Sematia

p.col.2.1-r-4col1.xml

TM: 10448HGV: 10448Date: – Place:

1 m1 S-1 Σαβείνῳ καὶ τοῖς σὺν αὐτῷ ❨δη(μοσίοις)❩δημοσίοις ❨[τρα]π̣(εζίταις)❩τραπεζίταις
2 παρὰ τῶν ❨ὑπογεγρα(μμένων)❩ὑπογεγραμμένων δημοσίων ❨κτηνοτ(ρόφων)❩κτηνοτρόφων
3 ❨κώμη(ς)❩κώμης ❨Μούχ(εως)❩Μούχεως καὶ Ἐλευσῖνος διὰ ❨Ἡρακλᾶτο̣(ς)❩Ἡρακλᾶτος
4 ἀποσυσταθέντος . S-2 ἀπέχομεν τὰς
4-5 ἐπι∤σταλείσας
5 ∼ὑμεῖν∽ἡμῖν παρʼ ὑμῶν ὑπὲρ φορέτρ̣ωνφορέτρων
6 πυροῦ καὶ κριθῆς οὗ ἐδηλώθημεν
6-7 ∼καταγει∤ωχέναι∽κατη∤χέναι
7 ἀπὸ ❨θησ(αυρῶν)❩θησαυρῶν ❨Πολ(έμωνος)❩Πολέμωνος εἰς τοὺς ὅρμους
8 ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρταβῶν)❩ἀρταβῶν κη|num:28| δ|num:1/4_tick| καὶ ❨κριθ(ῆς)❩κριθῆς β|num:2| γ|num:1/3_tick| κδ|num:1/24_tick| ὡς τῆς ❨(ἀρτάβης)❩ἀρτάβης ❨ἑκ(άστης)❩ἑκάστης ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν η|num:8| ,
9 τὰς ❨συναγομ(ένας)❩συναγομένας ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς σκϛ|num:226| , τῆς δὲ ❨κριθ(ῆς)❩κριθῆς ὡς τῶν
10 ρ|num:100| ❨ἀρ(ταβῶν)❩ἀρταβῶν ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ∼υ|num:400|∽υπ|num:480| , ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς ια|num:11| ❨(διώβολον)❩|num:2|διώβολον|num:2| ❨(χαλκοῦς)❩χαλκοῦς ❨(2)❩⧼|num:2|2⧼|num:2| τὰς ἐπὶ τὸ ❨α(ὐτὸ)❩αὐτὸ ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς σλζ|num:237| ❨(διώβολον)❩|num:2|διώβολον|num:2| ❨(χαλκοῦς)❩χαλκοῦς ❨(2)❩⧼|num:2|2⧼|num:2| .
11 S-3 ἔστι δέ ·
12 S-4 Μ[ο]ύχεωςΜούχεως . S-5 Παχεὺς καὶ Ἐκῦσις ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας ζ|num:7| 𐅵|num:1/2| γ|num:1/3_tick|
13 Παχεὺς καὶ Ὀννῶφρις ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας δ|num:4| γ|num:1/3_tick| η|num:1/8_tick|
14 Χρυσᾶς Παχνούβεως ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας ε|num:5| δ|num:1/4_tick|
15 Παχεὺς Παχέως ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας ϛ|num:6| ϛ|num:1/6_tick| κδ|num:1/24_tick|
16 Χρυσᾶς Παχέως ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας γ|num:3| 𐅵|num:1/2| γ|num:1/3_tick| ιβ|num:1/12_tick|
17 Ἐλευσῖνος . S-6 Πρωτᾶς καὶ Ἀφεὺς
18 ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας γ|num:1/3_tick| ιβ|num:1/12_tick| ❨κριθ(ῆς)❩κριθῆς 𐅷|num:2/3|
19 Πρωτᾶς Νααβῶτος ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας ϛ|num:1/6_tick| ❨κριθ(ῆς)❩κριθῆς α|num:1| 𐅷|num:2/3| κδ|num:1/24_tick|
20 ❨(γίνονται)❩γίνονται αἱ ❨προκ(είμεναι)❩προκείμεναι .
21 m2 S-7 ❨(ἔτους)❩ἔτους ιη|num:18| Ἀντωνίνου Καίσαρ[ο]ς̣Καίσαρος τοῦ κυρίου
22 Μεχεὶρ κθ|num:29| . S-8 Ἡρακλᾶς ❨προ̣γεγρ̣ά(μμενος)❩προγεγράμμενος ἀπέχω τὰς
23 ❨προ(κείμενας)❩προκείμενας ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς σλζ|num:237| ❨(διώβολον)❩|num:2|διώβολον|num:2| ❨(χαλκοῦς)❩χαλκοῦς ❨(2)❩⧼|num:2|2⧼|num:2|