Sematia

p.col.2.1-r-4col14.xml

TM: 10453HGV: 10453Date: – Place:

1 m1 S-1 [Σ]α̣βείνῳΣαβείνῳ καὶ ❨μετόχ(οις)❩μετόχοις ❨δημ(οσίοις)❩δημοσίοις ❨τ̣ραπ(εζίταις)❩τραπεζίταις .
2 S-2 Πτολλᾶς Πετεεῦτ[ος]Πετεεῦτος τ̣οῦτοῦ
3 Πτολλᾶ ἀπὸ κώμης Σούρ̣εωςΣούρεως
4 μαγδωλοφύλαξ τοῦ ἐπὶ
4-5 συν∤ορίας
5 Σούρεως καὶ ❨φυλακ(ῆς)❩φυλακῆς
6 νήσου μ̣αγδώλουμαγδώλου , ἀπέχω
7 παρʼ ὑμῶ̣νὑμῶν τὰς ἐπισταλείσας
8 μοι ὑπὲρ ὀψωνίου μηνῶν
9 δύο|num:2| Τῦβι καὶ Μεχεὶρ τοῦ
10 ἐνεστῶτος ιη|num:18| ❨(ἔτους)❩ἔτους Ἀντωνίνου
11 Καίσαρος τοῦ κυρίου , ἀνὰ λόγον
11-12 ἑκάσ∤τῳ
12 τοῦ μη[ν]ὸςμηνὸς ❨ἑκ̣ά̣σ̣τ(ου)❩ἑκάστου κδ|num:24| , τὰς
13 ❨συναγομ(ένας)❩συναγομένας ❨ἀργ(υρίου)❩ἀργυρίου ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς τεσσεράκοντα
14 ὀκτώ , ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ μη|num:48| .
15 S-3 Πτολλᾶς ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν νζ|num:57| ❨(οὐλὴ)❩οὐλὴ ∼ἀντίχι∽❨(ρι)❩ἀντίχειρι .
16 S-4 ❨ἐγρά(φη)❩ἐγράφη ❨φαμέ(νου)❩φαμένου μὴ ❨εἰδ(έναι)❩εἰδέναι ❨γρά(μματα)❩γράμματα διὰ ❨Ἡρακλ(είδου)❩Ἡρακλείδου
17 ❨νομογ(ράφου)❩νομογράφου . S-5 ❨(ἔτους)❩ἔτους ιη|num:18| Ἀντωνείνου Καίσαρος
18 τοῦ κυρίου ❨Φαμε(νὼθ)❩Φαμενὼθ δ|num:4| .