Sematia

p.col.2.1-r-4col6.xml

TM: 10463HGV: 10463Date: – Place:

1 m1 S-1 Δε̣ί̣ωιΔείωι καὶ Σαβείνωι ❨γεγυμ(νασιαρχηκότι)❩γεγυμνασιαρχηκότι καὶ ❨μετόχ(οις)❩μετόχοις ❨δημ(οσίοις)❩δημοσίοις ❨τραπ(εζίταις)❩τραπεζίταις .
2 S-2 οἱ ❨ὑ̣[πο]γ̣εγρα(μμένοι)❩ὑπογεγραμμένοι ❨κτηνοτ(ρόφοι)❩κτηνοτρόφοι κώμης Μούχεως διὰ
3 Διδύ̣μουΔιδύμου ἀποσυσταθέντος ∼ἀπέχωμεν∽ἀπέχομεν παρʼ
3-4 ὑ∤μῶν
4 τὰς ἐπισταλείσας ∼ἡμεῖν∽ἡμῖν ὑπὸ Πτολεμαίου
5 ❨βασιλ(ικοῦ)❩βασιλικοῦ ❨[γ]ρα(μματέως)❩γραμματέως ❨Πολ(έμωνος)❩Πολέμωνος ❨μερίδο(ς)❩μερίδος ❨διαδεχομ(ένου)❩διαδεχομένου καὶ τὰ κατὰ τὴν
6 ❨στρα(τηγίαν)❩στρατηγίαν τῆς ❨Θεμ(ίστου)❩Θεμίστου καὶ ❨Πολ(έμωνος)❩Πολέμωνος μερίδων ὑπὲρ ❨φορέτ(ρων)❩φορέτρων
7 πυροῦ οὗ ❨κατήξα(μεν)❩κατήξαμεν ἀπὸ ❨θησ(αυρῶν)❩θησαυρῶν ❨Πολ(έμωνος)❩Πολέμωνος εἰς τοὺς ὅρμο̣υςὅρμους
8 ❨ἀπ[ερ(γασίας)]❩ἀπεργασίας ❨γενήμ(ατος)❩γενήματος ιζ|num:17| ❨(ἔτους)❩ἔτους ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρταβῶν)❩ἀρταβῶν νβ|num:52| γ|num:1/3_tick| ιβ|num:1/12_tick| ὡς τῆς ἀρτάβης
9 ❨ἑ̣κ̣(άστης)❩ἑκάστης [❨(δραχμῶν)❩]δραχμῶν η|num:8| , τὰς ❨συναγομ(ένας)❩συναγομένας ❨ἀργ(υρίου)❩ἀργυρίου ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς υιθ|num:419| ❨(διώβολον)❩|num:2|διώβολον|num:2| . S-3 εἰσὶ δέ ·
10 S-4 Π̣[α]νεσνεὺςΠανεσνεὺς Παλλάτος ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας ζ|num:7| 𐅵|num:1/2| η|num:1/8_tick| .
11 S-5 Π̣α̣ποντῶςΠαποντῶς καὶ Ἡρᾶς ❨πυρο(ῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας δ|num:4| 𐅵|num:1/2| δ|num:1/4_tick| .
12 S-6 Τ̣[ε]φορσάιςΤεφορσάις καὶ ∼Παχνούβεως∽Παχνοῦβις ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας γ|num:3| ϛ|num:1/6_tick| .
13 S-7 Π̣[α]χνοῦβιςΠαχνοῦβις Παχνούβεως ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας γ|num:3| 𐅷|num:2/3| η|num:1/8_tick| .
14 S-8 Λ̣[έ]ω̣νΛέων Λέοντος πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας γ|num:3| .
15 S-9 |gap:?|ιωννις Νεφεσνοῦτος ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας γ|num:3| 𐅷|num:2/3| η|num:1/8_tick| .
16 S-10 [Πα]νσνεὺςΠανσνεὺς Παλλάτος ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας ε|num:5| 𐅷|num:2/3| η|num:1/8_tick| .
17 S-11 Π̣αχνοῦβιςΠαχνοῦβις Ὀρσενούφεως ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας ε|num:5| 𐅵|num:1/2| .
18 S-12 Ὀ̣ρσενοῦφιςὈρσενοῦφις Ὀρσενούφεως ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας δ|num:4| 𐅵|num:1/2| .
19 S-13 Ἥ̣ρωνἭρων Ἥρωνος πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας ι|num:10| 𐅵|num:1/2| . S-14 ❨(γίνονται)❩γίνονται αἱ ❨π(ροκείμεναι)❩προκείμεναι .
20 S-15 [Δ]ίδυμοςΔίδυμος ❨γρα(μματεὺς)❩γραμματεὺς ἀπέχω τὰς ❨προκ(ειμένας)❩προκειμένας ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς υιθ|num:419| ❨(διώβολον)❩|num:2|διώβολον|num:2| .
21 S-16 ❨(ἔτους)❩ἔτους ιη|num:18| Ἀντωνίνου Καίσαρος τοῦ κυρίου
22 Μεχεὶρ λ|num:30| .