Sematia

p.col.2.1-r-4col11.xml

TM: 10450HGV: 10450Date: – Place:

1 m1 S-1 Δείῳ κα̣ὶ̣καὶ Σ̣αβ[εί]νῳΣαβείνῳ ❨γεγυμ(νασιαρχηκότι)❩γεγυμνασιαρχηκότι κ̣αὶκαὶ ❨μετόχ(οις)❩μετόχοις ❨δημ(οσίοις)❩δημοσίοις ❨τραπ(εζίταις)❩τραπεζίταις .
2 S-2 οἱ ❨ὑπογεγ̣ρ(αμμένοι)❩ὑπογεγραμμένοι κτηνοτρόφοι δημόσιοι κώμης
2-3 Μ[ητρ]ο∤δώρουΜητρο∤δώρου
3 ἐπ̣ο̣ι̣κίουἐποικίου ἀπέχομεν παρʼ ὑμῶν τὰς ❨ἐπισταλ(είσας)❩ἐπισταλείσας
4 ∼ἡμεῖν∽ἡμῖν ὑπὸ ❨Π̣τ̣ολεμ(αίου)❩Πτολεμαίου ❨βασιλ(ικοῦ)❩βασιλικοῦ ❨γρα(μματέως)❩γραμματέως ❨Πολ(έμωνος)❩Πολέμωνος ❨μερίδ(ος)❩μερίδος ❨διαδεχ(ομένου)❩διαδεχομένου καὶ
5 τὰ κατὰ τ̣ὴ̣ν̣τὴν ❨σ̣τ̣ρα(τηγίαν)❩στρατηγίαν ❨Θεμ(ίστου)❩Θεμίστου καὶ ❨Πολ(έμωνος)❩Πολέμωνος ❨μερίδ(ων)❩μερίδων ὑπὲρ ❨φορέτ(ρων)❩φορέτρων
6 πυροῦ ❨[ἀπερ]γ(ασίας)❩ἀπεργασίας ❨γενομ(ένης)❩γενομένης ἀπὸ ❨θησαυρῶ(ν)❩θησαυρῶν ❨Πολ(έμωνος)❩Πολέμωνος ❨μερίδ(ος)❩μερίδος εἰς τοὺς
7 ὅρμους |gap:4|οι ❨γενήμ(ατος)❩γενήματος ιζ|num:17| ❨(ἔτους)❩ἔτους , ❨(πυροῦ)❩{πυροῦ} ❨(ἀρταβῶν)❩{ἀρταβῶν} ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρταβῶν)❩ἀρταβῶν κη|num:28| γ|num:1/3_tick| κδ|num:1/24_tick| ,
8 ∼τειμῆς∽τιμῆς τ̣[ῆς]τῆς ❨[ἀ]ρ̣τ̣(άβης)❩ἀρτάβης ❨ἑκ(άστης)❩ἑκάστης ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν η|num:8| , τὰς ❨συναγομ(ένας)❩συναγομένας διακοσίας εἴκοσι
9 ἑπτά , ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ σκζ|num:227| . S-3 ❨ἔσμ(εν)❩ἔσμεν ·
10 S-4 Ἀφ̣ρ̣[οδίσ]ι̣[ο]ςἈφροδίσιος Σωκράτους ❨ὡ(ς)❩ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν μ|num:40| ❨οὐλ(ὴ)❩οὐλὴ ∼ἀντίχιρι∽ἀντίχειρι ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας ια|num:11| ϛ|num:1/6_tick| .
11 S-5 Δι[όδ]ω̣ρ̣οςΔιόδωρος Μύσθου ❨ὡ(ς)❩ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν μ|num:40| ❨ἄσημ(ος)❩ἄσημος ϛ|num:6| 𐅵|num:1/2| γ|num:1/3_tick| ιβ|num:1/12_tick| .
12 S-6 Ὀν̣[ν]ῶφριςὈννῶφρις ❨Πετεεῦτ(ος)❩Πετεεῦτος ❨ὡ(ς)❩ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν νε|num:55| ❨οὐλ(ὴ)❩οὐλὴ ❨ἀντικ(νημίῳ)❩ἀντικνημίῳ ❨δεξι(ῷ)❩δεξιῷ
13 ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας ι|num:10| δ|num:1/4_tick| κδ|num:1/24_tick| . S-7 ❨(γίνονται)❩γίνονται αἱ ❨π(ροκείμεναι)❩προκείμεναι .
14 S-8 ❨ἐγρά(φη)❩ἐγράφη δ̣[ι]ὰ̣διὰ Ε|gap:3|μ(…)Ε|gap:3|μ… ❨φαμ(ένων)❩φαμένων μὴ <❨εἰ(δέναι)❩>εἰδέναι ❨γρά(μματα)❩γράμματα . S-9 ❨(ἔτους)❩ἔτους ιη|num:18| ❨Αὐτοκ(ρ)άτορ(ος)❩Αὐτοκράτορος Καίσαρος
15 Τίτου Αἰλί[ου]Αἰλίου Ἁ̣[δ]ρ[ιανο]ῦἉδριανοῦ ❨Σεβασ(τοῦ)❩Σεβαστοῦ ❨Εὐσεβ(οῦς)❩Εὐσεβοῦς m2? Φαμενὼθ β|num:2| .