Sematia

p.bon.11a.xml

TM: 78126HGV: 78126Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:?|ντων αλ|gap:1||gap:?|
2 |gap:?|ς τʼ ἐκ τοῦ μ|gap:?|
3 |gap:?|ι Συρίας δ|num:4| ❨(γίνονται)❩γίνονται δ|num:4| |gap:?|
4 |gap:?| [πα]ραδέδοτα[ι]παραδέδοται κα|gap:1||gap:?|
5 |gap:?| [πα]ραδεδοντ̣α̣|gap:2||gap:1|ε|gap:1||gap:2||gap:?|παραδεδοντα|gap:2||gap:1|ε|gap:1||gap:2||gap:?|
6 |gap:?| πρὸς Ἑρ̣[μο]φ̣ίλῳἙρμοφίλῳ |gap:2|τρ|gap:4||gap:1|αρ|gap:?|
7 |gap:?||gap:1| ἀποδόχια . S-2 πρὸς τὰ κατὰ πτ̣|gap:1||gap:?|πτ|gap:1||gap:?|
8 |gap:?|ων Ἀλέξανδρος παρὰ |gap:2||gap:2||gap:1||gap:?|
9 |gap:?| ἐκ τοῦ μικρο̣ῦ̣μικροῦ |gap:1||gap:4||gap:4||gap:?|
10 |gap:?| Συρίας γ|num:3| ❨(γίνονται)❩γίνονται |gap:?|
11 |gap:?| [πα]ραδέδοταιπαραδέδοται κ[α]θότ[ι]καθότι πρόκειτ[αι]πρόκειται |gap:?|
12 |gap:?|ε|gap:1|χατρ̣ε̣τ̣ν̣|gap:2|σ|gap:1|ρ|gap:2|κ|gap:1||gap:?|ε|gap:1|χατρετν|gap:2|σ|gap:1|ρ|gap:2|κ|gap:1| κολ|gap:1|ς|gap:1||gap:?|
13 |gap:?| ἀπ[ο]δόχιαἀποδόχια |gap:?||gap:2|επ ❨(γίνονται)❩γίνονται |gap:4||gap:1||gap:?|
14 |gap:?| [παρα]δέδοτα[ι]παραδέδοται |gap:?|π|gap:2||gap:?|