(ὲρ)❩ὑπὲρ ❨αὐ(τῶν)❩αὐτῶν ❨φαμέ(νων)❩φαμένων τῶν
16 ❨εἰκονισθ(έντων)❩εἰκονισθέντων μὴ ❨εἰδ(έναι)❩εἰδέναι ❨γράμμ(ατα)❩γράμματα . S-7 ❨(ἔτους)❩ἔτους ιη|num:18| Αὐτοκράτορος
17 Καίσαρος ❨Τίτ(ου)❩Τίτου Αἰλίου ❨Ἁδρι(ανοῦ)❩Ἁδριανοῦ Ἀντωνίνου Σεβαστοῦ
18 Εὐσεβοῦς ❨Φαμε(νὼθ)❩Φαμενὼθ β|num:2| . m2 S-8 Ἀμμωνίας Ἥρωνος
19 ἀπέχω καθὼ̣ς̣καθὼς ❨πρόκ(ειται)❩πρόκειται . m3 S-9 Ἀμμώνιος̣Ἀμμώνιος Μ̣ύ̣σ̣θ̣ο̣υ̣Μύσθου συναπέχω καθὼς ❨πρόκ(ειται)❩πρόκειται .