Sematia

p.col.2.1-r-4col10.xml

TM: 10449HGV: 10449Date: – Place:

1 m1 S-1 Σαβείνῳ καὶ ❨μετόχ(οις)❩μετόχοις ❨δημ(οσίοις)❩δημοσίοις ❨τραπ(εζίταις)❩τραπεζίταις .
2 S-2 Ἡρακλείδης Διδύμου μητ̣ρ̣ὸ̣ς̣μητρὸς
3 Δημητ̣ρ̣οῦτοςΔημητροῦτος ἀπὸ Ὅρμο̣υὍρμου
3-4 ∼Ἡρακλε̣ο̣∤πολείτο̣υ̣∽Ἡρακλεο∤πολίτου
4 ❨κυβ̣(ερνήτης)❩κυβερνήτης ἰδίου πλοίου ❨ἀγω(γῆς)❩ἀγωγῆς ❨(ἀρταβῶν)❩ἀρταβῶν ω|num:800|
5 παρασ̣ταθεὶςπαρασταθεὶς καὶ ἐνγυηθεὶς
6 ὑπὸ Ἀμμωνίου̣Ἀμμωνίου Μητροδώρου
7 ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Κεφάλωνο(ς)❩Κεφάλωνος ❨Σωσικοσμ(ίου)❩Σωσικοσμίου τοῦ ❨κ(αὶ)❩καὶ ❨Ζη(νείου)❩Ζηνείου
8 καὶ Διονυσίου Πτολεμαίου ❨το(ῦ)❩τοῦ
8-9 Πο∤τάμωνος
9 Ἀρχεστρατείου τοῦ ❨κ(αὶ)❩καὶ ❨Ζη(νείου)❩Ζηνείου
10 τῶν β|num:2| προεστώτων ❨ναυκλ(ήρων)❩ναυκλήρων Ἀρσιν̣ο̣ί̣τ̣ο̣υ̣Ἀρσινοίτου
11 ἄπεχω παρʼ ὑμῶν τὰς
11-12 ἐπισταλεί∤σας
12 μοι ὑπὲρ ναύλου ξύλων ❨ἀκα(νθίνων)❩ἀκανθίνων
13 ❨ἀρίθ(μῳ)❩ἀρίθμῳ κβ|num:22| παρασχεθέντων ἀπὸ τ̣[ῆ]ς̣τῆς
14 ❨Πολέμ(ωνος)❩Πολέμωνος ❨μερίδο(ς)❩μερίδος εἰς χρείας ❨Βουκό(λων)❩Βουκόλων κ̣ώ̣μ̣[η]ς̣κώμης
15 τὰς τοῦ α|gap:2|σ|gap:4|ουμ|gap:4||gap:3|
16 ὡς τῶν τῆς ἀγω̣γ̣ῆ̣ς̣ἀγωγῆς ❨(ἀρταβῶν)❩ἀρταβῶν ρ|num:100| ἐπὶ ❨λόγο(υ)❩λόγου ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν [λγ|num:33|]λγ|num:33| [❨(ὀβολοῦ)❩]ὀβολοῦ [α|num:1|]α|num:1| [𐅵|num:1/2|]𐅵|num:1/2| [❨(χαλκῶν)❩]χαλκῶν [❨(2)❩⧼|num:2|]2⧼|num:2|
17 τὰς ❨συναγομ(ένας?)❩συναγομένας ❨ἀργ(υρίου)❩ἀργυρίου ❨(δραχμὰς?)❩δραχμὰς σξϛ|num:266| ❨(ὀβολὸν)❩ὀβολὸν α|num:1| 𐅵|num:1/2| ❨δι(άφορον)❩διάφορον |gap:?||gap:3|
18 ὑ̣πὲρὑπὲρ ❨(ἑκατοστῶν)❩ἑκατοστῶν ϛ|num:6| 𐅵|num:1/2| ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς ιζ|num:17| ❨(διώβολον)❩|num:2|διώβολον|num:2| τὰς ❨λοιπ(ὰς)❩λοιπὰς ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς β|num:2|[μη|num:48|]β|num:2|μη|num:48| [❨(ὀβολοὺς)❩]ὀβολοὺς [ε|num:5|]ε|num:5| [𐅵|num:1/2|]𐅵|num:1/2|
19 ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ σμη|num:248| ❨(ὀβολοὶ)❩ὀβολοὶ ε|num:5| 𐅵|num:1/2| m2 ❨Ἡρακ(λείδης)❩Ἡρακλείδης ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν λε|num:35| ο[ὐ]λ̣[ὴ]οὐλὴ
20 ὀφρύι ❨δεξι(ᾷ)❩δεξιᾷ . S-3 ❨ἐγρά(φη)❩ἐγράφη ❨φαμέ(νου)❩φαμένου [μὴ]μὴ ❨[ε]ἰ̣(δέναι)❩εἰδέναι
21 ❨γρά(μματα)❩γράμματα διὰ Ἡρακλ(…)Ἡρακλ… ❨νομογ(ράφου)❩νομογράφου . S-4 ❨(ἔτους)❩ἔτους ιη|num:18| Ἀντ[ωνίνο]υ̣Ἀντωνίνου
22 Καίσαρος ❨το(ῦ)❩τοῦ κυρίου ❨Φαμε(νὼθ)❩Φαμενὼθ γ|num:3| .
22-23 m3 S-5 Διο̣νύ∤σιοςΔιονύ∤σιος
23 Πτολεμείου
23-24 γνωρ̣ί̣ζ∤ωγνωρίζ∤ω
24 τὸν ∼προγεγραμένον∽προγεγραμμένον .