Sematia

p.col.2.1-r-4col5.xml

TM: 10462HGV: 10462Date: – Place:

1 m1 S-1 Σαβείνωι καὶ ❨μ[ετόχ(οις)]❩μετόχοις [❨δημ(οσίοις)❩]δημοσίοις [❨τραπ(εζίταις)❩]τραπεζίταις [.].
2 S-2 οἱ ❨ὑπογεγρα(μμένοι)❩ὑπογεγραμμένοι ❨δημ(όσιοι)❩δημόσιοι κτ[ηνοτρόφοι]κτηνοτρόφοι
3 κώμης Ὀξ̣υρύγχω[ν]Ὀξυρύγχων [δι]ὰ̣διὰ
3-4 Π̣λ̣ο̣[ύτ]∤ωνοςΠλούτ∤ωνος
4 ἀποσυσταθέ[ντ]οςἀποσυσταθέντος ❨ἀ[πέχομ(εν)]❩ἀπέχομεν
5 παρʼ ὑμῶν τὰς ἐπιστ[α]λ̣είσαςἐπισταλείσας
6 ∼ἡμεῖν∽ἡμῖν ὑπὸ ❨Πτολ(εμαίου)❩Πτολεμαίου ❨βασιλ(ικοῦ)❩βασιλικοῦ ❨γρα(μματέως)❩γραμματέως ❨Πολ(έμωνος)❩Πολέμωνος μ̣ε̣ρ̣[ίδο]ς̣μερίδος
7 ὑπὲρ ❨φορέτρο(υ)❩φορέτρου ὧ̣ν̣ὧν ἐποιή̣σαμ[ε]ν̣ἐποιήσαμεν
8 ἀπεργασιῶν ἀπὸ τῆς Πολέμω̣ν̣ο̣[ς]Πολέμωνος
9 μερίδος εἰς ὅρμους |gap:1|νε|gap:3|ς
10 ἀπεργασίας ἐπʼ αὐτοῦ ❨γ̣ε̣νομ(ένης)❩γενομένης
11 ❨γενήμ(ατος)❩γενήματος ιζ|num:17| ❨(ἔτους)❩ἔτους , πυροῦ ❨(ἀρταβῶν)❩ἀρταβῶν ε̣|num:5|ε|num:5| γ|num:1/3_tick| η|num:1/8_tick| κ̣α̣[ὶ]καὶ
12 κριθῆς ❨(ἀρτάβης)❩ἀρτάβης 𐅵|num:1/2| γ|num:1/3_tick| ιβ|num:1/12_tick| , ὡ̣ς̣ὡς τ[ῆ]ς̣τῆς ❨(ἀρτάβης)❩ἀρτάβης τ̣[ο]ῦ̣τοῦ
13 μὲν πυροῦ ❨ἑκ(άστης)❩ἑκάστης ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν η|num:8| , μγ|num:43| ❨(διώβολον)❩|num:2|διώβολον|num:2| , τῆς
14 δὲ κριθῆς ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς δ|num:4| ❨(τετρώβολον)❩|num:4|τετρώβολον|num:4| ❨(χαλκοῦς)❩χαλκοῦς ❨(2)❩⧼|num:2|2⧼|num:2| · S-3 τ̣ὸτὸ ❨π(ᾶν)❩πᾶν ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς μη|num:48| ❨(χαλκοὺς?)❩χαλκοὺς ❨(2?)❩⧼|num:2|2⧼|num:2|
15 ἔστι δέ ·
16 S-4 Πρωτᾶς Πρωτᾶ καὶ Εσητ(…)Εσητ… ❨Ἥρω(νος)❩Ἥρωνος
17 ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας ε|num:5| ϛ|num:1/6_tick| ❨κριθ(ῆς)❩κριθῆς ❨(ἀρτάβης)❩ἀρτάβης δ|num:1/4_tick| .
18 S-5 Ὧρος ❨Πασῆτ(ος)❩Πασῆτος ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβης)❩ἀρτάβης δ|num:1/4_tick| κδ|num:1/24_tick|
19 Νεμείας ❨Ἡρακλήο(υ)❩Ἡρακλήου ❨κριθ(ῆς)❩κριθῆς ❨(ἀρτάβης)❩ἀρτάβης 𐅷|num:2/3| .
20 S-6 ❨(γίνονται)❩γίνονται αἱ̣αἱ ❨π̣(ροκείμεναι)❩προκείμεναι .
21 S-7 Πλούτων ❨προγεγρα(μμένος)❩προγεγραμμένος ἀπέχω
22 τὰς ❨προκ(ειμένας)❩προκειμένας ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς τεσσα̣ράκοντατεσσαράκοντα
23 ὀκτὼ ❨δίχαλκ(ον)❩δίχαλκον · S-8 ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ μη|num:48| ❨(χαλκοῖ)❩χαλκοῖ ❨(2)❩⧼|num:2|2⧼|num:2|
24 ❨(ἔτους)❩ἔτους ιη|num:18| Αὐτοκράτορος Καίσαρος
25 Τίτου Αἰλίου Ἁδριανοῦ ❨Ἀντωνείνο(υ)❩Ἀντωνείνου
26 Σεβαστοῦ Εὐσεβοῦς Μεχεὶρ κθ|num:29| .