Sematia

p.col.2.1-r-4col16.xml

TM: 10455HGV: 10455Date: – Place:

1 m1 S-1 [Σαβείνωι]Σαβείνωι [καὶ]καὶ [Δεί]ω̣ιΔείωι καὶ μ̣[ετόχοις]μετόχοις
2 [δημοσίοις]δημοσίοις τ̣ρ̣[απεζί]τ̣αιςτραπεζίταις .
3 S-2 [οἱ]οἱ [❨ὑπογεγρα(μμένοι)❩]ὑπογεγραμμένοι ∼δμό̣σ̣ι̣ο̣ι̣∽δημόσιοι ❨κ̣αμη̣λ̣ο̣τ̣ρ̣(όφοι)❩καμηλοτρόφοι [ἀπὸ]ἀπὸ
4 [κώ]μ̣η̣ς̣κώμης [Δι]ο̣ν̣υσιάδοςΔιονυσιάδος διὰ Ὡρίω̣ν̣[ος]Ὡρίωνος
4-5 [ἀπο]∤[σ]υ[σ]ταθέντοςἀπο∤συσταθέντος
5 ἀπέ̣χ̣ομε̣ν̣ἀπέχομεν παρʼ
5-6 ὑ[μ]∤ῶ̣νὑμ∤ῶν
6 τὰς ἐπισταλε̣[ί]σ̣αςἐπισταλείσας ∼ἡμεῖν̣∽ἡμῖν ὑ̣[πὸ]ὑπὸ
7 [Πτ]ολεμαίουΠτολεμαίου βασιλ[ι]κ̣οῦβασιλικοῦ γραμμα̣τέ̣[ως]γραμματέως
8 [Πο]λέμωνοςΠολέμωνος μερίδος διαδεχομ[ένου]διαδεχομένου
9 τὰ κατὰ τὴν στρατηγίαν Θεμίστου
10 [κα]ὶ̣καὶ Πολέμωνος με̣ρίδωνμερίδων ὑπὲρ
10-11 φο̣[ρέ]∤τ̣ρωνφορέ∤τρων
11 πυροῦ ἀπεργασίας
11-12 γενομ̣έ∤[ν]ηςγενομέ∤νης
12 ἐπὶ Πτολεμα̣ίουΠτολεμαίου γενήματος
13 [❨(ἔτους)❩]ἔτους [α|num:1|]ζ|num:7|α|num:1|ζ|num:7| Πολέμωνος μερίδος ,
13-14 ἀρτα∤[β]ῶνἀρτα∤βῶν
14 ἑκατὸν τρ̣ιάκοντα|num:130|τριάκοντα|num:130| , ∼τειμῆς∽τιμῆς
15 δὲ τῆς ἀρτάβης ❨ἑκά(στης)❩ἑκάστης ∼δρ̣αχμν∽δραχμῶν ὀκτώ|num:8| ,
16 [τ]ὰ̣ςτὰς συναγομένας ἀργ̣υρίουἀργυρίου
16-17 δραχ∤[μὰς]δραχ∤μὰς
17 ∼χείλιας∽χίλιας τεσσαράκοντα , ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ Αμ|num:1040| .
18 m2 S-3 εἰσ̣ὶ̣εἰσὶ δέ · S-4 Πάπος ❨Κωίλ(εως)❩Κωίλεως ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας ρϛ|num:106| 𐅵|num:1/2| γ|num:1/3_tick| η|num:1/8_tick| .
19 S-5 Ἐνατίων ❨Ἐνατίωνο(ς)❩Ἐνατίωνος ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας θ|num:9| γ|num:1/3_tick| κδ|num:1/24_tick| .
20 S-6 Ὀννῶφρις̣Ὀννῶφρις |gap:1|εριθειτ(…)|gap:1|εριθειτ… ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας 𐅵|num:1/2| γ|num:1/3_tick| ιβ|num:1/12_tick| .
21 S-7 Πασῦς Ἀμ[μω]ν̣ίουἈμμωνίου ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας ιβ|num:12| 𐅵|num:1/2| δ|num:1/4_tick| .
22 S-8 ❨(γίνονται)❩γίνονται αἱ ❨π̣ροκ(είμεναι)❩προκείμεναι .
23 S-9 Ὡρείων καὶ Ματρωνεῖνος
24 ἀπέχω τὰς τοῦ ἀργυρίου
25 δραχμὰς ∼χείλιας∽χίλιας τεσσαρά̣[κοντα]τεσσαράκοντα
26 ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ Αμ|num:1040| .
27 S-10 ❨(ἔτους)❩ἔτους ιη|num:18| Ἀντωνίνου Καίσαρος τοῦ κυρίου
28 ❨Φαμ(ενὼ)θ❩Φαμενὼθ δ|num:4| .