Sematia

p.col.2.1-r-4col17.xml

TM: 10456HGV: 10456Date: – Place:

1 m1 S-1 [Σαβ]ε̣ί̣ν̣[ῳ]Σαβείνῳ [καὶ]καὶ [Δε]ί̣ω̣ιΔείωι κ̣α̣ὶκαὶ μ̣ε̣τόχοιςμετόχοις ❨δημ(οσίοις)❩δημοσίοις ❨τραπ(εζίταις)❩τραπεζίταις .
2 S-2 οἱ ❨ὑπ[ο]γ̣ε̣[γραμ(μένοι)]❩ὑπογεγραμμένοι [ἄνδ]ρ[ες]ἄνδρες ζ|num:7| ❨μαγδωλοφύ̣λακ(ες)❩μαγδωλοφύλακες
3 ἀ̣π̣ὸ̣ἀπὸ ❨[Π]τ̣[ολ]εμαίδ(ος)❩Πτολεμαίδος Ὅρμου ἀπέχομεν
4 πα̣ρʼπαρʼ ὑ̣μ̣ῶ̣ν̣ὑμῶν τὰς ἐπισταλείσας ∼ἡμεῖν∽ἡμῖν ὑπὲ̣[ρ]ὑπὲρ
5 [ὀ]ψω̣ν̣ί̣ο̣υ̣ὀψωνίου [τ]οῦτοῦ Μεχεὶρ ❨μηνὸ(ς)❩μηνὸς ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨ἐνεστῶ(τος)❩ἐνεστῶτος
6 [ιη|num:18|]ιη|num:18| ❨(ἔτους?)❩ἔτους Ἀ̣ν̣τ̣[ω]ν̣ίνουἈντωνίνου Καίσαρος τοῦ κυρίου
6-7 ἀνδρά∤[σ]ι̣ἀνδρά∤σι
7 μ̣ὲ̣ν̣μὲν [πέντε][|num:5|]πέντε|num:5| [❨ἑκάσ(τῳ)❩]ἑκάστῳ ❨(δραχμὰς?)❩δραχμὰς μ̣|num:40|μ|num:40| , ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ σ|num:200| ἀνδράσι δὲ δύσι|num:2| ❨ἑκά(στῳ)❩ἑκάστῳ
8 [❨(δραχμὰς)❩]δραχμὰς κ̣δ̣|num:24|κδ|num:24| , ❨(δραχμὰς?)❩δραχμὰς δ̣|num:4|[η|num:8|]δ|num:4|η|num:8| [ὡ]ς̣ὡς [τὰ]ς̣τὰς ἐπὶ τὸ ❨α(ὐτὸ)❩αὐτὸ ❨ἀργ(υρίου)❩ἀργυρίου ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς σμη|num:248| , ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ σμ̣η|num:248|σμη|num:248| .
9 S-3 [εἰ]σ̣[ὶ]εἰσὶ δ̣ὲ̣δὲ ὡ̣ς̣ὡς ὑπόκειται · S-4 Ε̣ιο̣υ̣|gap:?|μ(…)Ειου|gap:?|μ…
10 [το]ῦτοῦ Ε̣ιο̣|gap:?|μ̣(…)Ειο|gap:?|μ… ❨(πρώτου?)❩πρώτου ❨μαγ(δώλου)❩μαγδώλου ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν μγ|num:43| ❨(οὐλὴ)❩οὐλὴ ❨γόν(ατι)❩γόνατι ❨ἀρ(ιστερῷ?)❩ἀριστερῷ ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς μ|num:40|
11 [Ὁ]ρεῦςὉρεῦς ❨κ̣αλ(ούμενος)❩καλούμενος Ὠ̣σεὺςὨσεὺς ❨Ἥρωνο(ς)❩Ἥρωνος ❨το(ῦ)❩τοῦ
11-12 Πατύ∤νεω̣ς̣Πατύ∤νεως
12 [❨(δευτέρου)❩]δευτέρου ❨μαγ(δώλου)❩μαγδώλου ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν λϛ|num:36| ❨(οὐλὴ)❩οὐλὴ ❨μέσ(ῃ)❩μέσῃ ❨ἀ(ριστερᾷ)❩ἀριστερᾷ ∼❨χιρ(ὶ)❩∽χειρὶ ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς κδ|num:24| .
13 S-5 Ἥρων Ζ̣|gap:?||gap:1|ουΖ|gap:?||gap:1|ου ❨το(ῦ)❩τοῦ Καρᾶκος ❨(τρίτου)❩τρίτου ❨μαγδώλ(ου)❩μαγδώλου
14 ❨(ἐτῶν?)❩ἐτῶν |gap:1-2| ❨(οὐλὴ)❩οὐλὴ ❨γόν(ατι)❩γόνατι ❨ἀριστ(ερῷ)❩ἀριστερῷ ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς μ|num:40| .
15 S-6 Ἥρων |gap:?||gap:2| ❨(τετάρτου)❩τετάρτου ❨μαγ(δώλου)❩μαγδώλου ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν λγ|num:33| ❨(οὐλὴ)❩οὐλὴ ❨μέσ(ῃ)❩μέσῃ ❨ἀ(ριστερᾷ)❩ἀριστερᾷ ∼χιρ∽χειρὶ ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς μ|num:40|
16 Ἥρ̣ω̣νἭρων |gap:4| ❨(τετάρτου)❩τετάρτου ❨μαγ(δώλου)❩μαγδώλου ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν λβ̣|num:32|λβ|num:32| ❨(οὐλὴ)❩οὐλὴ ❨ἀρ(ιστερᾷ)❩ἀριστερᾷ ∼❨χιρ(ὶ)❩∽χειρὶ ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς μ|num:40|
17 Τρύ̣φων̣Τρύφων Μ|gap:1|νου ❨(πέμπτου)❩πέμπτου ❨μαγ(δώλου)❩μαγδώλου ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν μ|num:40| ❨(οὐλὴ)❩οὐλὴ ❨μέσ(ῃ)❩μέσῃ ❨ἀρ(ιστερᾷ)❩ἀριστερᾷ ∼❨χιρ(ὶ)❩∽χειρὶ ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς μ|num:40|
18 Ὀννῶ[φρ]ιςὈννῶφρις Ὀννώφρεως ❨(πέμπτου)❩πέμπτου ❨μαγ(δώλου)❩μαγδώλου ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν μα|num:41|
19 ❨(οὐλὴ?)❩οὐλὴ ❨μέσ(ῃ)❩μέσῃ ∼❨χιρ(ὶ)❩∽χειρὶ ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς κδ|num:24| . S-7 ❨(γίνονται)❩γίνονται αἱ ❨π(ροκειμέναι)❩προκειμέναι .
20 S-8 ❨ἐγρά(φη)❩ἐγράφη διὰ Ἡρακλεί[δ]ουἩρακλείδου ❨νομογ(ράφου)❩νομογράφου ❨φαμέ(νων)❩φαμένων μὴ ❨εἰδ(έναι)❩εἰδέναι ❨γρά̣(μματα)❩γράμματα .
21 S-9 ❨(ἔτους)❩ἔτους ιη|num:18| Ἀ[ντ]ωνείνουἈντωνείνου Καίσαρος ❨το(ῦ)❩τοῦ κυρίου
22 ❨Φαμ(ενὼθ)❩Φαμενὼθ δ|num:4| .