Sematia

p.col.4.115j.xml

TM: 2336HGV: 2336Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:?| [τ]ῶ̣ντῶν οἰκείων
2 |gap:?||gap:1| καλῶς οὖν
3 [ποιήσεις]ποιήσεις [παραδιδοὺς]παραδιδοὺς [τὸ]τὸ [τριακοντόριον]τριακοντόριον [Δαιδ]άλωιΔαιδάλωι τῶι
4 [ναυκλήρωι?]ναυκλήρωι |gap:?| [❨(ἔτους)❩?]ἔτους |gap:1| [Ἁ]θ̣ὺρἉθὺρ α|num:1|
5 τριακοντορίου
6 Δαιδάλωι