Sematia

p.col.2.1-r-4col3.xml

TM: 10460HGV: 10460Date: – Place:

1 m1 S-1 Δ̣είωιΔείωι καὶ Σαβείνῳ καὶ ❨με̣[τόχ(οις)]❩μετόχοις ❨[τρ]α̣(πεζίταις)❩τραπεζίταις .
2 S-2 Σαραπίων Μάρωνος ❨κ[α]μηλο̣τ(ρόφος)❩καμηλοτρόφος
3 [κ]ώ̣μηςκώμης Διονυσιάδος ἀπέχ̣ω̣ἀπέχω παρʼ ὑ[μῶ]ν̣ὑμῶν
4 τ̣ὰ̣ςτὰς ἐπισταλείσας μοι ὑπὸ ❨Πτ̣[ο]λ̣εμ(αίου)❩Πτολεμαίου ❨β̣α̣σ̣[ι]λ(ικοῦ)❩βασιλικοῦ
5 ❨γ̣[ρα(μματέως)]❩γραμματέως ❨Πολ(έμωνος)❩Πολέμωνος ❨μερίδο(ς)❩μερίδος ❨διαδεχομ(ένου)❩διαδεχομένου καὶ τ̣[ὰ]τὰ κατὰ
6 τ̣ὴ̣ντὴν ❨στρα(τηγίαν)❩στρατηγίαν τῆς ❨Θεμ(ίστου)❩Θεμίστου καὶ ❨Πολ(έμωνος)❩Πολέμωνος μ̣ερίδοςμερίδος
7 ἃς̣ἃς ᾐτησάμην ἐπισταλῆναι [ὑπ]ὲ̣ρὑπὲρ
7-8 φορ̣έ∤τ[ρ]ωνφορέ∤τρων
8 πυροῦ οὗ κατῆξα ἀπὸ
8-9 θ[η]σαυ∤ρῶνθησαυ∤ρῶν
9 ❨Πολέμ(ωνος)❩Πολέμωνος ❨μερίδο(ς)❩μερίδος εἰς τοὺς ὅρμους καὶ
10 ὑπὲρ ἧς ἐποιησάμην ἀπεργασίας
11 ἐπὶ σοὶ ❨γενήμ(ατος)❩γενήματος ιζ|num:17| ❨(ἔτους)❩ἔτους , ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρταβῶν)❩ἀρταβῶν κ̣ε|num:25|κε|num:25| ϛ|num:1/6_tick|
12 ∼τε̣ιμῆς∽τιμῆς ὡς τῆς ❨(ἀρτάβης)❩ἀρτάβης κατὰ τὰ ❨κελευ̣σ̣θ(έντα)❩κελευσθέντα
13 ❨ἑκ(άστης)❩ἑκάστης ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν η|num:8| , τὰς συναγομένας ❨ἀργυ(ρίου)❩ἀργυρίου ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς
14 διακοσίας μίαν ❨ὀβολ(οὺς)❩ὀβολοὺς δύο , ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ σα̣|num:201|σα|num:201| ❨(διώβολον)❩|num:2|διώβολον|num:2|
15 ❨ἀκολ(ούθως)❩ἀκολούθως τῶι ❨ἐπιστάλμ(ατι)❩ἐπιστάλματι ❨ἐπισ(ταλέντι)❩ἐπισταλέντι διὰ Ἑρμίου
16 ❨γραμ(ματέως)❩γραμματέως . S-3 ❨(ἔτους)❩ἔτους ιη|num:18| ❨Ἀντων(ίνου)❩Ἀντωνίνου ❨Καίσαρ(ος)❩Καίσαρος τοῦ κυρίου
17 ❨Μεχ(εὶρ)❩Μεχεὶρ κζ|num:27| . m2 S-4 Σαραπίων Μάρω[νος]Μάρωνος
18 ὁ̣ ❨κ̣α̣μ(ηλοτρόφος)❩καμηλοτρόφος ∼εἴρημα∽εἴρημαι τὰς προκ̣ε̣ί̣μεναςπροκείμενας
19 δραχμὰς διακοσίας μίαν|num:201| ❨ὀβολ(οὺς)❩ὀβολοὺς
20 δ̣ύο|num:2|δύο|num:2| . S-5 Μεχεὶρ κθ|num:29| .