Sematia

p.col.2.1-r-4col7.xml

TM: 10464HGV: 10464Date: – Place:

1 m1 S-1 Σ̣α̣βίνῳΣαβίνῳ [❨γεγυμ(νασιαρχηκότι)❩]γεγυμνασιαρχηκότι [καὶ]καὶ ❨μετόχ̣οι(ς)❩μετόχοις ❨δημ(οσίοις)❩δημοσίοις ❨τραπ̣(εζίταις)❩τραπεζίταις .
2 S-2 οἱ ὑ̣π̣ογεγραμμ̣[έ]ν̣οιὑπογεγραμμένοι δη̣μ̣όσιοιδημόσιοι κτην̣οτρόφοικτηνοτρόφοι
3 κώμης Ἰβιῶ̣[ν]ο̣ςἸβιῶνος Ἀργα̣ί̣ο̣υἈργαίου διὰ Μύσθ̣ουΜύσθου
4 ❨ἀποσυσταθ(έντος)❩ἀποσυσταθέντος ❨ὁμ̣ολογοῦμ(εν)❩ὁμολογοῦμεν ἀπεσχη̣[κ]έναιἀπεσχηκέναι
5 παρʼ ὑμῶν τὰς ❨ἐ̣πισταλ(είσας)❩ἐπισταλείσας ὑπὸ Πτολ[εμ]α̣ίουΠτολεμαίου
6 ❨βασιλ(ικοῦ)❩βασιλικοῦ ❨γρα(μματέως)❩γραμματέως ❨Ἀρσι(νοίτου)❩Ἀρσινοίτου Πολέμωνος μερίδο̣[ς]μερίδος ❨[δι]αδεχο̣μ(ένου)❩διαδεχομένου
7 καὶ τὰ κατὰ τὴν ❨στρα(τηγίαν)❩στρατηγίαν τ̣ῶντῶν δύο|num:2| μ[ερίδ]ω̣ν̣μερίδων
8 ὑπὲρ ❨φορέτρο(υ)❩φορέτρου πυροῦ οὗ ❨ἐδ[ηλ(ώθημεν)]❩ἐδηλώθημεν
8-9 ∼κα̣[τα]γε̣ι̣οχέ∤ναι∽κατηχέ∤ναι
9 ἀπὸ θησαυρῶν τῆς ❨[Πο]λ̣έ̣μ̣(ωνος)❩Πολέμωνος
10 μερίδος ❨ἀπεργ(ασίας)❩ἀπεργασίας ❨γενομ(ένης)❩γενομένης ἐπʼ αὐτο̣ῦ̣αὐτοῦ ❨γενήμ(ατος)❩γενήματος
11 ιζ|num:17| ❨(ἔτους)❩ἔτους ❨πυρο(ῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρταβῶν)❩ἀρταβῶν ιδ|num:14| ω῾ς τ̣ῆ̣ςτῆς
11-12 ἀρτά∤βης
12 ❨ἑκ(άστης)❩ἑκάστης δραχμῶν̣δραχμῶν ὀκτώ|num:8| , [τὰ]ς̣τὰς
13 ❨συναγομ(ένας)❩συναγομένας δραχμὰς ἑκατὸ̣[ν]ἑκατὸν
13-14 [δώ]δ̣ε∤καδώδε∤κα
14 . S-3 ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ριβ|num:112| . S-4 ἐσμὲν δέ ·
15 S-5 Ἡρώιδης Διοσκόρου ❨(πυροῦ?)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβας?)❩ἀρτάβας γ|num:3| |gap:2| .
16 S-6 Ὀρσεῦς καὶ Σώτας ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας γ|num:3| 𐅵|num:1/2| γ|num:1/3_tick| κ̣δ̣|num:1/24_tick|κδ|num:1/24_tick| .
17 S-7 Ε|gap:1||gap:2|ορος κ̣αὶκαὶ Σώτας ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβης)❩ἀρτάβης |gap:2| κδ|num:1/24_tick| .
18 S-8 Ὧρ̣[ο]ς̣Ὧρος Ἀπολλωνίου ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβ…)❩ἀρτάβ… |gap:?|
19 Νε̣φ̣ε̣ρτῶςΝεφερτῶς Ἀπύγχεω̣[ς]Ἀπύγχεως [❨(πυροῦ)❩]πυροῦ [❨(ἀρτάβης)❩]ἀρτάβης 𐅵|num:1/2| γ|num:1/3_tick| ι̣β̣|num:1/12_tick|ιβ|num:1/12_tick| .
20 S-9 Ὧρ[ο]ςὯρος Ἀπολλων̣ίουἈπολλωνίου ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας |gap:4| , ❨(γίνονται)❩γίνονται α̣[ἱ]αἱ ❨π(ροκείμεναι)❩προκείμεναι .
21 m2 S-10 Μύσθης ❨[ἀπ]ο̣συσταθ(εὶς)❩ἀποσυσταθεὶς ὑπὸ τῶ[ν]τῶν ❨π̣ρ̣ο̣γ̣ε̣γρα(μμένων)❩προγεγραμμένων
22 ❨κτη(νοτρόφων)❩κτηνοτρόφων ἀπέ̣[χω]ἀπέχω τὰς ❨π̣ρ̣[ο]κ(είμενας)❩προκείμενας ❨ἀργ(υρίου)❩ἀργυρίου ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς ἑκα̣[τ]ὸ̣νἑκατὸν
23 δέκα δ[ύ]οδύο , ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ριβ|num:112| ὡς̣ὡς ❨πρόκ(ειται)❩πρόκειται . S-11 ❨(ἔτους)❩ἔτους ιη|num:18|
24 Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τίτου Αἰλίου
25 Ἁδριανοῦ τοῦ κυρίου Σεβαστοῦ Εὐσεβοῦς . m3 S-12 ❨Φαμενὼ(θ)❩Φαμενὼθ β|num:2| .