Sematia

p.col.2.1-r-4col15.xml

TM: 10454HGV: 10454Date: – Place:

1 m1 S-1 Σαβείνῳ τ̣[ῶν]τῶν γ[εγ]υ̣μ̣ν̣α̣σ̣ι̣α̣ρ̣χ̣η̣κότων̣γεγυμνασιαρχηκότων
2 καὶ ∼μετοχων∽μετόχοις ∼δημοσίω̣ν̣∽δημοσίοις ❨τραπ(εζίταις)❩τραπεζίταις .
3 S-2 Χαιρήμων Ἁρφαήσεω[ς]Ἁρφαήσεως δ̣ημόσ̣ι̣[ος]δημόσιος
4 καμηλοτρόφος κώμης̣κώμης ❨Σοκνοπ(αίου)❩Σοκνοπαίου
5 Νήσου ἀπέχω παρʼ ὑμῶν τὰς
5-6 ∼επ[ιστα]∤λίσας∽ἐπιστα∤λείσας
6 μοι ὑπὸ ❨Πτο(λεμαίου)❩Πτολεμαίου ❨βασιλ(ικοῦ)❩βασιλικοῦ ❨(γραμματέως)❩γραμματέως Πο̣λέμονοςΠολέμονος
7 διαδεχομένου καὶ κ̣ατὰκατὰ τὴ̣ντὴν ❨στρα(τηγίαν)❩στρατηγίαν τῶ[ν]τῶν
8 ∼δυω∽|num:2|δύο|num:2| μερί̣δωνμερίδων , ὑπὲρ φορ̣έ̣τ̣ρωνφορέτρων
9 πυροῦ ἀπεργασίας ἐπʼ αὐτο̣ῦαὐτοῦ
9-10 [γ]ενο̣μέ∤νηςγενομέ∤νης
10 γενήματος ιζ|num:17| ❨(ἔτους)❩ἔτους , πυ̣[ρο]ῦπυροῦ ἀρταβῶ̣[ν]ἀρταβῶν
11 ὀκτὼ ἕκτου|num:8|⧼|num:1/6| , ὡς τῆ[ς]τῆς [ἀ]ρτάβηςἀρτάβης
12 ❨ἑκ(άστης)❩ἑκάστης δραχμῶν ὀκτώ|num:8| , τ̣[ὰς]τὰς
12-13 συν̣α̣γο∤μέναςσυναγο∤μένας
13 ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς ξε|num:65| ❨(διώβολον)❩|num:2|διώβολον|num:2| , ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ϛ|num:6|[ε|num:5|]ϛ|num:6|ε|num:5| ❨(διώβολον)❩|num:2|διώβολον|num:2| .
14 m2 S-3 Χαιρήμων ∼προ[γ]εγραμέν∽❨(ος)❩προγεγραμμένος ❨καμ(ηλοτρόφος)❩καμηλοτρόφος
15 ἀπέχω τὰς πρ[ο]κ̣ε̣ι̣μ[έ]ναςπροκειμένας
15-16 ἀρ∤γυρίου
16 δραχμὰς ἑξ[ή]κ̣ονταἑξήκοντα
17 ∼πέτε∽πέντε ❨ὀβολ(οὺς)❩ὀβολοὺς ∼δυω∽δύο , ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ξε|num:65| ❨(διώβολον)❩|num:2|διώβολον|num:2| .
18 S-4 ❨(ἔτους)❩ἔτους ιη|num:18| Αὐτοκράτορος Καίσ̣αροςΚαίσαρος Τίτου
19 Αἰλίου Ἁδριανοῦ Σεβ̣α̣σ̣τοῦΣεβαστοῦ Εὐσεβο̣ῦ̣ς̣Εὐσεβοῦς
20 ❨Φαμ(ενὼ)θ❩Φαμενὼθ δ|num:4| .