Sematia

p.col.2.1-r-4col13.xml

TM: 10452HGV: 10452Date: – Place:

1 m1 S-1 Σαβείνῳ καὶ με̣τ̣ό̣χοιςμετόχοις
1-2 ∼δ̣[η]∤μοσιων∽δη∤μοσίοις
2 ∼τραπεζειτων∽τραπεζίταις .
3 S-2 Διόσκορος Πεσκαμούνεως
4 δημόσιος κτηνοτρόφος ❨κώμ̣(ης)❩κώμης
4-5 Τ̣[α]∤μαύεωςΤα∤μαύεως
5 Ἡ̣ρακλείδουἩρακλείδου μερίδος
6 ἀπέχω παρʼ ὑμῶν τὰς
6-7 ἐ[πισ]∤ταλείσαςἐπισ∤ταλείσας
7 μοι ὑπὲρ τῶν
7-8 ὀφει[λο]∤μένωνὀφειλο∤μένων
8 μοι φορέτρων οὗ
8-9 κατ[ῆ]∤ξακατῆ∤ξα
9 δημοσίου πυροῦ ἀπὸ
9-10 θη[σαυ]∤ρῶνθησαυ∤ρῶν
10 Πολέμωνος μερί̣δ̣[ο]ς̣μερίδος εἰ[ς]εἰς
11 ὅρμους ἀπεργασίας ❨γενήμ(ατος)❩γενήματος ιζ|num:17| ❨ἔ̣(τους)❩ἔτους
12 ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἀκολούθως
12-13 ἐ̣π̣[ισ]∤τάλματιἐπισ∤τάλματι
13 οὗ ❨χρόν(ος)❩χρόνος ἐνεστῶ̣ς̣ἐνεστῶς
14 μὴν Μεχεὶρ κε|num:25| ὑπὲρ ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρταβῶν)❩ἀρταβῶν β|num:2| 𐅵|num:1/2| γ|num:1/3_tick| [η|num:1/8_tick|]η|num:1/8_tick|
15 ὡς τῆς ❨(ἀρτάβης)❩ἀρτάβης ❨ἑκ(άστης)❩ἑκάστης ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν η|num:8| , τὰς ❨συναγομ(ένας)❩συναγομένας
16 ❨ἀργ(υρίου)❩ἀργυρίου ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς κγ|num:23| ❨(τετρώβολον)❩|num:4|τετρώβολον|num:4| ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ κγ|num:23| ❨(τετρώβολον)❩|num:4|τετρώβολον|num:4| πλήρης .
17 S-3 ❨(ἔτους)❩ἔτους ιη|num:18| Ἀντωνίνου Καίσαρος̣Καίσαρος τοῦ
18 κυρίου m2 ❨Φαμε(νὼθ)❩Φαμενὼθ γ|num:3| .
19 S-4 Διόσκορος ἀπέχω τὰς
19-20 δρα∤χμὰς
20 εἴκοσι τρεὶς|num:23| ❨τετρώβολ(ον)❩|num:4|τετρώβολον|num:4|
21 καθὼς ❨πρόκ(ειται)❩πρόκειται .