Sematia

p.col.2.1-r-4col2.xml

TM: 10459HGV: 10459Date: – Place:

1 m1 S-1 [Σ]α̣βείνῳΣαβείνῳ [κ]αὶκαὶ ❨μετόχ(οις)❩μετόχοις ❨δημ(οσίοις)❩δημοσίοις ❨τρ̣απ(εζίταις)❩τραπεζίταις .
2 S-2 [ο]ἱοἱ ὑπογε̣[γραμ]μ̣ένοιὑπογεγραμμένοι ∼ἀνδρωφ̣ύλακ∽❨(ες)❩ἀνδροφύλακες
3 [κ]ώμηςκώμης [Μο]ύ̣χεωςΜούχεως ❨ὁμολογοῦμ(εν)❩ὁμολογοῦμεν
4 [ἀ]π̣εσχηκ̣[έναι]ἀπεσχηκέναι παρʼ ὑμῶν τὰς
4-5 ἐπισ∤ταλείσ̣[ας]ἐπισ∤ταλείσας
5 ∼[ἡ]μεῖν∽ἡμῖν ὑπὲρ ὀψωνίου ὧν̣ὧν
6 ❨[αἰτ]ησ[α]μ̣(ένοι)❩αἰτησαμένοι ἐπιστελλόμεθα
7 ἀνδρῶ[ν]ἀνδρῶν [β|num:2|]β|num:2| ἀνδρῶν δύο ἀπὸ
8 Θὼθ [ἕ]ωςἕως Τῦβι τοῦ ❨ἐνεστ(ῶτος)❩ἐνεστῶτος ιη|num:18| ❨(ἔτους)❩ἔτους
9 Ἀντω[νίνου]Ἀντωνίνου ❨[Κ]α̣ίσαρο(ς)❩Καίσαρος τοῦ κ̣υρίουκυρίου μηνῶν
10 ε|num:5| , ἀ̣ν̣ὰ̣ἀνὰ [λό]γ̣[ον]λόγον ❨[ἑ]κάστ(ῳ)❩ἑκάστῳ ❨ἑκάστ(ου)❩ἑκάστου μη̣[νὸ]ς̣μηνὸς
11 ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν κ|num:20| , τ̣ὰ̣[ς]τὰς ❨[συν]α̣γ̣ο(μένας)❩συναγομένας ❨ἀργ(υρίου)❩ἀργυρίου ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς διακοσίας ,
12 ❨γίν(ονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ?)❩δραχμαὶ σ̣|num:200|σ|num:200| . S-3 [ἔσ]τινἔστιν δέ ·
13 S-4 Σώτ̣α̣ςΣώτας |gap:2||gap:3| ❨το(ῦ)❩τοῦ Σαμβατ(…)Σαμβατ… ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς
14 |gap:?|σας ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν κ|num:20| ❨(οὐλὴ)❩οὐλὴ ❨μετώπ(ῳ)❩μετώπῳ .
15 S-5 Πασχε[ῖς]Πασχεῖς ❨[Π]αχνούβ(εως)❩Παχνούβεως τοῦ Πασχέως
16 ❨μ̣[η(τρὸς)]❩μητρὸς |gap:1||gap:1|αχ(…)|gap:1||gap:1|αχ… ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν κ|num:20| ❨(οὐλὴ)❩οὐλὴ ❨μετώπ(ῳ)❩μετώπῳ .
17 S-6 Πα|gap:?||gap:1| [Πα]χνούβεωςΠαχνούβεως ❨το(ῦ)❩τοῦ Πασχέως
18 [❨μη(τρὸς)❩]μητρὸς |gap:2|τ̣αχε(…)|gap:2|ταχε… ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν κε|num:25| ❨(οὐλὴ)❩οὐλὴ ❨ὑπογο(νίῳ)❩ὑπογονίῳ ❨δε(ξιῷ)❩δεξιῷ
19 Νῖλος ❨ἀ̣π̣άτ(ωρ)❩ἀπάτωρ ❨μητ(ρὸς)❩μητρὸς Σωτηρίδος
20 [ὡς]ὡς ❨(ἐτῶν?)❩ἐτῶν κε|num:25| ❨(οὐλὴ)❩οὐλὴ ❨ὑπογο(νίῳ)❩ὑπογονίῳ ❨δε(ξιῷ)❩δεξιῷ .
21 S-7 ❨εἰκο(νίσθησαν)❩εἰκονίσθησαν ❨φ̣[ά]μ̣ε(νοι)❩φάμενοι μὴ ❨εἰδ̣(έναι)❩εἰδέναι ❨γρά(μματα)❩γράμματα διὰ ❨Ἡρακ(λείδου)❩Ἡρακλείδου
22 ❨νομ(ογράφου)❩νομογράφου . S-8 ❨(ἔτους)❩ἔτους ιη|num:18| Ἀντωνίνου Καίσαρος τοῦ κυρίου
23 Μεχ[εὶ]ρΜεχεὶρ κθ|num:29| .